No Aitul
na Pakpakat tane
JON
Jon no patuana apostolo ga pakat ikin ra pakpakat ma iga laro ma ne Gaius kinong igate bala leh ma igate harahut ira ut na harpir ing di ga hana tupas ie (nes no ula nianga ta 2 Jon). Ma sene be Jon ga tibe hapenpen no sana turadi ne Dioterpes nong pai gale bala leh kike ra ut na harpir gom tigel ira mes be pa di nale ter ra harharahut bileng, ma iga tule leise di metuma naramon tano lotu ing di ga harahut kike ra ut na harpir.
1
Jon ga sasaring utane Gaius nong ga lolon murmur ira tutuno God te hapuasne.
Apostolo 19:29; Rom 16:23Aiou no patuana tena harbalaurai tano lotu, iou pakat ikin ra nianga ukaia ho ugo Gaius, no tahut na tasigu tane Krais. Iou ter no nugu harmarsai tam haruat ta ira tutuno God te hapuasne ta dait.
Tahut na tasigu, iou sasaring be no palatamaim i langalanga timaan ma be ira mes na linge tano num nilon i tahut bakut bileng, haruat ma no kinkinis tano tanuam nong i lon timaan ter. 2 Jon 4Ma iou sasaring hobi kinong iou ga manga laro ing ari hinsaa dait tane Krais di ga hanawat ma di ga hininaawas be u la murmur ira tutuno tane God. Ma no nudi hininaawas ga haruat ma ing iou te nunure ter be u la lolon mur ira tutuno. Ma pata tike linge pai nale manga halaro iou hoke ira nugu hinadado uta ira natigu naramon tane Krais be di la lolon murmur ira tutuno tane God.
I tahut be da harahut ira ut na harpir.
Tahut na tasigu, u murmur ira sinisip tane God ing u gil ra mangana harharahut ta ira hinsaa dait tane Krais ma tutuno sakit be a wasire tutuno di tam. Taitus 3:13Di te hininawase ira matanabar na lotu uta ira num harmarsai ter ta di. Na tahut be nu harahut ira nudi sunupi tano nudi hinana ma be ira num mangana harharahut na haruat ma no sinisip tane God be nu gil hobi ta di. 1 Korin 9:12Ma ina tahut be nu gil hobi kinong di ga hana hoke ra tultule be di na papalim utane Jisas ma pa di gale hatur kawase ra harharahut mekaia ta di ira tabuna nurnur. Io kaie, i takados be dait, dait na harahut ira mangana turadi hobi waing dait na papalim tikai ma di uta ira tutuno tane God.
Waak dait walar mur ira sasana hoke Dioterpes, iesene ira bilai.
Io, iou ga pakpakat ukaia tano lotu ma sene be Dioterpes nong i manga sip be aie iat na lie ta mu paile taram mem. 10 Io kaie, ing ni hanawat iou ni hinawas palai uta ira nuno tintalen. I tangtange hagae mem ma ra sana nianga na hinarakale. Ma ing i tange hagae mem hobi, ikinong ra tintalen paile manga halaro ie. Pata. I sip be na gil ira mes na sasana bileng ura nuno gungunuama. Pai nale bala leh bileng kike ra mangana tultule tane Krais be di hanawat. Ma dong ing di sip be di na harahut kike ra tultule hobi, io, ila tingtigel di ma ila tultule leise di metuma naramon ra hala na lotu.
11  1 Jon 3:6-10Tahut na tasigu, waak u walar mur ira sasana iesene nu walar mur ira tahut. Nesi tikenong ila gilgil ira bilai, a gar tane God ie. Ma nesi tikenong ila gilgil ra sasana, dur paile harnunurai ma ne God. 12 Di bakut di tange be a bilai na turadi Demitirius. Ma ira nuno tintalen i haruat ma ira tutuno kaie i hamanis bileng be a bilai na turadi ie. Ma mem bileng, mem suro haut hobi ma u nunure be no numem hininaawas i tutuno.
13  2 Jon 12Iou ga ura hininawase ugo uta haleng na linge iesene iou malok be ni pakat tike lawas na pakpakat ukaia ho ugo. 14 Iesene iou lik be na tale iou be ni hana tupas ugo namur dahine, nige tur mate ugo ma der nage wor. 15 A malum tam. Ira hinsaa dait kira di tula harmarsai ukaia ho ugo. Iou saring ugo be nu tange hamanis ira numem harmarsai ta di kaia.

1:1 Apostolo 19:29; Rom 16:23

1:3 2 Jon 4

1:6 Taitus 3:13

1:7 1 Korin 9:12

1:11 1 Jon 3:6-10

1:13 2 Jon 12