No Pakpakat tane
JUT
I nanaas be Jut aie no tasine Jisas (nes Matiu 13:55 ma Mak 6:3) ma no tasine Jemes bileng (Jut 1; ma nes no ula nianga tano pakpakat tane Jemes). Ma ira haleng na nianga tane Jut i manga haruat ma ari nianga tane 2 Pita 2:1-22. Taitus ikino pana bung ira turadi ing di ga manga sana tutuno iat, di gate lala ta ira lotu, di gom kios no tahut na hininaawas ma di ga tange be i bilai be ira Kristian di na gil ra sasana (Jut 4). Iesene Jut ga halilik leh ira Kristian be paile tale be no tahut na hininaawas na kikios (Jut 3) ma iga hininaawas ma ari pir ta ira pakpakat menalalie ura hamanis be God i nunure ura hapadano ira ut na sana hobi (Jut 5-16).
1
Matiu 13:55Aiou Jut no ut na tinaram tano pinapalim Jisas Krais i ter ie tagu, ma iou no tasine Jemes. Ma iou pakat kakarek ra nianga tupas mu ing God te tato mu, mu ing mu kis tano harmarsai tane God no nudait Mama ma no nuno harbalaurai ura utane Jisas Krais. Io, a tamat na malum ma a harmarsai tupas mu.
Harbalaurai timaan uta ira tena harausur harabota ing a tamat na harpadano na hana tupas di.
Ira nugu bilai na harwis, iou manga sip be ni pakpakat tupas mu utano haralon nong dait bakut dait te hatur kawase ie. Iesene iou kilingane be i tahut be ni pakpakat ukaia ho mu ura haragat mu be mu na tur dades tano hininaawas nong mu gate nurnur tana. Iou manga saring mu be mu na harubu timaan uta ikino hininaawas nong pai nale kikios nong di ga ter ie ta ira matanabar tus tane God. Galesia 2:4; 2 Pita 2:1Ma i tahut be mu na gil hobi kinong ari turadi di te kumaan huat nalamin ta mu. Dong ing di la tutur talur God. Ma di kios no harmarsai tane God nong a hartabar bia mon ie, di ge tange be ikino harmarsai i halangalanga di be di na mur no tintalen na hilawa ma ira mes na sana tintalen bileng. Di harus leise Jisas Krais, aie no nudait kapawena Watong nong ila kure ter dait. Ma menalalie sakit a pakpakat ga huna hinawas be a harpadano na hana tupas um di. Ma i horek.
KBk 12:51; Nam 14:29-30I tutuno be mu palai ter ta kakarek ra linge bakut iesene iou sip be ni halilik mu ter ta ing no Watong ga gil. Iga halon hasur ira nuno matanabar metua Isip iesene namur um iga haliare di ing pa di gale nurnur. 2 Pita 2:4Ma ira angelo di ga hatur kawase ari mangana kinkinis be di na balaure ari linge. Iesene ari angelo di ga hana talur ira nudi kinkinis ing gor tahut be di na kis ter iat kaia. Kike ra angelo God te hiis kawase di kaia ra kadado. Ma paile tale di be di na hana talur kike ra kunubus. Pata. Ira kunubus na palim dit hatikane di utano harkurai tano tamat na bung namur. Stt 19:1-25; 2 Pita 2:6,10Hoke iat mon Sodom ma ne Gomora ma ira taman di ga kis luhutane dur. Ira tintalen ta ira matanabar kaia i haruat ma ira tintalen ta kike ra angelo. Di ga manga mur no tintalen na hilawa ma sene pata be ikino tintalen sene mon. Di ga manga kalak be di na mur ra mes na mangana ninohon harsakit ta ing God i kilam be i takados. No nudi harpadano be di na kis tano ula eh nong pai nale pataam. Ma a harakatom ie ta ira matanabar.
Iesene kakarek ra turadi nalamin ta mu, di sana bileng hobi. Ira nudi barbarien i lamus di ura gilgil ira bilingana tintalen ma ira palatamai di. I lamus di bileng be di na malok ura kinkinis ra hena ra harkurai tane God ma be di na tange hagae ira angelo tuma nalu. Dan 10:13,21; 12:1; 2 Pita 2:11; Ninanaas 12:7; Sek 3:2Iesene Maikel, tike lilie ta ira angelo, aie iat pai gale gil hobi. Ing ga hargor ma ne Satan pane no palatamaine Moses ma iga ura tangtange be i gil sasana, ga lalaren dahine be na bul hanapu ie ma ra dades na nianga. Iga tange mon be, “No Watong na pir ugo utano num sasana.” 10  2 Pita 2:12Iesene kakarek ra turadi nalamin ta mu, di ianga saasa di ge bul hanapu ira linge ing pa dile palai ine. Di haruat ma ira raaia ing pata nudi ta lilik. Di mur iat mon ira mangana sinisip ta ira palatamai dong ing di nunure ter. Ma kakarek ra sinisip na haliare um di.
11  Stt 4:7-8; 1 Jon 3:12; 2 Pita 2:15; Nam 16:1-35Maris ta di, na kabit di! Di te mur no ngas nong Kain ga hana tana. Di te manga sip be di na tamapas leh tano takados na ngas uta barbarat hoke Balaam ga gil. Di ul ba tane God haruat ma ne Kora ma tutuno sakit di na hiruo ho ie. 12  2 Pita 2:13,17Karek ra turadi nalamin ta mu, di hoke ra ula mamor be na hagae mu. Di ian tikai ma mu ta ira numu gil nian ing mu gil ura hamanis ira numu harmarsai harbasie. Iesene pa dile hirhir be di na ian tikai ma mu hobi. Pa dile tahut na ut na harbalaurai. Di lik habaling iat di, ma ira mes, pata. Di hoke ra bahuto na bata a dadaip na kap leise ma pai nale bata um. Di hoke ra dahe ing paile huei tano pana bung na hunuei ta kike ra dahe. Di hoke ra dahe ing ite tamaragat ma ite manga maranga. 13 Hoke ira paananoh ila gugune hanane ira kalahidil, kakarek ra turadi di hapuasne ira nudi bilingana tintalen hobi. Di hoke ra tiding ing i kari talur ira nudi kinkinis tuma ra mahuo. Ma sene God te tagure ter no nudi kinkinis kaia ra tamat na kadado sakit. 14-15  Stt 5:18,21-24Enok no liman ma iruo ta ira nudi harmur metua hone Adam ga ianga na tangetus uta kakarek ra turadi bileng gom tange, “Nes baak! No Watong na hanawat tikai ma ra haleng na arip ta ira nuno halhaaliena waing nage bul no nuno harkurai ta ira matanabar bakut. Na hanawat be no nuno harkurai na karet dong ing di ga tur talur ie hoke ra ul ba ma ira nudi sana tintalen. Di ira sana ul ba di na tur ra harkurai bileng ta ira nudi dades na nianga ing di ga tange hagae God me.” 16 Karek ra turadi nalamin ta mu, di ira ut na ngurungur ma ira ut na hartutung. Di mur ira nudi sana sinisip ma di ira ut na sa butbut. Di hamane ari matanabar be di na ter ra harharahut ta di.
17 Iesene ira nugu bilai na harwis, i tahut be mu na lik leh ira nianga ing ira apostolo tano nudait Watong Jisas Krais di ga huna hinawase mu ine. 18  2 Pita 3:3Di ga tange ta mu be, “Tano haphapatam ta ira pana bung a mon ut na hasakit di na hanawat ma di na mur ira nudi sinisip ing i lamus hasisingen di talur God.” 19 Di ira ut na harpaleng ma di mur ira mangana lilik mekira napu. Pa dile hatur kawase no Halhaaliena Tanuo.
Dait na hatur hadades dait tano tahut na hininaawas ma dait na lamus pukus ira ut na sana ma ra harmarsai.
20  Kolose 2:7Iesene ira nugu bilai na harwis, i tahut be mu na hatur hadades mu tano bilai na gamgamatien na hininaawas mu nurnur tana. Mu na bala leh no Halhaaliena Tanuo be na kure ira numu sinsaring. 21 God i manga sip mu. Ma i tahut be mu na kis ter iat tano nuno sinisip ing baak mu kiskis kawase no nudait Watong Jisas Krais be na ter no nilon hathatikai ta mu metuma naramon tano nuno harmarsai. 22 Ma di ing i iriruo ira nudi lilik, i tahut be mu na marse di. 23  Sek 3:2; Ninanaas 3:4Ma ari mes, mu na top sangahe leh di sukun no ula eh, mu nage halon di. Ma ari mes, mu na marse di iesene mu na harbalaurai timaan ma ra bunurut ta di. I tutuno be ira nudi sana tintalen i harara di bakut ing di kis hutate ta di hoke tike bilingana turadi na habilinge no nuno sigasige. I tutuno be mu mikmikiane ira nudi tintalen iesene mu na marse di.
Dait na pirlet God tano nuno tamat na kinkinis ma ta ira nuno tamat na haridan.
24 Iou pirlet ie nong i petlaar be na balaure timaan mu be mu nahula puko. Ma aie bileng nong na hatur mu ra matmataan tana ing a mon minamar kaia. Ma ing na hatur mu hobi paile tale be tikenong na kilam ter tike sasana ta mu ma mu na tur ter kaia ma ra tamat na gungunuama. 25  Rom 16:27; 2 Pita 3:18Io, iou pirlet ie, no kapawena God no nudait ut na Haralon be a nuno no minamar, no tamat na kinkinis, no dades, ma no kinkinis na harkurai. Iou pirlet ie be ila kis ter hobi menalalie ta ira linge bakut ma i kis ter hobi kakarek ma ina kis ter hobi hathatikai. Iou pirlet ie hobi naramon tano pinapalim tane Jisas Krais no nudait Watong. Tutuno sakit.

1:1 Matiu 13:55

1:4 Galesia 2:4; 2 Pita 2:1

1:5 KBk 12:51; Nam 14:29-30

1:6 2 Pita 2:4

1:7 Stt 19:1-25; 2 Pita 2:6,10

1:9 Dan 10:13,21; 12:1; 2 Pita 2:11; Ninanaas 12:7; Sek 3:2

1:10 2 Pita 2:12

1:11 Stt 4:7-8; 1 Jon 3:12; 2 Pita 2:15; Nam 16:1-35

1:12 2 Pita 2:13,17

1:14-15 Stt 5:18,21-24

1:18 2 Pita 3:3

1:20 Kolose 2:7

1:23 Sek 3:2; Ninanaas 3:4

1:25 Rom 16:27; 2 Pita 3:18