No
NINANAAS
tane Jon
Pa dale nunure no pana bung tutuno ing Jon ga pakat kawase ira linge Krais ga hapuasne tana, iesene ira haleng na ut na minanes di lik be Jon ga pakat ie hutate tano tinohon 95. Taitus ikino pana bung ne Domitian ga harkurai tusu Rom gom tange be aie no Watong, tike god, ma a haleng na matanabar ta ira katano ing Rom ga kure, di ga lotu tupas ie. Iesene ira Kristian balik pa di gale lotu tupas no tamat na gil harkurai me Rom kinong di ga nurnur be tike Watong sene mon, Jisas Krais no Natine God. Io kaie, ira Rom di ga haburuana be di na haragawai ta ira Kristian ma ira tamat na tirih ga ubal ari Kristian (nes Ninanaas 2:10; 2:13; 3:10; 6:9). No apostolo Jon um di gate bul ie ra hala na harpadano tano mugurlamin Patmos.
No surno ta ikin ra pakpakat i horek. I tahut be dait na tur dades ta ira nudait nurnur ma dait na paas hasur ira walwalaam kinong tano haphapatam no ula hanuo Jisas Krais no Watong na lie harsakit ma ina paas hasur Satan ma ira nuno tultule. No pakpakat i hung ma ira dades na harpadano tane God ing na kabit ira ut na sana. Iesene Krais i haragat ira Kristian be di na tur dades tano nudi nurnur ma ira bilai na tintalen tuk ter tano haphapatam waing God na haidane di. Ma ikin ra pakpakat i mes ta ira haleng na mes na pakpakat tane God. I hung ma ra haleng na malalar (ma a haleng na malalar i manga hutate ta ari malalar tano pakpakat tane Daniel). Kike ra malalar a mangana nianga harharuat ma a mon pipilaina ta di. Ari pipilaina i dades ma sene no surno i palai, ma horek, be God na lie harsakit. Io kaie, i tahut be ira Kristian na tur dades ta ira nudi nurnur.
Tano luaina katano Jon ga nes Jisas Krais nong na hapuasne kakarek ra linge tana. Tano Ninanaas 2-3 Krais i hakatom ira liman ma iruo na lotu tusu Esia be di na tur dades nalamin ta ira walwalaam. Ninanaas 4-5 i hamanis be God i manga bilai ma i manga tamat sakit, ma hobi bileng tane Jisas no Natine, aie no Not no Sipsip nong i papok ira liman ma iruo na bulbulut ing i hamanis ira dades na harpadano. No liman ma iruo na bulbulut (6:1-8:1) i hamanis ira liman ma iruo na tahur ing a mon dades na harpadano sakit ine (8:2-11:19). Ma namur ta kike, a mon liman ma iruo na gingop ing i hung ma no ngalngaluan tane God (15:1-16:21). Satan, no raaia, no tangetus harabota, ma no ut na hilawa duhat pai nale haruat ura hinilo pas no ngalngaluan tane God (12:1-14:20; 17:1-19:5). Krais na tapukus ma ina kure ira ut na sana bakut (19:11-20:15) iesene ira Kristian di na lala tano bilai na sigar mawe ma no sigar ula hanuo ma di na lon hathatikai (21:1-22:17).
1
Jon ga hinawas palai ta ira linge Jisas ga hapuasne ter tana.
Ninanaas 22:6Ikin ra pakpakat i iangianga uta ira linge ing Jisas Krais ga hapuasne. Ma ne God ga ter tane Jisas be na hapuasne ta ira nuno tultule kakarek ra linge ing pai nale halis ma ina hanawat. Ma ne Krais ga tule no nuno angelo ukira ho iou Jon, no nuno tultule, be na hapalaine kakarek ra linge tagu. Ma iou te hinawas uta ira linge bakut iou ga nes, ma no nugu hininaawas i tutuno. Ma iou te hinawas uta ira nianga tane God ma tano tutuno Jisas Krais ga hapuasne. Ninanaas 22:7,10Taitus tikenong na was kakarek ra nianga na tangetus, no haridan na kis tana. Ma no haridan na kis ta di bileng ing di na hadade ma di na kap usurane kakarek ra linge iou te pakat ter, kinong no pana bung te hutate um be kakarek ra linge na hanawat.
Jon ga hatne leh ira matanabar na lotu ma iga pirlet Jisas no tamat na lilie sakit nong i ura hinanawat.
KBk 3:14-15; Ninanaas 3:1; 4:5Ma iou Jon, iou pakat ikin ra nianga ta mu ira matanabar na lotu ta ira liman ma iruo na taman rusu Esia. A harmarsai ma ra malum ukatika ho mu. Na hanawat metuma hone God nong i lon kakarek ma iga lon nalalie ma ina lon bileng namur. Ma ina hanawat bileng metuma ho ira liman ma iruo na Tanuo ing di tur ter menalalie tano tamat na kinkinis na harkurai tane God. 5-6  Kolose 1:18; Sam 89:27 1 Pita 2:9; Ninanaas 5:10; 20:6Ma ina hanawat metuma hone Jisas Krais bileng, nong ila hininaawas uta ira tutuno ma no nuno hininaawas i tutuno. Ma aie no luaina ura tuntunut hut sukun ra minat. Ma aie i tamat sakit ta ira king tano ula hanuo.
Io, ila sipsip dait ma iga halangalanga leise dait sukun ira nudait sana tintalen ma no dena. Ite was halala dait tano nuno kingdom, be dait nage gil ra pinapalim na pris tupas no nuno Mama, no nuno God. Io kaie, da pirlet ie ma da suro haut be na kure ira linge hathatikai! Tutuno sakit.
Dan 7:13; Sek 12:10; Matiu 24:30; Jon 19:34-37; 1 Tesolonaika 4:17Nes baak! Ikike i ura hinanawat tikai ma ira bahuto. Ma ira matanabar bakut di na nes ie, di iat bileng ing di ga gaso ie. Ma ira huntunana bakut tano ula hanuo di na tapunuk pane ie. Tutuno sakit, na ngan hobi.
Ninanaas 21:6; 22:13Ma ne God no Watong, no Dadeswana, nong i lon kakarek ma iga lon nalalie ma ina lon bileng namur i tange horek: “Aiou no Luaina ma no Haphapatam.”
Jon ga nes tike ninanaas utane Jisas Krais.
Iou Jon no tasi mu. Iou tikenong gar tane Krais tikai ma mu, io kaie, iou bileng iou tur dades ta ira tirih ing i hana tupas dait ing dait te salo ter tano nuno kingdom. Ma di ga bul halala iou naramon tano hala na harpadano kaia tano mugurlamin Patmos kinong iou gate harpir ma no nianga tane God ma iou gate hininaawas ta ira tutuno utano nilon tane Jisas. 10 Ma tano bung tano Watong iou ga kis tano dades tano Halhaaliena Tanuo. Ma iou ga hadade ukaia namurugu a ingana tikenong ga taram hoke tike tahur. 11 Ma iga tange horek: “Nu pakat kawase ira linge ing nu nes ma nu tule ie tupas ira matanabar na lotu ta kakarek ra liman ma iruo na taman. Nu tule ie tupas di rusu Epesas, Semerna, Pergamam, Taiatira, Sardis, Piladelpia, ma ne Laudisia.”
12 Io, ma iou ga tahurus ura nesnes nong ga haianga iou. Ma ing be iou ga tahurus iou ga nes ra liman ma iruo na kinkinis na lulungo di ga gil ma ra gol. 13  Dan 7:13; 10:5Ma nalamin ta ira kinkinis na lulungo iou ga nes tikenong hoke Nong a Turadi ie. Ma iga sige ter tike lawas na sigasige. Ma tike taltalin di ga gil ie ma ra gol ga hataltalin ter no bangbangono. 14  Ese 43:2; Dan 7:9; 10:6; Ninanaas 2:18; 19:12; 14:2No uluno ma ira hine ga manga ponpon hoke ra hina sipsip ma ra buah. Ma ira iruo matana dur ga ngan hoke ra kalamena lulungo na eh. 15 Ira iruo kakine dur ga murarang hoke ra baras i kalkalangaruan tano dades na eh. Ma no ingana ga ngan hoke ra haleng na rararos na taho. 16  Hibru 4:12; Ninanaas 2:12; 19:15Iga palim ter ra liman ma iruo na tiding tano kata na lumana. Ma tike ninian na sele i iaiaan ta ira iruo palpal bakut tana ga hanasur tano hono. Ma no matmataan tana ga manga murarang hoke ra tingana kasasa. 17  Ais 44:6; 48:12; Ninanaas 2:8; 22:13Ma be iou ga nes ie, iou ga puko ter ra parpares na kakine hoke tikenong i mat. Io, iga palim iou ma no kata na lumana igom tange tagu, “Waak u burut kinong iou no Luaina ma no Hapatamne. 18 Iou no Lilona. Iou ga mat iesene kakarek iou lon hathatikai. Iou hatur kawase no dades ura paapos no matanangas ta ira minat ma no taman na minat bileng. 19 Io kaie, nu pakat kakarek ra linge u te nes ma ira linge i hananawat kakarek ma ira linge be na hanawat baak namur ta kakarek. 20 Ma iou ni hapuasne no pipilaina ta ira liman ma iruo na tiding ing u te nes tano kata na lumagu ma ira liman ma iruo na kinkinis na lulungo bileng. Ira liman ma iruo na tiding di ira angelo ta ira matanabar na lotu ta ira liman ma iruo na taman. Ma ira liman ma iruo na kinkinis na lulungo di ira matanabar na lotu ta ira liman ma iruo na taman.

1:1 Ninanaas 22:6

1:3 Ninanaas 22:7,10

1:4 KBk 3:14-15; Ninanaas 3:1; 4:5

1:5-6 Kolose 1:18; Sam 89:27

1:5-6 1 Pita 2:9; Ninanaas 5:10; 20:6

1:7 Dan 7:13; Sek 12:10; Matiu 24:30; Jon 19:34-37; 1 Tesolonaika 4:17

1:8 Ninanaas 21:6; 22:13

1:13 Dan 7:13; 10:5

1:14 Ese 43:2; Dan 7:9; 10:6; Ninanaas 2:18; 19:12; 14:2

1:16 Hibru 4:12; Ninanaas 2:12; 19:15

1:17 Ais 44:6; 48:12; Ninanaas 2:8; 22:13