No Airuo
na Pakpakat tane Pol tupas ira
TESALONAIKA
Pol ga pakat ikin ra pakpakat namur dahine tano nuno luaina pakpakat tupas di ira Tesalonaika (nes no ula nianga tane 1 Tesalonaika). Pa di gale manga palai baak tano taptapukus tano Watong. Ari di ga lik be Krais gate tapukus ter. Iesene Pol ga hinawase di be no turadi nong na manga ul ba tane God na huna hanawat ma ira sana tintalen na manga tamat sakit (2 Tes. 2:1-12). (Ira haleng na ut na minanes di lik be ikin ra ul ba aie no raaia tane Ninanaas 13:1-10 ma no ut na sana tane Matiu 24:15). Pol ga habalaraan bileng di nalamin ta ira nudi harubaal (2 Tes 1:4-10) ma iga haragat di be di na mur ira takadoswana tintalen (2:13-3:15).
1
Aiou Pol tikai ma ne Sailas ma ne Timoti, mehet tule karek ra nianga tupas mu ira matanabar na lotu kaia Tesalonaika, ing mu gar tane God no nudait Mama ma tano Watong Jisas Krais.
Rom 1:7A harmarsai ma ra malum na kis ta mu metuma hone God no nudait Mama ma no Watong Jisas Krais.
No harkurai tane God i takados ma ina balu pukus ira turadi haruat ma ira nudi mangana nilon.
Bar hinsaa mehet tane Krais, na takados be mehet na tanga tahut hathatikai tane God uta mu. Ma ina takados kinong ira numu nurnur i tatahuat naba ma ira numu harmarsai harbasie i tamtamat hanana. 2 Korin 7:4; 1 Tesolonaika 2:19Io kaie mehet letlet mu nalamin ta ira matanabar na lotu tane God ta ira tamtaman. Mehet let mu kinong mu tur dades ma mu nurnur hanana nalamin ta ira hinaragawai ma ira ngunngutaan mu kilingane.
Ma kike i hamanis hapalaine be no harkurai tane God i takados. Io kaie, God na nes kilam mu be mu haruat ura sinalo tano nuno kingdom nong mu kilingane ra ngunngutaan utana. Rom 12:19Io, God i takados ma ina gil horek: ina balu pukus ira hinaragawai ta dong ing di haragawai ta mu. 1 Tesolonaika 3:13Ma ina hasangeh mu talur ira numu ngunngutaan. Ma ina hasangeh mehet bileng. Ma ina gil hobi tano pana bung be no Watong Jisas na harapuasa metuma ra mawe nalamin tano lulungo na eh tikai ma ira nuno dades na angelo. Ais 66:15Ma di ing pa dile nunure God ma di ing pa dile taram no tahut na hininaawas tano nudait Watong Jisas, Jisas na hapadano di ma no nudi kunkulaan. Ais 2:10Ma no nudi kunkulaan i horek: God na hagae hatikane di. Di na kis sisingen ra matmataan tano Watong ma tano minamar tano nuno dades. 10  Kolose 3:4Ma ina ngan hobi ta di ta ikino pana bung be no Watong na hanawat ma ina kap ra tamat na hinsang nalamin ta ira nuno halhaaliena ma ina hatur kawase ra urur mekaia nalamin ta ira ut na nurnur. Ma mu bileng, mu na tikai ma di kinong mu ga nurnur ta ira numehet nianga mehet ga hininawase mu urie be i tutuno.
11  Kolose 1:9; 1 Tesolonaika 1:2-3Io kaie, mehet la saasaring hait uta mu. Mehet sasaring be God na nes kilam mu be mu haruat tano mangana nilon God ga tato mu utana. Mehet sasaring bileng be na harahut mu ma no nuno dades be mu nage gil ira bilai bakut ing i hanawat metuma naramon ta ira numu nurnur ma ing i haruat ma ira numu sinisip. 12 Mehet sasaring hobi waing dage pirlet no hinsana no nudait Watong Jisas uta ira numu nilon, ma waing dage pirlet mu utano nuno nilon. Ma mehet sasaring be kakarek ra pirpirlet na hanawat haruat tano harmarsai tano nudait God ma no Watong Jisas Krais.

1:2 Rom 1:7

1:4 2 Korin 7:4; 1 Tesolonaika 2:19

1:6 Rom 12:19

1:7 1 Tesolonaika 3:13

1:8 Ais 66:15

1:9 Ais 2:10

1:10 Kolose 3:4

1:11 Kolose 1:9; 1 Tesolonaika 1:2-3