No Pakpakat tane Pol tupas ira
GALESIA
Pol gate so ira lotu tano katano Galesia (ari di lik be tano nuno luaina hinana ma ari di lik be tano nuno airuo na hinana). Ma kike ra matanabar na Galesia pa dile Iudeia. Pa di gale murmur ira harkurai tane Moses. Pata. Di ga nurnur sene mon tane Jisas ma ne God ga halon di. Iesene namur dahine, be Pol gate hana leh, ari tena harausur harabota di ga hana tupas ira Galesia ma di ga hinawase di be paile tale be tikenong na kap no nilon hathatikai ing be i nurnur tane Jisas sene mon. I supi ter bileng be na mur ira harkurai tane Moses, ma tike tamat na harkurai no tintalen na kut palatamaina turadi ura hamanis be aie tikenong ta ira matanabar tane God. Ma be Pol ga ser leh ikin ra harausur iga manga ngalngaluan ma iga karup bileng be ira Galesia di na kanan ura hadade ikin ra harausur ing i mes harsakit tano tahut na hininaawas tutuno ing di ga kap usurane ie mekatika hone Pol (nes Galesia 1:6-9). Pol ga ura hamanis ta di be ikino tahut na hininaawas sene mon i tale be na halon di. Pol ga hamanis be no nuno hinarpir i tutuno kinong God iat ga tibe ie be aie tike apostolo ma iga ter ikino hininaawas tana (1:11-2:10). Ma no surno tano tahut na hininaawas, ma no surno ta ikin ra pakpakat bileng i horek, be God na kure be tikenong i takados ra matmataan tana ing be i nurnur sene mon tane Krais, ma pata be i murmur ira bilai na tintalen ta ira harkurai tane Moses (2:16-21). Pol ga hamanis be pata tikenong paile tale be na mur ira harkurai tane Moses, kaie God i sip be dait na nurnur sene mon hoke Abraham ga nurnur waing God na kure be dait takados ma be dait na langalanga sukun kike ra dades na harkurai (3:1-4:31). Ma sene paile tahut be dait ing dait paile kis ra hena ira harkurai be dait na gil ira sasana (5:1-15). Pata. Tano nudait nurnur dait langalanga um ura murmur ira tahut na tintalen hoke no Halhaaliena Tanuo na lamus dait be dait na lon hobi (5:16-26).
1
Aiou Pol tike apostolo. Ma ari turadi mon pa dile tibe iou be iou tike apostolo, ma tike turadi paile tule iou bileng hobi. Iesene iou te kap no kinkinis na apostolo mekatika hone Jisas Krais ma ne God no Tama dait nong ga hatut ie sukun ra minat. Io, iou tikai ma ira hinsaagu tane Krais ing di kis tikai ma iou, mem pakat ikin ukaia ho mu ira matanabar na lotu ta ira tamtaman tusu tano katano Galesia. Iou sasaring be God no Tama dait ma no Watong Jisas Krais na ter ra harmarsai ma ra malum ta mu. Galesia 2:20Io, Krais ga ter leise no nuno nilon ura kapkap leise ira nudait sasana be na halon dait sukun ira sana tintalen ta ikin ra pana bung, haruat tano sinisip tane Mama no nudait God. Io, tutuno sakit, dait na pirlet God hathatikai.
Tike tahut na hininaawas sene mon kanaia.
Maris! No tingagu i manga karup be habir at mon ma mu hanana talur ikino nong ga tato mu. Ma iga tato mu hohaam? Iga tabar bia mon mu ma ne Krais. Ai! Habir mon ma mu sisiel ta tike mes na hininaawas di tange be no tahut na hininaawas. Apostolo 15:1,24Iesene pata be tike mes na hininaawas aie no tahut na hininaawas tutuno. Ma iou tange mon hobi kinong ari di gilgil hangangao mu ma di sip be di na pukusane hagae no tahut na hininaawas utane Krais. 1 Korin 16:22Ing be mem iat be tike angelo iat metuma ra mawe nage harpir ta mu ma tike mes na hininaawas ta nong mem ga harpir ma ie, io, iou saring God be na hagae tutuno iat balik ie. Hoke mem ga tange nalalie, kakarek iou tange habaling horek: ing be nesi tikenong i harpir ta mu ma tike mes na hininaawas ta nong mu ga bala leh, io, iou saring God be na hagae tutuno iat ie.
10  1 Tesolonaika 2:4Mu lik hohaam? Ing be iou tange hobi i nanaas be iou sip be ira turadi di na haut leh iou? Pata tutuno iat! Sene be iou sip be God na haut leh iou. Hohaam, i nanaas be iou ura halaro ira turadi? Pata. Ing be iou gor walwalar baak ura halaro ira turadi, io, pai gorle tale be iou tike tultule tane Krais.
God iat ga tibe Pol be na apostolo, ma pata be tike turadi ga tibe ie.
11  Matiu 16:17Ira hinsaagu tane Krais, iou sip be mu na palai be no tahut na hininaawas nong iou ga pirpir mu ma ie paile hanawat mekaia tike turadi. 12 Pata ta turadi ga hinawase iou be iga hausur iou utana. Iesene Jisas Krais ga hapuasne ie tagu.
13  Apostolo 8:3Io, mu gate hadade ter utano nugu mangana nilon nalalie ing iou ga kis ter ta ira mangana nurnur ta mem ira Iudeia. Iou git manga haragawai ta ira matanabar tano lotu tane God ma iou git walwalar be ni hagae ie. 14  Apostolo 22:3Iou ga manga ineine ta di ra haleng ta ira nugu harwis ura murmur timaan ira tintalen ta mem ira Iudeia. Ma iou ga taram ira harausur ta ira hintubugu ma ira but na gungunuama ma ra tamat na baso. 15-16  Ais 49:1; Galesia 2:7Iesene God ga gilamis leh iou tano nuno harmarsai nalalie tano pana bung di ga kaho iou ma iga tato iou ura nuno. Ma iga sip be na hapuasne no Natine tuma naramon tagu waing nige harpir nalamin ta di ing pa dile Iudeia. Ma ing be God ga gil hobi iou pai gale kap ta harpir ta tike turadi uta ikin ra hininaawas. 17 Ma iou pai gale hana bileng utuma Ierusalem ta dong ing di ga kap no kinkinis na apostolo nalalie tagu. Iesene iou ga haiah utusu Arebia ma iou ga tapukus baling utuma Damaskas.
18  Apostolo 9:26Io, aitul a tinohon ga sakit ma iou ga hana utuma Ierusalem ura numir harnunurai ma ne Pita. Ma iou ga kis tikai ma ie ra sangahul ma liman na bung. 19 Sene be iou pai gale nes tikenong ta di ira mes na apostolo, Jemes sene mon, no tasine no Watong. 20 Io, iou sasalim ra matmataan tane God uta ira linge iou pakpakat ukaia ho mu be pata be a harakale. 21  Apostolo 9:30Io, namur iou ga hana utusu ta ira iruo katano Siria ma ne Silisia. 22 Ma ira lotu tane Krais tusu tano katano Iudeia pa di gale nunure iou. Pata. Pa di gale tale be di na nes kilam bileng no matmataan tagu. 23 Iesene di git seser mon ikin ra hininaawas nong ga tange horek: “Aie nong ga haragawai baak ta dait, kakarek i harpir utano tahut na hininaawas nong dait nurnur tana. Ma nalalie iga walar be na hagae ikin ra hininaawas.” 24 Ma di ga pirpirlet um God ura utagu.

1:4 Galesia 2:20

1:7 Apostolo 15:1,24

1:8 1 Korin 16:22

1:10 1 Tesolonaika 2:4

1:11 Matiu 16:17

1:13 Apostolo 8:3

1:14 Apostolo 22:3

1:15-16 Ais 49:1; Galesia 2:7

1:18 Apostolo 9:26

1:21 Apostolo 9:30