2
ካቄቲዳ ኪርስቶሳ ጊሽ ታማርሶ
ታ ኢሻቶ! ታ ኢንቴኮ ፆሳ ፁራ ቆንጪሳና ቢዳይ ታስ ዱና ቃራቴꬂ ዎይኮ ኤራ ዳሮይ ዲዛ ጊሽ ጊዴና። ታ ኢንቴ ጊዶን ዲዛ ዎዴ ካቄቲዳ ዬሱስ ኪርስቶሳፔ ኣቲን ሃራ ኤሮንታ ማላ ታ ባጋራ ሙርታዲስ። ታ ኢንቴኮ ዳሮ ዳቡራን፥ ያሻቴꬃኒኔ ዳሮ ኮኮራሼ ባዲስ። ታ ቃላይኔ ሳባኮይካ ኣያና ዎልቃ ቆንጪሴꬃንፔ ኣቲን ጪሞኒኔ ኤራ ዳሮን ጊዴና። ሄሲካ ኢንቴ ኣማኖይ ፆሳ ዎልቃንፔ ኣቲን ኣሳ ጪንጫቴꬃ ቦላ ፃጶንታ ማላ ሃኒዴስ።
ፂሎ ኣያናፔ ኢሜቲዳ ኤራቴꬅ
ኑ ካሃ ኩንꬂዳ ኣሳታ ኣቻን ኤራ ሃሳያ ሃሳዮስ፤ ጊዶ ኣቲን ሃይሳ ሃ ኣላሜዛ ኤራቴꬅ ጊዴና፤ ዎይኮ ꬋያና ዲዛ ሃ ኣላሜዛ ሃሪዛይታ ኤራቴꬅ ጊዴና። ጊዶ ኣቲን ኑ ሃሳዪዛይ ካሴ ቆቴቲ ዲዛ ፆሳ ፁራ ኤራቴꬃ፤ ሄ ኤራቴꬃይ ፆሲ ዳሮ ዎዴፔ ካሴ ኑና ቦንቾስ ካሴቲዲ ዉርሲ ዎꬂዳይሳ። ሃ ኣላሜዛ ሃሪዛይታፔ ኦኒካ ሃ ኤራቴꬃ ኤሪቤና፤ ኤሪዳኮ ኢስቲ ቦንቾ ጎዳ ካቄቴና። ጊዶ ኣቲን ጌሻ ማፃፋን
“ኣሳ ኣይፌይ ቤዮንታዝ፥
ኣሳ ሃይꬂ ሲዮንታዝ፥
ኣሳ ዎዝናይካ ቆፖንታዝ
ፆሲ ባ ዶሲዛይታስ ጊጊሲዴስ” ጌስ። * ኢሳ 64፡4
10 ፆሲ ጊዲኮ ሄሳ ባ ኣያና ባጋራ ኑስ ቆንጪሲዴስ። ኣያናይካ ፆሳስ ዲዛ ጪማ ዮዖ ኣሾንታ ዉርሲ ፒልጊ ፄሌስ። 11 ኣሳ ጋርሳን ኢዛዴስ ዲዛ ኣያናፔ ኣቲን ኢዛዴ ዎዝና ኤሪዛይ ኦኔ? ሄሳꬆካ ፆሳ ኣያናፔ ኣቲን ፆሳ ቆፋ ኤሪዛይ ኦኒካ ዴና። 12 ፆሳፌ ኑስ ኢሜቲዳይሳ ኑኒ ኤራና ማላ ፆሳ ኣያናይ ኑስ ኢሜቲዴስ ኣቲን ኑኒ ሃይሳ ሃ ኣላሜዛ ኣያና ኤኪቤኮ።
13 ኑ ዮቲዛይ ሃይሳ፤ ኑ ኣሳፔ ታማሪዳ ቃላ ጊዶንታ ኣያናፔ ታማሪዳ ቃላ ሃሳዮስ። ኣያና ቱማቴꬃካ ኑ ቆንጪሲዛይ ኣያና ቃላና። 14 ፆሳ ኣያናይ ኢዛን ባይንዳ ኣሲ ፆሳ ኣያናፔ ጊዲዳዝ ኤካናስ ዳንዳዬና፤ ጋሶይካ ሄሳ ማላ ዮዖይ ኢዛስ ኤያቴꬃ፤ ኢዚ ባሲ ኣያናን ፓጬቲዛዴ ጊዲዳ ጊሽ ኢዚ ኤራናስ ዳንዳዬና። 15 ፆሳ ኣያናይ ኢዛን ዲዛዴይ ቃስ ዉርሲካ ፓጬስ ኣቲን ባሲ ኦናንካ ፓጬቴና። 16 ሄሲካ
“ጎዳ ቆፋ ኤራናስ ዳንዳዪዛይ ኦኔ?
ኢዛ ዞራናስ ዳንዳዪዛይ ኦኔ?”
ጌቴቲ ካሴ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዳ ማላ፤ ኑስ ጊዲኮ ኪርስቶሳ ዎዝናይ ዴስ። * ኢሳ 40፡13

*2:9 ኢሳ 64፡4

*2:16 ኢሳ 40፡13