ጳዉሎሲ
ቆሮንቶሴ ኣሳስ
ፃፊዳ ኮይሮ ኪታ
ጊዶ ቆፋ
ጳዉሎሲ ቆሮንቶሴ ኣሳስ ፃፊዳ ኮይሮ ኪታይ ፃፌቲዳይ ኢዚ ካሴ ቆሮንቶሴን ኤሲዳ ዎሳ ኬꬃ ጊዶን ዲዛ ኣማኖን ዱሳ ጊሺኔ ኣማኖ ጊሽ ዴንዲዳ ሜቶታ ቢርሻናስ ጊዲኮ። ሄ ዎዴ ቆሮንቶሴ ካታማያ ኩሜꬃ ኣላሜን ኤሬቲዳ ጊሪኬ ኣሳ ካታማ ጊዶይሳፔካ ቦላራ ኣካያ ጌቴቲዛ ኦሮሜ ካዎይ ሃሪዛ ዋና ካታማ። ሂና ሄ ካታማያ ኢዚን ዳሮ ጊታ ዛልዔይ ዛልዔቲዛሶ። ሃንኮ ዴሬ ዎጋ ባጋራ ጊዲኮ ዳሮ ዲቻ ቦላ ዳዉሲኔ ኢታ ሃኖኒኔ ዱማ ዱማ ሚሼ ኣማኖን ዳሮ ኤሬቲዳሮ።
ሃዋሬይ ሃራፔካ ሎዔꬂ ፄሊዳይ ዎሳ ኬꬃይ ጊዶን ዲዛ ሻኮቴꬃ ጊሽ፥ ኢስታ ኢታ ኦꬆ ጊሽ፥ ላይማ ጊሺኔ ኤኮኔ ጌሎ ጊሽ፥ ዎሳ ኬꬃ ጊሽ፥ ፂሎ ኣያና ኢሞታታ ጊሺኔ ሃይቆፔ ዴንꬃ ጊሻሳ። ሄሳꬆካ ሃዋሬይ ሚሺራቾ ቃላዛ ሃይታ ሃ ኦይሻታ ቦላ ኢስታስ ሎዔꬂ ሚንꬂ ዛሮ ኢሜስ።
“ሲቆይ” ፆሲ ባ ኣሳስ ኢሚዳ ኢሞታ ኡባፌ ኣꬌꬅ ጊዲዳይሳ ቆንጪሲዛይ ታማኔ ሄꬓንꬆ ሼምፖይ ሃይሳ ሃ ማፃፋ ጊዶን ዳሮ ኤሬቲዳ ኪፍሌ ጊዲ ቆፌቴስ።
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ጌሎሶ 1፡1-9
ኣማኒዛይታ ጋርሳን ሜꬌቲዳ ሻኮቴꬅ 1፡10-4፡21
ኢታ ኦሶኔ ሶ ኣሳ ዱስ 5፡1-7፡40
ኣማኒዛይታኔ ኣማኖንታ ኣሳ 8፡1-11፡1
ኣማኒዛይታ ዱሲኔ ፆሴ ጎይኖ ዎጋ 11፡2-14፡40
ሃይቆፔ ኪርስቶሳ ዴንꬂኔ ኣማኒዛይታ ዴንꬂ 15፡1-58
ዩሁዳን ዋዬ ቦላ ዲዛ ኣማኒዛይታ ማዳናስ ኬሶ ሚሽ ሺሾ 16፡1-4
ኩሻ ቆፋ 16፡5-24
1
ፆሳ ሼኔን ዬሱስ ኪርስቶሳስ ኪቴታናስ ፄይጌቲዳ ጳዉሎሳፔኔ ኑ ኢሻ ሶስቲኔሴፔ፤
ቆሮንቶሴን ዲዛ ፆሳ ዎሳ ኬꬃስ፤ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳስ ዱማቲዳይታሲኔ ኢስታሳራ ኑሳራ ጎዳ ጊዲዳ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሱንꬃ ኣዋን ኣዋንካ ፄይጊዛ ኣማኒዛይታራ ጊዳናስ ፄይጌቲዳ ኣሳ ኡባስ። ኑ ኣዋ ፆሳፌኔ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳፔ ኪያቴꬂኔ ሳሮይ ኢንቴስ ጊዶ።
ፆሳስ ጋላታ
ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ኢንቴስ ኢሜቲዳ ፆሳ ኪያቴꬃ ጊሽ ኡባ ዎዴ ኢንቴ ጊሺካ ታኒ ፆሳ ጋላታይስ። ጋሶይ ኣይ ዮዖንካ፤ ሄሲካ ሃሳያን ጊዲን ኤራቴꬃ ኢንቴ ኡባን ዱሬቲዴታ። ኪርስቶሳ ጊሽ ኑ ኢንቴስ ማርካቲዳይሲ ኢንቴ ኣቻን ሚኒዴስ። ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ዬሱስ ኪርስቶሲ ቆንጫና ጋላስ ናጊሺን ኣያና ኢሞቴꬃታፔ ኣይኮይካ ኢንቴስ ፓጬና። ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሲ ናምዓንꬆ ያና ጋላሳን ኢንቴ ኢንቴ ቦላ ቦሮይ ባይንዳ ቤታና ማላ ዉርሴꬅ ጋካናስ ኢዚ ኢንቴና ሎዔꬅ ናጋና። ኢዚ ባ ናዛ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኢሲፌቴꬃኮ ኢንቴና ፄይጊዳ ፆሲ ኢዚ ኣማኔቲዳ ፆሳ።
ቆሮንቶሴ ዎሳ ኬꬃ ጋርሳን ሜꬌቲዳ ሻኬቴꬅ
10 ታ ኢሻቶ! ኢንቴ ጋርሳን ሻኬቴꬂ ዶንታ ማላ ኢንቴስ ኢሲ ዎዝናይኔ ኢሲ ቆፋይ ዳና ማላ ኢንቴ ኢንቴ ጋርሳን ኢሲኖ ጊዳና ማላ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሱንꬃን ታ ኢንቴና ዎሳይስ። 11 ታ ኢሻቶ! ኢንቴ ጋርሳን ፓላማይ ዲዛይሳ ታ ቃሎዔ ሶ ኣሳፔ ሲያዲስ። 12 ዮዖዚካ ሃይሳ ማላ፤ ኢንቴ ጋርሳን ኢሲ ኢሲ ኣሳይ “ታ ጳዉሎሳ ባጋ” ጌስ፤ ባጋይ ቃሴ “ታ ኣጲሎሳ ባጋ” ጌስ፤ ባጋይ ቃሴ “ታ ኬፋ ባጋ” ጊሺን ሃራይ ቃሴ “ታ ኪርስቶሳ ባጋ” ጌስ። * ኬፋ ጉሲ ጴፅሮሳ ጉስ። * ሃዋ 18፡24 13 ሂስቲኮ ኪርስቶሲ ሻኬቲ ዎꬊዴ? ኢንቴ ጊሽ ጳዉሎሲ ካቄቲዴ? ዎይኮ ጳዉሎሳ ሱንꬃን ፃማቄቲዴቲ? 14 ኢንቴ ጊዶፌ ቄሪስጶሳፔኔ ጋዪዮሳፔ ኣቲን ሃራ ኦናካ ታ ፃማቆንታ ጊሽ ፆሳ ጋላታይስ። * ሃዋ 18፡8፤ 19፡29፤ ኦሮ 16፡23 15 ሄሳ ጊሽ ኦኒካ “ታ ጳዉሎሳ ሱንꬃን ፃማቄታዲስ” ጋና ኣሲ ዴና። 16 ቱሙካ ኢስቲፋኖሴ ሶ ኣሳ ፃማቃዲስ። ሄይታፔ ሃራ ታ ፃማቂዳኮኔ ታ ኤሪዛዴይ ዴና። * 1ቆሮ 16፡15 17 ኪርስቶሲ ታና ኪቲዳይ ሚሺራቾ ቃላ ዮታናስ ኣቲን ፃማቃናስ ጊዴና። ኪርስቶሳ ማስቃሌይ ሃዳ ጊዶንታ ማላ ታ ኣሳፔ ጊዲዳ ጪንጫቴꬃን ሳባኪኬ።
ፆሳ ዎልቃኔ ኤራቴꬅ ጊዲዳ ኪርስቶሳ
18 ማስቃሌዛ ኪታይ ꬋያና ዲዛይታስ ኤያቴꬃ። ጊዶ ኣቲን ኣታና ዲዛ ኑስ ጊዲኮ ፆሳ ዎልቃ። 19 “ጪንጫታ ጪንጫቴꬂ ታ ኢስታፌ ꬋይሳና፤ ኤራንቻታ ኤራቴꬃ ታ ሃዳ ኦꬃና” ጌቴቲ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዴስ። * ኢሳ 29፡14
20 ጪንጫይ ኣዋን ዲዜ? ታማሪዳ ኤራይ ኣዋን ዲዜ? ሃይሳ ዎዴዛ ፒልጊ ኤሪዛይ ኣዋን ዲዜ? ፆሲ ሃ ኣላሜዛ ኤራቴꬅ፥ ኤያቴꬅ ኦꬂቤኔ? * ኢዮ 12፡17፤ ኢሳ 19፡12፤ 33፡18፤ 44፡25 21 ፆሳ ኤራቴꬃፌ ዴንዲዳይሳን ኣላሜይ ባ ኤራቴꬃ ጋሶን ፆሳ ኤሮይ ፆኒን ሳባኮ ኤያቴꬃን ኣማኒዛይታ ኣሻናስ ፆሳ ሼኔ ጊዲዴስ። 22 ኣይ ዎዴካ ኣይሁዳቲ ዱማ ማላታ ኮዬቴስ። ጊሪኬ ኣሳቲ ቃሴ ኤራቴꬅ ኮዬቴስ፤ 23 ኑኒ ጊዲኮ ካቄቲዳ ኪርስቶሳ ሳባኮስ። ሄሲካ ኣይሁዳታስ ꬉጴ፤ ኣይዛቤታስ ቃሴ ኤያቴꬃ። 24 ፆሲ ፄይጊዳይታስ ኢስቲ ኣይሁዳታ ጊዲን ዎይኮ ጊሪኬ ዴሬ ኣሳ ጊዲኮካ ኪርስቶሲ ፆሳ ዎልቃኔ ፆሳ ኤራቴꬃ። 25 ጋሶይካ ኣሳ ኤራፔ ፆሳ ኤያቴꬂ ኣꬊዳ ኤራቴꬃ፤ ኣሳ ሚኖቴꬃፌ ፆሳ ላፋቴꬂ ኣꬌስ፤
26 ታ ኢሻቶ! ካሴ ኢንቴ ፄይጌቲዛ ዎዴ ኢንቴ ኣይ ማላ ኣሳኮኔ ኣኔ ቆፒቴ። ኣሳ ቆፋ ማላ ጊዲኮ ኢንቴፌ ዳሪዛይቲ ኤራታ ጊዴኬታ። ኢንቴፌ ዳሮቲ ዎልቃይ ባይንዳይታ፤ ዳሮቲካ ጊታ ኬꬃ ኣሳፔ ዬሌቲቤኬታ። 27 ጊዶ ኣቲን ፆሲ ኤራታ ዬላቻናስ ዴራፔ ኤያታ ዶሪዴስ፤ ፆሲ ሚኖታ ዬላቻናስ ኣላሜዛፔ ዳቡራንቻታ ዶሪዴስ። 28 ፆሲ ሃንኮ ኣማኖንታ ኣሳ ኣቻን ዴቴስ ጌቴቲ ኤሬቲዛ ሚሻታ ባይንዳ ሚሻ ማላ ኦꬃና ሃይሳ ኣላሜዛን ሌቄቲዳይታኔ ካዉዪዳይታ ላፋታ ዶሪዴስ። 29 ሄሳካ ኢዚ ኦꬂዳይ ኦኒካ ኢዛ ሲንꬃን ጬቄቶንታ ማላ። 30 ኢንቴና ቃሴ ፆሲ ዬሱስ ኪርስቶሳራ ኢሲፌቴꬂ ዳና ማላ ኦꬂዴስ። ሄሳ ጊሽ ፆሲ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኑ ኤራቴꬅ፥ ኑ ፂሎቴꬅ፥ ኑ ጌሻቴꬂኔ ኑና ኣሺዛዴ ጊዳና ማላ ኦꬂዴስ። 31 ሄሳ ጊሽ ካሴ “ጬቂዛ ኣሲ ጎዳን ጬቆ” ጌቴቲ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዳ ማላ። * ኤር 9፡24

*1:12 ኬፋ ጉሲ ጴፅሮሳ ጉስ።

*1:12 ሃዋ 18፡24

*1:14 ሃዋ 18፡8፤ 19፡29፤ ኦሮ 16፡23

*1:16 1ቆሮ 16፡15

*1:19 ኢሳ 29፡14

*1:20 ኢዮ 12፡17፤ ኢሳ 19፡12፤ 33፡18፤ 44፡25

*1:31 ኤር 9፡24