16
ሳሮካ
ኪንኪራዖሴ ዎሳ ኬꬃን ኦꬂዛ ኣማኔቲዳ ሚቼዮ ፔቤኖ ኢንቴስ ሃዳራ ጋይስ። ኣማኒዛ ኣሳስ ቤሲዛ ሞኮ ኢንቴ ኢዞ ጎዳ ሱንꬃን ሞኪ ኤካና ማላኔ ኢዛ ኢንቴፌ ኮዪዛ ኣይ ሚሻንካ ኢንቴ ኢዞ ማዳና ማላ ታ ኢንቴና ቆፊሳይስ።
ካሴ ታናራ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳስ ኢሲፌ ኦꬂዳ ጲርሲቂላሲኔ ኣቂላስ ታ ሳሮካ ጋꬂቴ። * ሃዋ 18፡2 ኢስቲ ታ ጊሽ ሃይቃና ጋካናስ ባና ኣꬂ ኢሚዳ፤ ታና ፃላላ ጊዶንታ ኣይዛቤታፔ ኣማኒዳይቲካ ኢስታ ጋላቴቴስ። ኢስታ ኬꬃን ዲዛ ኣማኒዛ ኣሳካ ሳሮ ጊቴ። ኢሲያፔ ኮይሮ ኪርስቶሳን ኣማኒዳ ታ ሲቆዛ ኤጴኔፆሴ ሳሮ ጊቴ። ኢንቴስ ዳሮ ዳቡሪዳሮ ማራሞ ሳሮ ጊቴ። ታናራ ኢሲፌ ቃሼቲዳ ኣንዲራቆኔኔ ዩኒያሴ ሳሮ ጊቴ። ሄይታንቲ ሃዋሬታ ጋርሳን ሎዖ ሱንꬃራ ዲዛይታኔ ኪርስቶሳ ታፔ ካሴ ኣማኒዳይታ። * ዩኒያሴ ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋቲ ዮሊያ ጌቴስ።
ታኒ ጎዳ ባጋራ ዳሮ ሲቂዛ ጲልያፆኔ ሳሮ ጊቴ። ኪርስቶሳ ኦሶ ታናራ ኢሲፌ ኦꬂዛ ኢሮባኖኔኔ ታ ሲቂዛ ሴንፃኬካ ሳሮ ጊቴ። 10 ኪርስቶሳን ኢዛ ኣማኖይ ፓጬቲዲ ጋላቴቲዳ ኤፄሴኔሴስ ታ ሳሮካ ጋꬂቴ። ኣርሲፃባሎሶ ኣሳስካ ታ ሳሮካ ጋꬂቴ። 11 ታ ዳቦ ሄሮዲያና ሳሮ ጊቴ። ጎዳን ዲዛ ኒሪቃሶሶ ኣሳ ሳሮ ጊቴ።
12 ጎዳን ጊዲዲ ሚኖቴꬃን ኦꬂዛ ማጫሳታ ቲሮፊሞኖኔ ፂሮፊሞኖ ሳሮ ጊቴ። ጎዳስ ኦሶን ዳሮ ዳቡሪዳሪስ ኪርስቶሳን ታኒ ኢዞ ሲቂዛ ፃርሲዲስ ታ ሳሮካ ጋꬂቴ። 13 ጎዳን ዶሬቲዳ ሩፎኔስ፥ ታሲኔ ኢዛስ ኣዮ ጊዲዳሪስ ታ ሳሮካ ዮቲቴ። * ማር 15፡21 14 ኣስቄሮኔሲ፥ ኣፊላሶኔሲ፥ ሄሮሜኔሲ፥ ጳፂሮባኔሲ፥ ሄርማኔሲኔ ኢስታራ ዲዛ ኢሻታ ኡባታስ ታ ሳሮካ ጋꬂቴ። 15 ፊሌጎኔስ፥ ዩሊያስ፥ ኔሪያሲኔ ኢዛ ሚቼይስ ሄሳꬆካ ኣልፆኔስ፥ ኢስታራ ዲዛ ኣማኒዛይታስካ ታ ሳሮካ ጋꬂቴ።
16 ኢሶይ ኢሳ ዬሪ ዬር ኤኪዲ ሳሮኬቲቴ። ኪርስቶሳን ኣማኒዛ ዎሳ ኬꬃ ኣሳይ ዉሪካ ኢንቴና ሳሮ ጌስ።
17 ታ ኢሻቶ! ኣሳ ጋርሳን ሻኬቴꬂ ሜꬊዛይታፔኔ ኢንቴ ታማሪዳ ቲሚርታ ኤኮንታ ኢፆን ኢንቴስ ꬉጴ ጊዲዛ ኣሳታፔ ኢንቴ ናጌቲቴ። 18 ሄይታንታ ማላ ኣሳቲ ዬሱስ ኪርስቶሳስ ኦꬂዛይታ ጊዶንታ ባ ቃንꬃ ካꬃ ጊሽ ኦꬂዛይታ። ሹጎ ቃላራ ሃሳያኒኔ ዎዝና ኪያ ኣሳታ ባሌꬄቴስ። 19 ኢንቴ ሚሺራቾ ቃላስ ኣዛዜቲዛይታ ጊዲዳይሳ ኣሲ ዉሪ ሲይዴስ። ሄሲካ ታና ዳሮ ኡፋይሲዴስ። ጊዲኮካ ኢንቴ ሎዖ ሃኖስ ጪንጫታ ቃሴ ኢታ ኦሶስ ኤያታ ጊዳና ማላ ታ ኮያይስ። 20 ሳሮቴꬃ ጎዳይ ፃላዔ ኤሶን ኢንቴ ቶሆ ጋርስ ኣꬂ ዲንጬሬꬃና።
ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኪያቴꬂ ኢንቴናራ ጊዶ።
21 ታናራ ኢሲፌ ኦꬂዛ ፂምቶሲ ቃሴካ ታ ዳቦ ሉቂዮሲ፥ ኢያሶኔይኔ ሱሲጴፂሮሲ ኢንቴና ሳሮ ሳሮ ጌቴስ። * ሃዋ 16፡1
22 ሃይሳ ኪታ ፃፊዳይ ታኒ ፄሪፂዮሲ ኢንቴና ጎዳ ሱንꬃን ሳሮ ጋይስ።
23 ታኒኔ ሃይሳን ዲዛ ኩሜꬃ ዎሳ ኬꬃ ኣሳይ ሞኪ ኤኪዛ ጋዪዮሲካ ኢንቴና ሳሮ ጌስ፤ ካታማ ሚሻ ኦይኪዛ ኤሪስፆሲኔ ኑ ኢሻ ቆዓፂሮሲ ኢንቴና ሳሮ ጌቴስ። * ሃዋ 19፡29፤ 1ቆሮ 1፡14፤ 2ፂም 4፡20 24 ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኪያቴꬅ ኢንቴናራ ኡባታራ ጊዶ። ኣሚን።
25 ታኒ ዮቲዛ ሚሺራቾ ቃላይ ዬሱስ ኪርስቶሳ ጊሽ ዮቴቲዛ ኪታይኔ ቤኒ ዎዴፔ ዶሚዲ ቆታን ጋምዒዲ ሃዒ ቃሴ ቆንጪዳ ቱማ ፁራ ባጋራ ኢዚ ኢንቴና ኣማኖን ኤሳናስ ዳንዳዬስ። 26 ሃዒ ቃሴ ሃይሲ ቱማይ ቆንጪዴስ። ሜርና ፆሳ ኣዛዞን ዉሪካ ኣማኒዲ ኣዛዜታና ማላ ናቤታ ማፃፋ ባጋራ ዴሬቲ ዉሪካ ኢዛ ኤራና ማላ ሃኒዴስ።
27 ኢዚ ፃላላ ኤራ ጊዲዳ ጎዳስ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ሜርና ቦንቾይ ኢዛስ ጊዶ። ኣሚን።

*16:3 ሃዋ 18፡2

*16:7 ዩኒያሴ ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋቲ ዮሊያ ጌቴስ።

*16:13 ማር 15፡21

*16:21 ሃዋ 16፡1

*16:23 ሃዋ 19፡29፤ 1ቆሮ 1፡14፤ 2ፂም 4፡20