15
ኑኒ ኣማኖን ሚኒዳይቲ ሃንኮ ኣማኖን ሚኖታይታ ሜቶ ቶካናስ ቤሴስ ኣቲን ኑ ፃላ ኡፋዬቲዛይታ ጊዳናስ ቤሴና። ኑኒ ዉሪካ ሃራ ኣሲ ባ ኣማኖን ሚናና ማላ ኢዛ ጎዒዛዚኔ ኡፋይሲዛ ሚሽ ኣኔ ኦꬆስ። ኪርስቶሲ ባና ኡፋይሲቤና፤ ሃራፔካ “ኣሳይ ኔና ጫዪዳ ጫሻይ ታና ጋኪዴስ” ጌቴቲ ካሴ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዳይሲ ፖሌቲዴስ። * ማዛ 69፡9 ኑኒ ጌሻ ማፃፋታፔ ዴሚዛ ዳንዳያይኔ ሚኖቴꬂ ኑስ ዳና ማላ ኮይሮፔ ፃፌቲዳይሲ ዉሪካ ኑ ኢዛፔ ኑስ ቲሚርቴ ዴማና ማላ ፃፌቲዴስ።
ሚኖቴꬂኔ ዳንዳያ ኢሚዛ ፆሲ ኢንቴ ዬሱስ ኪርስቶሳ ካሊሺን ኢንቴስ ኢንቴ ጊዶን ኣያና ኢሲፌቴꬅ ኢሞ። ሄሲካ ኢንቴ ኢሲ ዎዝናኒኔ ኢሲ ዱና ጊዲዲ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣዋ ፆሳ ቦንቻናሳ።
ሚሺራቾ ቃላይ ኣማኖንታ ዴሬታስ ሳባኬቲዴስ
ሄሳ ጊሽ ፆሲ ኢንቴና ፆሳ ቦንቾን ሞኪ ኤኪዳ ማላ ኢንቴካ ኢሶይ ኢሳ ኡፋይሳን ሞኪ ኤኪቴ። ካሴ ኣዋታስ ኢሜቲዳ ሂዶታ ቃላ ፖላናስ ፆሳ ቱማቴꬂ ኤሬታና ማላ ኪርስቶሲ ኣይሁዳታስ ኦꬂዛዴ ጊዲዳይሳ ታ ኢንቴስ ዮታይስ። ሄሳꬆካ ኣይዛቤቲ ኢዛ ማሮቴꬃ ጊሽ ፆሴ ጋላታና ማላ፤ ሄሲካ
“ታ ኔና ዴሬ ጊዶን ጋላታና፤
ኔ ሱንꬃስካ ጋላታ ዬꬅ ዬፃና”
ጌቴቲ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዳ ማላ። * 2ሳሜ 22፡50፤ ማዛ 18፡49
10 ቃሴካ
“ኣይዛቤቶ!
ኢንቴካ ፆሳ ዴሬታራ ኡፋዬቲቴ”
ጌቴቲ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዴስ። * ዛሬ 32፡43
11 ናምዓንꬆካ
“ኣይዛቤቲ ኢንቴ ዉሪካ ጎዳ ጋላቲቴ፤
ዴሬይ ዉሪ ኢዛ ሳቢቴ”
ጌቴቲ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዴስ። * ማዛ 117፡1
12 ሄሳꬆ ኢሳያሳን
“ባ ዴሬ ኣሳ ቦላ ካዎቲዛ ኢሴዬ ናይ ያና።
ኣላሜ ኣሳ ኣይሲዛዴይ ዴንዳና፤
ኢስቲካ ኢዛን ኡፋዬታና” ጌስ። * ኢሳ 11፡10
13 ኢንቴ ኢዛን ኣማኒዛ ጊሽ ሂዶታ ፆሲ ኢንቴናን ኡፋይሲኔ ሳሮቴꬅ ኩንꬆ። ሄሲካ ፂሎ ኣያና ዎልቃ ሂዶታ ኢንቴስ ዳራናሳ።
ኣይዛቤታስ ኦሳንቻ ጊዲዳ ጳዉሎሳ
14 ታ ኢሻቶ! ኢንቴ ሎዔቴꬃን፤ ኤራቴꬅ ኡባን ኩሚዳይታኔ ሃራታ ዞራናስ ኤራይ ዲዛይታ ጊዲዳይሳ ታ ኣዳፌ ሻካ ኤራዲስ። 15 ታ ፆሳፌ ኤኪዳ ኢሞቴꬃ ጊና ቃሴካ ኢንቴና ቆፊሳናስ ኢሲ ኢሲ ዮዖታ ፃላቴꬃን ኢንቴስ ፃፋዲስ። 16 ሄሳ ሄ ኪያቴꬃይ ኢሜቲዳይ ታኒ ፆሳ ሚሺራቾ ቃላ ሃንኮ ዴሬታስ ዮታና ማላ፤ ቃሴካ ቄሴ ማላ ጊዲዳ ዬሱስ ኪርስቶሳስ ኦꬃናሳ፤ ሄሳ ጊሽ ሃንኮ ዴሬ ኣሳይ ፂሎ ኣያናን ዱማቲዲ ፆሴ ኡፋይሲዛ ያርሾ ጊዲዲ ሺቃና ማላ ኦꬃይስ።
17 ሄሳ ታኒ ፆሳስ ኦꬂዛ ጊሽ ዬሱስ ኪርስቶሳን ጬቄታይስ። 18 ታ ዮቲዳይሳኒኔ ታ ኦꬂዳይሳን ሃንኮ ዴሬ ኣሳይ ፆሳስ ኣዛዜታና ማላ ኪርስቶሲ ታናን ጊዲዲ ኦꬂዳዛፔ ኣቲን ሃራ ሃሳያና ፃሊኬ። 19 ሄሲካ ሃኒዳይ ፂሎ ኣያና ዎልቃን ማላታታ ባጋራ ሃኒዴስ። ሄሳ ማላንካ ዬሩሳላሜፔ ኢልዋቆሬ ጋካናስ ታ ኪርስቶሳ ሚሺራቾ ቃላ ሳባካዲስ።
20 ሃራ ኣሲ ካሴ ኦꬂዳሶን ታ ጌሎንታ ማላ ጋዳ ካሴ ኪርስቶሳ ሱንꬂ ፄይጌቲ ኤሮንታሶን ሚሺራቾ ቃላ ሳባካናይሲ ታስ ኣሞ። 21 ሃራፔካ
“ኢዛ ጊሽ ኢስታስ ዮቴቶንታይቲ ኢዛ ቤያና፤
ሲዪ ኤሮንታይቲ ሃሳዓና”
ጌቴቲ ካሴ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዳ ማላ ሃኒዴስ። * ኢሳ 52፡15
22 ሄሳ ጌዶን ታ ኢንቴኮ ቦንታ ማላ ዳሮ ዎዴ ዲጌታዲስ።
ኦሮሜ ቤያናስ ጳዉሎሳ ጊጌቴꬅ
* ኦሮ 1፡13 23 ሃዒ ቃስ ታስ ሃን ኦሶይ ባይንዳ ጊሽ ዳሮ ላይꬃታፔ ሃ ሲሚን ኢንቴና ቤያናስ ታ ዳሮ ላሞታዲስ። 24 ሃይሳ ታ ቆፋ ታኒ ኢስፔኔ ቢዛ ዎዴ ፖላናስ ቆፓይስ። ሄራ ኣꬋሼ ኢንቴና ቤያናሲኔ ኢንቴናራ ጉꬃ ዎዴ ጋምዓዳ ላሞታ ኣꬂዳ ማላ ኢንቴ ታና ማዳና ጋዳ ሂዶታ ኦꬃይስ።
25 ሃዒ ቃስ ኣማኒዛይታስ ኢሜቲዛ ማዶ ጊሽ ኤካዳ ዬሩሳላሜ ባይስ። 26 ጋሶይካ ማቂዶኒያኒኔ ኣካያን ዲዛ ማንቆታ ማዳና ዴንዲዴስ። * 1ቆሮ 16፡1-4 27 ሃይሳ ሃ ማዶዛ ኢስቲ ባ ዶሳን ኢሚዳይ ኢስቲ ኦꬃናስ ቤሲዛ ጊሻሳ፤ ኣይዛቤቲ ኣይሁዳታራ ኢሲፌ ኣያና ኣንጆ ኤኪዛይታ ጊዲኮ ኢስቲካ ባሲ ዲዛ ቢታ ኣንጆን ኣይሁዳታ ማዳናስ ቤሴስ። * 1ቆሮ 9፡11 28 ሄሳ ጊሽ ሃይሳ ሺቂዳ ማዶ ሚሻ ዬሩሳላሜ ኢሚዳፔ ጉዬ ኢንቴ ኣቻን ታ ኢስፔኔ ባና። 29 ታ ሄ ኢንቴኮ ባሼ ኢንቴስ ኪርስቶሳ ኣንጆ ኩንꬃ ኤካ ባናይሳ ታ ኤራይስ።
30 ታ ኢሻቶ! ታኒ ፆሳ ዎሳን ባፄቲዛ ማላ ኢንቴካ ታናራ ባፄታና ማላ ታ ኢንቴና ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳኒኔ ፂሎ ኣያና ሲቆን ዎሳይስ። 31 ታኒ ዩሁዳን ዲዛ ኣማኖንታ ኣሳ ኩሼፔ ኣታና ማላኔ ዬሩሳላሜን ዲዛ ታ ኦꬆይካ ሄን ኣማኒዛይታ ኣቻን ኤኬታና ማላ ታስ ዎሲቴ። 32 ሄሲካ ፆሳ ሼኔ ማላ ሄ ኢንቴኮ ታ ኡፋይሳራ ባና ማላኔ ኢንቴናራ ኢሲፌ ሼምፓና ማላ። 33 ሳሮቴꬃ ጎዳይ ኢንቴናራ ኡባታራ ጊዶ። ኣሚን።

*15:3 ማዛ 69፡9

*15:9 2ሳሜ 22፡50፤ ማዛ 18፡49

*15:10 ዛሬ 32፡43

*15:11 ማዛ 117፡1

*15:12 ኢሳ 11፡10

*15:21 ኢሳ 52፡15

*15:22 ኦሮ 1፡13

*15:26 1ቆሮ 16፡1-4

*15:27 1ቆሮ 9፡11