14
ኣሳ ቦላ ፒርዶፋ
ኢንቴ ጋርሳን ኣማኖን ቡሮ ሚኖንታዴ ሺሺ ኤኪቴ ኣቲን ኢዛ ቆፋ ቦላ ፒርዶፍቴ። ኢሲ ኢሲ ኣሲ ቤቲዳይሳ ዉርሲ ማናስ ኣማኖይ ዴስ። ቃሴ ኣማኖን ሚኖንታዴይ ኣታኪልቴ ፃላላ ሜስ። ቤቲዳይሳ ዉርሲ ሚዛዴይ ዉርሲ ሞንታዴ ካꬎፓ። ሞንታዴይ ቃሴ ሚዛዴ ቦላ ፒርዶፎ። ፆሲ ኡባካ ኤኪዴስ። ሃንኮ ኦꬂዛዴ ቦላ ፒርዲዛዴይ ኔ ኦኔ? ኢዛዴይ ኩንዲኮ ዎይኮ ኤቂኮካ ጎዳሳ። ጎዳይ ኢዛ ኤሳናስ ዳንዳዪዛ ጊሽ ኢዚ ኤቃንዴስ።
ኢሳዴይ “ጋላሳታፔ ኢሲ ጋላስ ሃራ ጋላሳፌ ኣꬂዲ ባሲ ዱማ ጋላስ” ጊ ቆፔስ። ሃራ ኣሲ ቃሴ “ጋላሳቲ ዉሪካ ኢሲ ጊና” ጊ ቆፔስ። ኢሲ ኢሲ ኣሲ ባ ዎዝናን ኣማኒዳ ማላ ኦꬆ። ኢሲ ጋላሲ ሃራ ጋላሳፌ ዱማሲ ቆፒዛዴይ ኢዚ ሄሳ ኦꬂዛይ ጎዳ ቦንቾስ ጊዲኮ ሚዛዴይካ ጎዳ ቦንቾስ ጊዲ ሜስ። ሚዲ ፆሴ ጋላቴስ። ሞንታዴይካ ጎዳ ቦንቾስ ጊዲ ሙስ ኣጌሲኔ ፆሳስ ጋላታ ኢሜስ። ኑፔ ኦኒካ ባሲ ዲዛዴይኔ ባፔ ባሲ ሃይቂዛዴይ ዴና። ኑ ዲኮካ ጎዳስ ዶስ። ሃይቂኮካ ጎዳስ ሃይቆስ። ሄሳ ጊሽ ዲኮካ ዎይኮ ሃይቂኮ ኑ ጎዳሳ።
ሄሳ ጊሽ ሃይቂዳይታሲኔ ፓፃ ዲዛይታስ ጎዳ ጊዳናስ ኪርስቶሲ ሃይቂዲ ሃይቆፔ ፓፂ ዴንዲዴስ። 10 ሂስቲን ኔ ኣዛስ ኔ ኢሻ ቦላ ፒርዳይ? ኣዛስ ኔ ኢሻ ሌቃይ? ኑ ዉሪካ ፆሳ ፒርዳ ዎምቦራ ሲንꬅ ሺቆስ ዶስ። * 2ቆሮ 5፡10
11 “ታ ፓፃ ዳይስ።
ጉልባቴይ ዉሪካ ታስ ጉልባታና።
ኢንፃርሲ ዉሪ ፆሳስ ማርካታና”
ጌቴቲ ካሴ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዴስ። * ኢሳ 45፡23 12 ሄሳ ጊሽ ኑኒ ኢሲ ኢሲ ኣሲ ፆሳ ሲንꬅ ሺቂዲ ኑ ኦሶ ጊሽ ኢዛስ ዛሮ ኢማና።
13 ሄሳ ጊሽ ኑኒ ኑ ጋርሳን ኢሶይ ኢሳ ቦላ ፒርዳናፔ ኣኔ ናጌቶስ። ሄሳ ኣጊዲ ኑ ኢሻስ ꬉጴ ጊዲዛይሳ ዎይኮ ኢዛ ኦይኪዛ ናርፃ ዎꬆንታ ማላ ኣኔ ኑ ናጌቶስ። 14 ታኒ ጎዳ ዬሱሳን ኣማናዳ ሚዛ ካꬃን ቱናይ ባይንዳይሳ ኤራዲስ። ጊዶ ኣቲን ኢሳዴይ ኢሲ ሚሽ ቱና ጊ ቆፒኮ ሄ ሚሻይ ኢዛዴሲ ቱና። 15 ኔኒ ኔ ኢሻ ሚዛ ካꬃ ጌዶን ꬉጴ ጊዲኮ ሲቆን ሲሜሬታባካ። ኪርስቶሲ ኢዛ ጊሽ ሃይቂዳ ኔ ኢሻ ኔ ሚዛ ካꬃ ጋሶን ዎꬎፓ። 16 ኢንቴ ሎዖ ጊዲ ቆፒዛ ሚሽ ኢታ ጌቴታና ማላ ኦꬆፍቴ። 17 ፆሳ ካዎቴꬂ ፂሎ ኣያናን ቤቲዳ ፂሎቴꬅ፥ ሳሮቴꬂኔ ኡፋይሳፌ ኣቲን ሙሳ ዮዖኔ ኡሻ ዮዖ ጊዴና። 18 ሃይሳꬆ ኪርስቶሳስ ኦꬂዛዴይ ፆሴ ኡፋይሴሲኔ ኣሳ ኣቻንካ ጋላቴቴስ።
19 ሄሳ ጊሽ ሳሮቴꬂ ቤቲዛ ኦጌኔ ኑኒ ኑ ጋርሳን ሎዖናስ ቤሲዛ ኦጌ ኣኔ ኮዮስ። 20 ኑኒ ሚዛ ካꬃ ጊሽ ጊዲ ፆሳ ኦሶ ኣኔ ላሎኮ። ካꬂ ዉሪካ ጌሻ። ጊዶ ኣቲን ሃራ ኣሳስ ꬉጴ ጊዲዛ ካꬅ ሙሲ ባላ ኦሶ። 21 ኔ ኢሻስ ꬉጴ ጊዲዛዚ ጊዲኮ ኣሾካ ማናፔኔ ዎይኔ ጫጄ ኡያናፔ ዎይኮ ኣይ ሚሺካ ኔ ኦꬆንታ ኣጊኮ ሎዖ።
22 ሄሳ ጊሽ፥ ሃይታንታ ሚሳቲዛ ሚሻታስ ኔስ ዲዛ ኣማኖይ ኔ ጊዶኒኔ ፆሳ ጊዶን ዴዖ። “ሃይሲ ሊኬኮ” ጊዲ ኣማኖን ኤኪዳ ሚሻን ባርካ ባ ቦላ ፒርዶንታዴይ ኢዛዴይ ኣንጄቲዳዴ። 23 ጊዶ ኣቲን ዎዝናራ ሲꬊሼ ሚኮ ኢዚ ኣማኖን ሞንታ ጊሽ ኢዛ ቦላ ፒርዴቲዴስ። ኣማኖን ኦꬆንታዚ ዉሪካ ናጋራ።

*14:10 2ቆሮ 5፡10

*14:11 ኢሳ 45፡23