13
ዴሬ ኣይሲዛይታስ ኣዛዜቴꬅ
ኣይ ኣሲካ ባና ኣይሲዛ ዳናታስ ሃሬታናስ ቤሴስ። ፆሳፌ ኢሜቶንታ ዲሺን ዳናቴꬂ ዴና። ሃዒ ዲዛ ዳናቲ ፆሳፌ ዳናቲዳይታ። ሄሳ ጊሽ ዳና ቦላ ማካሊዳይ ፆሳ ዎጋ ቦላ ማካሌስ። ሄ ማካሊዛይቲካ ባ ቦላ ፒርዳ ኤሄቴስ። ዴሬ ኣይሲዛይቲ ኢታ ኦꬂዛይታ ባቢሴቴስ ኣቲን ሎዖ ኦꬂዛይታ ባቢሴቴና። ኔ ዴሬ ኣይሲዛዴስ ባቦንታ ኣጋና ኮያይ? ሂስቲኮ ሎዖ ኦꬃ፤ ኢዚካ ኔና ጋላታና። ኢዚ ኔስ ሎዖ ኦꬃናስ ፆሳ ኦሳንቻ። ጊዶ ኣቲን ኔ ኢታ ኦꬂዳ ጊዲኮ ኢዛስ ባባ። ጋሶይካ ኢዚ ማሻ ጮ ሜላ ጊፂቤና፤ ኢዚ ኢታ ኦꬂዛዴ ቃፃያናስ ፆሳ ኦሳንቻ። ሄሳ ጊሽ ኢዛ ቂፃቴስ ባቦ ፃላላ ጊዶንታ ኔ ቆፋንካ ዳናቲዛዴስ ኣዛዜታናስ ቤሴስ።
ኢንቴ ጊራ ኢሚዛይ ሄሳሳ። ኣይሲዛይታ ሄሳ ሄ ኦሶዛ ቦላ ፆሲ ኢስታ ዎꬂዴስ። ኢስታፌ ኢሳስ ኢሳስ ቤሲዛይሳ ኢሚቴ። ጊራ ኢማና ቤሲዛይታስ ጊራ ኢሚቴ፤ ቃራፃ ቃንፃናስ ቤሲዛይታስ ቃራፃ ቃንፂቴ፤ ባባናስ ቤሲዛይታስ ባቢቴ፤ ቦንቻናስ ቤሲዛይታ ቦንቺቴ።
ዎዴይ ማቲዳ ጊሽ ኢንቴ ጋርሳን ሲቄቲቴ
ኢንቴ ጋርሳን ኢሶይ ኢሳራ ሲቄቴꬃፌ ኣቲን ኦና ቦላካ ኣጮይ ዶፖ። ኣስ ሲቂዛ ኣሲ ኢዚ ዎጋ ፖሊዴስ። “ላይማቶፓ፥ ዎꬎፓ፥ ኣሞቶፋ” ጊዛይቲኔ ሃራ ኣዛዞቲ ዲኮካ “ኣስ ኡባካ ኔ ማላ ሲቃ” ጊዛ ሃኖ ኢሲ ዎጋን ዉሪካ ኩዬቲዴስ። * ኬሳ 20፡14-15፤ 20፡13፥17፤ ዛሬ 5፡17-19፥21፤ ሌዌ 19፡18 10 ሲቆይ ኣሳ ቦላ ኢታ ኦꬄና፤ ሄሳ ጊሽ ሲቆይ ዎጋ ኡባስ ኩሻ።
11 ሃይሳ ዎዴዛ ጫዲ ፄሊዲ ሄሳ ኦꬂቴ። ሃዒ ሃና ኢንቴ ꬊስኮፌ ዴንዲዛ ዎዴ። ኑ ካሴ ኣማኖሳፔ ሃ ሲሚን ሃዒ ኑስ ኣቲዛ ዎዴይ ማቲዴስ። 12 ቃማይ ኣꬊን ዎንታና ጌስ። ሄሳ ጊሽ ኣኔ ኑ ꬉማ ኦሶ ዎራ ዬጊዲ ፖዖ ኦላ ሚሺ ማይዖስ። 13 ጋላሳራ ሃሙቲዛ ማላ ኣኔ ዎጋራ ሃሙቶስ። ማጉልꬃኒኔ ማꬆን ጊዶፖ፤ ላይማ ኣሞኒኔ ላይማን ጊዶፖ፤ ቃናቴቴꬃኒኔ ፓላማን ጊዶፖ። 14 ሄሳ ኣጊዲ ዬሱስ ኪርስቶሳ ማይዒቴ። ኣሾ ኣሞ ፖላናስ ቆፖፍቴ።

*13:9 ኬሳ 20፡14-15፤ 20፡13፥17፤ ዛሬ 5፡17-19፥21፤ ሌዌ 19፡18