12
ፆሳስ ቤሲዛ ዴዖ ያርሾ
ሄሳ ጊሽ ታ ኢሻቶ! ኢንቴ ኣሳቴꬃ ጌሺኔ ፆሴ ኡፋይሲዛ ዴዖ ያርሾ ኦꬂዲ ኢንቴ ሺሻና ማላ ታ ኢንቴና ፆሳ ቃꬌታን ዎሳይስ። ሄሲካ ዎዝናማ ኣሳ ማላ ኢንቴ ፆሳስ ኦꬂዛ ኦሶ። ሎዖ፥ ኡፋይሲዛዚኔ ኩሜꬅ ጊዲዳ ፆሳ ሼኔይ ኣዛኮኔ ኢንቴ ፓጪ ኤራና ማላ ኢንቴ ቆፋን ኦራፂዲ ላሜቲቴ ኣቲን ሃይሳ ኣላሜ ኣሳ ሚሳቶፒቴ።
ኢንቴስ ፆሲ ኢሚዳ ኣማኖ ማላ ኢንቴርካ ኢንቴና ፓጪ ፄሊቴ ኣቲን ሃዒ ዲዛይሳፌ ቦላራ ኢንቴና ꬎቂሲ ፄሎንታ ማላ ታኒ ታስ ኢሜቲዳ ፆሳ ኪያቴꬃን ኢንቴና ኢሳ ኢሳ ዞራይስ። ኑፔ ኢሲ ኢሲ ኣሳስ ኢሲ ኣሳቴꬃ ቦላ ዳሮ ቢሊቴቲ ዲዛ ማላ ሄይቲካ ሄ ቢሊቴቲ ኢሲ ማላ ኦሶ ኦꬆንታይሳꬆ፤ ሄሳꬆካ ኑኒ ዳሮታ ጊዲ ኡቲዲ ኪርስቶሳን ኢሲ ኣሾ፤ ኑኒ ኢሶይ ኢሳስ ኣሾ። ኑስ ኢሜቲዳ ኢሞታ ማላ ዱማ ዱማ ኢሞቴꬂ ዴስ። ኢሳዴስ ቡሮፔ ሃናናዝ ዮቶ ጊዲኮ ኢዛዴስ ኢሜቲዳ ኣማኖ ማላ ዮቶ። ኦꬂ ማዲዛዴይ ኦꬂ ማዶ፤ ታማርሲዛዴይካ ታማርሶ። ዞሪዛዴይ ጊዲኮ ዞሮ፤ ባይንዳይታስ ኢሚዛዴይ ጉጂ ኢሞ። ኣይሲዛዴይ ሚኒ ኣይሶ። ማሪዛዴይካ ኡፋይሳን ማሮ።
ሲቆ
ኢንቴ ሲቆቴꬂ ቆꬌፔ ቆሞን ጊዶፖ። ኢታ ጊዲዳይሳ ዉርሲካ ኢፂቴ። ሎዖ ጊዲዳይሳራ ኢሲፌ ኦይኬቲቴ። 10 ኢንቴ ኢንቴ ጋርሳን ኢሶይ ኢሳራ ኢሻታ ማላ ሎዔꬂ ሲቄቲቴ። ኢሶይ ኢሳ ባፔ ኣꬂ ቦንቺዛይታ ጊዲቴ። 11 ጎዳስ ኦꬃና ኣያናን ፁጌቲዛይታ ጊዲቴ ኣቲን ሄሳ ሄ ሚኖቴꬃፌ ጉዬ ጎፒቴ። 12 ሂዶታን ኡፋዬቲዛይታ ጊዲቴ፤ ሜቶ ዳንዳዪቴ፤ ዎሳን ሚኒቴ። 13 ኣማኒሼ ዋዬቲዛይታስ ኢንቴስ ዲዛይሳፌ ሻኪ ኢሚቴ። ኢማꬅ ሞኪቴ።
14 ኢንቴና ቃንጊዛይታ ኣንጂቴ ኣቲን ቃንጎፍቴ። * ማቶ 5፡44፤ ሉቃ 6፡28 15 ኡፋዬቲዛይታራ ኡፋዬቲቴ፤ ሙዞቲዛይታራ ሙዞቲቴ። 16 ኢንቴ ኢንቴ ጋርሳን ዶሴቴꬃን ዲቴ። ማንቆታራ ኢሲፌቴꬃን ዳናስ ኮዪቴ ኣቲን ኦቶሬቶፊቴኔ ጬቄቶፍቴ። * ሌም 3፡7
17 ኦናስካ ኢታ ጊሽ ኢታ ዛሮፒቴ። ኣሳ ኡባ ኣቻን ሎዖ ሚሽ ኦꬃናስ ሚኒቴ። 18 ኢንቴስ ዳንዳዬቲኮ ኢንቴ ኢንቴ ባጋራ ኣሳ ኡባራ ሳሮን ዲቴ። 19 ታ ሲቆቶ! ኢንቴ ሃሎ ፆሲ ኬሶ ኣቲን ኢንቴርካ ሃሎ ኬሶፍቴ “ሃሎ ኬሳናይ ታና ጌስ ጎዳይ” ጌቴቲ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዴስ። * ዛሬ 32፡35
20 ሃሎ ኬሳናፔ “ኔኒ ኔ ሞርኬይ ጋፊኮ ሚዛ፤ ኢዚ ሳሞቲኮ ኡሻ፤ ኔ ሄሳꬆ ኦꬂኮ ታማ ቦንቆ ኢዛ ቦላ ኮራሳ” ጌቴቲዲ ጌኤሻ ማፃፋን ፃፌቲዴስ። * ሌም 25፡21-22 21 ኢታ ሎዖ ኦሶን ፆና ኣቲን ኢታን ፆኔቶፋ።

*12:14 ማቶ 5፡44፤ ሉቃ 6፡28

*12:16 ሌም 3፡7

*12:19 ዛሬ 32፡35

*12:20 ሌም 25፡21-22