11
ፆሲ ኢስራዔሌ ኣሳ ሙሌ ዬጊ ኣጊቤና
ሂስቲን ፆሲ ባ ዴሬታ ዬጊ ኣጊዴ? ጋዳ ታ ኦይቻይስ፤ ሙሌካ ኣጊቤና፤ ታካ ታ ባጋራ ቢኒያሜ ዛሪኬ፥ ኣብራሃሜ ዜሬꬅ ጊዲዳ ኢስራዔሌ ኣሳ። * ፒሊ 3፡5 ፆሲ ኮይሮፔ ባ ኤሪዳ ዴሬዛ ዬጊቤና። ኤላሲ ኢስራዔሌ ናይታ ቦላ ሞቶ ፆሳኮ ዎስቲ ሺሺዳኮኔ ጌሻ ማፃፋይ ኢዛ ጊሽ ኣይ ጊዛኮ ኢንቴ ኤሬኬቲ? “ጎዶ! ኢስቲ ኔ ናቤታ ዎꬊዳ። ኔስ ያርሺዛሶታካ ላሊዳ። ቃሴ ታኒ ታርካ ኣታዲስ። ታናካ ዎꬋና ጌቴስ” ጊዴስ። * 1ካዎ 19፡10፥14
ፆሲ ኢዛስ “ባዓሌ ጌቴቲዛ ኤቃስ ጎይኖንታይታ ላፑን ሺ ኣስ ታኒ ታስ ኣሻዲስ” ጊ ዛሪዴስ * 1ካዎ 19፡18 ሄሳ ማላካ ሃዒ ሃ ዎዴዛንካ ፆሳ ኪያቴꬃን ኢስራዔሌ ኣሳፔ ዶሬቲ ኣቲዳ ጉꬃቲ ዴቴስ። ሂስቲን ሄሲ ፆሳ ኪያቴꬃን ጊዲኮ ኣሳ ኦሶን ጊዴና። ኣሳ ኦሶን ጊዲዳኮ ፆሳ ኪያቴꬂ ኪያቴꬅ ጊዴና።
ሂስቲን ኣይ ጋኔ? ኢስራዔሌ ናይቲ ሎዔꬂ ኮዪዳይሳ ዴሚቤቴና። ፆሳን ዶሬቲዳይቲ ጊዲኮ ዴሚዳ። ሃንኮ ኣቲዳይታ ዎዝናይ ሙሚዴስ። ካሴ “ኢስታ ኣይፌይ ፄሎንታ ማላ፥ ኢስታ ሃይꬃይካ ሲዮንታ ማላ ፆሲ ሃኖ ጋካናስ ኢስታስ ዶጪሲዛ ኣያና ኢሚዴስ” ጌቴቲ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዳ ማላ። * ዛሬ 29፡4፤ ኢሳ 29፡10 ዳዉቴይካ
“ኢስታ ማዳይ ኢስታ ኦይኪዛ ናርፃኔ ያርዴ፤
ኢስታስ ꬉጲዛዚኔ ቂፃቴ ጊዶ።
10 ኢስታ ኣይፌይ ፄሎፎ፤ ጎዜቶ፤
ኢስታ ዞኮይ ሜርናስ ኩኖ” ጊዴስ።
ኣይዛቤቲካ ኣታና
11 ኣኔ ቃሴ ታ ዛራ ኦይቻይስ፤ ኢስራዔሌ ኣሳይ ናምዓንꬆ ኩንዴꬃፌ ዴንዴኔ? ዴንዳና። ሃራፔካ ኢስራዔሌ ናይታ ቃናቲሳና ጊሽ ኢስታ ሞሮ ጋሶን ኣቶቴꬂ ኣይዛቤታስ ጋኪዴስ። 12 ጊዶ ኣቲን ቃሴ ኢስታ ሞሮይ ኣይዛቤታስ ኣንጆ ጊዲዴስ። ኢስታ ኩንዴꬂካ ቃሴ ኣይዛቤታስ ኣንጆ ጊዲኮ ኢስቲ ሲሚ ኣቲዳኮ ኣይ ማላ ጊታ ኣንጆ ጊዳንዴሺን!
13 ኣይዛቤቶ! ታ ኢንቴስ ዮታይስ፥ ታ ኣይዛቤታስ ኪቴቲዳዴ ጊዲዳ ጊሽ ታ ኦሶዛ ሚናዳ ፖላና። 14 ሄሲካ ታ ባጋ ኣሳቲ ኣሞዛና ማላ ዴንꬄꬃዳ ኢስታፌ ጉꬃ ኣሳታ ኣሻናስ ኡፋይሳ ኦꬃይስ። 15 ፆሲ ኢስታ ኣጊዳ ኣይዛቤቲ ፆሳራ ጊጊኮ ፆሲ ኢስራዔሌ ናይታ ዛሪዲ ኤኪዛ ዎዴ ኢንቴስ ኣዚ ሃናና ሚሳቲዜ? ሄሳ ጉሲ “ሃይቆፔ ዴንዲዴስ” ጉሳ ማላ።
16 ኮይሮ ቡኬሶይ ሎዖ ጊዲኮ ሃንኮ ኢዛፔ ኦሴቲዛይስ ዉሪካ ሎዖ ጊዴስ። ሄሳꬆካ ኢሲ ሚꬃ ፃጶይ ሎዖ ጊዲኮ ሃንኮ ኢዛ ቦላ ዲዛ ሃጋቲካ ሎዖ ጊዴቴስ። 17 ኬꬃ ማታን ዲዛ ዎጋራ ሚꬃ ሃጋታ ማላቲ ኢንቴ ሜቂ ዎꬊን ሃንኮ ዎራን ዲዛ ዎጋራ ሚꬃታ ሚሳቲዛ ኣይዛቤቲ ኢንቴ ኪቾሳን ጊዲዲ ኢንቴ ሃሮኔ ኢንቴ ኣንጆ ሻኪ ኤኪዛዴንታ ጊዲኮ፤ 18 ሄይታ ሄ ሜቂ ዎꬊዳ ሃጋታ ቦላ ኦቶሬቶፋ። ኢንቴ ኢስታ ቦላ ኦቶሬቲኮ ቃሴ ሃኖ ዎዝናን ዎꬂቴ። ሄ ሚꬃ ቶኪዳይ ኔና ጊዳካ። ሚꬃይ ኔና ቶኪዴስ ኣቲን።
19 ሂስቲኮ “ሄ ሃጋቲ ሜቂ ዎꬊዳይ ኑኒ ኢስቲ ኪቾሳን ጌላና ማላሳ” ጎንታ ኣጌኬታ። 20 ቱሙ ጊዴታ ሺን ኢስቲ ሜቂዳይ ኣማኖ ፓጬፔ ዴንዲዳይሳና። ኢንቴ ቃስ ኣማኖን ኤቂዴታ። ባቢቴ ኣቲን ኦቶሬቶፍቴ። 21 ፆሲ ኮይሮፔ ዲዛ ሃጋታስ ሚሼቶንታዴ ጊዲኮ ኢንቴስካ ሚሼቴና።
22 ሄሳ ጊሽ ፆሳ ኪያቴꬂኔ ኢዛ ሜንፄ ኢታቴꬃ ኣኔ ፄላ። ኢዛ ሜንፄ ኢታቴꬃይ ኩንዲዳይታ ቦላ። ኢዛ ኪያቴꬃይ ቃሴ ኢንቴ ኢዛ ቃꬌቴꬃ ጋርሳን ዲዛ ዎዴ ጋካናስ ፃላላ። ሄሲ ባይንዳ ኣጊኮ ኢንቴካ ቃንፄታና። 23 ኢስቲ ኣማኖንታ ሚኒ ኤቂዳሶፔ ሲሚኮ ካሴ ባሶ ሲሚ ጌላና። ፆሲካ ኢስታ ዛርሲ ጌልꬃና ዳንዳዬስ። 24 ኢንቴ ባዞ ዎጋራ ሚꬃፌ ቃንፄቲዳይቲ ካሴ ኢንቴ ሜꬌቴꬃፌ ጊዶንታ ሎዖ ሚꬃን ኢንቴ ጌላና ዳንዳዪኮ ኮይሮፔ ባ ሜꬌቴꬃ ሃጋታ ጊዲዳይቲ ሄይቲ ካሴ ኢዛ ቦላ ዲዛ ዎጋራ ሚꬃን ሲሚ ጌሎይ ኢስታስ ዋኒ ሃኔኔ?
ኢስራዔሌ ኣሳይ ዉሪካ ኣታና
25 ታ ኢሻቶ! ኢንቴ ጪንጫ ኣስ ጊዲዳይሳ ኢንቴስ ሚሳቶንታ ማላ ሃይሳ ጊዶ ፁራ ዮዖዛ ኢንቴ ኤሮንታ ኣታና ማላ ታ ኮዪኬ። ሄሲካ ኣይዛቤታፔ ፄይጌቲዳይቲ ዉሪ ኣማናና ጋካናስ ኢስራዔሌ ናይታ ዎዝናይ ሙሚዴስ። 26 ሄሳ ጊሽ ኢስራዔሌ ናይቲ ዉሪካ ኣታና። “ኣሺዛዴይ ፂዮኔፔ ያና፤ ያቆቤፔካ ኢታቴꬅ ዲጋና። * ኢሳ 59፡20 27 ታኒ ኢስታ ናጋራ ዉርሳ ꬋይሲዳፔ ጉዬ ታ ኢስታራ ጫቆን ጌሊዛ ቃላይ ሄሳ” ጌቴቲዲ ካሴ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዳ ማላ ሃኒዴስ። * ኤር 31፡33-34
28 ኢንቴስ ኣይዛቤታስ ሚሺራቾ ቃላይ ጋካና ማላ ኢስራዔሌ ናይቲ ፆሳን ኢፄቲዳ ኣስ ጊዲዳ። ጊዲኮካ ካሴ ዶሮ ማላ ጊዲኮ ባ ኣዋታ ባጋራ ኢስቲ ዶሴቲዳይታ። 29 ፆሲ ዶሪዳፔኔ ባ ኪያቴꬅ ኢሚዳፔ ጉዬ ባ ኦꬂዳ ሚሻን ሲሚዲ ሞꬌቴና። 30 ኢንቴካ ካሴ ኣዛዜቶንታይታኮ! ኢስቲ ኣዛዜቶንታ ኢፂን ሃዒ ኢንቴና ማሪዳይሳꬆ፤ 31 ፆሲ ኢንቴና ማሪዳ ጌዶን ኢስቲካ ማሬታና ማላ ሃዒ ኣዛዜቶንታይታ ጊዲዳ። 32 ፆሲ ዉርሲካ ማራናስ ኣሲ ዉሪካ ኣዛዜቶንታ ማላ ጎርዲዴስ።
ፆሳ ሳቦ
33 ፆሳ ዱሬቴꬃይ፥ ኣꬎ ኤራቴꬃይኔ ኢዛ ኤራቴꬃይ ኣይ ማላ ጪማ! ኢዛ ፒርዳይ ኣይ ማላኮኔ ፓጬቴና። ኢዚ ኣꬊዳ ጌዶይካ ኤሬቴና። * ኢሳ 55፡8 34 “ጎዳ ዎዝና ኤሪዳይ ኦኔ? ኢዛስ ዞሬ ኢሚዳይ ኦኔ? 35 ፆሲ ዛሪ ኢማና ማላ ኢዛስ ታልዔ ኢሚዳይ ኦኔ?” ጌቴቲ ፃፌቲዳ ማላ። * ኢዮ 41፡11
36 ዉሪካ ኢዛፔ፥ ኢዛን፥ ኢዛሳ፤ ኢዛስ ቦንቾይ ሜርናፔ ሜርናስ ጊዶ! ኣሚን። * 1ቆሮ 8፡6

*11:1 ፒሊ 3፡5

*11:3 1ካዎ 19፡10፥14

*11:4 1ካዎ 19፡18

*11:8 ዛሬ 29፡4፤ ኢሳ 29፡10

*11:26 ኢሳ 59፡20

*11:27 ኤር 31፡33-34

*11:33 ኢሳ 55፡8

*11:35 ኢዮ 41፡11

*11:36 1ቆሮ 8፡6