10
ታ ኢሻቶ! ኢስራዔሌ ናይታ ጊሽ ታ ኣሞይኔ ታ ፆሴ ዎሲዛይ ኢስቲ ꬋዮንታ ኣታናሳ። ኢስቲ ፆሳ ዮዖስ ሚሼቲዛይታ ጊዲዳይሳ ታ ኢስታ ጊሽ ማርካታና ዳንዳያይስ፤ ኢስታ ሚሼቴꬂ ጊዲኮ ኤራቴꬃን ጊዴና። ፆሲ ኣስ ፂሊሲዛ ኦጌ ኤሮንታ ኣጊዲ ባ ፂሎቴꬃስ ኦጌ ካሊዳ ኣቲን ፆሳ ፂሎቴꬃ ኦጌ ካሊቤቴና። ኣማኒዛ ኣሳ ኡባ ፂሊሳናስ ኪርስቶሲ ዎጋ ኡባ ፖሊዴስ።
ሙሴይ ዎጋ ባጋራ ቤቲዛ ፂሎቴꬃ ጊሽ ኤሪሲሼ “ሃይታ ዎጋታ ፖሊ ኦꬂዛዴይ ሃ ዎጋታን ዳና” ጊዛይሳ። * ሌዌ 18፡5 ኣማኖን ቤቲዛ ፂሎቴꬂ ቃሴ ሂዝጌስ “ኔ ዎዝናራ ፑዴ ሳሎ ኦኔ ኬዛናይ? ጎፓ” ሄሳꬆ ጉሲ ኪርስቶሳ ሳሎፔ ዱጌ ሃ ዎꬃና ጉሳ። ዎይኮ “ ‘ዱጌ ጪማን ኦኔ ዎꬋናይ?’ ጎፓ!” ሄሲካ ኪርስቶሳ ሃይቆፔ ቡሮ ዴንꬃና ጉሳ።
ጊዶ ኣቲን ቃላይ ኣይ ጊዜ? “ቃላይ ኔ ኣቻን ዴስ።” ኔ ዱናኒኔ ኔ ዎዝናን ዴስ። ኑኒ ኣማኖ ጊሽ ሳባኪዛ ቃላይ ሃይሳ።
ኔኒ ኔ ዱናራ “ዬሱሲ ጎዳ” ጋዳ ማርካቲኮ ፆሲ ኢዛ ሃይቆፔ ዴንꬂዳይሳ ኔ ዎዝናን ኔ ኣማኒኮ ኣታና። 10 ኔኒ ፂላናይ ዎዝናን ኣማኒኮኔ ኣታናይ ኔ ዱናራ ማርካቲና። 11 ጌሻ ማፃፋይ ጊዛ ማላ “ኢዛን ኣማኒዛይ ዉሪካ ዬላቴና።” * ኢሳ 28፡16 12 ኣይሁዳታ ጊዶኒኔ ኣይዛቤታ ጊዶን ዱማቴꬂ ዴና፤ ኢሲ ጎዳይ ኡባስካ ጎዳ፤ ኢዛ ዎሲዛይታ ጉጂ ኣንጄስ። 13 “ጎዳ ሱንꬅ ፄይጊዛይቲ ዉሪካ ኣታና” ጌቴቲ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዴስ።
14 ሂስቲን ኢዛ ኣማኖንታይቲ ኢዛ ዎዝጊ ፄይጋኔ? ቃሴ ኢዛ ጊሽ ሲዮንታ ዲሼ ዎስቲ ኣማናኔ? ሳባኬይ ባይንዳ ዲሺን ዎስቲ ሲያኔ? 15 ኪቴቶንታ ዎስቲ ሳባካንዴቶ? ሄሲካ “ሚሺራቾ ቃላ ኤኪ ዪዛይታ ዩሲ ኣይ ማላ ሎዖ” ጌቴቲ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዳ ማላ ሃኒዴስ። * ኢሳ 52፡7 16 ጊዶ ኣቲን ሲዪዳይቲ ዉሪካ ሚሺራቾ ቃላ ኤኪቤቴና፤ ኢሳያሲ “ጎዶ ኑ ዮቲዳይሳ ኦኒ ኣማኒዴ?” ጊዳ ማላ ሃኒዴስ። * ኢሳ 53፡1
17 ሄሳ ጊሽ ኣማኖይ ቤቲዛይ ዮቲዛ ቃላ ሲዬꬃና። ዮቴቲዛ ቃላይካ ኪርስቶሳ ጊሽ ዮቲዛ ቃላፔ።
18 ጊዶ ኣቲን ኣሳይ ሲይቤኔሻ? ጋዳ ታ ኦይቻይስ፤ ቱማፔ ኣሳይ ሲይዴስ፤ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዳ ማላ
“ኢስታ ቃላይ ቢታ ኡባኒኔ
ኣላሜ ጋፃ ጋካናስ ሲዬቲዴስ።” * ማዛ 19፡4
19 ታ ቃሴካ ኦይቻይስ፤ ኢስራዔሌ ናይቲ ቃላ ኤሪቤቴኔሻ? ኮይሮ ሙሴይ ኢስታስ
“ታ ዴሬ ጊዶንታይታን ታ ኢስታ ኣሞሲሳና፤
ዩሺ ቆፖንታ ዴሬታን ታ ኢስታ ዪሎቻና” ጊዴስ። * ዛሬ 32፡21
20 ኢሳያሲካ ፃላቴꬃን
“ታና ኮዮንታይታስ ታ ቤታዲስ፤
ታና ኦይቾንታይታስ ታና ቆንጪሳዲስ” ጊዴስ። * ኢሳ 65፡1
21 ኢስራዔሌ ጊሽ ቃሴ
“ታስ ኣዛዜቶንታ ዴሬኮኔ
ታስ ኤኖ ጎንታ ዴሬኮ ኩሜꬃ ጋላስ ታ ኩሼ ሚጫዲስ” ጌስ። * ኢሳ 65፡2

*10:5 ሌዌ 18፡5

*10:11 ኢሳ 28፡16

*10:15 ኢሳ 52፡7

*10:16 ኢሳ 53፡1

*10:18 ማዛ 19፡4

*10:19 ዛሬ 32፡21

*10:20 ኢሳ 65፡1

*10:21 ኢሳ 65፡2