9
ፆሳ ዶሮ
ታ ዬሱሳ ሱንꬃን ቱሙ ጋይስ፤ ዎርዶቲኬ፤ ታ ዎዝናይካ ፂሎ ኣያና ባጋራ ታስ ማርካቴስ። ታስ ዎዝናፔ ኪቾንታ ጊታ ቆፋይኔ ሚሻይ ዴስ። ታ ዳቦታ ጊሽ ታ ቃንጌታዳኔ ኪርስቶሳፔ ሻኬታዳ ዎራ ዎꬊዳኮ ዶሳይስ። ኢስቲካ ኢስራዔሌ ናይታ፤ ኢስቲ ፆሳ ና ጊዳና ማላ ፆሳ ቦንቾይኔ ጫቆ ቃላይ፥ ዎጋይኔ ፆሳ ኬꬃ ዎጋ ሂዶታይ ኢስታስ ኢሜቲዴስ። * ኬሳ 4፡22 ካሴ ኣዋቲካ ኢስታ ባጋ ኪርስቶሲ ኢስታ ዜሬꬃ ዛርኬን ቆዴቴስ። ኢዚካ ኡባፌ ቦላ ጊዲዳ ሜርናስ ጋላቴቲዳ ፆሳ። ኣሚን።
ጊዶ ኣቲን ሄሳ ጉሲ ፆሳ ቃላይ ኣቲዴስ ጉሲ ጊዴና። ኢስራዔሌፔ ዬሌቲዳይ ዉሪ ኢስራዔሌ ኣስ ጊዴና። ኣብራሃሜፔ ዬሌቲዳይቲ ኢዛፔ ዬሌቲዳ ጊሽ ዉሪካ ኢዛ ናይታ ጊዴቴናሺን “ኔ ዜሬꬅ ዪሳቃ ባጋራ ፄይጌታና” ጌቴቲዳ ማላ ሃኒዴስ። * ሜꬌ 21፡12 ሄሳ ጉሲካ ፆሳ ና ጌቴቲዳይቲ ኢስቲ ኣሾን ዬሊዳይታ ጊዴቴና፤ ጊዶ ኣቲን ና ጊዳናይቲ ሂዶታ ቃላን ዮቴቲ ኡቲዳይታ። “ዪዛ ላይꬅ ሃኒ ዎዴ ታ ሃ ሲማና፤ ሳራይካ ኔስ ኣቱማ ና ዬላና” ጌቴቲዲ ኢዛስ ሂዶታ ቃላይ ኢሜቲዴስ። * ሜꬌ 18፡10
10 ሄሳ ፃላላካ ጊዴና። ኢርቢቃ ናይቲ ኢሳዴ ናኮ! ኢዚካ ኑ ኣዋ ዪሳቃ። 11 ሜንቴቲ ዬሌቲዲ ቡሮ ኢታ ዎይኮ ሎዖ ኦꬆንታ ዲሺን ፆሳ ቆፋይ ሚናና ማላ፥ 12 ኦሶን ጊዶንታ ፄይጊዳይሳፌ ጊዲዳ ጊሽ “ባይራይ ካሎዛስ ሃሬታና” ጌቴቲዲ ኢርቢቃስ ዮቴቲዴስ። * ሜꬌ 25፡23 13 ሄሲካ “ታ ያቆቤ ዶሳዲስ፤ ኤሳዌ ኢፃዲስ” ጌቴቲ ካሴ ፃፌቲዳ ማላ ሃኒዴስ። * ሚል 1፡2-3 14 ሂስቲን ኑ ሃዒ ኣይ ጊኖ? ፆሲ ቤሶንታ ኦጌራ ማዲ ኤሪዜ? ሙሌካ ማዲ ኤሬና። 15 ፆሲ ሙሴስ “ታ ማራና ኮዪዳዴ ማራና፤ ታ ሚሼታና ኮዪዛዴስካ ሚሼታና” ጌስ። * ኬሳ 33፡19 16 ሄሳ ጊሽ ኣሲ ኮይዳ ማላ ጊዶንታ ዎይኮ ኣሳ ዳቡራን ጊዶንታ ፆሲ ማሪዳ ማላ ሃኔስ።
17 ጌሻ ማፃፋይ ፋሮኔ “ታ ዎልቃይ ኔ ቦላ ቤታና ማላኔ ታ ሱንꬂ ቢታ ኡባ ቦላ ዮቴታና ማላ ታ ኔና ሃይሳስ ዴንꬃዲስ” ጌስ። * ኬሳ 9፡16 18 ሄሳ ጊሽ ፆሲ ማራና ኮዪዛዴ ማሬስ። ኢዛ ዎዝና ሙሚሳና ኮዪዛዴ ዎዝና ሙሚሴስ። 19 ኢንቴፌ ኢሳዴይ “ሂስቲን ሃኖይ ሄሳ ማላ ጊዲኮ ኑና ሃኖ ጋካናስ ኣዛስ ዋይሲዜ? ጋሶይካ ኢዛ ሼኔ ዲጋና ዳንዳዪዛይ ኦኔ?” ጋዳ ኔ ኦይቾንታ ኣጋካ።
20 ጊዶ ኣቲን ፆሳስ ዛሮ ዛራ ኢሚዛይ ኔ ኦኔ? “ኦሴቲዳ ሚሽ ዛሪዲ ኦꬂዳይሳ ኔ ታና ኣዛስ ሃይሳꬆ ኦꬃዲ?” ጊ ኤሪዜ? * ኢሳ 29፡16፤ 45፡9 21 ኡርቃ ሜꬊዛዴይ ሄ ኡርቃፌ ባጋ ቦንቾስ ባጋ ቃሴ ጮ ሂራይሶ ኦሶስ ሜꬋናስ ኢዛ ሼኔ ጊዴኔ?
22 ፆሲካ ባ ሃንቆ ቤሳናሲኔ ባ ዎልቃ ኤሪሳናስ ኮይዲ ኢዛ ሃንቆ ቆንጪሲዛይታ፥ ꬋያናስ ጊጌቲዳይታ ꬋይሶንታ ኣጋጊኮቺ! 23 ኮይሮ ቦንቾስ ጊጊሲዳ ኢዛ ማሮቴꬅ ቤሲዛይታስ ኢዛ ቦንቾ ዱሬቴꬃይ ኤሬታና ማላ ኢዚ ኦꬃናሳ። 24 ፄይጊዳዴይ ኣይሁዳታ ባጋፌ ፃላላ ጊዶንታ ኣይዛቤታ ባጋፌ ጊዲዳ ኑናካ ኣሾንታ ፄይጊዴስ።
25 ሆሴዔ ማፃፋን “ታ ዴሬ ጊዶንታይታ ታኒ
‘ታ ዴሬታ’ ጋ ፄይጋና፤ ዶሴቶንታይታ
ኢስታ ታ ‘ዶሴቲዳይታ’ ጋዳ ፄይጋና። * ሆሴ 2፡23
26 ቃሴካ ‘ኢንቴ ታ ዴሬ ዴኬታ’ ጌቴቲ ዮቴቲዳሶን ሄንካ
‘ኢስቲ ዴዖ ፆሳ ናይታ’ ጌቴቲ ፄይጌታና።” * ሆሴ 1፡10
27 ኢሳያሲካ ኢስራዔሌ ናይታ ጊሽ
“ኢስራዔሌ ናይታ ቆዳይ ኣባ ኣጬ ማላ ዳሪኮካ
ጉꬃቲ ፃላላ ኣታና።
28 ጎዳይ ባ ፒርዳ ቢታ ቦላ ኤሌ ፒርዳና” ጊ ዮቲዴስ። 29 ሄሲካ
“ዎጋ ጎዳይ ኑስ ዜሬꬅ ኣሾንታኮ
ኑካ ሶዶሜ ካታማ ማላኔ
ጋሞራ ካታማ ማላ ꬋያናሺን” ጌቴቲዲ ካሴ ኢሳያሳ ዱናን ዮቲዳይሳ ማላ ሃኒዴስ። * ኢሳ 1፡9
ኢስራዔሌ ናይታኔ ሚሺራቾ ቃላ
30 ሂስቲን ኑ ኣይ ጊኖ? ኣማኖን ቤቲዳ ፂሎቴꬅ ዴማናስ ኣይዛቤይ ዳቡሮንታ ዴሚዴስ። 31 ጊዶ ኣቲን ፂሎቴꬃ ዎጋ ካሊዛ ኢስራዔሌ ናይቲ ዴሚቤቴና። 32 ሄሲ ኣዛስ ሄሳꬆ ሃኒዴ? ኢስቲ ኣማኖን ጊዶንታ ኦሶን ዴማና ካሊዳ ጊሻሳ። ኢስቲካ ꬉጴ ሹቻን ꬉጴቲዳ። 33 ሄሲካ
“ሄኮ ኣሳ ꬉጲዛ ሹች ኢስታ ኩንዲሲዛ ዛላ ፂዮኔ ቦላ ታ ዎꬃና፤
ኢዛን ኣማኒዛዴይ ዬላቴና”
ጌቴቲዲ ካሴ ጌኤሻ ማፃፋን ፃፌቲዳይሳ ማላ ሃኒዴስ።

*9:4 ኬሳ 4፡22

*9:7 ሜꬌ 21፡12

*9:9 ሜꬌ 18፡10

*9:12 ሜꬌ 25፡23

*9:13 ሚል 1፡2-3

*9:15 ኬሳ 33፡19

*9:17 ኬሳ 9፡16

*9:20 ኢሳ 29፡16፤ 45፡9

*9:25 ሆሴ 2፡23

*9:26 ሆሴ 1፡10

*9:29 ኢሳ 1፡9