8
ፂሎ ኣያናን ዱሳ ጊሺኔ ኣሾን ዱሳ ጊሽ
ሄሳ ጊሽ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣማኒዛይታ ቦላ ፒርዳይ ዴና። ጋሶይካ ዴዖ ኣያና ዎጋይ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ናጋራፔ ኢስታ ጌሺዳ ጊሻሳ። ናጋራንቻ ኣሾፔ ዴንዲዳይሳን ዎጋይ ፖላናስ ዳንዳዮንታይሳ ፆሲ ባ ናዛ ናጋራንቻ ኣሳ ሌሚሶን ናጋራስ ያርሼታና ማላ ዬዲዲ ፖሊዴስ። ሂስቲዲ ናጋራ ኢዛ ኣሾን ፒርዲዴስ። ሄሲካ ኑኒ ኣሾን ጊዶንታ ኣያናን ሲሜሬቲዛ ኑፔ ዎጋይ ኮዪዛ ፂሎቴꬃ ፖላናሳ።
ኣሾ ሼኔ ማላ ዳና ኮዪዛ ኣሳታ ዎዝናይ ኣሾይ ኮዪዛ ሚሻን ሼምፔስ። ኣያና ሼኔ ማላ ዲዛይቲ ቃሴ ባ ዎዝና ኣያናይ ኮዪዛ ሚሻ ቦላ ዎꬄቴስ። ኣሾስ ፃላላ ቆፋይ ሃይቆ ጊዲሺን ኣያና ዮዖስ ቆፋይ ጊዲኮ ዴዖኔ ሳሮቴꬃ። ናጋራስ ሃሬቲዛ ዎዝናይ ፆሳራ ኦሻ። ጋሶይካ ኢዚ ፆሳ ዎጋስ ሃሬቴናኔ ሃሬታናስ ዳንዳዬና። ኣሾ ሼኔ ማላ ዲዛ ኣሳቲካ ፆሴ ኡፋይሳስ ዳንዳዬቴና።
ኢንቴ ቃሴ ፆሳ ኣያናይ ኢንቴናን ዲዛ ጊዲኮ ኣሾን ጊዶንታ ኣያናን ዴታ። ኪርስቶሳ ኣያናይ ኢዛ ቦላ ባይንዳዴይ ኪርስቶሳስ ጊዴና። 10 ኪርስቶሲ ኢንቴ ጊዶን ዲኮ ቃሴ ኢንቴ ኣሳቴꬃይ ናጋራ ጌዶን ሃይቄꬅ ጊዲኮካ ኢንቴ ኣያናይ ቃሴ ፂሎቴꬃ ጋሶን ዴዖን ዴስ። 11 ዬሱሳ ሃይቆፔ ዴንꬂዳ ኢዛ ኣያናይ ኢንቴ ቦላ ዲዛ ጊዲኮ ኪርስቶሳ ሃይቆፔ ዴንꬂዳይሲ ኢንቴ ጊዶን ዲዛ ኢዛ ኣያናይ ሃይቃናስ ዲዛ ኢንቴ ኣሳቴꬃስ ዴዖ ኢማና። * 1ቆሮ 3፡16
12 ሄሳ ጊሽ ታ ኢሻቶ! ሄሲካ ሃናናይ ዶሳን ጊዴና ሺን ኑ ኣሾ ሼኔ ማላ ዳናስ ኣሾስ ጊዶኮ። 13 ኣሾ ሼኔ ማላ ዲዛ ጊዲኮ ኢንቴ ሃይቃና፤ ኣሾ ኦሶ ኢታዛ ኢንቴ ኣያናን ዎꬊኮ ኢንቴ ዴዖን ዳና። 14 ፆሳ ኣያናን ካሊዛይቲ ኢስቲ ፆሳ ናይታ። 15 ኢንቴ ኤኪዳ ኣያናይ ዛሪዲ ኢንቴና ኣይሌቴꬃን ሃሪዛ ኣያና ጊዶንታ “ኑ ኣዋዉ” ጊ ፄይጊሲዛ ናቴꬃ ኣያና ኤኪዴታ። * ማር 14፡36፤ ጋላ 4፡6 16 ኑኒ ፆሳ ናይታ ጊዲዳይሳ፤ ሄ ኣያናይ ባ ባጋራ ኑ ኣያናራ ኢሲፌ ኑስ ማርካቴስ። 17 ኑኒ ፆሳ ናይታ ጊዲኮ ኢዛ ላቲዛይታ። ኑ ኪርስቶሳ ቦንቾዛ ላቲዛይታ ጊዳና ማላ ኣዳፌካ ኢዛራ ኢዛ ሜቶዛ ጊሼቲዛይታ ጊዲኮ ኑ ፆሴ ላቲዛይታ፤ ኪርስቶሳራካ ኢሲፌ ላቲዛይታ።
ቡሮ ያና ቦንቾ
18 ሃዒ ኑ ኤኪዛ ዋዬይ ቡሮ ኑስ ሲንꬃን ጊጊ ኡቲዳ ቦንቾዛራ ጋꬂ ፄሊሺን ኣይኮካ ጊዴና ጋይስ። 19 ሜꬌቴꬃይ ዉሪካ ፆሳ ናይቲ ቆንጫናይሳ ላሞቴꬃን ናጎን ዴስ። 20 ሜꬌቴꬂ ዉሪካ ሜላ ሃዳ ጊዳና ማላ ፒርዴቲዴስ። ሄሲካ ባ ዶሮን ጊዶንታ ሲንꬃፌስ ሃሬታና ማላ ኢዚ ባ ሼኔ ማላ ሃሪሲዳ ጊሻሳ። * ሜꬌ 3፡17-19 21 ሄሲካ ሜꬌቴꬅ ዉሪካ ꬋይሳ ኣይሌቴꬃፌ ዎዜቲዲ ፆሳ ናይታስ ጊዲዳ ጌዴ ቦንቼቲዳ ሼኔ ማላ ዲዛሶ ጋካናሳ። 22 ሃዒ ጋካናስ ሜꬌቴꬂ ዉሪካ ዳሮ ዋዬን ሚፃቲሼ ዲዛይሳ ኑ ኤሮስ። 23 ኢዛ ፃላላ ጊዶንታ ኮይሮ ፂሎ ኣያና ኢሞታ ዴሚዳ ኑኒካ ኑ ኣሳቴꬃይ ኣታና፤ ኑ ኢዛ ና ጊዳናይሳካ ላሞቲሼኔ ዎዝናራ ሚፃቲሼ ዶስ። * 2ቆሮ 5፡2-4 24 ሃይሳ ሃ ሂዶታን ፃላላ ኣቲዶስ። ሂዶታይ ቃሴ ኣይፌን ቤቲዛ ሚሽ ጊዲኮ ቡሮፔ ናጊዛ ሚሽ ጊዴና፤ ሃዒ ባ ኣይፌን ቤዪዛ ሚሺ ቡሮፔስ ናጊዛይ ኦኔ? 25 ጊዶ ኣቲን ኑኒ ቡሮ ኑ ኣይፌን ቤዮንታ ሚሽ ሂዶታን ናጊዛዝ ጊዲኮ ሳሌታይ ባይንዳ ናጎስ።
26 ሄሳꬆካ ቃሴ ኑ ዳቡሪሺን ኣያናይ ኑና ማዴስ። ኑኒ ዎሳ ዎስቲ ዎሳናኮኔ ኤሮንታ ጊሽ ኣያናይ ኑኒ ቃላን ቆንጪሳናስ ዳንዳዬቶንታ ቃላራ ኑስ ዎሴስ። 27 ኑ ዎዝና ፓጪ ኤሪዛ ኣያናይ ኢዚ ኣያና ቆፋ ኤሬስ። ጋሶይካ ኣያናይ ፆሳ ሼኔ ማላ ኣማኒዛ ኣሳስ ኑስ ዎሴስ።
28 ፆሲ ባና ዶሲዛይታሲኔ ኢዛ ሼኔ ማላ ፄይጌቲዳይታስ ኡባስ ኦꬂዛ ሚሽ ዉርሲካ ሎዖስ ኦꬂዛይሳ ኑ ኤሮስ። 29 ፆሲ ካሴፔ ባ ኤሪዛይታ ኢስቲ ኢዛ ናዛ ሚሳታና ማላ ካሴካ ዶሪ ዎꬂዴስ። ሄሲካ ዳሮ ባ ኢሻታ ጊዶፌ ኢዚ ባይራ ጊዳናሳ። 30 ካሴ ኮይሮፔ ባ ዶሪዳይታ ኢስታ ፄይጊዴስ። ቃሴካ ፄይጊዳይታ ፂሊሲዴስ። ባ ፂሊሲዳይታካ ቦንቺዴስ።
ፆሳ ሲቆ
31 ሂስቲን ሄሳ ኑ ኣይ ጊኖ? ፆሲ ኑናራ ጊዲኮ ኑናራ ኤቄታናስ ዳንዳዪዛይ ኦኔ? 32 ባ ናዛስ ሚሼቶንታ ኑ ጊሽ ኣꬂ ኢሚዳይ ኢዛ። ሂስቲን ኡባ ሚሽ ኑስ ኢዛራ ኪያቴꬃን ዉርሲ ኣዛስ ኢሜኔ? 33 ፆሲ ዶሪዳይታ ሞቲዛይ ኦኔ? ፂሊሲዛይ ፆሳ። 34 ሂስቲን ፒርዲዛይ ኦኔ? ሃይቂዲ ሃይቆፔ ዴንዲዲ ፆሳ ኡሻቻን ኡቲዳ ዬሱስ ኪርስቶሲ ኑ ጊሽ ጋናቴስ።
35 ኑና ኪርስቶሳ ሲቆፔ ሻካናይ ኦኔ? ሜቶዬ? ዋዬ? ዎይኮ ጎዴቴꬄ? ዎይኮ ጋፋ? ዎይኮ ካሎቴꬄ? ዎይኮ ቆፖንታ ጋኪዛ ሜቶዬ? ማሻ? 36 ሄሲካ ካሴ “ኔ ጊሽ ኑ ሹኬቲዛ ዶርሳ ማላ ቆዴቲዶስ። ጋላስ ኩሜꬅ ኔ ጊሽ ኑኒ ሃይቆራ ባፄታና” ጌቴቲ ፃፌቲዳይሳ ማላ። 37 ኑና ኣዚካ ኢዛፔ ሻኬና። ሃይሳ ኡባን ኑና ሲቂዳይሳን ፆኒዛይታፔካ ኑ ኣꬎስ።
38 ሄሳ ጊሽ ሃይቆ ጊዲን፥ ዴዖ ጊዲን፥ ኪታንቻታ ጊዲን፥ ዎይኮ ሃዒ ዲዛ ሚሽ ጊዲን፥ ቡሮ ያና ሚሽ ጊዲን፥ ዎይኮ ኣይ ዎልቃማ ጊዲን፥ 39 ꬎቃ ጊዲን ዎይኮ ዚቃ ጊዲን፥ ዎይኮ ኣይ ሜꬌቴꬅ ጊዲን ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ኑስ ዲዛ ፆሳ ሲቆፔ ኑና ሻካና ዳንዳዪዛ ሚሺ ባይንዳይሳ ታ ሻካ ኤራዲስ።

*8:11 1ቆሮ 3፡16

*8:15 ማር 14፡36፤ ጋላ 4፡6

*8:20 ሜꬌ 3፡17-19

*8:23 2ቆሮ 5፡2-4