7
ኤኮኔ ጌሎ ሌሚሶ
ታ ኢሻቶ! ታኒ ዎጋ ኤሪዛ ኣሳታስ ዮታይስ። ዎጋይ ሼምፖራ ፓፃ ዲዛ ኣሳ ፃላላ ሃሪዛይሳ ኢንቴ ኤሬኬቲ? ኢሲ ማጫሲ ኣዚና ጌሊኮ ባ ኣዚናራ ኢዛ ዎጋን ቃሼቲዛይ ኣዚናይ ፓፃ ዲዛ ዎዴ ጋካናሳ። ኣዚናይ ሃይቂኮ ኢዛ ማቾ ጊዲዛ ዎጋፔ ኣንጄታዉስ። ጊዶ ኣቲን ኣዚናይ ፓፃ ዲሺን ኢዛ ሃራ ኣዚና ጌሊኮ ላይማ ጌቴታዉስ። ኣዚናይ ሃይቂኮ ቃሴ ሃራ ኣሲ ጌሊኮ ካሴ ኣዚና ዎጋፔ ኣንጄታዱስ ኣቲን “ላይማ” ጌቴቱኩ።
ሄሳ ጊሽ ታ ኢሻቶ! ኢንቴካ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣሳቴꬃ ባጋራ ዎጋስ ሃይቂዴታ። ኢንቴ ሃይቆፔ ዴንዲዳ ኪርስቶሳ ባጋ ጊዲን ኑኒ ፆሳስ ኣይፌ ኣይፋናሳ። ናጋራንቻ ሜꬌቴꬃ ሼኔን ኑ ዲዛ ዎዴ ሃይቆስ ጋꬂዛ ኣይፌ ኑ ኣይፋና ማላ ዎጋይ ዴንꬄꬂዳ ናጋራ ኣሞይ ኑ ቦላ ኦꬂዴስ። ሃዒ ጊዲኮ ካሴ ኑና ዋፂ ቃቺዳ ዎጋስ ሃይቂዳ ጊሽ ሄ ዎጋፔ ዎዜቲዶስ። ሄሲካ ካሴ ጬጋ ዎጋን ፃፌቲዳይሳን ጊዶንታ ዲሼ ኦራꬃ ኣያና ኦጌን ኑኒ ኦꬃናሳ።
ናጋራራ ባፄቴꬅ
ሂስቲን ኑ ኣይ ጊኖ? ባ ሁዔስ ዎጋይ ናጋራ? ሙሌካ ጊዴና። ዎጋ ባጋራ ጊዶንታኮ ናጋራይ ኣዛኮኔ ኑ ኤሮኮኮ ሺን፤ ዎጋይ “ኣሞቶፋ!” ጎንታኮ ኣሞይ ኣዛኮኔ ቱማፔ ታ ኤሪኬ። * ኬሳ 20፡17፤ ዛሬ 5፡21 ናጋራይ ቃሴ ዎጋፔ ኬዚዳ ኣዛዞይ ቤሲዳ ኦጌን ጎዔቲዲ ታ ጊዶን ዱማ ዱማ ኢታ ኣሞ ዴንꬄꬂዴስ። ዎጋይ ያናፔ ካሴ ናጋራይ ሃይቂዳዛ።
ዎጋይ ባይንዳ ካሴ ታኒ ፓፃ ዳይሲሺን ዎጋይ ዪን ቃሴ ናጋራይ ፓፃ ጊዲዴስ። ታ ጊዲኮ ሃይቃዲስ። 10 ኣስ ኣሻና ቆፌቲዳ ኣዛዞይካ ሃይቆ ኤኪ ዪዳይሳ ኤራዲስ። 11 ናጋራይ ዎጋ ባጋራ ቤቲዳ ጋሶን ጎዔቲዲ ታና ባሌꬂዴሲኔ ኣዛዞን ዎꬊዴስ። * ሜꬌ 3፡13
12 ሄሳ ጊሽ ዎጋይ ባ ባጋራ ጌሻ። ኣዛዞይካ ጌሻ፤ ፂሎኔ ሎዖ። 13 ጊዶ ኣቲን ሎዖስ ሃኒዳይሲ ታስ ሃይቆስ ጊዲዴ? ሙሌካ ጊዴና። ጊዶ ኣቲን ናጋራይ ባ ናጋራቴꬃን ኤሬታና ማላ ሎዖ ጊዲዳ ሃኖ ባጋራ ታ ቦላ ሃይቆ ኤሂዴስ። ሄሲካ ናጋራይ ኣዛዞ ባጋራ ካሴፔ ኣꬂ ናጋራ ዳርሲዴስ።
14 ዎጋይ ኣያና ዮዖ ጊዲዳይሳ ኑ ኤሮስ። ታ ቃሴ ናጋራስ ኣይሌ ማላ ባይዜቲዳ ኣሳ። 15 ታኒ ታ ኦꬂዛይሳ ኤሪኬ። ታ ኦꬃና ኮዪዛይሳ ኦꬃ ኤሪኬ ሺን ታ ኢፂዛ ሚሽ ኦꬃይስ። * ጋላ 5፡17 16 ታ ኦꬃና ኮዮንታ ሚሽ ኦꬂዛ ጊዲኮ ዎጋይ ሎዖ ጊዲዳይሳ ታ ማርካታይስ። 17 ሄሳ ኦꬂዛይ ታና ጊዶንታ ታ ጋꬃን ዲዛ ናጋራይ ኦꬄስ።
18 ታናን ሄሲካ ናጋራንቻ ጊዲዳ ታ ሜꬌቴꬃ ጊዶን ኣይኮ ሎዖ ሚሽ ባይንዳይሳ ታ ኤራይስ። ሎዖ ኦꬃናስ ታስ ኣሞቴꬅ ዴስ ሺን ፖላ ኦꬃ ኤሪኬ። 19 ታ ኦꬂዛይ ኦꬃና ጋዳ ኮዪዛ ሎዖ ኦሶ ጊዴና። ጊዶ ኣቲን ታ ኦꬃና ኮዮንታ ኢታ ኦሶ ኦꬃይስ። 20 ታኒ ኦꬃናስ ኮዮንታይሳ ኦꬂዛ ጊዲኮ ሄሳ ኦꬂዛይ ታና ጊዶንታ ታ ጊዶን ዲዛ ናጋራ።
21 ሄሳ ጊሽ ሃይሲ ዎጋይ ኦሶን ዲዛይሲ ታስ ጌሊዴስ። ሄሲካ ታኒ ሎዖ ኦꬃና ኮያይሲሺን ኢታ ኦꬃይስ። 22 ታኒ ታ ጋꬃራ ፆሳ ዎጋን ኡፋዬታይስ። 23 ጊዶ ኣቲን ታ ኣሳቴꬃ ጊዶን ኦꬂዛ ናጋራ ዎጋይ ታና ቃቺ ኦይኪዲ ታ ቆፋ ዎጋራ ኦሌቲዛ ሃራ ዎጋይ ታ ኣሳቴꬃ ጊዶን ኦꬂሺን ቤያይስ። 24 ታ ኣይ ማላ ላፋ ኣሴ! ሃይሳ ሃይቆስ ኢሜቲዳ ኣሳቴꬃፌ ታና ኣሻናይ ኦኔ? 25 ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ጋላታይ ፆሳስ ጊዶ።
ሂስቲኮ ታኒ ታ ባጋራ ታ ቆፋን ፆሳ ዎጋስ ኣይሌ ጊዳሼ ታኒ ታ ሜꬌቴꬃ ዎጋን ናጋራ ዎጋስ ኣይሌ።

*7:7 ኬሳ 20፡17፤ ዛሬ 5፡21

*7:11 ሜꬌ 3፡13

*7:15 ጋላ 5፡17