6
ናጋራፔ ሻኬቲዲ ኪርስቶሳን ዱስ
ሂስቲን ኑ ኣይ ጊኖ? ፆሳ ኪያቴꬂ ዳራና ማላ ናጋራ ጉጂ ኦꬂኖ? ሙሌካ ጊዴና። ኑኒ ናጋራስ ሃይቂዶስ። ሂስቲን ሃይሳፌ ጉዬ ኑ ዋኒ ናጋራን ዳኔ? ኑኒ ዬሱስ ኪርስቶሳራ ኢሲኖ ጊዳና ማላ ፃማቄቲዳይቲ ኢዛ ሃይቆን ኑ ኢሲፌ ጊዳናስ ፃማቄቲዳይሳ ሃይሳ ኢንቴ ኤሬኬቲ? ሄሳ ጊሽ ኪርስቶሲ ባ ኣዋ ቦንቾን ሃይቆፔ ዴንዲዳ ማላ ኑኒካ ሄሳꬆ ኦራꬃ ዴዖን ዳናስ ፂንቃቴን ሃይቂዲ ኢዛራ ሞጌቲዶስ። * ቆላ 2፡12
ኑኒ ሄሳ ማላ ሃይቆን ኢዛራ ኢሲኖ ጊዲኮ ቃሴ ዴንꬃንካ ኢዛራ ኢሲኖ ጊዶስ። ሃይሳፌ ጉዬ ኑ ናጋራስ ኣይሌ ጊዶንታ ማላ ናጋራ ኣሳቴꬃይ ኪቻና ማላ ካሴ ኑ ጬጋ ኣሳቴꬃይ ኢዛራ ኢሲፌ ካቄቲዳይሳ ኑ ኤሮስ። ጋሶይካ ሃይቂዳ ኣሲ ናጋራፔ ሼምፒዴስ።
ኑኒ ኪርስቶሳራ ሃይቂዳይታ ጊዲኮ ኑ ኢዛራ ኢሲፌ ዳናይሳ ኣማኖስ። ኪርስቶሲ ሃይቆፔ ዴንዲዳ ጊሽ ናምዓንꬆ ኢዚ ሃይቆንታይሳኔ ኢዛ ቦላ ሃይቆስ ዎልቃይ ባይንዳይሳ ኑ ኤሮስ። 10 ኢዚ ሃይቂዳ ዎዴ ኢሲቶ ዉርሲ ናጋራ ጊሽ ሃይቂዴስ። ጊዶ ኣቲን ፆሳስ ፓፃ ዱስ ዴስ። 11 ሄሳꬆካ ኢንቴ ናጋራስ ሃይቂዲ ፆሳስ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ፓፃ ዲዛይሳ ኤሪቴ።
12 ሄሳ ጊሽ ኢታ ኦꬃና ኮዪዛ ኢታ ኣሾ ቆፋ ኮይዲ ሃይቂዳ ኢንቴ ኣሳቴꬃ ቦላ ናጋራይ ካዎታና ማላ ኦꬆፍቴ። 13 ኢንቴ ኣሳቴꬅ ኢታ ኦሶ ኦꬂዛ ሚሽ ኦꬂ ናጋራስ ሃሪሶፍቴ። ሄሳ ማላ ኦꬃናፔ ሃይቆፔ ጌዴ ዴዖን ፒኒዳ ኣሳታ ማላ ኢንቴና ፆሳስ ሃሪሲቴ። ኢንቴ ኣሳቴꬃ ፂሎቴꬃ ሚሻ ማላ ፆሳስ ሃሪሲቴ። 14 ኢንቴ ፆሳ ኪያቴꬃ ጋርሳን ዴታ ኣቲን ዎጋ ጋርሳን ዶንታ ጊሽ ኢንቴና ናጋራይ ሃሬና።
ፂሎቴꬃ ኦሳንቻታ
15 ሂስቲን ኣይ ኦꬂኖ? ዎጋ ጋርሳን ጊዶንታ ኑኒ ፆሳ ኪያቴꬃ ጋርሳን ዲዛ ጊሽ ናጋራ ኦꬂኖ? ሙሌ ኦꬃናስ ቤሴና። 16 ኢንቴ ኢንቴና ኣይሌ ማላ ሺሺዛ ዎዴ ኢንቴ ኣዛዜቲዛዴስ ኣይሌ ጊዲዳይሳ ኤሬታ። ሄሳꬆካ ጌዴ ሃይቆኮ ኤፊዛ ናጋራስ ዎይኮ ፂሎቴꬃኮ ጋꬂዛ ኣዛዜቴꬃስ ኢንቴ ኣይሌ ጊዲዳይሳ ኤሬኬቲ? 17 ኢንቴ ካሴ ናጋራስ ኣይሌታ ጊዲኮ ኢንቴስ ኢሜቲዳ ቲሚርቴዛስ ኢንቴ ዎዝናፔ ኣዛዜቲዳ ጊሽ ፆሲ ጋላቴቶ። 18 ኢንቴ ናጋራፔ ዎዜቲዲ ፂሎቴꬃስ ኣይሌ ጊዲዴታ።
19 ሃይሳ ታ ኣሳ ቃላን ኢንቴስ ቆንጬን ዮቲዛይ ኢንቴ ዬሌቴꬃን ዳቡራንቻ ጊዲዳ ጊሻሳ። ኢንቴ ካሴ ዎዴ ኢንቴ ኣሳቴꬃ ኣይሌቴꬃሲኔ ካሴፔ ኣꬊ ኢታና ማላ ኦꬂ ኢሜታ ሺን ሃዒ ቃሴ ጌዴ ጌሻቴꬃኮ ኤፊዛ ፂሎቴꬃስ ኣይሌ ሂስቲ ሃሪስቴ።
20 ኢንቴ ካሴ ናጋራስ ኣይሌቲዲ ዲዛ ዎዴ ኢንቴ ፂሎቴꬃፌ ሜላ ኣቲዴታ ሺን፤ 21 ሃዒ ቃሴ ኢንቴ ዬላቲዛ ሚሻታፔ ሄ ዎዴ ኣይ ጎዓ ዴሚዴቲ? ሄሳ ሄ ሃኖዛ ጎዓይ ሃይቆ። 22 ሃዒ ቃሴ ኢንቴ ናጋራፔ ዎዜቲዲ ፆሳ ኣይሌታ ጊዲዴታ። ሄሲካ ኢንቴና ጌዴ ጌሻቴꬃኮ ካሌꬄስ። ዉርሴꬃይካ ሜርና ዴዖ። 23 ናጋራ ዋጋይ ሃይቆ፤ ጊዶ ኣቲን ፆሳ ኢሞታይ ጊዲኮ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ሜርና ዴዖ።

*6:4 ቆላ 2፡12