5
ሳሮቴꬂኔ ኡፋይስ
ሂስቲኮ ኑኒ ኣማኖን ፂሊዳ ጊሽ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ኑስ ፆሳራ ሳሮቴꬅ ዴስ። ሃይሳ ሃ ኣማኖዛን ሚኒ ዲዛ ኪያቴꬃን ኑኒ ጌሊዳይ ኢዛ ባጋራ ጊዲዳ ጊሽ ኡፋይሳን ፆሳ ቦንቾ ጊሼቲ ኤኪዛይታ ጊዲዳ ጊሽ ኑ ኡፋዮስ።
ሃይሳን ፃላላ ጊዶንታ ኑና ጋኪዛ ዋዬንካ ኡፋዬቶስ። ጋሶይካ ዋዬይ ዳንዳያን ጋꬂዛይሳ ኑ ኤሮስ። ዳንዳያይ ፓጬን ሚኖቴꬅ ኢሜስ፤ ፓጬን ሚኖቴꬅ ሂዶታ ኢሜስ። ሄ ሂዶታይ ቃሴ ኑና ዬላቼና። ፆሲ ኑስ ኢሚዳ ፂሎ ኣያናን ባ ሲቆ ኑ ዎዝናን ጉሲዳ ጊሽ ሄ ሂዶታይ ኑና ዬላን ጋꬄና።
ኑ ዳቡራንቻታ ጊዲ ዲሺን ፆሳ ዎዴይ ጋኪዳ ማላ ኪርስቶሲ ኑ ናጋራ ጊሽ ሃይቂዴስ። ፂሎ ኣሳ ጊሽ ሃይቃና ኣሲ ቤታናይሲ ዳሮ ሜቴስ። ሎዖ ኣሳ ጊሽ ሃይቃናስ ፃላና ኣሲ ኦኔ ኤሪዛይ ቤታና ዳንዳዬስ። ጊዶ ኣቲን ኑ ቡሮ ናጋራንቻ ጊዲ ዲሺን ኪርስቶሲ ኑ ጊሽ ሃይቂዴስ። ሄሲካ ፆሲ ኑና ሲቂዛ ባ ሲቆ ሄሳን ቤሴስ።
ኑኒ ኢዛ ሱꬃን ጌዪዳይታ ጊዲኮ ሃራፔካ ኢዛ ባጋራ ፆሳ ሃንቆፌ ኣታና። 10 ኑ ፆሳስ ሞርኬታ ጊዲ ዲሺን ኢዛ ናዛ ሃይቆን ኢዛራ ጊጊዳይታ ጊዲኮ ኑ ኢዛራ ጊጊዳፔ ጉዬ ኢዛ ናዛ ዴዖ ባጋራ ኑኒ ፓፂዳይሲ ዋኒ ኬሂ ዳሬኔ! 11 ሄሳ ፃላላ ጊዴና፤ ቃሴካ ኑኒ ሃዒ ኢዛራ ጊጋ ዴሚዳ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ፆሳንካ ኡፋይስ ኦꬆስ።
ሃይቆይ ኣዳሜ ባጋራ፥ ዴዖይ ኪርስቶሳ ባጋራ ዪዴስ
12 ሄሳ ጊሽ ናጋራይ ኢሳዴ ጋሶን ዱጌ ሃ ኣላሜዛ ዪዳ ማላ ሃይቆይካ ናጋራ ጋሶን ዪዴስ። ሃይቆይካ ሄሳ ባጋራ ኣሳ ኡባኮ ዪዴስ። ሄሳስ ጋሶይ ኣሲ ዉሪካ ኢዛ ባጋራ ናጋራ ኦꬂዳ ጊሻሳ። * ሜꬌ 3፡6 13 ዎጋይ ኢሜታናፔ ካሴ ናጋራይ ቢታ ቦላ ዴስ ሺን ዎጋይ ባይንዳሶን ናጋራይ ናጋራ ጊዴና። 14 ጊዶ ኣቲን ኣዳሜፔ ሃ ሲሚን ሙሴ ዎዴ ጋካናስ ዲዛ ዎዴን ኣዳሜ ማላ ዎጋ ሜንꬂዲ ናጋራ ኦꬆንታይታ ቦላካ ሃይቆይ ካዎቲዴስ። ኣዳሜይ ቡሮ ያና ኪርስቶሳስ ሌሚሶ።
15 ጊዲኮካ ኢዛ ኪያቴꬃ ኢሞታይ ኣሳ ቆሆ ማላ ጊዴና። ኢሳዴይ ሞሪዳይሳን ዳሮ ኣሳይ ሃይቂኮካ ፆሳ ኪያቴꬃኒኔ ኢሲ ኣሲ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኪያቴꬃን ዪዳ ኢሞታይ ዳሮታስ ኬሂ ዳሪ ኢሜቲዴስ። 16-17 ቃሴካ ፆሳ ኢሞታይ ኢሳዴ ባጋራ ዪዳ ናጋራፔ ቤቲዳ ኣይፌ ማላ ጊዴና። ጋሶይካ ኢዛ ፒርዳይ ኢሳዴ ናጋራ ካሊዲ ፒርዳ ኤኪ ዪዴስ። ኢዛ ኢሞታይ ቃሴ ዳሮ ቆሆ ጋሶን ፂሎቴꬅ ኤሂዴስ። ሃይቆይ ኢሳዴ ባጋራ ካዎቲዳይሳ ጊዲኮ ዳሮ ቲርፓ ጊዲዳ ፆሳ ኪያቴꬂኔ ፂሎቴꬃ ኢሞታ ኤኪዳይቲ ኢሳዴ ባጋራ ሄሲካ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ፆንዲ ዴዖን ዳና።
18 ሂስቲኮ ኢሳዴ ቆሆ ጌዶን ፒርዳይ ኣሳ ኡባ ቦላ ጋኪዳ ማላ ሄሳꬆካ ኢሳዴ ፂሎቴꬃ ኦሶን ኣስ ኡባስ ዴዖ ኢሚዛ ፂሎቴꬂ ቤቲዴስ። 19 ኢሳዴይ ኣዛዜቶንታ ኢፂዳ ጊሽ ዳሮ ኣሳይ ናጋራንቻ ጊዲዳ ማላ ኢሳዴ ኣዛዜቴꬃን ቃሴ ዳሮቲ ፂላና።
20 ዎጋይ ዪን ሞሮይ ዳሪዴስ። ጊዶ ኣቲን ናጋራይ ዳሮይሳፌ ቦላራ ፆሳ ኪያቴꬂ ኬሂ ዳሪዴስ። 21 ሄሲካ ሃኒዳይ ናጋራይ ሃይቆ ቦላ ካዎቲዳይሳ ማላ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ቃሴ ሜርና ዴዖይ ቤታና ማላ ኢዛ ኪያቴꬂ ፂሎቴꬃን ካዎታናሳ።

*5:12 ሜꬌ 3፡6