4
ኣብራሃሜይ ኣማኖን ፂሊዴስ
ሄሳ ጊሽ ቃሴ ኑ ኣብራሃሜይ ሃይሳፌ ኣይ ጎዓ ዴሚዴ ጊኖ? ኣብራሃሜይ ባ ኦሶን ፂሊዳኮ ኢዚ ጬቄታናዚ ኢዛስ ዴስኮ ሺን፤ ኢዚ ፆሳ ሲንꬃን ጬቄታናስ ዳንዳዬና። ጌሻ ማፃፋይ “ኣብራሃሜይ ፆሴ ኣማኒዴሲኔ ኢዛ ኣማኖይ ኢዛስ ፂሎቴꬃን ቆዴቲዴስ” ጌስ። * ሜꬌ 15፡6፤ ጋላ 3፡6
ኢሳዴይ ኦሶ ኦꬂኮ ኢዚ ኤኪዛ ሚሻይ ኢዛስ ጮ ኪያቴꬅ ኢሜቲዛዝ ጊዶንታ ኢዛዴስ ኦሶ ዋጋ ጊዴስ። ጊዶ ኣቲን ኦሶ ኦꬆንታ ናጋራንቻ ኣሲ ፂሎ ኬሲዛ ፆሳን ኣማኒዛዴስ ኢዛ ኣማኖይ ኢዛስ ፂሎቴꬃን ታይቤቴስ። ዳዉቴይካ ፂሎቴꬂ ኢዛዴስ ቆዴቲዛይ ሎዖ ኦሶን ጊዶንታ ኣሳ ጊሽ፥
“ኢስታስ ኢስታ ባላ ኦሶይ ኣቶ ጌቴቲዳይቲኔ
ናጋራፔ ማሬቲዳይቲ
ኣንጄቲዳይታ!
ኢዛ ናጋራ ጎዳይ ሙሌካ ቆዶንታዴይ ኢዚ
ኣንጄቲዳይሳ!” ጊዴስ።
ሃ ኣንጆዚ ቃፃሬቲዳይታስ ፃላላዬ? ዎይኮ ቃፃሬቶንታይታሳራ? “ካሴ ኮይሮ ኑ ኣዋ ኣብራሃሜ ኣማኖይ ኢዛስ ፂሎቴꬃን ቆዴቲዴስ” ጊዶስ።
10 ሂስቲን ዋኒ ኢዛስ ሄሳꬆ ቆዴቲዴ? ኢዚ ቃፃሬቲዳፔ ጉዬ? ዎይኮ ቃፃሬታናፔ ካሴ? ኢዛስ ፂሎቴꬃን ቆዴቲዳይ ኢዚ ቃፃሬታናፔ ሲንꬃና። 11 ኢዚ ካሴ ቃፃሬታናፔ ካሴ ዴሚዳ ፂሎቴꬃይ ቃፃራስ ማላታ ጊዳና ማላ ፂሎቴꬃስ ማታሜ ኤኪዴስ። ሄሳ ጊሽ ቃፃሬቶንታ ኣማኒዛይታስ ፂሎቴꬅ ቆዴታና ማላ ኡባታስ ኢዚ ኣዋ። * ሜꬌ 17፡10 12 ኢዚ ቃፃሬቲዳይታስካ ኣዋ፤ ቃፃሬቲዳይታስ ፃላላ ጊዶንታ ኑ ኣዋ ኣብራሃሜይ ካሴ ቃፃሬታናፔ ሲንꬄ ኢዛስ ዲዛ ኣማኖ ጌዶ ካሊዛይታስ ኡባሳ።
ኣማኒዛ ኣሳስ ኢሜቲዳ ኡፋይስ
13 ኢዚ ኣላሜ ላቲዛዴ ጊዳና ማላ ኣብራሃሜይኔ ኢዛ ዜሬꬃቲ ኡፋይሳ ቃላ ኤኪዳይ ዎጋ ባጋራ ጊዶንታ ኣማኖን ጊዲዳ ፂሎቴꬃና። * ሜꬌ 17፡4-6፤ 22፡17-18፤ ጋላ 3፡29 14 ዎጋ ናጊዛይቲ ላቲዛይታ ጊዲኮ ኣማኖስ ጎዓይ ዴና፤ ሂዶታይካ ጮ ሃዳ ጊዳናሺን፤ 15 ዎጋይ ሃንቆ ካሌꬄስ። ዎጋይ ባይንዳሶን ዎጋፔ ኣꬌꬅ ዴና።
16 ሄሳ ጊሽ ሂዶታይ ኣማኖን ዪዴስ። ሄሲካ ኢዛ ሂዶታይ ኢዛ ኪያቴꬃን ጊዳና ማላኔ ኣብራሃሜ ዜሬꬃስ ኡባስ ኣማኔቲዛይሳ ጊዳና ማላ ሃኒዴስ። ሄሲካ ዎጋን ኢዛይታ ጊዲዳይታስ ፃላላ ጊዶንታ ኣማኖን ኣብራሃሜ ናይታ ጊዲዳይታስ ኡባታሳ። ኢዚካ ኑስ ኡባስካ ኣዋ። * ጋላ 3፡7 17 ሄሲካ “ታ ኔና ዳሮ ዴሬ ኣዋ ኦꬃዲስ” ጌቴቲ ፃፌቲዳ ማላ ሃኒዴስ። ኢዚካ ሃይቂዳይታስ ዴዖ ኢሚዛዴን ባይንዳይሳ ቃሴ ዲዛ ማላ ኦꬂዛዴን ኣማኒዳ ፆሳ ሲንꬃን ኢዚ ኑስ ኣዋ። * ሜꬌ 17፡5
18 ካሴ ኢዛስ “ኔ ዜሬꬂ ሄሳꬆ ሃናና” ጌቴቲዳ ማላ ኣይኮ ሂዶታይካ ባይንዳ ዲሺን ኣብራሃሜይ ፆሲ ሃናና ጊዳይሳ ኣማኒዲ ዳሮ ዴሬ ኣዋ ጊዲዴስ። * ሜꬌ 15፡5 19 ኣብራሃሜስ ዬሌቲን ፄቱ ላይꬅ ጊዲቺን ኣብራሃሜይ ባ ኣሳቴꬃይ ሃይቄꬃ ማላ ጊዲዳይሳኔ ሳራስ ዬሎ ዎዴይ ኣꬊ ቢዳይሳ ኤሪሼካ ኣማኖን ሌፒቤና። * ሜꬌ 17፡17
20 ጌዴ ጉጂዲ ኣማኖን ሚኒዲ ፆሳስ ቦንቾ ኢሚዴስ ኣቲን ፆሲ ጊዳ ቃላ ሲꬊቤና። 21 ፆሲ ኢዛስ ኢሚዳ ሂዶታይ ፖሌታናይሳ ኩሜꬃ ዎዝናፔ ኣማኒዴስ። 22 ሄሳ ጊሽ ኢዛስ ፂሎቴꬃን ቆዴቲዴስ። 23 “ኢዛስ ፂሎቴꬃን ቆዴቲዴስ” ጊዛ ቃላይ ፃፌቲዳይ ኢዛስ ፃላላ ጊዴና። 24 ጊዶ ኣቲን ፆሲ ኑ ፂሎቴꬃ ኢዛ ባጋራ ታዪቢዛ ኑ ጎዳ ዬሱሳ ሃይቆፔ ዴንꬂዳይሳን ኣማኒዛ ኑሳራ። 25 ኢዚ ኑ ናጋራ ጊሽ ሃይቃናስ ኣꬊ ኢሜቲዴስ። ኢዚ ኑና ፂሊሳናስ ሃይቆፔ ዴንዲዴስ። * ኢሳ 53፡4-5

*4:3 ሜꬌ 15፡6፤ ጋላ 3፡6

*4:11 ሜꬌ 17፡10

*4:13 ሜꬌ 17፡4-6፤ 22፡17-18፤ ጋላ 3፡29

*4:16 ጋላ 3፡7

*4:17 ሜꬌ 17፡5

*4:18 ሜꬌ 15፡5

*4:19 ሜꬌ 17፡17

*4:25 ኢሳ 53፡4-5