3
ሂስቲኮ ኣይሁዳ ኣስ ጊዴꬃስ ኣዛ ጎዓይ ዲዜ? ቃፃራይ ኣይ ጎዒዜ? ኣዋራካ ጊዲን ጎዓይ ዳሮ። ሃራፔ ኮይሮ ፆሳ ቃላይ ሃዳራ ኣይሁዳታስ ኢሜቲዴስ። ኢስታፌ ኢሲ ኢሳዴስ ኣማኖይ ባይንዳ ኣጊኮ ፆሳ ኣማኖቴꬅ ዲጊዜ? ሙሌካ ዲጌና! ኣሲ ዉሪካ ዎርዳንቻ ቅ1 “ኔኒ ኔ ቃላፔ ዴንዲዳይሳን ቱማንቻ፤ ቅ2 ፒርዳንካ ፆኒዛዴ ጊዳሳ” ሄሳꬆ ጌቴቲ ፃፌቲዳ ማላ ፆሲ ቃሴ ቱማንቻ። * ማዛ 51፡4
ኑ ማካላ ኦሶይ ፆሳ ፂሎቴꬅ ቆንጬን ቤሲዛይሳ ጊዲኮ ሂስቲን ኑ ኣይ ጋኔ? ጮ ኣሳ ዎጋ ማላ ፓላሜታናስ ፆሲ ባ ሃንቆ ኑ ቦላ ኤሂዛይሲ ኑስ ቤሴና ጋኔዬ? ሄሳካ ታ ጊዛይ ኣሳꬆ ቆፋና። ቱማፔ ሄሳꬆ ሃኔና። ሄሳꬆ ሃኒዛ ጊዲኮ ፆሲ ኣላሜ ቦላ ዎስቲ ፒርዳንዴ?
ታ ዎርዶቴꬅ ፆሳ ቱማቴꬅ ቆንጪሲዛይሳን ኢዛ ቦንቾ ጌዴ ጉጂዛይሳ ጊዲኮ ሂስቲን ሃዒ ጋካናስ ዎስቲ ታ ቦላ ናጋራንቻ ማላ ፒርዴቲዜ? ጊዲ ፓላሜታና ኣሲ ዳና ዳንዳዬስ። ሄሳ ጉሲ “ሎዖይ ያና ማላ ኣኔ ኢታ ኦꬆስ” ጌቴስ ጊዲ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ኑ ቦላ ዎሬሲዛይሳ ማላ። ሃይታ ኣሳታ ቦላ ጋኪዛ ፒርዳይ ቱሙ ፒርዳ።
ኣሲ ዉሪ ናጋራንቻ
ሂስቲን ኑ ኣይ ጊኖ? ኑኒ ኢስታፌ ኣꬊዞኒ? ሙሌካ ኣꬎኮ። ኣይሁዳታ ጊዲኮካ ኣይዛቤታ ጊዲኮካ ዉሪካ ናጋራፔ ጋርሳ ባጋራ ዲዛ ጊሽ ታ ዉርሳካ ካሴታዳ ኢስታስ ዮታዲስ። 10 “ፂሎይ ኦኒካ ዴና፤ ኢሳዴይካ ዴና። 11 ዩሺ ቆፒዛዴይ ባዋ፤ ፆሴ ኮዪዛይ ኢሳዴይካ ባዋ።
12 ዉሪካ ባሌቲዳኔ
ኢሲ ቦላ ጎዖንታይታ ጊዲዳ።
ሎዖ ኦꬂዛይ ኦኒካ ባዋ፤
ኢሳዴይካ ዴና።
13 ኢስታ ዱናይ ዶያ ዲዛ ዱፎ ማላ፤
ኢስታ ዱናይ ኡባ ዎዴ ባሌꬆ ሃሳዬስ፤
ኢስታ ሜቴርሻይ ሾሻ ማርዜራ ዴስ። * ማዛ 5፡9፤ 140፡3
14 ኢስታ ዱናን ቃንጌꬂኔ ጫሞ ሚሽ ኩሚዴስ። * ማዛ 10፡7
15 ኢስታ ቶሆይ ሱꬅ ጉሳናስ ኤሶቴስ።
16 ኢስታ ኦጌን ꬋዮይኔ ላፋቴꬅ ዴስ።
17 ኢስቲ ሳሮቴꬃ ኦጌ ኤሬቴና።
18 ኢስታ ኣይፌሶን ፆሳስ ባቦይ ባዋ” ጌቴቲ ፃፌቲዳ ማላ። * ማዛ 36፡1
19 ሄሳ ጊሽ ዱናይ ዉሪካ ጎርዴታና ማላ ዴሬይ ኩሜꬅ ፆሳስ ዛሮ ኢማና ማላ ዎጋይ ጊዛይ ዉሪካ ዎጋፔ ጊዶራ ዲዛይታስ ጊዲዳይሳ ኑ ኤሮስ። 20 ሄሳ ጊሽ ዎጋይ ናጋራይ ኣዛኮኔ ኤሪሴስ ኣቲን ዎጋ ናጎን ኦኒካ ኢዛ ኣቻን ፂሎ ጌቴታናስ ዳንዳዬና።
ኣማኖን ቤቲዛ ፂሎቴꬅ
21 ሃዒ ቃሴ ዎጋ ካሴ ናቤቲ ኢዛስ ማርካቲዳይስ ዎጋፔ ካሬራ ጊዲዳ ፆሳ ፂሎቴꬂ ቆንጪዴስ። 22 ሄሲ ፆሳ ፂሎቴꬂ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣማኖን ዱማቴꬂ ባይንዳ ቤቲዛ ፂሎቴꬃ። * ጋላ 2፡16
23 ጋሶይካ ኣሲ ዉሪካ ናጋራ ኦꬂዴስ። ፆሳ ቦንቾይካ ኣሳ ናስ ፓጪዴስ። 24 ኣሳይ ዬሱስ ኪርስቶሲ ኣሳ ና ጊሽ ኦꬂዳ ኪያቴꬃፌ ዴንዲዳይሳን ጮ ሜላ ፂሊዴስ። 25 ኢዛ ሱꬃን ጊዲዳ ኣማኖን ናጋራፔ ማሬታና ያርሾ ሂስቲዲ ፆሲ ዬሱሳ ሺሺዴስ። ኢዚ ሄሳ ኦꬂዳይ ካሴቲዲ ፖሌቲዳ ናጋራ ቃፃዮንታ ዳንዳያን ኣꬊዳ ባ ፂሎቴꬅ ቤሳናሳ። 26 ኢዚ ሄሳ ሃ ዎዴዛን ኦꬂዳይ ባ ፂሎቴꬃ ሄሲካ ባ ባጋራ ፂሎ ጊዲዳ ዬሱስ ኪርስቶሳን ኣማኒዛዴ ፂሊሲዛይሳ ቤሳናሳ።
27 ሂስቲን ኑኒ ኢዛን ጬቄቲዛ ሚሺ ኣዚ ዲዜ? ኣይኮ ሚሻንካ ጬቄቶኮ። ኑ ጬቄታና ጋሶይ ኣዜ? ዎጋ ናጊዛ ጊሼ? ጊዴና፥ ኣማኖና። 28 ኣይ ኣሲካ ኣማኖን ኣቲን ዎጋ ናጎን ኣቶንታይሳ ኑ ጌሺ ዮቶስ።
29 ፆሲ ኣይሁዳታ ፆሴ ፃላላ? ኣይዛቤታስካ ፆሴ ጊዴኔ? ኤ ኣይዛቤታስካ ኢዚ ፆሳ። 30 ቃፃሬቲዳይሳ ኣማኖን ቃሴ ቃፃሬቶንታይሳካ ሄ ኣማኖንካ ፂሊሲዛይካ ኢዚ ኢሲ ፆሳ ፃላ። * ዛሬ 6፡4፤ ጋላ 3፡20 31 ሂስቲን ሄሲ ሄሳ ጊዲኮ ኣማኖ ጌዶን ዎጋ ጎዓይ ባይንዳ ሚሽ ኦꬂኖ? ሙሌካ ሄሳꬆ ሃኔና፤ ዎጋ ኑ ሚንꬃና ኣቲን።

*3:4 ማዛ 51፡4

*3:13 ማዛ 5፡9፤ 140፡3

*3:14 ማዛ 10፡7

*3:18 ማዛ 36፡1

*3:22 ጋላ 2፡16

*3:30 ዛሬ 6፡4፤ ጋላ 3፡20