2
ፆሳ ፒርዳ
ሄሳ ጊሽ ኔኖ ሃራ ቦላ ፒርዲዛይሶ ኔኒ ታ ሃኒ ጌዶን ኦꬃዲስ ጊዛ ጋሶይ ኔስ ዴና። ኔ ሃራ ኣሳ ቦላ ፒርዲዛይሳን ኔርካ ኔስ ኩናኔ ኤካሳ። ጋሶይካ ሃራ ኣሳ ቦላ ኔ ፒርዲዛይሳ ኔካ ዛራዳ ኢዛ ኦꬂዛ ጊሻሳ። * ማቶ 7፡1፤ ሉቃ 6፡37 ሃይታ ማላታ ኦꬂዛ ኣሳታ ቦላ ፆሳ ፒርዳይ ሊኬ ጊዲዳይሳ ኑ ኤሮስ። ሄሳ ጊሽ ኔ ኣሳ ቦላ ፒርዳሼ ሄ ኔ ፒርዲዛይሳ ዛራ ኦꬂዛዴ ጊዲኮ ኔ ፆሳ ፒርዳፌ ኬሳ ኤካ ኣታና ኔስ ሚሳቲዜ? ዎይኮ ፆሳ ኪያቴꬅ ኔና ማሮቴꬃኮ ካሌꬂዛይሳ ሻካ ኤሮንታ ዳሼ ኢዛ ጊታ ኪያቴꬃኔ ኢዛ ዳንዳያ ዱሬቴꬃ ኔ ሌቃይ?
ጊዶ ኣቲን ኔኒ ኔ ዎዝና ሙሜቴꬃኒኔ ማሮቴꬅ ኮዮንታ ኔ ዎዝና ጌዶን ቱማ ፆሳ ፒርዳይ ቆንጪዛ ዎዴ ፆሳ ሃንቆ ጋላሳስ ኔ ቦላ ዳሮ ሃንቆ ሺሻሳ። ፆሲ ኢሳስ ኢሳስ ኢዛ ኦሶ ማላ ኢማና። * ማዛ 62፡12፤ ሌም 24፡12 ሎዖ ኦሶ ኣጎንታ ኦꬂዲ ቦንቾ ሳባኔ ሜርና ዴዖ ኮዪዛይታስ ሜርና ዴዖ ኢማና። ጊዶ ኣቲን ባርካ ባና ዶሲዛይታሲኔ ቱማ ኣጋጊዲ ኢታ ካሊዛይታ ቦላ ፒርዳይኔ ሃንቆይ ጋካና። ኢታ ኦꬂዛ ኣይ ኣሳ ቦላ ኮይሮ ኣይሁዳ ኣሳ ቦላ ካሊዲ ኣይዛቤታ ቦላ ዋዬይኔ ሜቶይ ጋካና። 10 ጊዲኮካ ሎዖ ኦꬂዛዴስ ኦናስካ ኣይሁዳ ኣሳስ ጊዲን ኣይዛቤታስ ሳባይ፥ ሳሮቴꬂኔ ቦንቾይ ጊዳና። 11 ፆሲ ኦናካ ሻኪ ማዴና። * ዛሬ 10፡17
12 ካሴ ዎጋይ ኤቆንታ ዎዴ ናጋራ ኦꬂዳ ኣሳይ ዉሪካ ዎጋይ ባይንዳ ꬋያና፤ ዎጋይ ኤቂ ሲሚን ናጋራ ኦꬂዳይቲ ዎጋን ኦይኬቲዲ ፒርዴታና። 13 ኣይሲ ጊኮ ፆሳ ኣቻን ፂሎ ጌቴቲዛይቲ ኤቂዳ ዎጋስ ኣዛዜቲዛይታፔ ኣቲን ዎጋ ሲሲ ሲዪዛይታ ፃላ ጊዴቴና። 14 ዎጋይ ባይንዳ ኣይዛቤቲ ዎጋይ ዮቲዛይሳ ጮ ሜላ ሃኖቴꬃፌ ኤሪዲ ኦꬂሺን ኢስታስ ዎጋይ ባይንዳ ኣጊኮካ ኢስታስ ሜꬌቴꬃ ዎጋይ ዲዛ ጊሽ ኢስቲ ባ ኦꬃናይሳ ኤሬቴስ። 15 ኢስታ ዎዝናይ ኢስታስ ማርካቲዛ ጊሺኔ ኢስታ ቆፋይ ኢስታ ሞቲዛ ጊሽ ቃሴካ ኢስታ ማዲዛ ጊሽ ዎጋይ ዮቲዛይ ኢስታ ዎዝናን ፃፌቲዳይሳ ኤሬቴስ። 16 ሄሲካ ታ ሚሺራቾ ቃላን ታማርሲዛ ማላ ፆሲ ኣሳ ዎዝናን ቆቴቲዳይሳ ኪርስቶሳ ባጋራ ፒርዲዛ ጋላሳን ቆንጪሳና።
ኣይሁዳታኔ ኢስታ ዎጋ
17 ኔ ኔና ኣይሁዳ ኣስ ጊኮ ዎጋን ኣማኔታሳኔ ኔስ ፆሳራ ዲዛ ኢሲፌቴꬃን ጬቄታሳ። 18 ዎጋ ካሊዛ ጊሽ ፆሳ ሼኔ ኤራዳ ኩሜꬅ ጊዲዛዝ ሻካ ኤሪዳ ጊዲኮ፥ 19 ኔ ቆቄታ ካሌꬂዛዴ፤ ꬉማን ዲዛይታስ ፖዖ ጊዲዳይሳ ኔ ኣማኔቲዳዴ ጊዲኮ 20 ዎጋፔ ኔ ዴሚዳ ኤራቴꬃኒኔ ቱማቴꬃን ሃንኮ ኤሮንታይታ ዞሪዛዴ፥ ጉꬃ ናይታ ታማርሲዛዴ ጊዲኮ 21 ሂስቲኮ ኔኒ ሃራታ ታማርሶ ኣጋዳ ኔ ሁዔስ ኣዛስ ታማሪኪ? ኔ ሃራ ኣሲ ካይሶቶፓ ጋ ሳባካሼ ኔስ ካይሶታይ? 22 ኔ ሃራ ኣሳይ ላይማቶንታ ማላ ዮታሼ ኔስ ላይማታይ? ኔስ ኤቃ ኢፃሳሺን ፆሳ ኬꬃ ሚሻ ቦንቃይ? 23 ኔስ ዎጋን ጬቄታሳ ሺን ዎጋ ኔ ባጋራ ኦꬆንታ ኣጋዳ ፆሳ ካዉሻይ? 24 ሄሲካ “ኢንቴ ጌዶን ፆሳ ሱንꬂ ኣይዛቤታ ኣቻን ጫዬቴስ” ጌቴቲ ፃፌቲዳ ማላ ሃኒዴስ። * ኢሳ 52፡5
25 ኔ ዎጋ ናጋ ፖሊዛዴ ጊዲኮ ቃፃራስ ጎዓይ ዴስ። ኔ ዎጋ ኦꬆንታዴ ጊዲኮ ቃሴ ኔ ቃፃራይ ጮ ሃዳ። 26 ቃፃሬቶንታ ዲሼ ዎጋይ ጊዛይሳ ፖሊኮ ቃፃሬቲዳዴራ ጊና ቆዴቴኔ? 27 ኔስ ፃፌቲዳ ዎጋይኔ ቃፃራይ ኔስ ዲኮ ዲዛ ዎጋ ኔ ናጎንታዴ ጊዲኮ ሃንኮ ቃፃሬቶንታ ዳሼ ዎጋስ ኣዛዜቲዳይ ኔ ቦላ ፒርዳና።
28 ኢሳዴይ ጮ ሜላ ሱንꬃስ ኣሳ ኣይፌን ታ ኣይሁዳ ኣስ ጊዳና ጊኮ ኢዚ ኣይሁዳ ኣሲ ጊዴና። ቱማፔ ቃፄሬቴꬂ ጮ ካሬራ ኣሾ ኣይፌን ቤቲዛ ቃፃራ ጊዴና። 29 ጊዲኮካ ኢሲ ኣሲ ኣይሁዳ ኣስ ጊዳናስ ዳንዳዪዛይ ኢዛስ ጋꬃ ባጋራ ኣይሁዳ ኣስ ጊዲሺና። ቃፃራይካ ቃፃራ ጊዲዛይ ፃፌቲዳ ዎጋ ፃላላ ጊዶንታ ኣያናን ዎዝናፔ ጊዲዳ ቃፃራ ጊዲኮኮ! ሄሳ ማላ ኣሲ ጋላታ ኣሳፔ ጊዶንታ ፆሳፌ ዴሜስ። * ዛሬ 30፡6

*2:1 ማቶ 7፡1፤ ሉቃ 6፡37

*2:6 ማዛ 62፡12፤ ሌም 24፡12

*2:11 ዛሬ 10፡17

*2:24 ኢሳ 52፡5

*2:29 ዛሬ 30፡6