ጳዉሎሲ
ኦሮሜ ኣሳስ
ፃፊዳ ኪታ
ጊዶ ቆፋ
ሃዋሬ ጳዉሎሳ ኪታይ ኦሮሜ ኣሳስ ፃፌቲዳይ ጳዉሎሲ ኦሮሜን ዲዛ ዎሳ ኬꬃዮ ጋኪ ቤያናስ ቆፒዳ ጊሽ ኢስቲ ኢዛ ጊጌቲ ናጋና ማላ ኤሪሳናሲኮ። ጳዉሎሳስ ዲዛ ቆፋይ ኦሮሜን ዲዛ ኣማኒዛ ኣሳራ ጉꬃ ዎዴ ኦꬂዳፔ ጉዬ ኢስቲ ኢዛ ማዲኮ ኢዚ ጌዴ ኢስፔኔ ቢታ ባናስኮ። ኢዚ ባሲ ጌሊዳ ማላ ኢስታስካ ኣማኖይ ጌሊን ኣማኒዛይቲ ባ ዱሳን ኣማኖ ቤሳና ማላ ኣማኖ ቲሚርቴ ሃኖ ኢስታስ ዉርሲ ቢርሺ ፃፊዴስ። ጳዉሎሳ ኪታይ ኩሜꬅ ጊዲ ቤቲዳይ ሃይሳ ሃ ኪታዛኒኮ።
ጳዉሎሲ ኦሮሜን ዲዛ ኣማኒዛ ኣሳስ ባ ሳሮካ ዬዲዳፔኔ ኢስታስ ኢዚ ዎሳና ቃላ ጌሊዳፔ ጉዬ ባ ኪታስ ዋና ኣይፌ ዮዖ (1፡17) “ፆሳፌ ቤቲዛ ፂሎቴꬅ ኣማኖኔ ኣማኖስ ጊዲዳ ማላ ሚሺራቾ ቃላን ቆንጪዴስ” ጊዛ ቃላ ጊዲዳይሳ ቤሴስ።
ሄሳፌ ጉዬ ጳዉሎሲ ሃይሳ ሃ ቆፋዛ ጉጂ ኣሲ ፃፌስ። ኣይሁዳታካ ጊዲን ዎይኮ ሃንኮ ዴሬ ኣሳ ጊዲን ኣሲ ዉሪካ ናጋራስ ሃሬቲዳ ጊሽ ፆሳራ ኢጊንታናስ ቤሴስ። ኣሳይ ፆሳራ ኢጊንታናስ ዳንዳዪዛይ ዬሱስ ኪርስቶሳን ኣማኖና። ሄሲ ኣሳይ ፆሳራ ዶሚዳ ኦራꬃ ኢሲፌቴꬃ ኣይፌይ ኦራꬃ ዴዖ ጊዲዳይሳ ጳዉሎሲ ሎዔꬂ ኤሪሴስ። ኣማኒዛዴይ ፆሳራ ሳሮን ዴዔስ፤ ፆሳ ኣያና ባጋራ ሄሳዴይ ናጋራፔኔ ሃይቆ ዎልቃፌ ዎዜቴስ፤ ሼምፖ 5-8 ጋካናስ ጳዉሎሲ ፆሳ ዎጋ ጊሺኔ ኣማኒዛይታ ዴዖን ኦꬂዛ ፆሳ ፂሎ ኣያናስ ቆፋይ ኣዛኮኔ ቆንጪሴስ። ቃሴካ ጉጂዲ ጳዉሎሲ “ኣሳ ዜሬꬃ ጊሽ ፆሳስ ዲዛ ቆፋ ጊዶን ኣይሁዳይኔ ኣይዛቤይ ኢሲፌ ኦይኬታናስ ዳንዳዪዜ?” ጊዛ ኦይሾስ ዛሮ ኢማናስ ባፄቴስ።
ቃሴካ ጳዉሎሲ ቆንጪሲዳ ማላ ኣይሁዳቲ ዬሱሳ ኣማኖንታ ኣቲዳይ ፆሳ ቆፋ ማላ። ሄሲካ ሃኒዳይ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ፆሲ ቆንጪሲዳ ኢዛ ኣቶቴꬃ ኪያን ኩሜꬅ ኣሳ ዜሬꬂ ዉሪካ ጋኪ ኤካና ጋꬃናሳ። ጊዶ ኣቲን ኣይሁዳ ኣሳይ ዬሱሳን ኣማናና ዎዴይ ያናይሳ ጳዉሎሲ ኣማኔስ። ዉርሴꬃን ጳዉሎሲ ኣማኖን ዋኒ ዴያናኮኔ ሃራፔካ ኣማኒዛይቲ ባ ጋርሳን ባሲ ዲዛ ጋይቶቴꬃን ሲቆ ኦጌ ካላናስ ቤሲዛይሳ ኢስታ ኤሪሴስ። ጉጂዲካ ኢስታስ ፆሳ ኦሶ ጊሽ ኣማኒዛይቲ ባ ዴሬ ጊሽ፥ ባ ጋርሳን ኢሶይ ኢሳ ናጋናስ ቤሲዛ ኣላፌቴꬃ ጊሺኔ ቆፋፔ ዴንዲዛ ኦይሻታ ዉርሲ ሁዔን ሁዔን ኤሪሴስ።
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ሃ ማፃፋዚ ኦይኪዳ ኣይፌ ቆፋታ 1፡1-17
ኣሳ ናስ ኣቶቴꬂ ኮሼስ 1፡18-3፡20
ፆሲ ኣሳ ና ኣሺዛ ኦጌ 3፡21-4፡25
ኪርስቶሳ ባጋራ ቤቲዛ ኦራꬃ ዴዖ 5፡1-8፡39
ኢስራዔሌ ኣሳይ ፆሳ ቆፋ ጋርሳን 9፡1-11፡36
ኣማኒዛ ኣሳ ሎዖ ኦሶ 12፡1-15፡13
ዉርሴꬃ ሳሮካ 15፡14-16፡27
1
ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣይሌኔ ሃዋሬ ጊዳናስ ፄይጌቲዳ ሚሺራቾ ቃላ ዮታናስ ጳዉሎሳፔ ኪቴቲዳ ኪታ።
ሄ ሚሺራቾ ቃላ ጊሽ ካሴ ናቤታ ባጋራ ጌሻ ማፃፋታን ኡፋይሲ ኢሜቲዴስ። ሚሺራቾ ቃላይካ ባ ናዛ ጊሽ ኢዚ ኣሾ ባጋራ ዳዉቴ ዜሬꬃፌ ጊዲዳይሳ ዮቲዛ ጊሻሳ። ሄሳꬆካ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሲ ባ ጌሻቴꬃ ኣያናን ሃይቆፔ ዴንዲዳይሲ ኢዚ ፆሳ ና ጊዲዳይሲ ጊታ ዎልቃን ቆንጪዴስ። ኪርስቶሳ ሱንꬃ ጊሽ ኣማኖንታ ዴሬይ ኣማናና ማላኔ ኣዛዜታና ማላ ኢዛ ባጋራ ኑኒ ሃዋራቴꬃስ ጋꬂዛ ኪያቴꬅ ኤኪዶስ። ኢንቴካ ዬሱስ ኪርስቶሳይታ ጊዳና ማላ ፄይጌቲዳይታራ ዴታ።
ፆሳን ዶሴቲዳይታኔ ጌሻታ ጊዳናስ ፄይጌቲዳ ኦሮሜ ቢታን ዲዛ ኢንቴስ ኡባስ ኑ ኣዋ ፆሳፌኔ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳፔ ኪያቴꬂኔ ሳሮቴꬂ ኢንቴስ ጊዶ።
ጳዉሎሲ ኦሮሜ ቤያና ላሞቲዴስ
ኢንቴ ኣማኖይ ኣላሜ ኩሜꬃን ሲዬቲዳ ጊሺኔ ኢንቴ ጊሽ ታ ጎዳ ፆሳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ጋላታይስ። ታ ኢንቴ ጊሽ ኡባ ዎዴ ኣይ ማላ ቆፒዛኮኔ ፆሳ ና ሚሺራቾ ሳባኮን ታ ኩሜꬃ ዎዝናፔ ኢዛስ ኦꬂዛ ፆሳይ ታስ ማርካ። 10 ታኒ ታ ዎሳን ኡባ ዎዴ ኢንቴና ቆፓይስ። ሃዒ ቃሴ ዉርሴꬃን ፆሳ ሼኔ ጊዲኮ ታ ኢንቴኮ ባና ማላ ፆሲ ታስ ኦጌ ዶያና ማላ ዎሳይስ። 11 ኢንቴ ሚናና ማላ ማዲዛ ኣያና ኢሞቴꬂ ታ ኢንቴስ ጊሻናሲኔ ኢንቴና ኣይፌራ ቤያናስ ላሞታይስ። 12 ሄሲካ ኢንቴኔ ታኒ ኢሶይ ኢሳራ ኣማኖን ሚኔታናሳ።
13 ታ ኢሻቶ! ሃራሶን ኣማኖንታይታ ማታን ታስ ሃኒዳ ማላ ኢንቴ ማታንካ ታስ ኦሶ ኣይፌይ ቤታና ማላ ዳሮ ዎዴ ቆፓዲስ ሺን ሃኖ ጋካናስ ታ ዲጌታዳ ዲዛይሳ ኢንቴ ኤራና ማላ ኮያይስ። * ሃዋ 19፡21 14 ታማሪዳይታስ ጊዲን ታማሮንታይታስካ፤ ኤራታሲኔ ኤያታስ ኡባስ ታ ቦላ ታማርሳና ኣጮይ ዴስ። 15 ኢንቴስ ኦሮሜን ዲዛይታሲካ ታ ሚሺራቾ ቃላ ዮታናስ ታ ኣሞቲዛይ ሄሳሳ።
16 ኣማንዛይቲ ዉሪ ኣታና ማላ ፆሳ ዎልቃ ጊዲዳ ጊሽ ታ ሚሺራቾ ቃላን ዬላቲኬ፤ ሄሲካ ኮይሮ ኣይሁዳታስ ካሊዲ ኣይዛቤታሳ። * ማር 8፡38 17 “ፂሎይ ፆሳ ኣማኖን ዴስ” ጌቴቲዲ ካሴ ፃፌቲዳ ማላ ፆሳ ፂሎቴꬅ ሚሺራቾ ቃላን ቆንጪና፤ ሄ ፂሎቴꬂ ኮይሮፔ ዉርሴꬅ ጋካናስ ኣማኖን ሃናና። * ኢብ 2፡4
ኣሳ ናይታ ኢታቴꬅ
18 ቱማ ባ ኢታቴꬃኒኔ ማካላን ቱጪ ኦይኪዛይታ ኢታቴꬃ ቦላኔ ኢስታ ማካላቴꬃ ኡባ ቦላ ፆሳ ሃንቆይ ሳሎፔ ቆንጫና። 19 ኢስቲ ኤራናስ ቤሲዛዚ ፆሲ ዉርሲ ኢስታስ ቆንጪሲዳ ጊሽ ኢስቲ ፆሴ ኤራናስ ቆንጬ። 20 ኣላሜይ ሜꬌቶሶፔ ሃ ሲሚን ኣሳ ኣይፌን ቤቲ ኤሮንታ ፆሳ ሃኖቴꬂ ሄሲካ ኢዛስ ዲዛ ሜርና ዎልቃይኔ ፆሳቴꬃይ ኢዚ ሜꬊዳ ሜꬌቴꬃን ቆንጬን ቤቴስ። ሄሳ ጊሽ ኣሳይ ሺሻና ጋሶይ ዴና። 21 ኢስቲ ፆሴ ኤሪኮካ ኢዛ ፆሳቴꬃ ማላ ቦንቺቤቴናኔ ጋላቲቤቴና። ጊዶ ኣቲን ኢስታ ቆፋይ ሜላ ጎዓይ ባይንዳዚ ጊዲዴሲኔ ዩሺ ቆፖንታ ማላ ኢስታ ዎዝናይ ꬉሚዴስ። * ኤፌ 4፡17-18 22 ኢስቲ ባና “ኤራ” ጊዛይታ ጊዲኮካ ኤያታ ጊዲዳ። 23 ሜርና ፆሳ ቦንቾ ሃይቂዛ ኣሳኒኔ ካፎታን፤ ሜሄታኒኔ ቢታ ቦላ ጎሼቲዛ ሜꬌቴꬃታን ሚሳቲሲዲ ላሚዳ። * ዛሬ 4፡16-18
24 ሄሳ ጊሽ ፆሲ ኢስታ ባ ጊዶን ኢሶይ ኢሳራ ባርካ ባ ኣሳቴꬃን ቱና ኦሶ ኦꬃና ማላ ጌሻቴꬂ ባይንዳ ላይማቴꬃስ ኣꬂ ኢሚዴስ። 25 ኢስቲ ፆሳ ቱማቴꬅ ዎርዶን ላሚዳ፤ ሜꬊዳ ፆሳ ኣጊዲ ሜꬌቴꬃስ ጎይኒዳኔ ኢስታስ ኦꬂዳ። ሜꬊዳ ፆሲ ኢዚ ሜርናስ ጋላቴቲዳይሳ። ኣሚን።
26 ሄሳ ጌዶን ፆሲ ኢስታ ዬላቺዛ ኣሞቴꬃስ ኣꬂ ኢሚዴስ። ኢስቲ ማጫሳቲ ባናራ ዚንዓናስ ቤሶንታይታራ ዚንዓና ማላ ባና ኣꬂ ኢሚዳ። 27 ሄሳꬆካ ኣቱማ ኣሳይ ባሲ ቤሲዛ ማጫሳታራ ዚንዓናስ ቤሲሺን ኣዴይ ኣዴራ ዚንዓናስ ኣሞን ፁጌቲዲ ማጫሳታራ ዚንዒዛ ማላ ኣዴይ ኣዴራ ዚንዒዲ ፓላ ሚሺ ኦꬂዳ። ሄይታንቲ ባርካ ባ ኦꬂዳ ኢታ ኦሶዛስ ቤሲዛ ቂፃቴ ባ ቦላ ኤሂዳ።
28 ቃሴካ ኢስቲ ባ ቆፋራ ፆሴ ኤሮይ ኑና ማዴና ጊዳ ጊሽ ኢስቲ ኦꬃናስ ቤሶንታይሳ ኦꬃና ማላ ፆሲ ኢስታ ጎዖንታ ቆፋስ ኣꬂ ኢሚዴስ። 29 ኡባ ባጋራ ማካላኔ ኢታቴꬅ፥ ዪቄኔ ኢታ ኦሶን ፃላላ ኩሚዳ፤ ቃናቴቴꬃን፥ ሼምፖ ዎꬎን፥ ኦሻን፥ ባሌꬆኒኔ ጌኔን ኩሚዳይታ ቃሴካ ዚጊርዛይታ ጊዲዳ። 30 ኣሳ ሱንꬅ ሞሪዛይታ፥ ፆሳ ኢፂዛይታ፥ ኣስ ጫይዛይታ፥ ኦቶራንቻታኔ ጬቄቲዛይታ ጊዲዳ፥ ኡባ ዎዴ ኢታ ኦꬃናስ ኦጌ ኮዪዛይታ፥ ባና ዬሊዳይታስ ኣዛዜቶንታይታ፥ 31 ዩሺ ቆፖንታይታ፥ ጊዳ ቃላ ዛሪ ላሊዛይታ፥ ኣሳስ ሚሼቶንታይታ፤ ሜንፄ ኢታታ። 32 ሄሳ “ኦꬂዛይቲ ዉሪካ ሃይቃናስ ቤሴስ” ጊዛ ፆሳ ዎጋ ኢስቲ ኤሪሼ ሄይታንታ ባሲ ኦሶ ፃላላ ጊዶንታ ሄሳꬆካ ኦꬂዛይታካ ሚንꬄꬄቴስ።

*1:13 ሃዋ 19፡21

*1:16 ማር 8፡38

*1:17 ኢብ 2፡4

*1:21 ኤፌ 4፡17-18

*1:23 ዛሬ 4፡16-18