28
ጳዉሎሲ ሜላፂያ ቢታን
ኑ ቢታይ ዲዛሶ ሳሮቴꬃን ጋኪዳፔ ጉዬ ኑ ጋኪዳ ኣባ ጊዶን ዲዛ ዴሬይ ሜላፂያ ጌቴቲዛ ዴሬ ጊዲዳሮ ኤሪዶስ። ሄ ዴሬዪን ዲዛ ኣሳይ ዳሮ ማላሊሲዛ ኪያቴꬅ ኑስ ኦꬂዴስ። ሄ ዎዴ ኢራይ ቡኪዳ ጊሺኔ ሜጎ ጊዲዳ ጊሽ ታማ ኤꬂዲ ኑና ሞኪ ኤኪዳ። ጳዉሎሲ ኣፊራ ጊዛ ሚꬂ ሺሺዲ ታማን ጉጂን ታማ ሴላፔ ዴንዲዳይሳን ሾሺ ኬዚዲ ኢዛ ኩሼ ቦላ ፃፄቲዴስ። * ኣፊራ ጊዛ ሚꬂ ጊዛይሲ ኢሲ ኢሲ ጋሞ ኣሳቲ ቃይፃሬ፥ ሁንፄ ሚꬂꬅ ጌቴስ። ማልታ ኣሳይ ሾሺ ጳዉሎሳ ኩሼ ቦላ ፃፄቲዳይሳ ቤዪዲ “ሃይሲ ኣዴዚ ሼምፖ ዎꬊዳዴ፤ ጋሶይካ ኣባ ዳምባላፔካ ኢዚ ኣቲዲ ዪኮካ ፒርዲዛ ፆሳፌ ኬሲ ኤኪዲ ፓፃ ዳና ዳንዳይቤና” ጊዲ ባ ጊዶን ሃሳዬቲዳ ጳዉሎሲ ቃስ ሾሻ ዱጌ ታማን ቆቆፍ ዬጊዲ ኣይኮካ ሃኒቤና። ኣሳይካ “ኣይዴፔ ኣይዴ ኢዛ ኣሳቴꬃይ ኪፃኔሻ፤ ዎይኮ ቆፖንታ ኩንዲዲ ሃይቃና” ጊዲ ናጊዴስ፤ ጊዶ ኣቲን ኢስቲ ዳሮ ዎዴ ናጊሺን ኢዛ ቦላ ኣይኮይኔ ሃኖንታይሳ ቤዪዲ ባ ቆፋ ላሚዲ “ሃይሲ ኣዴዚ ፆሳ!” ጊዴስ።
ሄ ኑ ዲዛሶ ማታን ኣባ ጊዶን ዲዛ ዴሬዮ ኣይሲዛ ፑፑልዮሳ ጌቴቲዛዴስ ጋዴይ ዴስ፤ ሄ ኣዴዚ ኑና ሞኪ ኤኪዲ ባሶን ሄꬑ ጋላስ ጋካናስ ሎዔꬂ ኢማቲዴስ። ሄን ፑፑልዮሳ ኣዋ ሚሻይኔ ጉሶ ሃርጌይ ሳኪን ኢቺዲ ዴስ፤ ጳዉሎሲ ኢዛኮ ጌሊዲ ኢዛስ ዎሲዴሲኔ ኢዛ ቦላ ባ ኩሼ ዎꬂዲ ፓꬂዴስ። ሄሲ ሄሳꬆ ሃኒዳፔ ጉዬ ሄ ዴሬይን ዲዛ ሃራ ሃርጋንቻቲ ዪዲ ፓፂዳ። 10 ኣሳይካ ኑስ ዳሮ ሚሽ ኤሂዲ ኑና ቦንቺዛይሳ ኑና ቤሲዳ፤ ኑ ማርካቤን ባና ዴንዲን ኑስ ኮሺዛይሳ ማርካቤን ዉርሲ ጫኒዳ።
ጳዉሎሲ ሚሊፂኔፔ ኦሮሜ ቢዴስ
11 ኑ ሚሊፂኔን ሄꬑ ኣጊና ጋምዒዳፔ ጉዬ ባልጎይ ኣꬋና ጋካናስ ኣባ ጊዶን ዲዛ ዴሬዪን ጋምዒዲ ኢስኪንዲሪያፔ ዪዛ ማርካቤን ጌሊዲ ባና ዴንዲዶስ፤ ሄ ማርካቤዛ ቦላ ዲዮሲቆሮሳ ጌቴቲዛ ናምዑ ሜንቴ ኤቃታ ሚሲሌይ ዴስ። 12 ጌዴ ሲራኩሴ ጌቴቲዛ ካታማ ጋኪዲ ሄን ሄꬑ ጋላስ ጋምዒዶስ። 13 ሄፔ ኣባ ቦላራ ቢዲ ሬጊዮሜ ጌቴቲዛ ካታማ ጋኪዶስ፤ ሄን ኢሲ ጋላስ ኣቂዲ ዱጌ ባጋራ ዪዛ ጫርኮይ ጫርኪዳ ጊሽ ናምዓንꬆ ጋላስ ፑቲዮሎሴ ጌቴቲዛሶ ቢዶስ። 14 ሄን ኣማኒዛይታ ዴሚዲ ኢስታራ ኑ ላፑን ጋላስ ጋካናስ ኡታና ማላ ኑና ዎሲዳ። ሄፔ ቃሴ ኦሮሜ ቢዶስ። 15 ኦሮሜን ዲዛ ኣማኒዛ ኣሳይ ኑ ጊሽ ሲይዲ ኣፒዮሴ ጌቴቲዛ ጊያኔ “ሄꬑ ኣቆሶታ” ጌቴቲዛሶ ጋካናስ ኑና ሞካና ዪዳ፤ ጳዉሎሳይካ ኢስታ ቤዪዲ ፆሴ ጋላቲዴሲኔ ሚኔቲዴስ።
ጳዉሎሲ ኦሮሜን
16 ኑኒ ኦሮሜ ጌሊዳ ዎዴ ጳዉሎሳ ናጋናስ ኢሲ ዎታዳራይ ኢዛስ ኢሜቲን ጳዉሎሲ ባርካ ዳና ማላ ኢዛስ ፊቃዴይ ኢሜቲዴስ።
17 ሄꬑ ጋላሳፌ ጉዬ ጳዉሎሲ ኦሮሜን ዲዛ ኣይሁዳታፔ ጊታ ኣሳታ ባኮ ፄይጊሲዴስ፤ ኢስቲካ ኢዛኮ ሺቂን “ታ ኢሻቶ! ታኒ ኢስራዔሌ ዴሬ ቦላኔ ኑ ኣዋታ ዎጋ ቦላ ኦꬂዳ ኢሲ ቆሆይካ ዴና፤ ጊዶ ኣቲን ዬሩሳላሜን ታና ቃቺዲ ኦሮሜ ኣሳታስ ኣꬂ ኢሚዳ። 18 ኦሮሜ ኣሳቲ ታና ቆሪ ኦይቺዳፔ ጉዬ ታና ሃይቆስ ጋꬂዛ ሚሽ ዴሞንታ ኣጊዳ ጊሽ ቢርሺ ዬዳና ኮይዳ። 19 ጊዶ ኣቲን ኣይሁዳ ኣሳይ ታ ቦላ ኢሲ ዎሶይ ባይንዳ ዬዴቶንታ ማላ ኤቄቲን ታ ዮዖይ ቄሳሬ ሲንꬅ ሺቂዲ ቤቶ ጋናስ ታስ ጊዴ ጊዲዴስ። ጊዶ ኣቲን ታኒ ታ ዴሬታ ሞቲዛ ጋሶይ ታስ ዴና። 20 ታ ቃስ ሃዒ ኢንቴና ፄይጊሲዳይ ኢንቴና ቤያናሲኔ ሃኖ ኢንቴስ ዮታናሳ። ሃይሳ ሳንሳላታን ታኒ ቃሼቲዳይ ኢስራዔሌ ናይታስ ኢሜቲዳ ኡፋይሳ ጋሶና” ጊዴስ።
21 ኢስቲካ ኢዛስ “ኔ ጊሽ ዩሁዳ ዴሬፔ ፃፌቲዳ ዴቢዳቤይ ኑና ጋኪቤና። ሃ ዪዳ ኣሳታፔ ኦኒካ ኔ ጊሽ ኢታ ሃሳዪዳይ ባዋ። 22 ሃይሳ ኔ ካሊዛ ኣማኖዛ ጊሽ ኣዋንካ ኣሳይ ኢታ ሃሳዪዛይሳ ኑ ኤሮስ። ሄሳ ጊሽ ኔ ቆፋይ ኣዛኮኔ ኑ ሲያና ኮዮስ” ጊ ዛሪዳ።
23 ባሬ ኢዛስ ኢሚዲ ሃራ ጋላስ ኩሼ ኩሚዲ ኢዚ ዲዛ ኬꬄ ዪዳ። ኢዚካ ማላዶፔ ኦማርስ ጋካናስ ፆሳ ካዎቴꬃ ጊሽ ማርካቴꬃን ባ ቆፋ ኢስታስ ቆንጪሲዴስ። ሙሴ ዎጋፔኔ ናቤታ ማፃፋታፔ ፃቃሲ ፃቃሲ ዬሱሳ ጊሽ ኢስታስ ቆንጪሲ ዮቲዴስ። 24 ኢስታፌ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ኢዚ ዮቲዳ ቃላ ኣማኒዳ፤ ባጋይቲ ቃስ ኣማኒቤቴና። 25 ኢስቲካ ባ ጊዶን ኢሶይ ኢሳራ ቆፋን ጋጎንታ ሻኬቲዳ፤ ጳዉሎሲ ዉርሴꬃን ዮቲሼ “ፂሎ ኣያናይ ናቤ ኢሳያሳ ባጋራ ካሴ ኢንቴ ኣዋታስ ዮቲዳይሲ ቱማኮ! 26 ኢዚ ዮቲዳ ቃላይ፥
‘ሃይሳ ዴራኮ ባዳ ኢንቴ ሲሲ ሲያና ሺን ዩሺ ቆፔኬታ፥
ኣይፌራ ቤያና ሺን ዎዝናን ዎꬄኬታ ጋዳ ዮታ።
27 ጋሶይካ ሄ ኣሳታ ዎዝናይ ሙሚዴስ፥
ኢስታ ሃይꬃይካ ቱሊዴስ፤
ኢስታ ኣይፌይ ቆቂዴስ።
ሄሳꬆ ሃኖንታኮ
ኢስቲ ባ ኣይፌራ ቤዪዲ
ባ ሃይꬃራ ሲይዲ ባ ዎዝናን ዩሺ ቆፒዲ
ታኮ ሃ ሲማናኔ
ታካ ኢስታ ፓꬃናሺን” ጊዴስ።
28 “ሂስቲኮ ፆሲ ኣስ ኣሺዛ ኪታይ ኣይዛቤታስካ ኪቴቲዳይሳ ኢንቴ ኤሪቴ፤ ኢስቲካ ኤሮ ጊዲ ኤኬቴስ” ጊዴስ። 29 ጳዉሎሲ ሄሳ ዮቲዳፔ ጉዬ ኣይሁዳ ኣሳቲ ባ ጊዶን ዳሮ ፓላሜቲሼ ኬዚ ቢዳ። ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋታን ፓይዶ 29 ቦላ ዲዛ ቆፋይ ጉጄቲቤና።
30 ጳዉሎሲ ኪራቲዳ ኬꬃን ናምዑ ላይꬅ ኩሜꬅ ዴዒዴስ፤ ባኮ ዪዛ ኣስ ዉርሲ ሞኪ ኤኪዴስ። 31 ፆሳ ካዎቴꬅ ሳባኮን ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ጊሽ ኦኒካ ኢዛ ዲጎንታ ፃላቴꬃራ ኣሳ ታማርሲዴስ።

*28:3 ኣፊራ ጊዛ ሚꬂ ጊዛይሲ ኢሲ ኢሲ ጋሞ ኣሳቲ ቃይፃሬ፥ ሁንፄ ሚꬂꬅ ጌቴስ።

28:29 ኢሲ ኢሲ ጌሻ ማፃፋታን ፓይዶ 29 ቦላ ዲዛ ቆፋይ ጉጄቲቤና።