27
ጳዉሎሲ ኦሮሜ ቢዴስ
ኑኒ ፃላኔ ዴሬ ማርካቤን ባና ማላ ጌቴቲ ቃሼቲዳ ጊሽ ጳዉሎሳኔ ሃራ ቃሾ ኣሳታካ ካዎ ኣዉጊስፆሳ ዎታዳራታፔ ጊዲዳ ዩሊዮሳ ጌቴቲዛ ማቶ ሃላቃስ ኣꬂ ኢሚዳ። ኢሲያ ኣባ ኣቻን ዲዛ ዴሬታ ቢዛ ማርካቤን ጌሊዲ ቢዶስ። ታሶሎንቄን ዲዛ ኢሲ ማቂዶኒያ ኣስ ኣሪስፂሮኮሳ ጌቴቲዛይሲ ኑናራ ዴስ።
ዎንቴꬃ ጋላስ ሲዶና ጊዛሶ ጋኪዶስ፤ ዩሊዮሲ ጳዉሎሳስ ሎዖ ጊዲዳ ጊሽ ጳዉሎሲ ባ ላጌታኮ ቢዲ ኣሳይ ኢዛስ ኮሺዛ ማዶ ኦꬃና ማላ ፒቃዴ ኢሚዴስ። ሄፔ ዴንዲ ኑ ቢሺን ሲንꬃ ባጋራ ጫርኮይ ኑ ቦላ ጫርኪዛ ጊሽ ኣባ ጊዶን ዲዛ ቆጲሮሴ ዴሬን ጌሜቲዲ ጌዴ ሲንꬄ ቢዶስ። ኪልቂያ ጊዛሶኔ ጲንፊሊያ ጌቴቲዛ ዴሬ ኣቻን ዲዛ ኣባ ፒኒዲ ሎቂያ ዴሬን ዲዛ ሙራ ጌቴቲዛ ካታማ ጋኪዶስ። ሄን ማቶ ሃላቃይ ኢፃሊያ ዴሬ ቢዛ ኢስኪንዲሪያ ዴሬ ማርካቤ ዴሚዲ ኑና ኢዛን ጌልꬂዴስ።
ዳሮ ጋላስ ሎዱ ጊ ጊ ቢዲ ዳሮ ዋዬቲዲ ቃንዶሴ ጌቴቲዛ ካታማ ኣቺ ጋኪዶስ፤ ጫርኮይካ ኑ ሲንꬅ ቦንታ ማላ ዲጊን ሳልሞና ኣቻራ ኣꬊዲ ቃርፄሴ ጌቴቲዛ ኣባ ጊዶን ዲዛ ዴሬን ጌሜቲዲ ቢዶስ። ዳሮ ዋዬቲዲ ላንቄ ላንቄ ኦይኪ ኑ ኣꬊዳፔ ጉዬ ላሲያ ጌቴቲዛ ካታማ ኣቻን ዲዛ “ሎዖ” ጌቴቲዛ ማርካቤይ ኤቂዛሶ ጋኪዶስ። * ላንቄ ጊዛይሲ ኣባ ጊዶን ዲዛ ቃርፄሴ ጋፃ ጉሳ።
ኑ ቢዛ ኦጌ ቦላ ዳሮ ዳቡራን ፆማ ዎዴይ ኣꬊዳ ጊሽ ሃዒ ኣባ ቦላ ባናስ ዳሮ ሜቶ ጊዲዳ ጊሽ ጳዉሎሲ ባናራ ዲዛ ኣሳይ ናጌታና ማላ ሂዝጊዴስ፤ 10 “ኣሶ! ሃይሳፌ ኑ ካሊዲ ባና ቡሳይ ዳሮ ሜቶራ ዲዛይሲ ታስ ቤቴስ፤ ማርካቤዛን ዲዛ ጫናዛ ቦላኔ ማርካቤዛ ቦላ ፃላላ ጊዶንታ ኣሳ ሼምፖ ቦላካ ጊታ ቆሆይ ጋካና።” 11 ማቶ ሃላቃይ ቃስ ጳዉሎሳ ዞሬፔ ቦላራ ማርካቤዛ ላጊዛ ዋናዚኔ ማራካቤዛ ጎዳይ ጊዛይሳ ሲይዴስ። 12 ሄ ማርካቤይ ኤቂዛሶይ ባልጎይ ኣꬋና ጋካናስ ማርካቤስ ሎዖ ሼምፖሶ ጊዶንታ ጊሽ ዳሪዛ ባጋ ኣሳይ “ሃሙꬃ ሲንꬅ ጉጃናስ ዳንዳዬቲኮ ኣዋ ኣርሼይ ዉሊዛሶፔ ዱጌሃ ባጋራኔ ፑዴሃ ባጋራ ዲዛ ፊንቄ ጌቴቲዛሶ ቃርፄሴ ማርካቤ ሼምፖሶ ኑ ጋኪዲ ባልጎ ሄን ኣꬆስ” ጊዲ ባ ቆፋ ሺሺዳ።
ኣባ ቦላ ዳምባላይ ዴንዲዴስ
13 ዱጌሃ ባጋራ ጉꬃ ጫርኮይ ጫርኪሺን ቤዪዲ ኢስቲ ቆፒዳ ማላ ሃናና ሚሳቲን ባና ኬዚዳ፤ ማርካቤይ ኤቂዛሶፔ ባና ዴንዲዲ ቃርፄሴ ኣቻራ ላንቄ ላንቄ ኦይኪዲ ኣꬊ ቢዳ። 14 ጊዶ ኣቲን ጉꬃ ዎዴፔ ጉዬ “ኣዋ ኣርሼይ ሞኪዛሶፔ ፑዴሃፔ ዪዛ ጎቴ ጫርኮ” ጌቴቲዛ ኢታ ዎልቃማ ጫርኮይ ኣባ ጊዶን ዲዛ ዴሬዪፔ ዴንዲዲ ኢስታኮ ኣባ ጊዶ ዪዴስ። 15 ማርካቤዛ ጫርኮይ ሱጊን ጫርካራ ኤቄታናስ ዳንዳዮንታ ኢፂን ኑ ጮዑ ጊዲ ጫርኮይ ኤፊዛሶ ቢዶስ። 16 ቄዳ ጌቴቲዛ ኣባ ጊዶንኮ ዲዛ ዴሬ ዲዛሪን ጌሜቲዲ ኑ ቢሺን ዳሮ ዋዬቲዲ ማርካቤዛ ቄሪ ዎጎሎዪን ኦይኪዲ ኤሳናስ ዳንዳዪዶስ። 17 ማርካቤዛ ላጊዛይቲ ቄሪ ዎጎሎዮ ማርካቤዛኮ ጎቺ ኬሲዲ ማርካቤዛ ዎዶሮራ ፃፂዳ። ማርካቤዚካ ሲርቲሴ ጌቴቲዛ ኣባ ኣጬይ ዳሪ ዲዛሶን ኩንዶንታ ማላ ባቢዲ ኢዛ ቦላ ዲዛ ሻራ ዎꬂዲ ጫርኮን ላጌቲ ቢዳ። 18 ጎቴ ጫርኮይ ሚኒ ቢዳ ጊሽ ዎንቴꬃ ጋላስ ማርካቤዛን ጫኔቲዳ ሚሻታ ኢሳ ኢሳ ኣባ ጊዶ ዬጌꬅ ኦይኪዳ። 19 ሄꬓንꬆ ጋላስ ማርካቤዛስ ኮሺዛ ሚሻታካ ባ ኩሼራ ኬሲ ኬሲ ዬጊዳ። 20 ዳሮ ዎዴ ጋካናስ ኣዋ ኣርሼካ ፆሊንቴካ ቤዮንታ ኣጊዳ ጊሺኔ ጫርኮይካ ካሴፔ ሚኒ ሚኒ ቢዛ ጊሽ ሃይሳፌ ጉዬ ኑ ኣታና ዳንዳዮኮ ጊዛ ቆፋን ኡፋይስ ቃንፂዶስ።
21 ኣሳይ ካꬅ ሞንታ ዳሮ ጋላስ ኡቲዴስ። ሄሳ ጊሽ ጳዉሎሲ ኣሳ ጊዶን ኤቂዲ “ሃ ኣሳቶ! ኢንቴ ታ ጊዛይሳ ሲይዲ ቃርፄሴፔ ዴንዶንታኮ ሃ ቆሆይኔ ሃ ꬋዮይ ኢንቴ ቦላ ጋኬናኮሺን። 22 ሃዒካ ማርካቤዚ ፃላ ቆሄታና ኣቲን ኢንቴፌ ኢሳዴ ሼምፖይካ ꬋዬና። ሄሳ ጊሽ ኣይኮይ ባዋ፤ ባቦፍቴ ጋዳ ኢንቴና ዞራይስ። 23 ቃማ ኦማርስ ታ ኢዛስ ጊዲዳ ታ ጎይኒዛ ፆሳይ ኪቲዳ ኪታንቻይ ታ ኣቻን ኤቂዲ 24 ‘ጳዉሎሳ! ባቦፋ! ኔ ቄሳሬ ሲንꬃን ኤቃና ቤሴስ፤ ሄኮ ኔናራ ኢሲፌ ቢዛይታ ዉርሲ ፆሲ ኔ ጊሽ ሃይቆፔ ኣሻና’ ጊዲ ታስ ዮቲዴስ። 25 ሄሳ ጊሽ ኢንቴኖ ሃ ኣሳቶ ኣይኮይ ባዋ፤ ፆሲ ታስ ሃይሳ ዮቲዳይሳ ፖላናይሳ ታ ኣማናይስ። 26 ጊዲኮካ ሃይሲ ጎቴ ጫርኮዚ ጌዴ ኢሲ ኣባ ጊዶን ዲዛ ዴሬ ኣቺ ኤፊዲ ኑና ዬጋና” ጊዴስ።
27 ታማኔ ኦይዳንꬆ ቃማ ኣንዲሪያ ኣባ ጊዶን ጫርኮይ ኑና ዋይሲሺን ቢሼ ሌላ ጊዶꬅ ማርካቤዛ ላጊዛይታስ ኣባፌ ቢታ ቦላ ጋኪዳ ሚሳቲዴስ። ኣንዲርያ ኣባ ሜዲቴራኒያ ኣባፌ ኢሲ ባጋራ ዲዛ ኣባ። 28 ሄሳ ጊሽ ኣባ ጪማቴꬂ ኤራናስ ኣባን ዬጊ ፄሊዛ ዎዶሮ ኢስቲ ዬጊ ፄሊሺን፤ ኣባ ጪማቴꬂ ኦይዱ ታሙ ሜትሬ ኬና ጊዲ ቤቲዴስ፤ ጋምዒሼ ሃዒካ ዬጊን ሄꬑ ታሙ ሜትሬ ኬና ጪማ ጊዲዳይሳ ዴሚዳ። 29 ኑ ዲዛ ማርካቤይ ኣባ ጋፃን ዲዛ ዛላ ሹቻራ ኢጬቶንታ ማላ ባቢዲ ማርካቤዛፔ ጉዬ ባጋራ ማርካቤይ ቃፆንታ ማላ ናጊዛ ꬊሺኬ ዱጌ ኣባ ጊዶ ዬጊዳ። ሄሳፌ ጉዬ ኢስታስ ቃማይ ዎንታና ማላ ዎሳ ኦይኪዳ። 30 ማርካቤዛ ላጊዛይቲ ማርካቤዛፔ ኬዚዲ ባቃታና ኮይዳ ጊሽ ማርካቤዛፔ ሲንꬃ ባጋራ ማርካቤ ናጊዛ ꬊሺኬ ዬጊዛ ሚሳቲዲ ማርካቤዛ ቦላ ዲዛ ቄሪ ዎጎሎዮ ዱጌ ኣባ ጊዶ ዬጊዳ። 31 ሄሳ ዎዴ ጳዉሎሲ ማቶ ሃላቃኔ ዎታዳራታ “ሃይቲ ማርካቤዛን ዲዛ ኣሳቲ ማርካቤዛ ቦላ ሼምፒዲ ኡቶንታ ኣጊኮ ኢንቴካ ኣታና ዳንዳዬኬታ” ጊዴስ። 32 ሄሳ ጊሽ ዎታዳራቲ ዎጎሎዮ ኦይኪዳ ዎዶሮዛ ቃንፂ ዬጊን ኢዛ ኣባ ቦላ ቶኬታና ማላ ዬዲ ኣጊዳ።
33 ጋዴይ ዎንታና ጊሺን ዉሪካ ካꬅ ማና ማላ ጳዉሎሲ ኢስታ ሂዝጊ ዎሲዴስ “ኢንቴ ኣዚ ሃናኔሻ ጊዲ ሂርጋን ካꬅ ሞንታ ኣጊን ሃቺ ታማኔ ኦይዳንꬆ ጋላሳ። 34 ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ካꬅ ማና ማላ ታ ኢንቴና ዎሳይስ። ኢንቴ ሚኮ ሚናና፤ ሙሌካ ኣይኮ ቆሆይካ ኢንቴ ቦላ ጋኬና” ጊዴስ። 35 ኢዚ ሄሳ ጊዳፔ ጉዬ ካꬅ ኤኪዲ ፆሴ ጋላቲዲ ኣሳ ኡባ ሲንꬃን ካꬂ ሙስ ኦይኪዴስ። 36 ሄሳ ዎዴ ዉሪካ ሚኔቲዲ ካꬅ ሚዳ። 37 ማርካቤዛ ጊዶን ዲዛ ኣሳይ ዉሪ ናምዑ ፄታኔ ላፑን ታማኔ ኡሱፑና። 38 ዉሪካ ሚ ካሊዳፔ ጉዬ ማርካባን ጫኔቲዳ ጊስቴዛ ዱጌ ኣባ ጊዶ ዬጊዲ ማርካቤዛ ዴፆ ካዉሺዳ።
ማርካቤዚ ሜቂዴስ
39 ጋዴይ ዎንቲን ባ ዲዛሶ ኤሪቤቴና። ጊዶ ኣቲን ኣጬይ ዲዛሶ ኣባ ኩርቁንꬁ ዴሚዳ። ኢስታስ ዳንዳዬቲዛኮ ማርካቤዛ ሄ ሱጊ ሺሻና ቆፒዳ። 40 ማርካቤዛ ኦይኪዛ ꬊሺኬ ቃንፂዲ ኣባ ጊዶ ዬጊዳ። ሄ ዎዴ ማርካቤ ላጊዛ ሚሻ ኦይኪዳ ዎዶሮታ ቢርሺዳ። ሃ ባጋራ ዲዛ ሻራ ጫርኮ ባጋ ꬎቁ ሂስቲዲ ኬዛና ኣባ ጋፃ ቢዳ። 41 ጊዶ ኣቲን ማርካቤዚ ዳሮ ኣጬይ ኮሬቲ ኡቲዳይሳራ ኢጬቲዲ ዱጌ ጉፋኒዴስ፤ ሲንꬃ ቦላ ዱጌ ጉፋኒ ꬊሺኬቲዲ ቃፆንታይሳ ጊዲዴስ። ቃስ ኣባ ዳምባላይ ዳሮፔ ዴንዲዳይሳን ጉዬ ባጋራ ሜቄሬቴꬅ ኦይኪዴስ።
42 ቃሾ ኣሳፔ ኢሳዴይካ ኣባን ዎꬊዲ ኬሲ ኤኮንታ ማላ ዎታዳራቲ ዎꬋና ቆፒዳ። 43 ማቶ ሃላቃይ ቃስ ጳዉሎሳ ኣሻናስ ኮይዳ ጊሽ ኢስታ ቆፋ ኤካና ኮይቤና። ጊዶ ኣቲን ሃꬄ ዎꬊ ኤሪዛይቲ ማርካቤዛፔ ዱጌ ኣባን ጉፒ ጉፒ ዎꬊዲ ጌዴ ቢታ ቦላ ኬዛና ማላ ኣዛዚዴስ።
44 ሃንኮ ኣቲዳይቲ ሜቂ ዎꬊዳ ሳንቃ ቦላ ኣባ ፒናና ማላ ኣዛዚዴስ፤ ሄሳꬆ ሃኒዲ ዉሪካ ሳሮን ኣባ ጊዶፌ ቢታ ቦላ ጋኪዳ።

*27:8 ላንቄ ጊዛይሲ ኣባ ጊዶን ዲዛ ቃርፄሴ ጋፃ ጉሳ።

27:27 ኣንዲርያ ኣባ ሜዲቴራኒያ ኣባፌ ኢሲ ባጋራ ዲዛ ኣባ።