16
ዬሩሳላሜን ዋዬቲዛ ኣማኒዛይታስ ሚሻ ኬሶ
ሃዒ ቃሴ ኣማኒዛይታስ ሚሻ ኬሶ ጊሽ ጋላቲያን ዲዛ ዎሳ ኬꬃታስ ታኒ ኢሚዳ ኣዛዞ ማላ ኢንቴካ ኦꬂቴ። * ኦሮ 15፡25-26 ሚሻይ ኬዛናይ ቡሮ ታ ሄ ቢን ጊዶንታ ማላ ኢንቴፌ ኢሲ ኢሲ ኣሲ ባሲ ዲዛ ማላ ሳሚንታን ሳሚንታን ኢሲ ጋላስ ዎጋ ዎጋ ኬሲ ዎꬆ። ታ ሄ ቢዛ ዎዴ ኢንቴ ዶሪዳ ኣሳታስ ታ ሞይዞ ዳብዳቤ ፃፋ ኢማዳ፥ ኢስቲ ኢንቴ ኢሚዳ ኢሞታ ዬሩሳላሜ ጋꬃና ማላ ሃፔ ታ ኪታና። ታ ኢስታራ ባናስ ኮሺዛዝ ጊዲኮ ታናራ ባንዴቴስ።
ጳዉሎሳስ ኦጌ ባና ቆፋ
ታኒ ባሼ ማቂዶኒያራ ኣꬋ ቡሲ ታስ ኣቶንታ ጊሽ ታ ማቂዶኒያ ጋካዳ ሄራ ኢንቴኮ ባና። * ሃዋ 19፡21 ታ ኣዋካ ቢሺን ታና ኦጌይ ዋይሶንታ ማላ ኢንቴ ታና ማዳና ማላ ባሼ ታ ኢንቴ ኣቻን ጋምዖንታ ኣጊኬ። ኦኔ ኤሪዛይ ባልጎይ ኣꬋና ጋካናስ ታ ኢንቴ ኣቻን ባልጎዛ ኣꬆንታ ዋያ ኣጋና። ታ ኢንቴ ኣቻን ዳሮ ዎዴ ጋምዓናስ ኮዪዛ ጊሽ ኢንቴና ጮ ኦጌራ ኣꬋ ባሼ ቤያናስ ኮዪኬ። ጎዳ ሼኔ ጊዲኮ ኢንቴ ኣቻን ኣዱሳ ዎዴ ጋምዓናስ ኮያይስ።
ጊዶ ኣቲን ጴንፃቆስቴ ጌቴቲዛ ባዓሌ ጋላስ ጋካናስ ታ ኤፌሶኔን ጋምዓና። * ሌዌ 23፡15-21፤ ዛሬ 16፡9-11 ታ ሄን ጋምዓና ጋሶይካ ታስ ሄን ጊታ ኦሶ ፔንጌይ ዶዬቲዴስ ሺን ታናራ ኤቄቲዛይቲ ዳሮቲ ዴቴስ።
10 ፂምቶሲ ኢንቴኮ ቢኮ ኢዚ ታ ማላ ጎዳ ኦሳንቻ ጊዲዳ ጊሽ ኢዚ ባቦይ ባይንዳ ዳና ማላ ኢንቴ ኢዛ ማዲቴ። * 1ቆሮ 4፡17 11 ሄሳ ጊሽ ኦኒካ ኢዛ ካꬎፖ። ኢዚ ታኮ ሳሮን ሲማና ማላ ኢንቴ ማዲቴ። ኑካ ሃራ ኣማኒዛይታራ ኢዛ ዩሳ ናጎን ዶስ።
12 ኑ ኢሻ ኣጲሎሲ ሃራ ኣማኒዛይታራ ኢንቴኮ ባና ማላ ኬሃ ዎሳዲስ ሺን ኢዚ ቃስ ሃዒ ኢንቴኮ ባናስ ኮይቤና። ጊዶ ኣቲን ባና ኦጌይ ጊጊሺን ኢዚ ኢንቴኮ ባና።
ዉሪሴꬃ ዞሬኔ ሳሮካ
13 ቤጊቴ! ኣማኖን ሚኒ ኤቂቴ፤ ሚኒቴ፤ ጎብቴ። 14 ኢንቴ ኦꬂዛዝ ዉርሲካ ሲቆን ኦꬂቴ።
15 ታ ኢሻቶ! ኣካያ ቢታን ኮይሮ ኣማኒዳይ ኢስቲፋኖሴሶ ኣሳ ጊዲዳይሳኔ ኣማኒዛ ኣሳ ማዳናስ ኢስቲ ባና ኣꬂ ኢሚዳይሳ ኢንቴካ ኤሬታ። * 1ቆሮ 1፡16 16 ኢስታ ሚሳቲዛ ኣሳታሲኔ ኢስታራ ኢሲፌ ዳቡሪዛ ኣሳታስ ኡባስ ኣዛዜታና ማላ ታ ኢንቴና ዎሳይስ።
17 ኢስቲፋኖሲ፥ ፌርዶናፆሲኔ ኣካይቆሲ ዪዳ ጊሽ ታ ዳሮ ኡፋዬታይስ። ጋሶይካ ኢንቴ ሃን ታናራ ዶንታ ጊሽ ኢስቲ ታስ ፓጪዛዝ ዉርሲ ኩንꬂዳ። 18 ታ ዎዝናኔ ኢንቴ ዎዝና ዉርሲ ሼምፒሲዳ። ሄሳ ጊሽ ሄሳንታ ማላ ኣሳታ ሙሌ ባሎፒቴ።
19 ኢሲያ ቢታን ዲዛ ዎሳ ኬꬃቲ ኢንቴና ሳሮ ጌቴስ። ኣቂላይኔ ጲርሲቂላይካ ኢስታ ሶን ሺቂዛ ኣማኒዛ ኣሳይ ጎዳ ሱንꬃን ቦንቾ ሳሮታ ኢንቴስ ሺሼቴስ። * ሃዋ 18፡2 20 ሃን ኣማኒዛይቲ ዉሪካ ኢንቴና ሳሮ ጌቴስ። ኢንቴ ኢንቴ ጊዶን ኢሶይ ኢሳራ ሲቆ ዬሬቴꬅ ዬሬቲቴ።
21 ሃይሳ ሳሮካ ታ ኩሼራ ፃፊዳይ ታና ጳዉሎሳ።
22 ጎዳ ዶሶንታዴይ ዲኮ ኢዚ ቃንጌቲዳዴ ጊዶ! ጎዶ ሃያ! 23 ጎዳ ዬሱሳ ኪያቴꬂ ኢንቴናራ ጊዶ።
24 ታ ሲቆይ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ኢንቴስ ኡባስ ጊዶ። ኣሚን።

*16:1 ኦሮ 15፡25-26

*16:5 ሃዋ 19፡21

*16:8 ሌዌ 23፡15-21፤ ዛሬ 16፡9-11

*16:10 1ቆሮ 4፡17

*16:15 1ቆሮ 1፡16

*16:19 ሃዋ 18፡2