ጳዉሎሲ
ቆሮንቶሴ ኣሳስ
ፃፊዳ ናምዓንꬆ ኪታ
ጊዶ ቆፋ
ጳዉሎሲ ቆሮንቶሴ ኣሳስ ናምዓንꬆ ኪታ ፃፊዳ ጋሶይ ቆሮንቶሴን ዲዛ ዎሳ ኬꬃይራ ኢዛስ ዲዛ ጋይቶቴꬃይ ዳሮ ሎዖንታ ዎዴ። ኢሲ ኢሲ ኣማኒዛ ኣሳቲ ዴፂዛ ካꬌ ቃላታ ኢዛ ቦላ ሺሺኮካ ጳዉሎሲ ኢስታራ ጊጋናስ ዳሮ ኮዪዳይሳ ቤሴስ። ኢዚ ኢስታራ ጊጊኮ ኢዛስ ጊታ ኡፋይሲ ሲዬታናይሳ ቆንጪሴስ።
ባ ፃፊዳ ኮይሮ ኪታ ቦላ ጳዉሎሲ ቆሮንቶሴን ዲዛ ዎሳ ኬꬃይራ ኢዛስ ዲዛ ጋይቶቴꬃ ቆንጪሴꬃን ሄ ዎሳ ኬꬃይን ዴንዲዳ ቦሮ ዮዖዛሲኔ ኢስታ ኤቄቴꬃስ ኣይስ ኢዚ ሚኖ ዛሮ ኢሚዳኮኔ ኤሪሴስ። ኢዚ ሄሳራ ኢሲ ቦላ ጋꬂዲ ሄ ኢዛ ሃንቆዛን ኣሳይ ማሮቴꬃሲኔ ማቃይኖስ ጋꬂዳ ጊሽ ሄሲ ኢዛስ ሲዬቲዳ ኡፋይሳ ቆንጪሴስ። ቃሴካ ዩሁዳን ዲዛ ኣማኒዛ ኣሳ ማዳናስ ኪያቴꬃ ማዶ ኢማና ማላ ኢስታ ቆፊሴስ። ዉርሴꬃ ሼምፖታ ቦላ ጳዉሎሲ ባ ሃዋሬቴꬃ ቦላ ዴንዲዳ ሞቶዛ ጊሽ ቤና ማዲዛ ማካልካያ ዛሮ ኢሜስ። ቆሮንቶሴ ዎሳ ኬꬃን ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ባርካ ባና ቱሙ ሃዋሬቲ ኑና ጉሳን ጳዉሎሲ ኢዚ ዎርዶ ሃዋሬ ጊዲ ሞቴቴስ።
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ጌሎሶ 1፡1-11
ጳዉሎሳኔ ቆሮንቶሴ ዎሳ ኬꬃ 1፡12-7፡16
ዩሁዳን ዲዛ ኣማኒዛ ኣሳ ማዳናስ ሚሼ ኬሶ 8፡1-9፡15
ጳዉሎሲ ባሲ ሃዋሬቴꬃ ጊሽ ሺሺዳ ማካልካያ ዛሮ 10፡1-13፡10
ኩሻ ቆፋ 13፡11-14
1
ፆሳ ሼኔ ማላ ዬሱስ ኪርስቶሳስ ኪቴቲዳ ጳዉሎሳፔኔ ኑ ኢሻ ፂምቶሳፔ ቆሮንቶሴን ዲዛ ፆሳ ዎሳ ኬꬄይስ ቃሴካ ኣካያ ቢታን ኣማኒዛ ኩሜꬃ ኣሳስ። * ሃዋ 18፡1
ኑ ኣዋ ፆሳፌኔ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳፔ ኪያቴꬂኔ ሳሮይ ኢንቴስ ጊዶ።
ጳዉሎሲ ፆሳስ ሺሺዳ ጋላታ
ማሪዛ ኣዋሲኔ ዉርሲካ ሚንꬄꬂዛ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣዋ ፆሳስ ጋላታይ ጊዶ። ኑካ ኑ ባጋራ ፆሳፌ ዴሚዳ ሚኖቴꬃን ሜቶቴቲዛይታ ሚንꬄꬃናስ ዳንዳያና ማላ ኑ ሜቶን ኢዚ ኑና ሚንꬄꬄስ። ኪርስቶሳ ዋዬይ ኑ ቦላ ዳሪዳይሳ ማላ ኑስካ ኪርስቶሳ ባጋራ ሚንꬄꬆይ ዳሬስ። ኑ ሜቶን ኢንቴ ኣቶቴꬂኔ ሚኖቴꬅ ዴሜታ። ኑኒ ሜቶቲሺን ቃሴ ኢንቴካ ካሴ ኤኪዳ ሜቶዛ ማላ ጌንጪ ኤኪዲ ሚኔታንዴታ። ኑ ሜቶ ኢንቴ ኑናራ ሻኪ ኤኪዳ ማላ ኑናራካ ኢንቴ ሚኔታናይሳ ኑኒ ኤሪዛ ጊሽ ኑስ ኢንቴ ቦላ ዲዛ ኡፋይሲ ጊታ።
ታ ኢሻቶ! ኢሲያ ቢታን ኑ ቦላ ጋኪዳ ሜቶ ጊሽ ኢንቴ ኤራና ማላ ኑ ኮዮስ። ሄ ኑ ቦላ ጋኪዳ ሜቶዚ ኑ ቶካናፔ ዴፆ ጊዲዳ ጊሽ ሃይቆንታ ፓፃ ዳና ጊዲ ቆፒቤኮ። * 1ቆሮ 15፡32 ኣዳፌካ ኑ ቦላ ሃይቆ ፒርዳይ ፒርዴቲዳ ሚሳቲዴስ፤ ሄሲ ዉሪካ ኑ ቦላ ጋኪዳ ጋሶይ ኑኒ ሃይቂዳይታ ዴንꬂዛ ፆሳን ኣማኔታናሳፌ ኣቲን ኑ ዎልቃን ኣማኔቶንታ ማላ ሃኒዴስ። 10 ኢዚ ኑና ሄሳ ማላ ቆፖንታ ሃይቆፔ ኣሺዴስ። ሃዒካ ዎዴፔካ ኢዚ ኑና ኣሻናይሳ ኑ ኣማኔቶስ። 11 ኢንቴካ ኢንቴ ዎሳን ኑና ማዲቴ። ዳሮ ኣሳ ዎሳን ኑስ ኢሜቲዳ ኢሞታሲኔ ኑ ጊሽ ዳሮቲ ፆሳ ጋላቴቴስ።
ጳዉሎሲ ቤያና ባና ጊዳ ቆፋ ላሚዴስ
12 ሂስቲኮ ኑ ጬቄቴꬂ ሃይሳ ማላ። ሃ ኣላሜዛን ሃራፔካ ኢንቴሳራ ኑሳራ ዲዛ ጋይቶቴꬃን ፆሳፌ ጊዲዳ ጌሻቴꬃኒኔ ሱሬቴꬃን ኑ ዴዒዳይሳ ኑ ዎዝናይ ኑስ ማርካቴስ። ሄሲካ ኣሳ ጪንጫቴꬃን ጊዶንታ ፆሳ ኪያቴꬃና። 13 ኢንቴ ናባቢዲ ኤራናስ ዳንዳዮንታ ሚሽ ኑ ኢንቴስ ፃፎኮ። ኢንቴ ዉርሲካ ናባቢዲ ኤራናይሳ ኑ ኤሮስ። 14 ኢንቴ ኑናን ጬቄቲዛይሳ ማላ ኑካ ኢንቴናን ጬቄቲዛይሳ ሃዒ ዉርሲ ኤሮንታ ኣጊኮካ ጎዳ ዬሱሲ ሲሚ ዪዛ ጋላስ ዉርሲካ ኤራና።
15 ታኒ ሃይሳ ሻካ ኤሪዛ ጊሽ ናምዑቶ ኢንቴ ጎዔታና ማላ ኮይሮ ኢንቴና ቤያና ቆፓዲስ። 16 ሄሲካ ታ ካሴ ማቂዶኒያ ባሼ ኢንቴና ቤያዳ ማቂዶኒያፔካ ሲማሼ ኢንቴ ኣቻራ ኣꬋዳ ታ ዩሁዳ ቢሺን ኢንቴ ታና ማዳና ማላ ቆፓዲሲኮሺን። 17 ሃይሲ ታ ቆፋይ ኢንቴስ ታ ሎዔꬃ ቆፖንታ ቆፋ ሚሳቲዜ? ዎይኮ ኣይዛቤታስ ዶሴ ጊዲዳይሳꬆ ታካ ኢሲቶ “ኤሮ ኤሮ ቃሴካ ኣካይ ኣካይ” ጊዛ ሚሳቲዜ? 18 ፆሲ ኣማኔቲዳ ፆሴ ጊዲዳ ማላ ኑ ኢንቴስ ዮቲዛ ቃላይካ “ኤ” ጊዲ “ኣካይ” ጊዛዝ ጊዴና። 19 ጋሶይካ ታና ጊዲን ዎይኮ ሲልዋኖሴኔ ፂምቶሳ ጊዲን ኑ ኢንቴስ ሳባኪዳ ፆሳ ና ዬሱስ ኪርስቶሲ “ኤኔ ኣካይ” ጊዴና። ጊዶ ኣቲን ኡባ ዎዴ ኢዛን “ኤ” ፃላላይ ዴስ።
20 ፆሳፌ ኢሜቲዳ ሂዶታቲ ዉሪካ “ኤ” ጊዲዳይ ኢዛና። ኑካ ኢዛ ባጋራ ፆሳ ቦንቾስ “ኣሚን” ጊዛይ ሄሳ ጊሻሳ። 21 ሄሳ ጊሽ ኢንቴካ ኑኒካ ኪርስቶሳን ሚኒ ኤቃና ማላኔ ባ ኦሶስ ዶሪዳይ ፆሳ። 22 ኑ ኢዛይታ ጊዲዳይሳ ኤሪሳናስ ባ ማታሜ ኑ ቦላ ሾጪዳይኔ ኑ ሲንꬃፌ ዴማና ሚሻስ ኣያና ዋሴቴꬅ ኑ ዎዝናን ዎꬂዳይ ኢዛ።
23 ታኒ ቆሮንቶሴ ሲማዳ ኢንቴኮ ቦንታ ኣጊዳይ ኢንቴና ሚሺሲኬ ጋዳኮ፤ ቃሴ ሄሲ ቱሙ ጊዶንታ ዎርዶ ጊዲኮ ፆሲ ታ ቦላ ማርካቶ። 24 ኢንቴ ኣማኖን ኤቂዳ ጊሽ ኢንቴና ኡፋይሳናስ ኑ ኢንቴናራ ኦꬃና ኣቲን ኢንቴ ኣማኖ ቦላ ጎዳታናስ ጊዴና።

*1:1 ሃዋ 18፡1

*1:8 1ቆሮ 15፡32