2
ታ ኢንቴና ሚሺሳናስ ኮዮንታ ጊሽ ቃሴካ ኢንቴኮ ቢኬ ጋዳ ቆፋ ቃቻዲስ። ታ ኢንቴና ሚሺሲዳዝ ጊዲኮካ ሚሼቲዳ ኢንቴፌ ኣꬊ ኡፋይሲዛይ ታስ ሃራይ ኦኒ ዲዜ? ታ ካሴ ኢንቴስ ፃፊዳይ ታ ኢንቴኮ ቢዛ ዎዴ ታና ኡፋይሳናስ ቤሲዛ ኣሳቲ ታና ሚሺሶፔቶ ጋዳ ፃፋዲስ። ጋሶይካ ታ ኡፋዬቲኮ ኢንቴስ ኡባስካ ኡፋይስ ጊዳናይሳ ታ ኣማናይስ። ታ ኢንቴስ ሄሳꬆ ፃፊሺን ታ ዎዝናን ዳሮ ሚሻይኔ ዳሮ ቆፋይ ኩሚ ዲሺን ዳሮ ኣፉንፃሼ ፃፋዲስ። ሄሳካ ታ ኦꬂዳይ ታ ኢንቴና ዳሮ ሲቂዛይሳ ኢንቴ ኤራና ማላ ጋዳ ኣቲን ኢንቴና ሚሺሳናስ ጊዴና።
ቆሂዳዴስ ኣቶ ጉስ
ኦኒካ ኣሴ ቆሂዳ ጊዲኮ ጉጄቾ ጊዶንታ ማላ ሄ ቆሂዳዴይ ታና ፃላላ ጊዶንታ ጉꬃራ ጊዲኮካ ኢንቴናካ ዉርሲ ቆሂዴስ። ሄሳ ማላ ኣሳስ ዳሮ ኣሳይ ኢዛ ቦላ ዎꬂዳ ቂፃቴይ ኢዛዴስ ጊዳና። ሄ ኣዴይ ኬሂ ሙዞቲዲ ሂዶታ ቃንፆንታ ማላ ኢንቴ ሄሳዴስ ኣቶ ኢዛ ጊዲ ሚንꬄꬃናስ ቤሴስ። ሄሳꬆካ ኢንቴ ኢዛ ሲቂዛይሳ ዛሬꬂዲ ኢዛ ቤሳና ማላ ታ ኢንቴና ዎሳይስ። ታ ሃይሳ ኢንቴስ ፃፊዳይ ኢንቴ ኢንቴና ጋኪዛ ፓጬ ፆኒዲ ኡባን ኢንቴ ኣዛዜቲዛኮኔ ኤራናሳ። 10 ኢንቴ ኣቶ ጊዛዴስ ታካ ኣቶ ጋይስ። ቃሴ ታ ቱማፔ ኣቶ ጋናዚ ዲዛ ጊዲኮ ኪርስቶሳ ሲንꬃን ታ ኣቶ ጊዛይ ኢንቴ ጊሽ ጋዳ። 11 ታ ሄሳꬆ ኦꬂዛይ ፃላዔይ ጌሊዛ ፆዔ ዴሞንታ ማላ ጋዳኮ! ኑ ኢዛ ጌኔ ቆፋ ባሎኮ።
12 ታኒ ኪርስቶሳ ሚሺራቾ ቃላ ዮታናስ ፂሮዓዳ ቢዳ ዎዴ ጎዳይ ታስ ኦሶ ኦጌ ዶዪዴስ። 13 ጊዶ ኣቲን ታኒ ታ ኢሻ ቲቶሳ ሄን ዴሞንታ ኣጊዳ ጊሽ ታ ዎዝናይ ሼምፖንታ ኢፂዳ ጊሽ ኢስቲ ታና ሄፔ ሞይዚን ማቂዶኒያ ዴሬ ባዲስ።
14 ጊዶ ኣቲን ኪርስቶሳ ባጋራ ኡባ ዎዴ ኑና ፆኖ ኦጌን ካሌꬂ ዩሺዛኔ ባ ሎዖ ኤራቴꬃ ኑ ባጋራ ኡባ ሶን ቆንጪሲዛ ጎዳስ ጋላታይ ጋኮ። 15 ጋሶይካ ኑኒ ꬋያናይታሲኔ ኣታናይታስ ጊዶን ኪርስቶሳ ባጋራ ፆሳስ ሺቂዳ ሳዎ ቱኑ ጊዛ ኤፃኔ ማላ። 16 ꬋያናይታስ ኑኒ ዎꬊዛ ፂንቆ። ኣታናይታስ ቃሴ ሃይቆፔ ጌዴ ዴዖሶ ኤፊዛ ዴዖ ሳዎ። ሂስቲን ሃይሳስ ቤሲዛዴይ ኦኔ? 17 ኑኒ ዎꬌ ዴማናስ ጊዲ ፆሳ ቃላ ሻቃጫ ማላ ዋላኬሬꬂዲ ባይዚዛ ዳሮ ኣሳታ ማላ ጊዶኮ። ጊዶ ኣቲን ፆሳፌ ኪቴቲዳ ሱሬ ኣሳ ማላ ጊዲዲ ኪርስቶሳን ፆሳ ሲንꬃን ሱሬ ዮቶስ።