3
ኦራꬃ ጫቆ ኦሳንቻታ
ኑኒ ሃዒ ኑርካ ኑና ዛሪዲ ጋላቲኖ? ዎይኮ ሃራ ኣሳታ ማላ ኢንቴስ ጊዲን ዎይኮ ኢንቴፌ ሃ ኑስ ፃፌቲዳ ጋላታ ዳብዳቤ ኮሺዜሻ? ኢንቴ ቃሴ ኣሲ ዉሪ ኤሪዛይኔ ናባቤቲዛ ኑ ዎዝና ጋርሳን ፃፌቲዳ ዳብዳቤታ። ኢንቴ ቃላሜን ፃፌቲዳይታ ጊዶንታ ዴዖ ፆሳ ኣያናን ፃፌቲዳይታ፤ ቃሴካ ሹቻ ቦላ ዎጬቲ ፃፌቲዳይታ ጊዶንታ ኣሳ ዎዝናን ፃፌቲዳይታኔ ኢንቴ ኑናን ጎዔቲዳ ኪርስቶሳስ ቆንጬ ዳብዳቤታ። * ኬሳ 24፡12፤ ኤር 31፡33፤ ሂዚ 11፡19፤ 36፡26
ኪርስቶሳ ባጋራ ኑስ ፆሳ ቦላ ዲዛ ኣማኖይ ሄሳ ሚሳቴስ። ኑና ሄሳስ ጋꬂዳይ ፆሳፌ ኣቲን ኑኒ ኑ ዎልቃን ኦꬂዶስ ጊዛ ሚሺ ኢሲናካ ባዋ። ሄሲካ ፒዳሌን ፃፌቲዳ ዎጋን ጊዶንታ ኣያናን ፃፊዳ ኦራꬃ ጫቆ ቃላ ኦሳንቻታ ኑ ጊዳና ማላ ኦꬂዴስ። ጋሶይካ ፒዳሌን ፃፌቲዳ ዎጋይ ዎꬌስ፤ ኣያናይ ጊዲኮ ዴዖ ኢሜስ። * ኤር 31፡31
ሄሳ ጊሽ ኢስራዔሌ ናይቲ ኢዛ ኣይፌሶን ዲዛ ቦንቾ ጋሶቴꬃን ሙሴ ኣይፌሶ ቲሺ ሂስቲ ፄሎይ ኢስታ ፆናና ጋካናስ ሄሲ ጉዬፔ ꬋያናይሲኔ ሹቻ ቦላ ፒዳሌን ዎጬቲ ፃፌቲዲ ሃይቆ ኦሶስ ጊዲዳይሲ ቦንቾን ቆንጪዛይሳ ጊዲኮ፤ * ኬሳ 34፡29 ሂስቲን ኣያና ኦሶስ ዋኒዲ ሄሳፌ ኣꬊዛ ቦንቾይ ዴኔ? ኣሲ ኢዛን ፒርዴቲዛ ኦሶይ ሄሳ ማላ ቦንቼቲዛይሳ ጊዲኮ ኣሲ ኢዛን ፂሊዛ ኦሶይ ሄሳፌ ኬሂ ኣꬊዛ ቦንቾይ ኢዛስ ዋኒ ዴኔ? 10 ሃይሳፌ ካሴ ቦንቼቲዳይሲ ሃራ ኢዛፔ ኣꬊዛ ቦንቾይ ዲዛይሳራ ጊጊሲሺን ቦንቾይ ባይንዳይሳ ጊዲዴስ። 11 ꬉሚ ꬉሚ ቢዛይሳስ ሄሳ ማላ ቦንቾይ ዲኮ ሜርናስ ሚኒ ኤቂ ዳናይሳስ ሄሳፌ ኬሂ ኣꬊዛ ቦንቾይ ዋኒ ዴኔ?
12 ሄሳ ጊሽ ሄሳ ማላ ሂዶታይ ኑስ ዲዛ ጊሽ ኑኒ ፃላቴꬃን ሃሳዮስ። 13 ኢስራዔሌ ናይቲ ሙሴ ኣይፌሶይ ፆሊቂዛይሳ ኣጊ ኣጊ ቢሺን ኢስቲ ዉርሴꬃ ቤዮንታ ማላ ኢዚ ባ ኣይፌሶ ጎዚዳ ሙሴ ማላ ጊዶኮ። * ኬሳ 34፡33 14 ጊዶ ኣቲን ካሴ ጋልዓ ጫቆ ቃላይ ናባቤቲሺን ሄ ዎዴ ጎሳዚ ሃች ጋካናስ ኪቾንታ ጊሽ ኢስታ ዎዝናይ ዶጪዳ ማላ ዴስ። ሄ ጎሳይ ሃዒካ ኪቺቤና። ኢዚካ ኪቻናይ ኪርስቶሳን ፃላላ።
15 ሃች ጋካናሲካ ሙሴ ማፃፋቲ ናባቤቲዛ ዎዴ ሄ ዎዴ ጎሳይ ሃዒካ ኢስታ ዎዝና ጎዚ ኦይኬስ። 16 ጊዶ ኣቲን ኢሳዴይ ጎዳኮ ሲሚዛ ዎዴ ጎሳዚ ቃሬቲ ኪቼስ። * ኬሳ 34፡34 17 ጎዳይ ኣያና። ጎዳ ኣያናይ ዲዛሶን ኣይሌቴꬅ ዴና። 18 ኑኒካ ጎዳ ቦንቾ ማስቶቴ ማላ ፆልቄቲሼ ኢዛ ሚሳታናስ ሃ ቦንቾፌ ጌዴ ሃራ ቦንቾን ላሜታና። ሄሲካ ኣያና ጊዲዳ ጎዳፔ።

*3:3 ኬሳ 24፡12፤ ኤር 31፡33፤ ሂዚ 11፡19፤ 36፡26

*3:6 ኤር 31፡31

*3:7 ኬሳ 34፡29

*3:13 ኬሳ 34፡33

*3:16 ኬሳ 34፡34