4
ቱሙ ሃዋሬቴꬃ ኦሶ
ፆሳ ማሮቴꬃ ዳሮፔ ዴንዲዳይሳን ሃይሲ ሃ ኦሶዚ ኑስ ዲዛ ጊሽ ኑኒ ሂዶታ ቃንፆኮ። ጊዶ ኣቲን ጌማራ ሃኒዛ ዬላሲዛ ዮዖታ ኑ ኣጊዶስ። ኣስ ባሌꬆኮ፤ ፆሳ ቃላ ዎርዶራ ዋላኮኮ። ሄሳ ሂስታናፔ ቱሙ ዮዖታ ቆንጬራ ዮቲሼ ኣሲ ዉሪካ ኑ ጊዛይሳ ኤካና ማላ ኑናቴꬃ ፆሳ ሲንꬅ ሺሾስ። ኑ ሚሺራቾ ቃላይ ጎርዴቲኮካ ኢዚ ጎርዴቲዳይ ꬋያናይታሳ።
ፆሳ ሌሚሶ ጊዲዳ ኪርስቶሳ ቦንቾ ሚሺራቾ ቃላ ፖዖዛ ሃ ኣላሜ ኣሳይ ቤዮንታ ማላ ሃይሳ ሃ ኣላሜዛ ፆሲ ኣማኖንታ ኣሳ ዎዝና ሙሚሲዴስ። ኑኒ ዬሱስ ኪርስቶሲ ጎዳ ጊዲዳይሳ ሳባኮስ ኣቲን ኑና ሳባኮኮ። ኑካ ኑ ባጋራ ዬሱሳ ጊሽ ኢንቴስ ኦꬂዛዴንታ ጊዲዶስ። ኪርስቶሳ ሲንꬃን ፆሲ ባ ቦንቾ ኤራቴꬃ ፖዖ ኑስ ኢማናስ “ፖዖይ ꬉማን ፖዖ” ጊዳ ፆሲ ባ ፖዖ ኑ ዎዝናን ፖዒሲዴስ። * ሜꬌ 1፡3
ጊዶ ኣቲን ሃይሲ ጊታ ዎልቃይ ኑስ ፆሳፌ ኢሜቲዴስ ኣቲን ኑፔ ጊዶንታይሳ ቤሳና ማላ ሃይሲ ቦንቾ ሚሻይ ኑናን ኦቶ ሚሳቲዛይታ ጊዶን ዴስ። ኣዋ ባጋራካ ኑና ሱጊኮካ ኑኒ ቲንꬅ ጊ ሜቆኮ። ኑስ ዮዖይ ቲፒ ጊኮካ ሂዶታ ቃንፆኮ። ኑ ጎዴቲኮካ ዎራ ዎꬊ ኣቶኮ። ኢስቲ ኑና ሾጪ ጌንዴርሲኮካ ኑ ꬋዮኮ። 10 ዬሱሳ ዴዖይ ኑ ኣሳቴꬃን ቆንጫና ማላ ኑኒ ኢዛ ሃይቆ ኡባ ዎዴ ቶኪ ዩዮስ። 11 ዬሱሳ ዴዖይ ሃይቂዛ ኑ ኣሳቴꬃን ቆንጫና ማላ ፓፃ ዲዛ ኑኒ ኡባ ዎዴካ ዬሱሳ ጊሻስ ሃይቆስ ኣꬊ ኢሜቶስ 12 ሄሳ ጊሽ ኑ ሃይቆስ ኣꬊ ኢሜቲሺን ኢንቴ ቃስ ዴዖን ጋኬታ።
13 ካሴ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዳ ማላ “ታ ኣማኒዳ ጊሽ ሃሳያዲስ” ጌቴቲዳይሳ ኑካ ሄሳ ሄ ኣማኖ ኣያናን ኣማኒዛ ጊሽ ሃሳዮስ። * ማዛ 116፡10 14 ጋሶይካ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሃይቆፔ ዴንꬂዳይሲ ኑናካ ኢዛራ ኢሲፌ ዴንꬂዲ ኢንቴናራ ባ ሲንꬅ ሺሻናይሳ ኑ ኤሮስ። 15 ዳሮ ኣሳ ጋኪሼ ዲዛ ኪያቴꬂ ፆሳ ቦንቾስ ጋላታ ቦላ ጋላታ ጉጃና ማላ ሃይሲ ዉሪካ ኢንቴና ጎዓናስ ሃኒዴስ።
16 ሄሳ ጊሽ ኑ ሂዶታ ቃንፆኮ፤ ኑስ ካሬ ባጋ ኣሳቴꬃይ ꬋይ ꬋይ ቢኮካ ኑስ ጋꬃ ባጋ ኣሳቴꬃይ ጋላስ ጋላስ ኦራፂ ኦራፂ ባሲ። 17 ሄሳስ ሃዒ ጉꬃ ዎዴስ ኑና ጋኪዛ ዋዬይ ኢዛራ ጊጋናስ ዳንዳዮንታ ሜርናስ ጊዲዛ ቦንቾን ኑና ጋꬃና። 18 ሄሳ ጊሽ ኑ ቲሺ ሂስቲ ፄሊዛይ ሃዒ ኣይፌን ቤቲዛ ሚሻ ቦላ ጊዶንታ ሃዒ ኣይፌን ቤቶንታ ሚሻ ቦላ ዴስ። ሃዒ ቤቲዛይሲ ኢዚ ሃዒስ ፃላላ። ሃዒ ኣይፌን ቤቶንታይስ ጊዲኮ ኢዚ ሜርናሳ።

*4:6 ሜꬌ 1፡3

*4:13 ማዛ 116፡10