5
ሜርናስ ዳናሶ
ኑኒ ኢዛን ቢታ ቦላ ዲዛ ዱንካኔይ ላሌቲኮካ ኣሳ ኩሼን ጊዶንታ ፆሳ ኩሼን ኦሴቲዳ ሜርና ኬꬂ ኑስ ሳሎን ዲዛይሳ ኑ ኤሮስ። ሄ ዎዴይ ጋካናስ ኑ ኬꬃ ሳሎይሳ ማይዓናስ ኑ ላሞቲ ናጎስ። ቱማፔ ሄሳ ኑ ማይዒዳፔ ጉዬ ካሎቶኮ። ኑኒ ሃይሳ ሃ ዱንካኔዛን ዲዛ ዎዴ ኡባን ኢዚ ዴፂዛ ጊሽ ዳቡራ ፒꬊ ጎስ። ሄሳስ ጋሶይካ ሃይቂዛይሲ ዴዖን ላሜታና ማላ ኑኒ ሳሎን ዳና ሶዛ ማይዓና ኣቲን ኑፔ ቃሬታና ማላ ኑ ኮዮኮ። ሄሳስ ኑና ጊጊሲዳይ ፆሳ። ቡሮ ያናይሳስ ዋሴ ጊዳና ማላ ኑስ ባ ኣያና ኢሚዳይ ኢዛ። ኑኒ ኣሾን ዲዛ ዎዴ ጎዳፔ ሃኪ ዲዛይሳ ኤሪኮካ ኢዛን ኣማኔቲዲ ዶስ። ኑኒ ዲዛ ዱሳይ ጎዳን ኣማኒዲ ኣቲን ኣይፌን ቤዖን ጊዴና። ኑኒ ኣሾፔ ሻኬቲዲ ጎዳራ ዱስ ዶራናይሳ ታ ሲꬎንታ ዮታይስ። ሄሳ ጊሽ ኑ ኣሾን ዲኮ ዎይኮ ኣሾፔ ሻኬቲኮካ ኑስ ዋና ቆፋይ ጎዳ ኡፋይሶ። 10 ኑኒ ዉሪካ ኪርስቶሳ ፒርዳ ዎምቦራ ሲንꬂ ሺቃናይሲ ኣቴና፤ ኑፔ ኢሶይ ኢሶይ ቢታ ቦላ ባ ኦꬂዳ ኢታ ጊዲን ዎይኮ ሎዖ ጊዲን ባ ኦሶ ማላ ቤሲዛ ዋጋ ኤካና።
ኣሳ ፆሳራ ማቃይኒꬆ ኦሶ
11 ሄሳ ጊሽ ጎዳስ ባቦ ጉሲ ኣይ ጉሳኮኔ ኑ ኤሪዛ ጊሽ ኣሳይ ኑ ዮቲዛይሳ ኤሮ ጊ ኤካና ማላ ኦꬃናስ ዳቡሮስ። ኑኒ ኦናንታኮኔ ፆሳ ኣቻን ቆንጬ። ቃሴካ ኢንቴ ዎዝናንካ ቆንጬ ጊዲዳይሳ ታ ኣማናይስ። 12 ታ ሄሳ ጊዛይ ኑና ኢንቴ ሲንꬃን ጋላታናስ ጊዶንታ ዲሺን ኢንቴ ኑናን ጬቄታና ማላ ኣቲን ዎዝናፔ ጊዶንታ ኣይፌን ቤቲዛ ሚሻን ጬቄቲዛይታስ ኢንቴ ዛሮ ኢማናስ ዳንዳያና ማላ ጋዳ ጋይስ።
13 ኑ ጎሽ ጊዲኮ ፆሳ ጊሽ ጊዲ ጎዪዶስ። ኤራታ ጊዲኮካ ኢንቴስ ጊዲኮ! 14 ኪርስቶሲ ኡባስ ኢሲቶ ሃይቆይሳኔ ሃራይ ዉሪካ ኢዛራ ኢሲፌ ሃይቂዳይሳ ኑ ኤሪዳ ጊሽ ኪርስቶሳ ሲቆይ ኑና ዎልቃራ ኦሲሴስ። 15 ሼምፖራ ፓፃ ዲዛይቲ ዉሪካ ሄ ሃይቂዳይሳሲኔ ሃይቆፔ ዴንዲዳይሳስ ዳና ማላፔ ኣቲን ሃይሳፌ ጉዬ ኢስቲ ባሲ ዶንታ ማላ ኪርስቶሲ ኡባስ ሃይቂዴስ።
16 ሄሳ ጊሽ ሃይሳፌ ጉዬ ኑኒ ኦና ኣሲካ ኣሾ ኣይፌን ፄሎኮ። ኑኒ ሃይሳፌ ካሴ ኪርስቶሳ ኣሾ ኣይፌን ፄሊዳይ ጮ ሜላ ኣሳ ማላ ፄሎ፥ ጊዲኮካ ሃይሳፌ ጉዬ ሲንꬃስ ጊዲኮ ሄሳꬆ ፄሎ። 17 ሄሳ ጊሽ ኦኒካ ኪርስቶሳ ባጋ ጊዲኮ ኢዚ ኦራꬃ ሜꬌቴꬃ። ካሴ ጬጋ ሜꬌቴꬃይ ኣꬊዴስ። ሄ ኢዛ ኪቾሳን ሃራ ኦራꬃ ሜꬌቴꬂ ጌሊዴስ። 18 ሄሲ ዉሪ ሃኒዳይ ኢዚ ኑና ባናራ ኪርስቶሳ ባጋራ ማቃይንꬂዲኔ ማቃይንꬆ ኦሶ ኑስ ኢሚዳ ፆሳና። 19 ሄሲካ ፆሲ ኪርስቶሳ ባጋራ ሃንኮ ኣላሜ ኣሳ ዉርሲካ ባናራ ማቃዪንꬂዴስ ጉሳ። ኢስቲ ቆሆዛካ ቆዲቤና። ኑስካ ኑ ኣሳ ጎዳራ ማቃዪንꬃና ቃላ ኢሚዴስ።
20 ፆሲ ኑ ባጋራ ኣስ ፄይጊዛ ጊሽ ኑኒ ቃሴ ኪርስቶሳ ኦጋꬃታ። ሄሳ ጊሽ “ኢንቴ ፆሳራ ማቃይኒቴ!” ጊዲ ኑ ኢንቴና ኪርስቶሳ ሱንꬃን ዎሶስ። 21 ኑኒ ኪርስቶሳ ባጋራ ፆሳ ፂሎቴꬅ ጊሼቲ ኤኪዛይታ ጊዳና ማላ ፆሲ ኢዛ ቦላ ናጋራይ ባይንዳ ኪርስቶሲ ኢዚ ኑ ናጋራ ቶካና ማላ ኦꬂዴስ።