6
ኑኒ ፆሳራ ኦꬂዛይታ ጊዲዳ ማላ ኢንቴ ኤኪዳ ፆሳ ኪያቴꬃ ጮ ሜላ ኣሾፍቴ ጊሼ ኑ ኢንቴና ዎሶስ። ፆሲ “ታኒ ታስ ጊጊዳ ጋላስ ኔና ሲያዲስ! ኣቲዛ ጋላስ ታ ኔና ማዳዲስ!” ጊዛ ጊሽ ሎዖ ዎዴይ ሄኮ ሃዒ! ኣቴꬃ ጋላሲካ ሃዒኮ! * ኢሳ 49፡8
ኑ ኦሶይ ሌቄቶንታ ማላ ኣይ ዎዴካ ኦናስካ ኑኒ ꬉጴ ጊዶኮ። ሄሳፌ ኣꬂዲ ዋዬኔ ሜቶ ኡንዖካ ዳንዳያን ፆሳስ ኦꬂዛ ኣሳታ ማላ ኣይ ኦጌራካ ኑናቴꬃ ኣꬂ ኢሞስ። ኑኒ ፆሳስ ኦꬂዛይታ ጊዲዳይሳ ቤሲዛይ ጋራፌቴꬃን፥ ቃሼቴꬃን፥ ሂርጋን፥ ዳቡሪ ኦሶን፥ ꬊሲኮ ꬋዮኒኔ ጋፋና። * ሃዋ 16፡23 ሄሳꬆካ ጌሻቴꬃን፥ ኤራቴꬃን፥ ዳንዳያን፥ ኪያቴꬃን፥ ፂሎ ኣያና ካሎኒኔ ቆꬌፔ ቆሞን ጊዶንታ ሲቆን፥ ቱማ ቃላኒኔ ፆሳ ዎልቃና። ኑ ኢዛን ጌዴ ኦሊ ፆኒዛ ኦላ ሚሺኔ ካሜቲ ኣቲዛ ጎንዳሌይ ፂሎቴꬃ። ቦንቾስ ጊዲን ዎይኮ ካዉሻስ፥ ቆꬌታናስ ዎይኮ ጋላታናስ ኑኒ ጊጌቲዳይታ። ኑኒ ቱማንቻታ ሺን ኣሴ ባሌꬂዛይታ ጌቴቲዶስ። ኑኒ ኤሬቲዳይታ ሺን ኤሬቶንታይታ ጊዲዶስ። ኢስቲ ሃይቂዳይታኮ ጊሺን ኑኒ ፓፃ ዶስ። ኣሳይ ኑና ቡኪ ቡኪንካ ኑ ሃይቂቤኮ። 10 ሙዞይ ኑና ጋኪኮካ ኡባ ዎዴ ኡፋዬቶስ። ኑ ማንቆኮ ሺን ዳሮ ማንቆታ ዱሬ ኬሶስ። ኑስ ኣይኮይካ ባይንዳይታ ሺን ዉሪካ ኑስ ዴስ።
11 ኢንቴኖ ቆሮንቶሴን ዲዛይቶ! ታ ካሴ ኢንቴስ ቆንጬን ዮታዲስ። ኑኒ ኑ ዎዝና ኢንቴና ዉርሲ ቤሲዶስ። 12 ኢንቴ ቃሴ ኑና ኢንቴ ሲቆ ቤሳናስ ኡዜቲዴታ ኣቲን ኑ ኢንቴና ኑ ሲቆ ቤሳናስ ኡዜቲቤኮ። 13 ኣዋይ ባ ናስ ዮቲዛ ማላ ታካ ኢንቴስ ኣኔ ዮታይስ። ኑኒ ኑ ዎዝና ኬሂ ዶዪዲ ኑ ቆፋ ኢንቴስ ቆንጪሶይሳꬆ ኢንቴካ ኑስ ሄሳꬆ ቆንጪሲቴ።
ኣማኖንታይታራ ዙፔቴꬅ ኣጎ
14 ኣማኖንታ ኣሳራ ጊጋይ ባይንዳ ኢሲፌቴꬃን ኦይኬቶፍቴ። ፂሎቴꬂኔ ናጋራይ ዋኒ ኢሲፌታናስ ዳንዳዪዜ? ፖዖይኔ ꬉማይ ኢሲፌ ዋኒ ዳና ዳንዳዪዜ? 15 ኪርስቶሲኔ ዳቡሎሲ ዋኒ ጋጋናስ ዳንዳዪዞ? ኣማኒዛዴይ ኣማኖንታዴራ ኣዛን ላጌታናስ ዳንዳዪዜ? * ዳቡሎሲ ጊሪኬ ቃላራ “ቤልያል” ዎይኮ “ቤልያር” ጌቴቴስ፤ ኢብራዌታ ቃላራ “ቤልዖል” ጌቴቴስ። ቢሪሼቻይ ጎዓይ ባንዳይሳ [ኣይፌይ ባንዳይሳ] ዎይኮ ዎጋይ ባንዳይሳ ጉሳ። 16 ፆሳ ዎሳ ኬꬃስ ኤቃታራ ኣዛ ጋጎይ ዲዜ? ፆሲካ
“ታኒ ታ ዱሳሶ ታ ዴሬዛ ጊዶን ኦꬃና፤
ታካ ኢስታራ ዳና፤
ኢስታሲካ ጎዳ ጊዳና።
ኢስቲካ ታ ዴሬታ ጊዳና” ጊዲ ካሴ ዮቲዳ ማላ ኑኒ ኢሶይ ኢሶይ ዴዖ ፆሳ ኬꬃታ። * 1ቆሮ 3፡16፤ 6፡19 17 ጎዳይ
“ኢንቴ ኢስታ ጊዶፌ ሻኬቲዲ ኬዚቴ!
ቱና ሚሽ ቦቾፍቴ፤
ታካ ኢንቴና ኤካና። * ኢሳ 52፡11
18 ታ ኢንቴስ ኣዋ ጊዳና፤
ኢንቴካ ታስ ኣቱማ ናይታኔ ማጫ ናይታ ጊዳንዴታ”
ጌስ ዉርሲካ ዳንዳዪዛ ጎዳይ። * 2ሳሜ 7፡14፤ 1ታር 17፡13፤ ኢሳ 43፡6፤ ኤር 31፡9

*6:2 ኢሳ 49፡8

*6:5 ሃዋ 16፡23

*6:15 ዳቡሎሲ ጊሪኬ ቃላራ “ቤልያል” ዎይኮ “ቤልያር” ጌቴቴስ፤ ኢብራዌታ ቃላራ “ቤልዖል” ጌቴቴስ። ቢሪሼቻይ ጎዓይ ባንዳይሳ [ኣይፌይ ባንዳይሳ] ዎይኮ ዎጋይ ባንዳይሳ ጉሳ።

*6:16 1ቆሮ 3፡16፤ 6፡19

*6:17 ኢሳ 52፡11

*6:18 2ሳሜ 7፡14፤ 1ታር 17፡13፤ ኢሳ 43፡6፤ ኤር 31፡9