7
ሄሳ ጊሽ ታ ሲቆቶ! ሃይሲ ሂዶታይ ኑስ ኢሜቲዳ ጊሽ ኣሾኔ ኣያና ቱኒሲዛ ኣይ ሚሻፌካ ኣኔ ኑና ጌሾስ። ፆሳስ ያሻን ኑ ጌሻቴꬃ ኣኔ ኩሜꬅ ሂስቶስ።
ጳዉሎሳ ኡፋይስ
ኢንቴ ኑና ኡፋይሳን ሞኪ ኤኪቴ። ኑኒ ኦናካ ቆሂቤኮ፤ ኦናካ ናቂቤኮ፤ ኦና ጎዓካ ኑስ ባሌꬂ ኤኪቤኮ። ታኒ ሄሳꬆ ጊዛይ ኢንቴ ቦላ ፒርዳናስ ጊዴና። ሃይሳፌ ካሴ ታ ኢንቴስ ዮቲዳ ማላ ኢንቴ ኑ ዎዝናን ዴታ። ሄሳ ጊሽ ሃይቆንካ ጊዲን ፓፃንካ ኡባ ዎዴ ኑ ኢንቴፌ ሻኬቶኮ። ታስ ኢንቴ ቦላ ዲዛ ኣማኖይኔ ጬቄቴꬂ ዳሮ ጊታ። ታ ኢንቴናን ሚኔታይስ። ኑና ጋኪዛ ሜቶ ኡባን ታኒ ኬሃ ኡፋዬታይስ።
ኑኒ ማቂዶኒያ ጋኪዳ ዎዴካ ዱማ ዱማ ባጋራ ሜቶይ ኑና ጋኪዴስ ኣቲን ኑኒ ኣይኮካ ሼምፖ ዴሚቤኮ። ኑስ ሶራ ሂርጋይ፥ ካሬራ ቃስ ኦሺ ዴስ። * 2ቆሮ 2፡13 ጊዶ ኣቲን ሙዞቲዳይታ ሚንꬄꬂዛ ጎዳይ ቲቶሳ ዩሳን ኑና ሚንꬄꬂዴስ። ኑኒ ሚኔቲዳይ ኢዛ ዩሳን ፃላላ ጊዶንታ ዲሺን ኢንቴ ኢዛ ሚንꬄꬂዳይሳ ኑ ጉጂ ሲዪዳ ጊሻሳ። ኢንቴ ታና ላሞቲዳይሳ ታስ ቃꬌቲዛይሳ ቆፒዛይሳካ ኢዚ ኑስ ዮቲን ሲያዳ ታኒ ዳሮ ኡፋዬታዲስ።
ታኒ ሃይሳፌ ካሴ ኢንቴስ ፃፊዳ ኪታይ ኢንቴና ሚሺሲዳ ጊዲኮካ ሄ ኪታ ፃፊዳ ጊሽ ታኒ ሄሳꬆ ኣዛስ ፃፋዲና ጋዳ ሞꬌቲኬ። ሞꬌቲኮካ ታ ሞꬌታናይ ጉꬃ ዎዴስ ኢንቴ ታና ሚሺሲዳ ጊሻሳ። ሃዒ ጊዲኮ ታ ኡፋዬታይስ። ታኒ ኡፋዬቲዳ ጋሶይ ታኒ ኢንቴና ሚቺሲዳ ጊሽ ጊዶንታ ኢንቴ ሄ ሚሻፔ ዴንዲዳይሳን ማሮቴꬃን ጌሊዲ ላሜቲዳ ጊሻሳ። ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ሚሼቲኮካ ፆሳ ሼኔ ማላ ጊዲዳ ጊሽ ኑኒ ኢንቴና ኣይኮካ ቆሂቤኮ ጉሳ። 10 ፆሳ ሼኔ ማላ ጊዲዳ ሚሼቴꬂ ጌዴ ማሬቲ ኣታናሶ ጋꬄስ። ሄሳስካ ሞꬌቴꬂ ዴና፤ ዎዝናፔ ጊዶንታ ማሬቴꬅ ጊዲኮ ሃይቆን ጋꬄስ።
11 ሃይሲ ኢንቴ ሙዞቴꬃይ ፆሳ ሼኔ ማላ ጊዲዳ ጊሽ ሄሲ ኣይ ማላ ሚኖቴꬃን፥ ኣይ ማላ ኦይሻ ዛሮን፥ ኣይ ማላ ኤሌ ሃንቄቴꬃን፥ ኣይ ማላ ያሻቴꬃን፥ ኣይ ማላ ላሞቴꬃን፥ ኣይ ማላ ሎዖ ኣሞን፥ ኣይ ማላ ሙራን ኢንቴና ጋꬂዳኮኔ ኣኔ ኢንቴ ዎዝናን ዩሺ ቆፒቴ። ኢንቴ ቃሴ ሃኒዳ ኡባንካ ሄ ሃኖዛፔ ጌሽ ጊዲዳይሳ ማርካሲዴታ። 12 ሄሳ ጊሽ ታ ኢንቴስ ፃፊዳይሲ ኢንቴ ኑስ ኣይ ማላ ኣማኔቲዛይታኮኔ ኢንቴ ኢንቴና ፆሳ ሲንꬃን ቤያና ማላፔ ኣቲን ቆሂዳዴ ጊሺኔ ቆሄቲዳዴ ጊሽ ጋዳ ጊዴና። 13 ኑኒ ሚኔቲዳይሳፌ ቦላራ ቲቶሲ ዴሚዳ ኡፋይሳን ዳሮ ኡፋዬቲዶስ። ኑኒ ኡፋዬቲዳይካ ኢንቴ ዉሪካ ቲቶሳ ሚንꬄꬂዳ ጊሺኔ ኢዛ ዎዝና ሼምፒሲዳ ጊሻሳ። 14 ታኒ ኢንቴናን ጬቄቲዛይሳ ካሴ ቲቶሳስ ዮታ ዎꬃዲስ። ኢንቴካ ታና ዬላሲቤይኬታ። ኡባ ዎዴ ታ ኢንቴስ ቱማ ፃላላ ዮታሼ ዳይስ። ሄሲካ ኑኒ ኢንቴ ጊሽ ቲቶሳስ ዮቲዳ ዮዖይ ቱሙ ጊዲ ኣማኔቲዴስ። 15 ኢንቴ ዉሪካ ኣዛዜቲዛይታ ጊዲዳይሳ፥ ያሻቴꬃኒኔ ኮኮሪሼ ኢንቴ ኢዛ ሞኪ ኤኪዳይሳ ቲቶሲ ቆፒ ኤኪዲ ኢዚ ኢንቴና ሲቂዛይሳስ ዛዋይ ባዋ። 16 ታካ ኡባ ባጋራ ኢንቴናን ኣማኔታናስ ዳንዳዪዳ ጊሽ ታ ዳሮ ኡፋዬታዲስ።

*7:5 2ቆሮ 2፡13