8
ማዶ ኢሞ
ታ ኢሻቶ! ፆሲ ማቂዶኒያን ዲዛ ኣማኒዛ ኣሳስ ኢሚዳ ኪያቴꬃ ኢንቴ ኤራናይሳ ታ ኮያይስ። ኢስቲ ዳሮ ሜቶቲ ዲሼ ዳሮ ኡፋዬቲዳ። ኬሂ ማንቆታ ጊዲኮካ ዳሮ ኪያቲዳ። ኢስቲ ባሲ ዳንዳዬቲዛይሳ ማላኔ ባሲ ዳንዳዬቲዛይሳፌካ ኣꬂ ኢሚዳይሳ ታ ኢስታ ጊሽ ማርካታይስ። ዩሁዳን ዲዛ ኣማኒዛይታስ ማዶ ኢማናስ ዲጌቶንታ ማላ ኑና ኬሂ ዎሲዳ። ኢስቲ ኑኒ ቆፒዳይሳፌ ቦላራ ኣꬂ ኦꬂዳ። ኢስቲ ኮይሮ ባና ጎዳስ ኢሚዳ። ዛርዲካ ፆሳ ሼኔ ማላ ባናካ ኑስ ኢሚዳ። ሃይሳ ኦሶዛ ኮይሮ ቲቶሲ ዶሚዳ ጊሽ ሃዒካ ሃይሳ ማዶ ኢሞዛ ኢዚ ፖላና ማላ ኑ ኢዛ ዎሲዶስ። ኢንቴ ኣማኖን፥ ሃሳያን፥ ኤራቴꬃን፥ ሚኖ ኦሶን፥ ኢንቴ ኑና ሲቂዛ ሲቆን፥ ኡባ ዮዖን ኣꬌታ። ሄሳꬆካ ኪያቴꬃ ኦሶንካ ኣꬊዛይታ ጊዲቴ።
ታ ሄሳ ጊዛይ ኢንቴና ጮ ሜላ ኣዛዛናስ ጊዴና። ጊዶ ኣቲን ሃንኮ ሃራ ኣሳይ ሚኒ ኢሚዛይሳ ኢንቴናራ ጋꬃ ቤይሺን ኢንቴ ሲቆይ ቱሙ ጊዲዳይሳ ሻካ ኤሬናሳ። ኢንቴ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኪያቴꬅ ኤሬታ።
10 ሃይሳ ሃ ሃኖዛን ታስ ሎዖ ጊዲ ቤቲዳ ዞሬ ታ ኢንቴስ ኢማይስ። ዚላይꬂ ኢንቴ ኢሞ ፃላላ ጊዶንታ ዲሺን ኢማናስ ኮይሮፔ ቆፒዳይ ኢንቴና። 11 ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ኢማናስ ኮይዳይሲ ፖሌታና ማላ ኢንቴስ ዲዛ ማላ ካሴ ኢንቴ ቆፒዳይሳ ሃዒ ኦꬂቴ። 12 ኣሲ ኢማናስ ዎዝናፔ ኮይኮ ኢዛዴይ ኪያቴꬃን ኢሚዛይሲ ኤኬቲዛይ ኣሲ ባሲ ዲዛሪ ማላ ኢሚኮ ኣቲን ባሲ ባይንዳይሳፌ ኢሚሺን ጊዴና።
13 ታ ሃይሳꬆ ጊዛይ ኢንቴ ዉሪካ ጊና ጊዳና ማላ ኣቲን ኢንቴ ኢሞን ዋዬቲሺን ሃራቲ ሼምፓና ማላ ጋዳ ጊዴና። 14 ኢንቴ ዋዬቲሺን ኢስታ ሚሻይ ኢንቴ ሜቶ ኣሻና ማላ ሃዒ ቃሴ ኢንቴ ሚሻይ ኢስታ ሜቶ ኣሾ። ሄሳ ማላን ኢንቴ ጊዶን ጊናቴꬂ ዳና። 15 ሄሲካ “ዳሮ ሺሺዳዴስ ዎꬊቤና፤ ጉꬅ ሺሺዳዴሲካ ፓጪቤና” ጌቴቲ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዳ ማላ። * ኬሳ 16፡18
ቲቶሳኔ ሃንኮ ኢዛ ላጌታ
16 ታኒ ኢንቴስ ቆፒዛይሳ ማላ ቲቶሳይካ ኢንቴስ ዎዝናፔ ቆፓና ማላ ኦꬂዳ ጎዳይ ጋላቴቶ። 17 ቲቶሲ ኢንቴኮ ቢዛይ ባርካ ባ ቆፋን ኡፋይሳንፔ ኣቲን ኑኒ ኢዛ ዎሲዳ ጊሽ ፃላላ ጊዴና። 18 ሚሺራቾ ቃላ ኦሶን ዎሳ ኬꬃታን ኡባን ዶሴቲዳ ኢሻዛ ኑ ኢዛራ ጋꬂ ዬዶስ። 19 ሄሳፌካ ቦላራ ሃይሲ ኑ ኢሻይ ኑኒ ሃይሳ ሎዖ ኦሶዛ ጎዳ ቦንቾስ ኦꬂሺኒኔ ኑኒ ኦꬃናስ ኮዪዛይሳ ኢዛስ ቆንጪሲሺን ኢዚ ኑናራ ቢዲ ኦꬃናስ ዎሳ ኬꬃቲ ዶሪዳዴ።
20 ሃይሳ ኪያቴꬅ ኢሜቲዳ ሚሻዛ ኑኒ ኦይኪሺን ኑ ቦላ ኣይኮ ቦሮይካ ጋኮንታ ማላ ኑኒ ናጌቶስ። 21 ጋሶይካ ኑስ ዋና ቆፋይ ጎዳ ሲንꬃን ፃላላ ጊዶንታ ኣሳ ሲንꬃንካ ሎዖ ኦꬃናሳ። * ሌም 3፡4
22 ዳሮ ዎዴ ዳሮ ሚሻን ፓጬቲዲ ሚኖ ጊዲዳ ኑ ኢሻ ቲቶሳራ ኑ ኢዛ ዬዲዳይ ሄሳሳ። ኢዛስ ኢንቴ ቦላ ዲዛ ኣማኖይ ዳሮ ጊታ ጊዲዳ ጊሽ ኢዚ ሃዒ ኢንቴና ማዳናስ ካሴፔ ኣꬂ ኮዬስ። 23 ኢንቴ ቲቶሳ ጊሽ ኤራናስ ኮይኮ ኢዚ ኢንቴና ማዳናስ ታናራ ኦꬂዛዴ። ኢዛራ ኢሲፌ ቢዛ ሃንኮ ኢሻቲ ቃሴ ዎሳ ኬꬃቲ ባ ጊሽ ዬዲዳ ኪርስቶሳ ቦንቾስ ኤቂዳይታ። 24 ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ኢስታስ ኢንቴ ሲቆ ቤሲቴ። ኢንቴ ሄሳꬆ ሂስቲኮ ኢንቴ ሲቆይኔ ኑ ኢንቴናን ጬቄቲዛ ጬቄቴꬃይ ጮ ሜላ ጊዶንታይሳ ኢንቴ ዎሳ ኬꬃታስ ቤሳንዴታ።

*8:15 ኬሳ 16፡18

*8:21 ሌም 3፡4