9
ኣማኒዛይታስ ሚሽ ኬሶ
ዩሁዳን ዲዛ ኣማኒዛይታስ ኬሲዛ ሚሻ ጊሽ ታ ኢንቴስ ፃፋናስ ኮሼና። ኢንቴስ ኣካያን ዲዛ ኣሳስ ማዳና ሎዖ ቆፋይ ዲዛይሳ ታ ኤራዳ “ኣካያ ኣሳይ ዚላይꬃፌ ኦይኪዲ ማዶስ ጊጌቲዴስ” ጋዳ ማቂዶኒያ ኣሳስ ዮታዲስ። ሃራፔካ ኢንቴ ማዳናስ ኮይዳ ሱሬ ቆፋይ ዳሮታ ሎዖ ኦሶስ ዴንꬄꬂዴስ። ሃይሳ ሃ ሃኖዛን ኑ ኢንቴናን ጬቄቲዛይሲ ጮ ሜላ ጊዶንታ ማላ ሃይታ ኑ ኢሻታ ታ ኪታዲስ። ኢንቴካ ታ ካሴ ኢንቴስ ጊዳ ማላ ናጌቲ ኡቲቴ።
ማቂዶኒያ ኣሳቲ ታናራ ኢንቴኮ ቢሺን ኢንቴ ጊጌቶንታ ዲዛይሳ ቤኮ ኑኒ ኢንቴናን ጬቄቲዛይሳን ዬላታና። ኢንቴ ቃሴ ዳሮ ዬላታና። ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ካሴ ኢማና ጊዳይሳ ካሴቲዲ ጊጊሳና ማላ ኢንቴና ቆፊሳናስ ጋዳ ሃይቲ ኢሻቲ ታፔ ካሴቲዲ ኢንቴኮ ጋካና ማላ ኮሺዛይሲ ታስ ቤቲዴስ። ሄሳꬆካ ታኒ ቢዛ ዎዴ ኢንቴ ኢማናይሲ ጊጊ ኡቲዳዝ ጊዳና። ኢንቴካ ኢማናይሲ ዎልቃራ ጊዶንታ ዶሳን ጊዲዳይሳ ቤሳና።
“ጉꬅ ዜሪዳ ኣሲ ጉꬅ ሺሻና፤ ዳሮ ዜሪዳዴይ ቃስ ዳሮ ካꬅ ሺሻና” ጊዛ ቃላ ዩሺ ቆፒቴ። ፆሲ ዶሲዛይ ባ ዶሳን ኢሚዛዴ ጊዲዳ ጊሽ ኢሲ ኢሲ ኣሲ ኢማናስ ባ ዎዝናን ቆፒዳሮ ኡፋይሳን ኢሞ ኣቲን ሞꬌቲሼ ጮ ዎልቃራ ኢሞፎ። ኡባ ዎዴ ሃኒዛ ኡባን ኢንቴ ኢንቴስ ጊዲ ፓላሂዲ ሃራ ሎዖ ኦሶስ ጊዳና ማላ ፆሲ ኢንቴስ ባ ኣንጆ ጉጂ ኢማናስ ዳንዳዬስ። ሄሲካ
“ማንቆታስ ኪያቴꬃን ኢሚዴስ፤
ኢዛ ፂሎቴꬂ ሜርናስ ዴያና”
ጌቴቲ ጌሻ ማፃፋን ፃፌቲዳ ማላ። * ማዛ 112፡9
10 ዜሪዛዴስ ዜሬꬂ፥ ማናስ ካꬅ ኢሚዛ ጎዳይ ኢንቴ ዜሪዛ ዜሬꬃ ኢዚ ኬሂ ዳርሲ ኢማና። ኢዚ ኢንቴ ኪያቴꬃ ኦሶዛ ኣይፌ ኢንቴስ ዳርሳና። * ኢሳ 55፡10 11 ኢንቴ ኪያቴꬃን ኢሞይሲ ኑ ባጋራ ኢስታ ጋኪዛ ኣሳቲ ፆሴ ጋላታና ማላ ኢንቴ ኡባ ዎዴ ኪያቴꬂ ኢማና ማላ ፆሲ ኢንቴና ኡባሶራ ዱሬሳና።
12 ሃይሲ ኢንቴ ኢሚዛ ኪያቴꬃ ኦሶይ ኣማኒዛይታ ሜቶ ማዶፔ ቦላራ ኣሳይ ፆሳ ዳርሲ ጋላታና ማላ ኦꬄስ። 13 ሃይሲ ኢንቴ ኪያቴꬃ ኦሶዚ ኢንቴ ኪርስቶሳ ሚሺራቾ ቃላን ኣማኒዲ ኣማኔቲዳይታ ጊዲዳይሳ፥ ኢስታሲኔ ሃራታስካ ኢንቴ ኪያቴꬅ ኢሚዳይሳ ኤሪሲዛዝ ጊዲዳ ጊሽ ኢስቲ ዉሪካ ፆሴ ጋላታና። 14 ኢስቲ ቃሴ ፆሲ ኢንቴስ ኢሚዳ ጊታ ኪያቴꬃ ጌዶን ኢንቴና ሲቂዛ ጊሽ ኢንቴስ ዎሳና። 15 ኣሳ ቃላን ቆንጪሴꬃፌ ቦላ ጊዲዳ ፆሳ ኢሞቴꬃ ጊሽ ፆሲ ጋላቴቶ።

*9:9 ማዛ 112፡9

*9:10 ኢሳ 55፡10