10
ጳዉሎሲ ባ ኦሶ ጊሽ ኢሚዳ ቆፋ
ታ ጳዉሎሲ ኢንቴናራ ዲሺን ኢዚ ኣሺኬ ጌቴታዲስ ሺን ታ ኢንቴፌ ሃኪሺን ቃስ ኢንቴ ቦላ ፃሊዳዴ ጌቴቲዳ ታ ጳዉሎሲ ኪርስቶሳ ኣሽኬቴꬃኒኔ ኢዛ ሎዔቴꬃን ኢንቴና ዎሳይስ። ታኒ ኢንቴና ዎሲዛይ ታ ኢንቴኮ ሄ ቢዛ ዎዴ ኢንቴ ታና ፃላቴꬃን ሃሳዪሶንታ ኣጋና ማላ። ኑኒ ኣሾ ቆፋን ሲሜሬቲዛ ማላ ኑና ፄሊዛ ኢሲ ኢሲ ኣሳታ ሲንꬃን ታኒ ፃላቴꬃን ሃሳያናስ ኮያይስ። ኑኒ ዲዛይ ሃይሳ ኣላሜዛ ቦላ ጊዲኮካ ኑ ኦሌቲዛይ ሃ ኣላሜዛ ኣሳ ኦላ ማላ ጊዴና። ኑ ኦላ ሚሻይካ ኦላ ሚፃ ላላናስ ዳንዳዪዛ ፆሳ ዎልቃይ ዲዛይሳ ኣቲን ሃይሳ ኣላሜዛ ኦላ ቶራ ጊዴና። ፆሴ ኤሮንታ ማላ ꬉጴ ጊዲ ዴንዲዛ ፓላማኔ ኦቶሬቴꬅ ኑ ላሎስ። ኣሳ ቆፋ ዉርሲ ዲዒ ኤኪዲ ኪርስቶሳስ ኣዛዜታና ማላ ኦꬆስ። ኢንቴ ኣዛዜቴꬂ ፖሌቲዛ ዎዴ ኣዛዜቶንታ ኣይ ሚሼካ ቃፃያናስ ኑኒ ጊጌቲ ኡቲዶስ።
ኢንቴ ፄሊዛይ ካሬ ባጋራ ቤቲዛዚ ፃላላ። ኦኒካ ታኒ ኪርስቶሳስኮ ጊ ኣማኔቲኮ ዛሬꬂ ቆፖ። ኑካ ኢዛ ማላካ ኪርስቶሳይታ ጊዲዳይሳ ኢዛዴይ ዎዝናን ዎꬆ። ጎዳይ ኑስ ኢሚዳ ማታ ጊሽ ታኒ ኢዛን ጬቂኮካ ዬላቲኬ። ሄሲ ማታይ ታስ ኢሜቲዳይ ኑኒ ኢንቴና ሚኒሳናስ ኣቲን ላላናስ ጊዴና። ታኒ ሃ ኪታን ኢንቴና ባቢሶስ ኦꬂዛ ሚሳቶፖ። 10 ኦኔ ኤሪዛይ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ “ጳዉሎሳ ኪታቲ ዴፆኔ ዎልቃማ፤ ጊዶ ኣቲን ኢዚ ኑ ኣቻን ዲዛ ዎዴ ኢዚ ላፋ፤ ኢዛ ሃሳያይካ ሌቄቲዳዛኮ!” ጊዛዚ ጊዳና። 11 ሄሳꬆ ጊዛ ኣሳቲ ኑኒ ሃሆን ዲሼ ፃፊ ኪቲዳይሳሲኔ ቃስ ኢንቴናራ ዲሼ ኑ ኦꬂዛይሳ ጊዶን ኣይኮ ዱማቴꬂ ባይንዳይሳ ሻኪ ኤሬቶ።
12 ጊዲኮካ ባርካ ባና ናሺዛ ኢሲ ኢሲ ኣሳታራ ኑና ኑርካ ጋꬂ ፄላናስ ዎይኮ ኢስታራ ኑና ጊጊሳናስ ፃሎኮ። ኢስቲ ቃሴ ባርካ ባና ባናራ ጋꬂ ፄሊዛ ጊሽ ኢስቲ ዩሺ ቆፒዛይታ ጊዴቴና። 13 ኑ ቃሴ ኢንቴኮ ጋካና ጋካናስ ፆሲ ኑስ ኢሚዳ ኦሶ ዛዋን ሲሜሬቶስ ኣቲን ዎጋፔ ኣꬂ ጬቄቲዛይታ ጊዶኮ። 14 ኢንቴ ቃሴ ኑ ኦꬂዛሶን ዲዛ ጊሽ ኪርስቶሳ ሚሺራቾ ቃላ ታማርሳናስ ኑ ኢንቴኮ ቢዳ ዎዴ ኑኒ ሄ ኑ ዛዋፔ ኣꬊቤኮ። 15 ሄሳ ጊሽ ፆሲ ኑስ ኢሚዳ ዛዋፔ ኣꬊዲ ሃራ ኣሳታ ኦꬆን ጌሊዲ ዎጋፔ ኣꬊ ጬቄቶኮ። ሄሳፌ ቦላራ ኢንቴ ኣማኖይ ዲጫና ማላኔ ኑ ኦሶይካ ፆሲ ኑስ ኢሚዳ ዛዋን ኢንቴ ጊዶን ኣካናይሳ ናጎን ዶስ። 16 ሄሳ ጊሽ ኑ ሃራ ኣሲ ኦꬂዛ ዛዋ ኣꬊዲ ካሴቲዲ ኦꬄቲዳ ኦሶን ጬቄቶንታ ዲሼ ኢንቴፌ ሄኒን ዲዛ ዴሬታስ ሚሺራቾ ቃላ ዮታናስ ዳንዳዮስ።
17 ጊዶ ኣቲን ፆሳ ማፃፋይ “ጬቄቲዛ ኣሲ ጎዳን ጬቄቶ” ጊዴስ። * ኤር 9፡24 18 ኣሲ ጋላቴታናስ ዳንዳዪዛይ ጎዳይ ጋላቲኮ ኣቲን ባርካ ባና ጋላቲን ጊዴና።

*10:17 ኤር 9፡24