11
ጳዉሎሳኔ ዎርዶ ሃዋሬታ
ታ ጉꬃ ኤያቴꬃ ኢንቴ ዳንዳያና ማላ ታ ሂዶታ ኦꬆይሳ ሃያና ዳንዳዪቴ። ኢሲ ጌሎንታ ጌሻ ጌላዖያ ባ ጌላዖቴꬃን ኢሲ ኣዚናስ ጊጊዛ ማላ ታካ ኢንቴና ኪርስቶሳስ ጊጊሲዳ ጊሽ ታ ኢንቴ ጊሽ ሎዖ ቆፋ ቆፓይስ። ሾሻይ ባ ጌኔራ ሄዋኖ ባሌꬂዳይሳꬆ ኦኔ ኤሪዛይ ኢንቴ ቆፋይካ ሞሬቲን ኪርስቶሳስ ዲዛ ሱሬኔ ጌሽ ጊዲዳ ኣማኔቴꬃ ኢንቴና ኣጋጋንዴቶ ጋዳ ታ ሂርጋይስ። * ሜꬌ 3፡1-5፥13 ኢሲ ኣሲ ኢንቴኮ ዪዲ ኑ ካሴ ኢንቴስ ሳባኪዳይሳ ጊዶንታ ሃራ ዬሱሳ ሳባኪኮ ዎይኮ ካሴ ኤኪዳ ኣያና ጊዶንታ ሃራ ኣያና ኤኪኮ ዎይኮ ካሴ ኢንቴ ኤኪዳ ሚሺራቾ ቃላ ጊዶንታ ሃራ ሚሺራቾ ቃላ ኤኪኮ ጮ ሜላ ኢንቴ ፆኔቲዴታ ጉሳ።
ጊዲኮካ ታኒ ሃይታ ጊታ ሃዋሬታፔ ኣይኮንካ ጉፂዛ ታስ ሚሳቴና። ሃሳያን ጪንጫ ጊዶንታ ኣጊኮካ ታስ ኤራይ ፓጪቤና። ሄሳ ኑኒ ኢንቴስ ዱማ ዱማ ኦጌራ ቆንጬን ኤርሲዶስ።
ታኒ ኢንቴስ ፆሳ ሚሺራቾ ቃላ ዳሞዛይ ባይንዳ ሳባኪዳይኔ ኢንቴና ꬎቁ ሂስታናስ ታኒ ታና ካዉሺዳይሲ ኦኔ ኤሪዛይ ታስ ናጋራ ጊዲ ቆዴቲዴሻ? ኢንቴስ ኦꬃናስ ሃንኮ ዎሳ ኬꬃታፔ ታኒ ማዶ ኤኪዳይሲ ኢስታፌ ሺሻ ኤካዳኮ። ታኒ ኢንቴናራ ዲሺን ታና ሜቲን ማቂዶኒያፔ ዪዳ ኢሻቲ ታስ ኮሺዛዛን ታና ማዲዳ ጊሽ ኦናስካ ቶሆ ጊዳቤኬ። ሃኖ ጋካናስካ ኣይ ሚሻንካ ኢንቴስ ቶሆ ጊዳቤኬ። ሲንꬃፌካ ታ ኢንቴስ ቶሆ ጊዲኬ። * ፒሊ 4፡15-18 10 ኪርስቶሳ ቱማቴꬂ ታናን ዲዛ ጊሽ ታኒ ጬቄቶንታ ማላ ታና ዲጊዛይ ኣካያ ዴሬን ኦኒካ ባዋ። 11 ሄሳስ ጋሶይ ኣዜ? ታኒ ኢንቴና ሲቆንታ ጊሼ? ታ ኢንቴና ሲቂዛይሳ ፆሲ ኤሬስ።
12 ሄይቲ ዎርዶ ሃዋሬቲ “ኑካ ኢስታꬆ ኦꬆስ” ጊሼ ኢስቲ ጬቄቲዛይሳ ዲጋናስ ታ ሃዒ ኦꬂዛይሳꬆ ሲንꬃፌካ ኦꬃና። 13 ሄይታንታ ማላ ኣሳቲ ኪርስቶሳ ሃዋሬታ ሚሳታናስ ባርካ ባና ላሚዛ ዎርዳንቻ ሃዋሬታኔ ባሌꬂዛ ኦሳንቻታ። 14 ሄሲካ ዳሮ ማላሊሲዛዚ ጊዴና። ፃላዔይካ ባና ፖዖ ኪታንቻ ሚሳቲሲዲ ላሜቴስ። 15 ሄሳ ጊሽ ሄይቲ ፃላዔ ኦሳንቻቲ ሃንኮ ፂሎ ኦሳንቻታ ሚሳታናስ ባርካ ባናቴꬃ ላሚኮ ኣይኮካ ማላሊሴና። ዉርሴꬃን ኢስቲ ባ ኦሶ ዋጋ ኤካና።
ጳዉሎሲ ሃዋሬቴꬃ ጌዶን ቤዪዳ ዋዬ
16 ኦናስካ ታኒ ኤያ ጊዲዳዚ ሚሳቶፖ ጋዳ ቃሴካ ዮታዲስ። ታ ኢስታስ ኤያ ሚሳቲኮካ ጉꬃ ዎዴስ ታ ጬቄታና ማላ ታና ኢንቴ ኤያ ማላ ቆዲቴ። 17 ታኒ ሄሳꬆ ዱና ኩንꬃ ሃሳዪዛይ ጎዳ ሼኔ ማላ ጊዶንታ ኤያ ኣሳ ማላ ጊዳዳ። 18 ዳሮቲ ባ ኣሾ ቆፋን ጬቄቲዛይሳꬆ ታካ ጬቄታና። 19 ኢንቴ ቃስ ዩሺ ቆፒዛይታ ጊዲዳ ማላ ሃንኮ ኤያታ ኡፋይሳናስ ዳንዳዬታ። 20 ሄሳꬆካ ኦኒካ ኢንቴና ባሲ ኣይሌስኮኔ ኦኒካ ኢንቴና ቦንቂኮ፥ ኦኒካ ኢንቴናን ጎዔቲኮ፥ ኦኒካ ኢንቴና ሌቂኮ፥ ኦኒካ ኢንቴስ ሻጋላን ባቂኮ ኢንቴ ዳንዳዬታ። 21 ኢዚ ታና ዬላሲዛዚ ጊዲኮካ ሃይታ ሃ ሃኖታ ኦꬃናስ ኑኒ ሚኖ ጊዶንታይሳ ታኒ ኢንቴስ ቆንጪሳይስ።
ጊዶ ኣቲን ኦኒካ ጬቄታናስ ፃሊኮ ታካ ኢዛꬆ ፃላዳ ጬቄታና። ታኒ ሄሳ ጊዛይ ሃዒካ ኤያ ጊዳዳ። 22 ሄይታንቲ ኢስቲ ኢብራዌ ኣሳቴ? ታካ ኢብራዌኮ! ኢስቲ ኢስራዔሌ ኣሳቴ? ታካ ኢስራዔሌ ኣሳኮ! ኢስቲ ኣብራሃሜ ዜሬꬃቴ? ታካ ኣብራሃሜ ዜሬꬂኮ! 23 ሄይታንቲ ኪርስቶሳ ኦሳንቻቴ? ታኒ ቃስ ኢስታፌ ቦላራ ኪርስቶሳስ ኦꬂዛዴ። ታ ሄሳꬆ ጊዛይ ጎሻ ማላ ጊዳዳኮ! ታኒ ኢስታፌ ዳሮ ዎዴ ኦሶን ዳቡራዲስ፤ ዳሮ ዎዴ ቃሼታዲስ፤ ዳሮ ዎዴ ጋራፌታዲስ፤ ዳሮ ዎዴ ሃይቆስ ጋካዲስ። * ሃዋ 16፡23
24 ሄꬑ ታማኔ ኡዱፉን ፁርቃፌ ኢቻሹቶ ኣይሁዳታን ጋራፌታዲስ። * ዛሬ 25፡3 25 ሄꬑቶ ዱርቃን ቡኬታዲስ፤ ኢሲቶ ሹቻን ጫዴታዲስ፤ ሄꬑቶ ማርካቤ ጊዶን ታ ቦላ ሜቶይ ጋኪዴስ፤ ኢሲ ኦማርሲኔ ኢሲ ጋላስ ኣባ ጊዶን ጋምዓዲስ። * ሃዋ 14፡19፤ 16፡22 26 ታ ሃሙꬃ ዳሮ ጋሶን ሃꬃ ኪፃይኔ ዲዖይ፥ ፓንጋታፔ ሜቶይ ታና ጋኪዴስ። ታ ቆሞ ኣይሁዳ ኣሳፔኔ ኣይዛቤታፔ ዋዬይኔ ሜቶይ ታና ጋኪዴስ። ካታማንካ ባዞንካ ኣባ ቦላንካ ታና ሜቶይ ጋኪዴስ፤ ሄሳꬆካ ዎርዶ ኣማኒዛይታፔ ሜቶይ ታና ጋኪዴስ። * ሃዋ 9፡23፤ 14፡15 27 ዳሮ ኦꬃ ዳቡራዲስ፤ ዳሮ ዎዴ ꬊስካቤኬ፤ ጋፋኒኔ ሃꬃ ሳሞን ዋዬታዲስ፤ ዳሮ ዎዴ ሚዛ ካꬂ ታስ ꬋዪዴስ፥ ሜጎይኔ ካሎቴꬅ ታና ጋኪዴስ። 28 ታኒ ሃራ ሚሺ ቆፖንታ፥ ጋላስ ጋላስ ታና ቆፒሲዛይ ዎሳ ኬꬃታ ኡባ ጊሽ ቆፒዛ ቆፋ። 29 ኢሲ ኣሲ ዳቡሪሺን ታኒ ኢዛራ ዳቡሮንታ ኣይዴ ኣጋዲና? ኢሲ ኣሲ ናጋራን ኩንዲሺን ታ ቃሴ ኢዛ ሃንቄቶንታ ኣይዴ ኣꬋ ኤራዚና?
30 ጬቄታናስ ኮሺዛዚ ጊዲኮ ታ ጬቄታናይ ታ ዳቡራንቻ ጊዲዳይሳ ታና ቤሲዛ ሚሻን ጬቄታይስ። 31 ሜርናስ ጋላቴቲዳ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣዋ ፆሲ ታ ዎርዶቶንታይሳ ኤሬስ። 32 ታኒ ዴማስቆ ካታማን ዲሺን ካዎ ኣርሲፆሲዮሳፔ ጋርሳራ ዴሬ ኣይሲዛይሲ ታና ኦይካናስ ኮይዲ ሄ ካታማ ፔንጌታ ዛቤታን ናጊሲዴስ። 33 ጊዲኮካ ኣሳይ ታና ኬሼን ዬጊዲ ሄ ካታማ ጊንቤ ማስኮቴራ ዱጌ ዎꬂ ዬዲን ኬሳ ኤካ ኣታዲስ።

*11:3 ሜꬌ 3፡1-5፥13

*11:9 ፒሊ 4፡15-18

*11:23 ሃዋ 16፡23

*11:24 ዛሬ 25፡3

*11:25 ሃዋ 14፡19፤ 16፡22

*11:26 ሃዋ 9፡23፤ 14፡15