12
ጳዉሎሲ ቤዪዳ ኣጁታ
ጬቄቴꬃን ኣይኔ ጎዓይ ባይንዳ ኣጊኮካ ጬቄታናስ ኮሺኮ ጎዳይ ታስ ቆንጪሲ ኢሚዳይሳኒኔ ኢዚ ቤሲዳ ኣጁታን ታ ጬቄታና። ኪርስቶሳስ ጊዲዳ ኢሳዴ ታ ኤራይስ። ሄ ኣዴዚ ታማኔ ኦይዱ ላይꬃፌ ካሴ ሄꬓንꬆ ሳሎ ኤኬቲ ቢዴስ። (ኢዚ ኤኬቲዳይ ባ ኣሾራ ጊዲን ዎይኮ ኣሾራ ጊዶንታ ኣጊን ኤሪኬ ሺን ፆሲ ቃሴ ኤሬስ።)
ጊዲኮካ ኢዚ ባ ኣሾዛራ ቢን ዎይኮ ሜላ ቢን ታ ኤሪኬ። ፆሲ ቃሴ ኤሬስ። ኢዛዴይካ ፑዴ ጋናቴ ኤኬቲዲ ኣሳ ቃላን ቆንጪሳናሲኔ ኣሲ ጋናስ ዳንዳዮንታዝ ኢዚ ሲይዴስ። ታኒ ሄሳ ማላ ኣሳን ጬቄታይስ። ታ ሁዔስ ጊዲኮ ታ ዳቡርሳፌ ሃራ ታ ኢዛን ጬቄታና ሚሺ ታስ ዴና። ሂስቲን ታኒ ቱማ ሃሳዪዛ ጊሽ ጬቄታናስ ኮዪኮካ ታ ኤያ ጊዲኬ። ጊዶ ኣቲን ኦኒካ ታ ቦላ ባ ቤዪዛዛፔኔ ታፔ ሲዪዛይሳፌ ቦላራ ቆፖንታ ማላ ጋዳ ጬቄታናፔ ናጌታይስ።
ሃይታ ታስ ቆንጪዳ ጊታ ሃኖታ ጋሶን ታኒ ኦቶሬቶንታ ማላ ታ ኣሳቴꬅ ኣጉንꬃ ማላ ጫዲዛ ሳኮይ ታስ ኢሜቲዴስ። ሄሲካ ፃላዔፔ ኪቴቲዲ ታና ጫቻን ዋይሲዲ ታ ጬቄቶንታ ማላ ዲጌስ። ሃይሲ ታና ዋይሲዛይሲ ታፔ ኪቻና ማላ ታኒ ጎዳ ሄꬑቶ ዎሳዲስ። ጊዶ ኣቲን ጎዳይ ቃሴ “ታ ዎልቃይ ኩሜꬅ ጊዲ ቆንጫናይ ኔ ዳቡርሳን ጊዲዳ ጊሽ ታ ኪያቴꬂ ኔስ ጊዳና” ጊዴስ። ሄሳ ጊሽ ኪርስቶሳ ዎልቃይ ታ ቦላ ጊዳና ማላ ኣይ ዎዴፔካ ቦላራ ታኒ ዳቡርሺን ሄ ዎዴ ኡፋይሳን ጬቄታናስ ዶሳይስ። 10 ታኒ ዎልቃ ዴሚዛይ ዳቡሪዛ ዎዴ ጊዲዳ ጊሽ ታ ኪርስቶሳ ጊሽ ዳቡሪሺን፥ ጫዬቲሺን፥ ሜቶቲሺን፥ ጎዴቲሺን፥ ሙዞቲሺን ታና ኡፋይሴስ።
ቆሮንቶሴ ኣሳ ጊሽ ጳዉሎሳ ቆፋ
11 ታኒ ኤያ ኣሳ ማላ ሃሳያዲስ! ታኒ ሄሳꬆ ሃሳያና ማላ ኦꬂዳይ ኢንቴናኮ! ኢንቴ ታና ጋላታናስ ቤሴሲኮ ሺን ታ ኦናኮኔ ኤሬቶንታዴ ጊዲኮካ ሃንኮ ጊታ ጌቴቲዳ ሃዋሬታፔ ታኒ ኣዛንካ ጉፂኬ። 12 ታኒ ቱሙ ሃዋሬ ጊዲዳይሳ ኤሪሲዛ ሃኖቲ ታ ኢንቴናራ ዳሼ ዳንዳያን ፖሊዳ ኦሶታ። ሄይቲካ ማላታታ፥ ጊታ ኦራꬃ ሚሼታኔ ማላሊሲዛ ኦሶታ። 13 ታኒ ኢንቴስ ቶሆ ጊዶንታ ኣጎሪፔ ኣቲን ሃንኮ ሃራ ዎሳ ኬꬃታፔ ኢንቴና ኣዛን ፓጪሳዲና? ሄሲካ ሞሮ ጊዲኮ ኢንቴ ታና ማሪቴ።
14 ታኒ ሄ ኢንቴኮ ባናስ ጊጌቲሺን ሃይሲ ሄꬓንꬆ። ታኒ ኢንቴስ ቶሆ ጊዳናስ ኮዪኬ። ታኒ ኢንቴና ኮያይስ ኣቲን ኢንቴ ሚሻ ኮዪኬ። ኣዋቲ ናይታስ ሚሻ ሺሼቴስ ኣቲን ናይቲ ኣዋታስ ሚሻ ሺሺ ኤሬቴና። 15 ታኒ ኢንቴ ጊሽ ታናካ ታስ ዲዛዝ ዉርሳ ኢንቴስ ኣꬃ ኢሚዳኮ ታና ዳሮ ኡፋይሴስ። ሂስቲን ታኒ ኢንቴና ሃይሳ ማላ ዳሮ ሲቂሺን ኢንቴ ቃስ ታና ዋኒ ጉꬃራ ሲቄቲ?
16 ኣይ ጊዲኮካ ታ ኢንቴስ ቶሆ ጊዳቤኬ ሺን ኢንቴስ ታ ኢንቴና ጮ ጌኔን ባሌꬃ ኦይኪዳዚ ሚሳቴስ። 17 ታ ኢንቴኮ ኪታ ዬዲዳ ኣሳታፔ ኢሳዴ ባጋራካ ኢንቴፌ ጎዔታዲና? 18 ቲቶሲ ኢንቴኮ ባና ማላ ታ ኢዛ ዎሳዲስ። ሄሳ ኑ ኢሻዛካ ኢዛራ ጋꬃ ዬዳዲስ። ሂስቲን ቲቶሲ ኢንቴፌ ኣይኮ ጎዔቲዴ? ታኒኔ ኢዚ ኢንቴስ ኦꬂዳይ ኢሲ ዎዝናን ጊዴኔ? ካሴ ኑ ሃኖይ ኢሲ ማላ ጊዴኔ?
19 ኢንቴ ዉሪካ ሃዒ ጋካናስ ቆፒዛይ ኑ ኢንቴ ሲንꬃን ኑና ኣሻናስ ሃኒዛ ሚሻ ማላ ፄሌቲ? ኑኒ ኪርስቶሳን ጊዲዲ ኢንቴስ ዮቲዛይሲ ፆሳ ሲንꬃና። ታ ሲቆቶ! ኑ ሃይሳ ዉርሲ ዮቲዛይ ኢንቴና ጎዓናስ ጊዲኮ! 20 ታኒ ሄ ቢዛ ዎዴ ኦኔ ኤሪዛይ ኢንቴ ታ ኮይዳ ማላ ሃኖንታ ኣጊኮ ታካ ኢንቴ ኮዪዛ ማላ ጊዶንታ ዳሼ ጋጌታኔሻ ጋዳ ሂርጋይስ። ሄሳꬆካ ኢንቴ ጊዶን ኦሺ፥ ቃናቴቴꬂ፥ ሃንቆይ፥ ዙፔቴꬂ፥ ኣሳ ሱንꬅ ኢሶይ፥ ዚጊርሲ፥ ኦቶሬቴꬂኔ ካቺ ዱስ ኣጌና ጋዳ ሂርጋይስ። 21 ታኒ ቃሴካ ሄ ኢንቴኮ ቢሺን ኦኔ ኤሪዛይ ታ ጎዳይ ታና ኢንቴ ሲንꬃን ካዉሻንዴ ጋዳ ሂርጋይስ። ሃይሳፌ ካሴ ናጋራ ኦꬂዲ ሄ ኦꬂዳ ቱናቴꬃን፥ ላይማኒኔ ጮ ሜላ ዬዳ ዱሳስ ማሮቴꬃን ጌሎንታ ኣሳታ ጋሶን ታ ሙዞቴꬃን ዎꬋንዲና ጋዳ ሂርጋይስ።