13
ዉርሴꬃ ዞሬኔ ሳሮካ
ሂስቲኮ ታኒ ኢንቴኮ ቢሺን ሃይሲ ታስ ሄꬓንꬆ። ኣይዴካ ጊዲን ዮዖይ ሚኒዛይ ናምዑ ማርካን ዎይኮ ሄꬑ ማርካና። * ዛሬ 17፡6፤ 19፡15 ኢንቴና ቤያናስ ታ ናምዓንꬆ ቦይሳን ታ ኢንቴናራ ዳሼ ኢንቴ ናጌታና ማላ ታ ኢንቴስ ሚንꬃ ዮታዲስኮሺን፤ ሃዒካ ቃሴ ሃሆን ዳዳ ሃይሳፌ ካሴ ናጋራ ኦꬂዳይታሲኔ ሃንኮይታስ ሚንꬃ ዮታይስ። ሃዒ ታ ኢንቴኮ ሄ ሲማ ቢኮ ኢስታፌ ኦናስካ ሚሼቲኬ። ሄሲካ ቃሴ ታናን ጊዲዲ ኢንቴስ ዮቲዛይ ኪርስቶሳ ጊዲዳይሳ ኢንቴ ሻኪ ኤራናስ ኮዪዛይሳ ቤሴስ። ኢንቴ ኣቻን ዲዛ ኪርስቶሲ ዎልቃማ ኣቲን ላፋ ጊዴና። ኢዚ ማስቃሌ ቦላ ካቄቲዲ ዳቡራን ሃይቂኮካ ሃዒ ቃስ ፆሳ ዎልቃን ፓፃ ዴስ። ኑካ ኢዛራ ላፋታ ጊዲኮካ ኢንቴ ጊሽ ጊዲ ፆሳ ዎልቃን ሚኒ ዶስ።
ኢንቴ ኣማኖን ሚኒ ዲዛኮኔ ኤራናስ ኣኔ ኢንቴርካ ኢንቴና ፓጪ ፄሊቴ። ዬሱስ ኪርስቶሲ ኢንቴናን ዲዛይሳ ሻኪ ኤሪቤይኬቲ? ሄሳꬆ ሃኖንታ ኣጊኮ ኢንቴ ፓጬን ኩንዲዴታ ጉሳ። ኑኒ ፓጬን ኩንዶንታይሳ ኢንቴ ሻኪ ኤራና ጋዳ ሂዶታ ኦꬃይስ። ኢንቴ ኢታ ሚሺ ኦꬆንታ ማላ ኑኒ ፆሴ ዎሶስ። ኑኒ ዎሲዛይካ ኑ ኣይኮካ ዳንዳዪዛይታ ጊዶንታ ኣጊኮካ ኢንቴ ኡባ ዎዴ ሎዖ ኦሶ ኦꬃናፔ ኣቲን ኑ ጎባቴꬂ ኢንቴና ቤሳናስ ጊዴና። ኑኒ ቱማቴꬃስ ኦꬆስ ኣቲን ቱማፔ ካሬራ ኣይኮካ ኦꬃና ዳንዳዮኮ። ኑኒ ዳቡራንቻታ ጊዲን ኢንቴ ቃስ ሚኖታ ጊዲሺን ኑና ኡፋይሴስ። ኑ ዎሳይ ኢንቴ ቦላ ዎሶይ ባይንዳይታ ጊዳና ማላሳ። 10 ታኒ ሃይሳ ኢንቴስ ዬዲዛ ኪታዛ ኢንቴፌ ሃካ ዳሼ ፃፊዳይ ሄሳ ጊሻሳ። ሄሳ ማላን ታ ኢንቴኮ ቢዛ ዎዴ ታስ ጎዳይ ኢሚዳ ኣዋቴꬃን ታ ኢንቴና ዋይሲኬ። ጎዳይ ታስ ኣዋቴꬅ ኢሚዳይ ኢንቴና ሚንꬃናስ ኣቲን ላላናስ ጊዴና።
11 ኣኔ ሃዒ ታ ኢሻቶ! ሳሮ ዲቴ፤ ኢንቴ ዱሳ ሎዔꬂቴ፤ ታ ኢንቴና ዞሮይሳ ካሊቴ፤ ኣሳይ ኢሶይ ኢሳራ ሲጌቲቴ። ሳሮን ዲቴ፤ ሲቆኔ ሳሮ ጎዳይ ኢንቴናራ ጊዳና። 12 ሲቆ ዬሬቴꬅ ዬሬቲዲ ኢሶይ ኢሳራ ሳሮኬቲቴ።
13 ኣማኒዛ ኣሳይ ዉሪካ ኢንቴና ሳሮ ጌስ። 14 ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኪያቴꬂ፥ ፆሳ ሲቆይኔ ፂሎ ኣያና ኢሲፌቴꬅ ኢንቴናራ ኡባታራ ጊዶ።

*13:1 ዛሬ 17፡6፤ 19፡15