ጳዉሎሲ
ጋላቲያ ኣሳስ
ፃፊዳ ኪታ
ጊዶ ቆፋ
ዬሱሲ ኣሺዛዴ ጊዲዳይሳ ዮቲዛ ሚሺራቾ ቃላይ ኡባሶን ኣይዛቤታስ ሳባኬቲን ኣሳይ ኣማኒ ኣማኒ ዳሪሺን “ኣማኒዛዴ ጊዳናስ ካሴ ሙሴ ዎጋ ፖሊ ናጋናስ ኮሺዜዬ? ኮሼኔ?” ጊዛ ኦይሾይ ዴንዲዴስ። ቄሪ ኢሲያ ጌቴቲዛሶን ኦሮሜ ካዎይ ሃሪዛሶን ጋላቲያን ዲዛ ኣማኒዛ ኣሳ ጋርሳን “ኣሲ ፆሳ ኣቻን ፂሎ ጊዳናስ ዬሱሳን ኣማኖ ፃላላ ጊዶንታ ሙሴ ባጋራ ኢሜቲዳ ዎጋዛ ፖሎ ኮሼስ” ጊዲ ጳዉሎሳራ ኤቄቲዛይቲ ዴቴስ።
ጳዉሎሲ ቃስ ጋላቲያ ኪታ ፃፊዳይ ሃይሳ ሃ ቲሚርቴዛን ባሌቲዳ ኣሳቲ ቱማ ቲሚርቴኮኔ ቱማ ኣማኖኮ ዛራናሳ። ጳዉሎሲ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሃዋሬ ጊዲዳይሳ ቆንጪሴꬃን ዶሜስ። ኢዛ ሃዋሬቴꬅስ ፄይጊዳይ ፆሳ ኣቲን ኢዚ ኣሳ ፄይሳን ኪቴቶንታይሳኔ ቃስ ኢዚ ኪቴቲዳይ ኣይሁዳ ኣሳኮ ጊዶንታ ኣይዛቤታስ ጊዲዳይሳ ዉርሲ ቢርሽ ዮቴስ። ዉርሴꬃ ሼምፖታ ጋርሳን ኣማኖ ዱሲ ዬሱሳ ኣማኖን ቤቲዛ ሲቆፔ ጊዲዳይሳ ሎዔꬂ ዮቴስ።
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ጌሎሶ 1፡1-10
ጳዉሎሳስ ኢሜቲዳ ሃዋሬቴꬅስ ማታ 1፡11-2፡21
ፆሳ ኪያቴꬃ ሚሺራቾ ቃላ 3፡7-4፡31
ኣማኒዝይታ ጎቃቴꬂኔ ኣማኖ 5፡1-6፡10
ኩሻ ቆፋ 6፡11-18
1
ኣሲ ኪቲዳዴ ጊዶንታ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሃይቆፔ ዴንꬂዳ ኢዛ ኣዋ ፆሳፌ ኪቴቲዳ ጳዉሎሳፔ። ታናራ ዲዛ ኢሻታ ኡባፌ ጋላቲያን ዲዛ ዎሳ ኬꬃታስ። ኑ ኣዋ ፆሳፌ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳፔ ፆሳ ኪያቴꬂኔ ሳሮይ ኢንቴስ ጊዶ። ኑ ኣዋ ፆሳ ሼኔ ጊዲን ኢታ ኣላሜዛፔ ኑና ኣሻናስ ባና ኣꬂ ኢሚዳይሳስ፥ ሜርፔ ሜርና ጋካናስ ኢዛስ ቦንቾይ ጊዶ።
ሚሺራቾ ቃላይ ሜፂ ኢሲኖ
ኢንቴ ኪርስቶሳ ኪያቴꬃን ፄይጊዳይሳ ኣጋጊዲ ሃራ ዱማ ሻኮ ሚሺራቾ ቃላኮ ሲሚዳይሲ ታና ዳሮ ማላሊሴስ። ታ ሄሳ ጊዳ ጋሶይ ኢንቴና ባሌꬂዛይቲኔ ኪርስቶሳ ሚሺራቾ ቃላ ሚርቂዛ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ዲዛ ጊሻሳ፤ ቱማ ጊኮ ሚሺራቾ ቃላይ ኢሲኖ ፃላ። ጊዶ ኣቲን ኑና ጊዲን ዎይኮ ሳሎ ኪታንቻ ጊዲንካ ኑ ኢንቴስ ሳባኪዳ ሚሺራቾ ቃላፔ ሃራ ዱማ ሚሺራቾ ቃላ ሳባኪኮ ሄሳዴይ ሜርናስ ቃንጌቲዳዴ ጊዶ። ታ ካሴ ጊዳ ማላካ ሃዒካ ዛራዳካ ካሴ ኢንቴ ኤኮ ሚሺራቾ ቃላፔ ሃራ ዱማ ሚሺራቾ ቃላ ሳባኪኮ ኢዛዴይ ሜርናስ ቃንጌቲዳዴ ጊዶ ጋይስ።
10 ሃዒ ታ ኣሲ ታና ኤሮሾ! ሃሹ ጋና ማላ ኮያዚናዬ? ፆሲ ሃሹ ጋና ማላ ኮያዚና? ዎይኮ ኣስ ኡፋይሳና ኮያዚና? ታ ኣስ ኡፋይሳና ኮዪዛኮ ኪርስቶሳ ኦሳንቻ ጊዲኬ።
ፆሲ ጳዉሎሳ ፄይጊዴስ
11 ታ ኢሻቶ! ታ ኢንቴስ ሳባኪዳ ሚሺራቾ ቃላይ ኣሳ ኦሶ ጊዶንታይሳ ኢንቴ ኤራና ማላ ኮያይስ። 12 ሃይሳ ሃ ሚሺራቾ ቃላዛ ዬሱስ ኪርስቶሲ ታስ ቆንጪሲዴስ ኣቲን ታ ኦናፔካ ኤካቤኬ፤ ዎይኮ ኦኒካ ታና ታማርሲቤና።
13 ታኒ ካሴ ኣይሁዳታ ኣማኖን ዋና ዲዛኮኔ ፆሳ ዎሳ ኬꬄ ታ ኣይ ማላ ጎዲዳኮኔ ቃሴ ሙሌ ꬋይሳናስ ታ ኣይ ማላ ዳፌቲዳኮኔ ኢንቴ ሲዪዴታ። * ሃዋ 8፡3፤ 22፡4-5፤ 26፡9-11 14 ካሴ ታ ዲዛ ዎዴን ዲዛ ዳሮ ኣይሁዳ ኣሳታ ዳሮታፔ ኣማኖን ኣꬋይስ። ካሴ ኑ ኣዋታ ዎጋ ናጋናስ ዳሮ ዳፌታይሲሺን። * ሃዋ 22፡3
15 ጊዶ ኣቲን ካሴ ኮይሮ ታኒ ታ ኣዪ ኡሎን ዲሺን ባሲ ዶሪዲ ባ ኪያቴꬃን ታና ፄይጊዳ ፆሳይ 16 ኣይዛቤታ ጊዶን ኢዛ ናዛ ጊሽ ታ ሳባካና ማላ ባ ናዛ ታናን ቆንጪሳናስ ዶሲዳ ጊሽ ታ ኦና ኣሳራካ ዞሬታቤኬ። 17 ታፔ ካሴ ሃዋሬ ጊዲዳይታኮ ዬሩሳላሜ ባቤኬ ሺን ኣማኒዳ ማላ ሄራካ ኣራቤ ቢታ ባዲስ፤ ሄፔካ ዳማስቆ ሲማዲስ። 18 ሄፔካ ሄꬑ ላይꬃፌ ጉዬ ጴፅሮሳራ ጋጋናስ ዬሩሳላሜ ባዲስ። ኢዛራ ጋጋዳ ታማኔ ኢቻሹ ጋላስ ጋካናስ ሄን ጋምዓዲስ። * ሃዋ 9፡26-30 19 ጊዶ ኣቲን ጎዳ ኢሻ ያቆቤፔ ኣቲን ሃዋሬታፔ ኦናካ ቤያቤኬ።
20 ሃይሳ ታ ኢንቴስ ፃፊዛይሳን ታ ዎርዶ ሃሳዮንታይሳ ፆሳ ሲንꬃን ዮታይስ። 21 ሄሳፌ ጉዬ ጌዴ ሶሪያኔ ኪልቂያ ጌቴቲዛ ዴሬ ባዲስ። 22 ዩሁዳ ዴሬን ዲዛ ኪርስቶሳን ኣማኒዛ ኣሳይ ታና ቤይቤና። 23 ጊዶ ኣቲን “ቤኒ ኑና ኣማኖ ጊሽ ጎዲ ꬋይሳና ኮዪዛ ኣዴዚ ሃዒ ሄ ኣማኖ ዛሪ ሳባኬስ” ጊዛ ዎሬ ፃላ ሲዪዳ። 24 ሄ ኣሳይ ታ ጋሶን ፆሴ ጋላቲዴስ።

*1:13 ሃዋ 8፡3፤ 22፡4-5፤ 26፡9-11

*1:14 ሃዋ 22፡3

*1:18 ሃዋ 9፡26-30