2
ጳዉሎሳ ሃዋሬቲ ሞኪ ኤኪዳ
ታማኔ ኦይዱ ላይꬃፌ ጉዬ ቃሴካ ዬሩሳላሜ ባዲስ፤ ሄ ዎዴ ባርናባሳራ ዳይስ፤ ቲቶሳካ ታናራ ኤካ ባዲስ። * ሃዋ 11፡30፤ 15፡2 ታስ ቆንጪዳ ጊሽ ሄ ባዲስ። ኣይዛቤታ ጊዶን ታ ሳባኪዛ ሚሺራቾ ቃላካ ኢስታስ ዮታዲስ። ጊዶ ኣቲን ታ ካሴ ሜላ ዎፂዳኮ ጋዳኔ ቃሴካ ሲንꬃፌ ጮ ሜላ ዎፆንታ ማላ ሂርጋዳ ዋናቲዛይታስ ዱማ ኤሪሳዲስ። ሃራይ ኣቶሺን ታናራ ዲዛ ቲቶሲ ኢዚ ጊሪኬ ኣስ ሺን ኢዚ ቃፃሬታና ማላ ዎልቃꬂቤቴና። ሃይሲ ሃ ዮዖዚ ዴንዲዳይ ኢሲ ኢሲ ዎርዶ ኣማኒዛይቲ ኑኒ ዬሱስ ኪርስቶሳን ዴሚዳ ጌሻቴꬃ ዩዪ ዩዪ ፓጪ ቤያናሲኔ ኑና ኣይሌቴꬃን ዛሪ ጌልꬃናስ ሎዳራ ኑኮ ሳሊ ጌሊዳ ጊሻሳ። ሃይታ ሄ ኣሳታስ ኑኒ ኢሲቶካ ሃሬቲቤኮ። ሄሲካ ኢንቴ ሚሺራቾ ቃላ ቱማቴꬃን ኤቂ ዳና ማላ ጊዲኮ።
ዋና ሚሳቲዛ ኣሳቲ ታስ ኣይኮካ ሚሳቴቴና፤ ፆሲ ኣሳ ኣይፌሶ ቤዪዲ ማዶ ኦꬂ ኤሬና። ሄይቲ ሄ ኣሳቲ ታ ኪቲዛ ዮዖታስ ታስ ኣይኮካ ጉጂቤቴና። * ዛሬ 10፡17 ጊዶ ኣቲን ጴፅሮሲ ቃፃሬቲዳይታስ ሚሺራቾ ቃላ ሳባካናስ ሃዳራ ኤኪዳይሳ ማላ ታካ ቃፃሬቶንታይታስ ሚሺራቾ ቃላ ሳባካናስ ሃዳራ ኤኪዳይሳ ኢስቲ ኤሪዳ። ጴፅሮሲ ኣይሁዳታስ ሃዋሬ ጊዲ ኦꬃና ማላ ኦꬂዳ ፆሳይ ታካ ኣይዛቤታስ ሃዋሬ ጊዳ ኦꬃና ማላ ታስ ኦꬂዴስ። ዋናቲ ያቆቤይ፥ ጴፅሮሲኔ ዮሃንሲካ ታስ ኢሜቲዳ ፆሳ ኢሞታ ኣኬኪዲ ታሲኔ ባርናባሳስ ባ ኡሻቻ ኩሼ ኢሚዳ፤ ሄሳፌ ጉዬ ኑኒ ኣይዛቤታስ ኢስቲ ቃስ ኣይሁዳታስ ቃላ ዮታናስ ቃላ ኤሮ ጊ ኤኪዳ። 10 ኢስቲ ኑስ ሃዳራ ጊዳይ ማንቆታስ ቆፋ ኑ ኣጎንታ ማላ። ታ ኣሞይካ ሄሳ ኦꬃናሳ።
ጳዉሎሲ ጴፅሮሳ ቆጲዴስ
11 ጴፅሮሲ ኣንፆኪያ ዪዳ ዎዴ ኤሬቲዳ ባላ ኦꬂዳ ጊሽ ታ ኢዛ ቆንጬን ቆጳዲስ። 12 ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ያቆቤ ኣቻፌ ያናፔ ካሴ ጴፅሮሲ ኣይዛቤታራ ኢሲፌ ካꬅ ሚዛይሳ ኣጊዲ ኣሳቲ ዪዳፔ ጉዬ ቃፃሬቲዳ ኣሳታስ ባቢዲ ኣይዛቤታፔ ሻኬቲዳ ጉዬ ጉዬ ጉሲ ኦይኪዴስ። 13 ባርናባሲካ ኢስታꬆ ቆꬌፔ ቆሞን ሃኖን ኤኬታና ጋካናስ ሃራ ኣይሁዳ ባጋፌ ኣማኒዳ ኣሳይካ ኢዛራ ኢሲፌቲዴስ። 14 ኢስታ ኦሶይ ሚሺራቾ ቃላ ቱማን ጊዶንታይሳ ታ ኤራዳ ኩሜꬃ ኣሳ ኣቻን ጴፅሮሳ “ኔ ኣይሁዳ ኣስ ሺን ኣይዛቤታ ዎጋን ኣቲን ኣይሁዳታ ዎጋን ዳቤዪካ፤ ሂስቲን ኣይዛቤቲ ኣይሁዳታ ዎጋ ካላና ማላ ኣዛስ ዎልቃꬃይ?” ጋዲስ።
15 “ኑኒ ኑ ዬሌቴꬃን ኣይሁዳታፔ ኣቲን ኣይዛቤታ ማላ ናጋራንቻ ጊዶኮ። 16 ኣሲ ዬሱስ ኪርስቶሳን ኣማኖን ፂላና ኣቲን ዎጋ ናጎን ፂሎንታይሳ ኑ ኤሮስ። ሄሳ ጊሽ ዎጋ ናጎን ጊዶንታ ኪርስቶሳ ኣማኖን ኑ ፂላና ማላ ኑካ ቃሴ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣማኒዶስ። ዎጋ ናጎን ኦኒካ ፂሌና። * ማዛ 143፡2፤ ኦሮ 3፡20፥22
17 ኑ ኪርስቶሳን ፂላና ኮይኮ ኑ ናጋራንቻታ ጊዲዳይሲ ቆንጪ ኤሬቲዴስ። ሂስቲን ኪርስቶሲ ናጋራይ ዳሪ ዳሪ ባና ማላ ኮዪዜ? ኮዬና። 18 ታኒ ላሊዳይሳ ዛራዳ ታርካ ታ ኩሼራ ኬፂኮ ታካ ዎጋ ሞሪዳዴ ጊዲዳይሳ ኣማኔታይስ። 19 ታኒ ፆሳስ ዳና ማላ ዎጋ ባጋራ ሄ ዎጋስ ሃይቃዲስ። 20 ታኒ ኪርስቶሳራ ካቄታዲስ፤ ሃይሳፌ ጉዬ ታኒ ታስ ዲኬ፤ ጊዶ ኣቲን ኪርስቶሲ ታ ጊዶን ዴስ። ሃዒካ ታ ኣሾን ዲዛ ዱሳይ ታና ዶሲዲ ባና ታ ጊሽ ኣꬂ ኢሚዳ ፆሳ ና ቦላ ዲዛ ኣማኖን ዲዛ ዱሳ። 21 ታኒ ፆሳ ኪያቴꬅ ካዉሺኬ። ፂሎቴꬂ ዎጋ ናጎን ቤቲዛ ሚሽ ጊዲኮ ኪርስቶሲ ሜላ ሃዳ ሃይቂዴስ ጉሳካ!”

*2:1 ሃዋ 11፡30፤ 15፡2

*2:6 ዛሬ 10፡17

*2:16 ማዛ 143፡2፤ ኦሮ 3፡20፥22