ዮሃኒሲ
ፃፊዳ ኮይሮ ኪታ
ጊዶ ቆፋ
ዮሃኒሲ ኮይሮ ዬዲዳ ኪታዛን ናምዑ ኣይፌ ዮቲ ዴቴስ። ሄይቲካ ሄ ኪታዛ ናባቢዛይታስ ፆሳራኔ ፆሳ ና ዬሱስ ኪርስቶሳራ ኢሲፌቴꬅ ዴዓና ማላ ኢስታ ሚንꬄꬃናሲኔ ሄሳ ሄ ኢሲፌቴꬃ ꬋይሲዛ ዎርዶ ቲሚርቴፌ ኢስቲ ናጌታና ማላ። ሃይሲ ኪታይ ፃፌቲዛ ዎዴ ሄ ኣላሜዛ ቦላ ዳሮ ዎልቃማ ዎርዶ ቲሚርቴይ ዴስ። ሄ ቲሚርቴዚካ ኢሲ ኢሲ ኣማኒዛ ኣሳታ ኣማኖፔ ካሬ ኬሲዴስ። ሄ ዎርዶ ኣስታማሬቲ ታማርሲዛ ኢታ ቲሚርቴይ 1. “ፆሲ ኣያና ኣላሜ ፃላላ ሜꬊዴስ። 2. ሃይሳ ሃ ኣላሜዛን ዲዛ ኣይፌን ቤቲዛ ሚሺ ኡባኔ ኑ ኣሳቴꬂ ፆሲ ሜꬊቤና። ሄሳ ጊሽ ሄ ሜꬌቴꬃቲ ዉሪካ ኢታ ፃላ። 3. ሃይሲ ኣይፌን ቤቲዛ ኣላሜዚኔ ኑ ኣሳቴꬃይ ኑ ኣያና ቆሃናሲኔ ቱኒሳናስ ዳንዳዬና።” ሃይሳ ጉሲ “ኮይሮ ፆሳፌ ዪዳ ዬሱሳስ ኣሳ ኣሳቴꬅ ዴና። ቃሴካ ናምዓንꬆራ ኢሳዴይ ሃራ ኣሳ ቦላ ናጋራ ኦꬂኮኔ ኢዚ ሃራ ኣስ ኢፂኮ ሄሳዴ ኦꬆዚ ኢዛ ኣያና ቆሃናሲኔ ቱኒሳናስ ዳንዳዬና” ጉሳ። ሄይቲ ሄ ኣስታማሬቲ “ኣቶቴꬃ ጉሲ ሃይሳ ኣላሜዛ ዱሳስ ቆፖንታ ኣጎ ኮሼስ” ጊ ታማርሴቴስ። ሄሳራካ ጋꬂዲ “ሎዖ ኦሶን ጊዲን ዎይኮ ኣሴ ሲቆይ ሙሌካ ኮሼና” ጊ ታማርሴቴስ።
ሄሳ ጊሽ ዮሃኒሲ ባ ኪታን ሄሳꬆ ዎርዶ ቲሚርቴይ ቱሙ ኣማኖ ቲሚርቴፌ ካሬ ጊዲዳይሳ ታማርሴስ። ሄሳ ሄ ቲሚርቴዛ ኢፆን ዬሱስ ኪርስቶሲ ኩሜꬃራ ኣሴኮ፤ ዬሱሳን ኣማኒዛይቲኔ ፆሴ ሲቂዛይቲ ዉሪካ ባ ጋርሳን ኢሶይ ኢሳራ ሲቄታናስ ቤሴስ ጊዲ ኤሪሲዴስ። ቃሴካ ዬሱሲ ቱሙ ኣሳ ኣሾ ማይዒዳይሳኔ ዬሌቲዳይሳ ካዲዛዴይ ፆሳፌ ዬሌቲቤና። (4፡2-3) ጎዳ ፆሳፌ ዬሌቶንታዴይ ቃሴ ፆሳፔ ጊዲዳዴ ሲቃናዉ ዳንዳዬና። ፆሳፌ ዬሌቲዳዴይ ኡባ ዎዴ ናጋራን ዴዓናስ ዳንዳዬና። (3፡10)
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ጌሎሶ 1፡1-4
ፖዖኔ ꬉማ 1፡5-2፡29
ፆሳ ናይታኔ ፃላዔ ናይታ 3፡1-24
ቱማኔ ዎርዶ 4፡1-6
ቱማ ሲቆ 4፡7-21
ፆኒዛ ኣማኖ 5፡1-21
1
ዴዖ ቃላ
ዴዖ ቃላ ጊሽ ኮይሮፔ ዲዛይሳ ኑኒ ኑ ሃይꬃን ሲዪዳይሳኔ ኑ ኣይፌራ ቤዪዳይሳ ሎዔꬂ ፄሊዳይሳ፥ ኑ ኩሼራ ኦይኪ ቤዪዳይሳ ጊሽ ሃሳዮስ። * ዮሃ 1፡1 ዴዖይካ ቆንጪዴስ፤ ኑካ ኑ ኣይፌራ ቤዪዲ ማርካቶስ። ኢዛስ ኢዛ ኣዋ ኣቻን ዲዛይሳኔ ኑስካ ቆንጪዳ ሜርና ዴዖ ጊሽ ኑ ኢንቴስ ዮቶስ። * ዮሃ 1፡14 ኢንቴስካ ኑናራ ኢሲፌቴꬂ ዳና ማላ ኑኒ ቤዪዳይሳኔ ሲዪዳይሳ ኢንቴስ ዮቶስ። ኑ ኢሲፌቴꬃይካ ኣዋራኔ ኢዛ ና ዬሱስ ኪርስቶሳራ። ኑ ኡፋይሳይ ኩሜꬅ ጊዳና ማላ ኑ ሃይሳ ኢንቴስ ፃፎስ። * ኑ ኡፋይሳይ ኢሲ ኢሲ ቢርሼቻታን ኢንቴ ኡፋይሳይ ጌቴቲዴስ።
ፖዖን ሲሜሬቴꬅ
ኑ ኢዛፔ ሲይዲ ኢንቴስ ዮቲዛ ኪታይ “ፆሲ ፖዖ፤ ኢዛ ኣቻን ሙሌካ ꬉማይ ዴና” ጊዛይሳ። “ኑ ꬉማን ሲሜሬቲሼ ኢዛራ ኑስ ኢሲፌቴꬂ ዴስ” ጊኮ ዎርዶቶስ ኣቲን ቱማን ዶኮ። ጊዶ ኣቲን ኢዚ ፖዖን ዲዛ ማላ ኑካ ፖዖን ሲሜሬቲኮ ኑ ጋርሳን ኑስ ኢሲፌቴꬂ ዴስ፤ ኢዛ ና ዬሱስ ኪርስቶሳ ሱꬂ ኑና ናጋራ ኡባፌ ጌሼስ።
ኑ ኑናን ናጋራይ ባዋ ጊኮ ኑርካ ኑና ባሌꬆስ፤ ቱማይካ ኑናን ዴና። ኑኒ ኑ ናጋራ ፓፂኮ ኢዚ ኑ ናጋራ ኣቶ ጋናሲኔ ኑ ቆሆፔ ኑና ዉርሲ ጌሻናስ ኢዚ ኣማኔቲዳዴኔ ፂሎ። 10 ኑ ናጋራ ኦꬂቤኮ ጊኮ ኢዛ ኑ ዎርዳንቻ ኬሶሲኔ ኢዛ ቃላይካ ኑናን ዴና።

*1:1 ዮሃ 1፡1

*1:2 ዮሃ 1፡14

*1:4 ኑ ኡፋይሳይ ኢሲ ኢሲ ቢርሼቻታን ኢንቴ ኡፋይሳይ ጌቴቲዴስ።