5
ፆሳ ናን ኣማኖ
ዬሱሲ ኢዚ ኪርስቶሳ ጊዲዳይሳ ኣማኒዛይ ዉሪ ፆሳፌ ዬሌቲዴስ። ኣዋ ዶሲዛይ ዉሪ ናዛካ ኢዛꬆ ዶሴስ። ኑኒ ፆሴ ዶሲኮኔ ኢዛ ኣዛዞ ናጊኮ ኑ ፆሳ ናይታ ሲቂዛይሳ ሄሳን ኤሮስ። ፆሳ ዶሶ ጉሲ ኢዛ ኣዛዞ ናጎ፤ ኢዛ ኣዛዞቲ ዴፆ ጊዴቴና። ጋሶይካ ፆሳፌ ዬሌቲዳይ ዉሪ ኣላሜ ፆኔስ። ኣላሜ ፆኒዛይካ ኑ ኣማኖ። ዬሱሲ ፆሳ ና ጊዲዳይሳ ኣማኒዛዴፌ ኣቲን ኣላሜ ፆኒዛይ ሃራይ ኦኔ?
ሃꬃኒኔ ሱꬃን ዪዳይ ሃይሳ ዬሱስ ኪርስቶሳ። ኢዚ ሃꬃኒኔ ሱꬃን ዪዴስ ኣቲን ሃꬃን ፃላ ዪቤና። ሄሳካ ኢዛ ጊሽ ማርካቲዛይ ኣያና። ሄ ኣያናይ ቱሙ ኣያና። ሄሳ ጊሽ ኢዛስ ሄꬑ ማርካቲ ዴቴስ። ሄይቲካ ኣያና፥ ሃꬄኔ ሱꬃ፤ ሄꬓታ ቃላይካ ኢሲኖ። ኑ ኣሳ ማርካቴꬅ ኣማኒኮ ፆሳ ማርካቴꬂ ሄሳፌ ኣꬌስ። ሄሲካ ኢዚ ባ ናዛ ጊሽ ኢሚዳ ፆሳ ማርካቴꬃ። 10 ፆሳ ናን ኣማኒዛዴ ኡባ ዎዝናን ኢዛ ጊሽ ማርካይ ዴስ። ፆሴ ኣማኖንታይ ዉሪካ ፆሲ ባ ናዛ ጊሽ ኢሚዳ ማርካቴꬃ ኣማኖንታ ጊሽ ኢዛ ዎርዶሴስ።
11 ኢዛ ማርካቴꬃይካ ፆሲ ሜርና ዴዖ ኑስ ኢሚዴስ፤ ሄ ዴዖይካ ኢዛ ናዛን ዴስ ጊዛይሳ። * ዮሃ 3፡36 12 ናዚ ዲዛዴስ ዴዖይ ዴስ፤ ፆሳ ናይ ባይንዳዴስ ዴዖይ ባዋ።
ኩሻ ቆፋ
13 ኢንቴስ ፆሳ ናን ኣማኒዛይታስ ሜርና ዴዖይ ዲዛይሳ ኢንቴ ኤራና ማላ ታ ሃይሳ ኢንቴስ ፃፋይስ። 14 ኑ ፆሳ ሲንꬅ ሺቃናስ ኑስ ዲዛ ፃላቴꬂ ሃይሳ። ኑ ኣይ ሚሺካ ኢዛ ሼኔ ማላ ዎሲኮ ኢዚ ኑ ዎሳ ሲያና። 15 ኑ ኢዛ ዎሲዛ ሚሽ ኢዚ ዉርሲ ሲዪዛይሳ ኑ ኤሪዛ ጊዲኮ ኑ ዎሲዳ ሚሻ ዉርሲ ኤካናይሳ ኑ ኤሮስ።
16 ኦኒካ ባ ኢሻይ ባና ሃይቆስ ጋꬆንታ ናጋራ ኦꬂሺን ቤዪኮ ኢዛስ ዎሶ። ፆሲካ ሃይቆስ ጋꬆንታ ናጋራ ኦꬂዳይታስ ዴዖ ኢማና። ሃይቆስ ጋꬂዛ ናጋራይካ ዴስ። ሃይቆስ ጋꬂዛ ናጋራ ጊሽ ዎሶ ጊኬ። 17 ማካላይ ዉሪካ ናጋራ፤ ሃይቆስ ጋꬆንታ ናጋራይካ ዴስ።
18 ፆሳፌ ዬሌቲዳይ ዉሪ ናጋራ ኦꬄና፤ ጋሶይካ ፆሳ ናይ ኢዛ ናጊዛይሳኔ ኢታይ ኢዛ ቦቾንታይሳ ኑ ኤሮስ።
19 ኑኒ ፆሳፌ ጊዲዳይሳኔ ኣላሜይ ኩሜꬅ ኢታ ኣሳ ኩሼን ዲዛይሳ ኑ ኤሮስ።
20 ፆሳ ናይ ዪዳይሳ ቱሙ ጊዲዳ ኢዛ ኑ ኤራና ማላ ኣኬካ ኢዚ ኑስ ኢሚዳይሳ ኑ ኤሮስ። ኑካ ቱሙ ጊዲዳ ኢዛ ናዛ ዬሱስ ኪርስቶሳን ዶስ፤ ኢዚካ ቱሙ ፆሳን ሜርና ዴዖ።
21 ናይቶ! ኢንቴናቴꬃ ኤቃታፔ ናጊቴ።

*5:11 ዮሃ 3፡36