ዮሃኒሲ
ፃፊዳ ናምዓንꬆ ኪታ
ጊዶ ቆፋ
ናምዓንꬆ ኪታዚ ፃፌቲዳይ ጪማ ጊዲዳ ሃዋሬ ዮሃኒሳን ጊዲሺን ኪታዚ ፃፌቲዳይ ኢሲ ዶሬቲዳ ጎዳቴይሲኔ ኢዚ ናይታሳ። ኦኔ ኤሪዛይ ኢሲ ዎሳ ኬꬃን ዲዛ ኣማኒዛይታስ ፃፌቶንታ ኣጌና። ሃይሲ ሃ ቃንꬃ ኪታዚ ፃፌቲዳይ ኣሳይ ባ ጋርሳን ኢሶይ ኢሳራ ሲቄታና ማላ ቆፊሳናሲኔ ዎርዶ ኣስታማሬታፔ ኢስታ ቲሚርቴፌካ ኣሳይ ናጌታና ማላሳ።
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ጌሎሶ 1-3
ሲቆይ ኡባፌ ኣꬌꬅ 4-6
ዎርዶ ቲሚርቴፌ ናጌታና ማላ ቆፊሶ 7-11
ኩሻ ቆፋ 12-13
1
ታፔ ጪማዛፔ፤ ቱማፔ ታ ዶሲዛ ዶሬቲዳ ጎዳቴይሲኔ ኢዚ ናይታስ፤ ታና ፃላ ጊዶንታ ቱሙ ኤሪዛይቲ ዉሪ ዶሲዛሪስ ኪቴቲዳ ኪታ። * ጎዳቴይሲኔ ኢዚ ናይታስ ዎሳ ኬꬃን ዲዛ ኣባሌታ (ኣማኒዛ ኣሳ) ቤሴስ። ፓይዶ 4-5 ፄላ። ጋሶይካ ሃይሲ ቱማይ ሃዒካ ኑ ጊዶን ዲዛይሳኔ ሲንꬃፌካ ሜርናስ ዳናይሳ።
ፆሳ ኣዋፔኔ ኢዛ ና ዬሱስ ኪርስቶሳፔ ኪያቴꬂ፥ ማሮቴꬂኔ ሳሮይ ቱማኒኔ ሲቆን ኑናራ ጊዶ።
ኔ ናይታፔ ባጋቲ ኣዋፔ ኑስ ኢሜቲዳ ኣዛዞዛ ማላ ቱማን ሚኒ ዲዛይታ ታ ቤዪዳ ጊሽ ዳሮ ኡፋዬታዲስ። ሃዒካ ጎዳቴዬ! ካሴፔካ ዲዛሮ ኣቲን ታ ኔስ ሃራ ኦራꬃ ኣዛዞ ፃፊኬ፤ ሄሲካ ኑኒ ኑ ጊዶን ሲቄታናይሳ። * ዮሃ 13፡34፤ 15፡12፥17 ሄ ሲቆይካ ኑ ኢዛ ኣዛዞዛ ማላ ዳናይሳ። ኣዛዞዚካ ኢንቴ ኮይሮ ሲዪዳ ማላ ሲቆን ዳና ማላ።
ዬሱስ ኪርስቶሲ ኣሳ ኣሾ ማይዒዲ ዪቤና ጊዛ ኣማኖንታ ዳሮ ባሌꬂዛይቲ ኣላሜ ቦላ ላሌቲዳ። ሄይታ ማላይ ኣይ ኣሲካ ኣስ ባሌꬂዛዴኔ ኪርስቶሳራ ኤቄቲዛዴ። ኢንቴ ጊዲኮ ኢንቴ ዳቡራ ዋጋፔ ሜላ ኣቶንታ ማላኔ ኩሜꬃ ዎይቶ ኤካና ማላ ኢንቴ ሁዔስ ናጌቲቴ። ኪርስቶሳ ቲሚርቴ ማላ ዶንታ ኣሲኔ ኢዛ ቲሚርቴፌ ባሌቲዲ ካሬ ኬዚዛ ኣስ ኦናንካ ፆሲ ዴና። ኪርስቶሳ ቲሚርቴን ዲዛዴይ ጊዲኮ ኢዛስ ኣዋይኔ ኣዋ ናይ ዴቴስ። 10 ኦኒካ ኢንቴኮ ዪሼ ሄሳ ሄ ቲሚርቴዛ ኤኪ ዮንታ ኣስ ሞኪ ኤኮፍቴኔ ሳሮካ ጎፒቴ። 11 ሞኪ ኤኪዲ ባሶ ጌልꬂዛዴይ ሄሳዴ ኦሶን ኢዛራ ኢሲኖ ጊዴስ።
ዉርሴꬃ ሳሮካ
12 ታ ኢንቴስ ፃፋናስ ኮዪዛ ዳሮ ሚሺ ዴሲሺን ዋራቃታኒኔ ቃላሜን ፃፋና ማላ ኮይኬ። ጊዲኮካ ኑ ኡፋይሳይ ኩሜꬅ ጊዳና ማላ ታ ኢንቴኮ ባዳ ኢንቴ ሲንꬃን ኢንቴናራ ሃሳያናስ ሂዶታ ኦꬃይስ። 13 ዶሬቲዳ ኔ ሚቼይ ናይቲ ኔና ሳሮ ጌቴስ።

*1:1 ጎዳቴይሲኔ ኢዚ ናይታስ ዎሳ ኬꬃን ዲዛ ኣባሌታ (ኣማኒዛ ኣሳ) ቤሴስ። ፓይዶ 4-5 ፄላ።

*1:5 ዮሃ 13፡34፤ 15፡12፥17