ዮሃኒሲ
ፃፊዳ ሄꬓንꬆ ኪታ
ጊዶ ቆፋ
ሄꬓንꬆ ኪታዚካ ፃፌቲዳይ “ጪማ ጊዲዳ ሃዋሬ ዮሃኒሳፔ” ጊሺን ሄ ኪታዚ ኢሲ ዎሳ ኬꬃ ካሌꬂዛ ጋዪዮሳ ጌቴቲዛዴሳ። ጋዪዮሲ ሃንኮ ኣማኒዛይታ ማዲዳ ጊሽ ፃፌዚ ጋላቴስ። ሃራ ባጋራ ቃስ ዲዮትራፌሴ ጌቴቲዛዴ ኢሲ ኢታ ኣሳፔ ናጌታና ማላ ቆፊሴስ። ጋሶይካ ኢዚ ዎሳ ኬꬃ ቦላ ኦቶሬቴꬃፌ ዴንዲዳይሳን ዳና ጊዳና ኮይዛ ጊሻሳ።
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ጌሎሶ 1-4
ጋዪዮሳስ ኢሜቲዳ ጋላታ 5-8
ዲዮፂሮሳስ ሺቂዳ ዋላሴ 9-10
ዲሜፂሮሳስ ኢሜቲዳ ቃላታ 11-12
ኩሻ ቆፋ 13-15
1
ታፔ ጪማዛፔ ቱማፔ ታ ሲቂዛ ታ ሲቆ ላጌ ጋዪዮሳስ። * ሃዋ 19፡29፤ ኦሮ 16፡23-24፤ 1ቆሮ 1፡14
ታ ኢሻዞ! ኔ ሼምፖይ ሎዖን ዲዛ ማላ ኔ ኣሳቴꬃይ ሎዖ ዳና ማላኔ ኔ ኦꬂዛዚ ዉሪካ ኔስ ጊጋ ጊዳና ማላ ታ ኔስ ዎሳይስ። ኔ ቱማስ ኣማኔቲዳዴ ጊዲዳ ማላ ቃሴካ ኔ ሃኖይ ዉሪ ቱሙ ጊዲዳይሳ ኢሲ ኢሲ ኣማኒዛ ኣሳቲ ታኮ ዪዲ ኔ ጊሽ ዮቲን ሲያዳ ታ ዳሮ ኡፋዬታዲስ። ጋሶይካ ታ ናይቲ ሎዖኔ ቱማን ሲሜሬቲሺን ሲሳፌ ኣꬊዛ ሃራ ኡፋይሲ ታስ ዴና።
ጋዪዮሳስ ኢሜቲዳ ሎዖ ማርካቴꬅ
ታ ኢሻዞ! ኢስቲ ኔስ ኢማꬅ ጊዲኮካ ኔኒ ኔ ኢሻታስ ኦꬂዳ ሚሼ ኡባን ኣማኔታዳሳ። ኔ ቦላ ኣይ ማላ ሲቆይ ዲዛኮኔ ኢስቲ ኔ ጊሽ ዎሳ ኬꬃ ኣሳ ሲንꬃን ማርካቲዳ። ኢስቲ ቢዛ ኦጌን ፆሴ ኡፋይሲዛ ሃኖን ኔ ኢስታ ማዲኮ ሎዖ ኦꬃሳ። ኣይሲ ጊኮ ኢስቲ ፆሳ ኣማኖንታይታፔ ኣይኮካ ኤኮንታ ኪርስቶሳ ሱንꬃ ጊሽ ሜላ ኬዚዳ። ሄሳ ጊሽ ኑ ኢሲፌ ቱማስ ኦꬃና ማላ ሄይታንታ ማላታ ሞኪ ኤካናስ ቤሴስ።
ታ ዎሳ ኬꬃስ ሃይሳፌ ካሴ ፃፋዲስ። ጊዶ ኣቲን ካሌꬂዛዴ ጊዳና ኮዪዛ ዲዮፂራፆሲ ኑ ጊዛዝ ኤኬና። 10 ሄሳ ጊሽ፥ ታ ሄ ቢኮ ኢዚ ባ ኢታ ቃላን ኑ ሱንꬅ ሞራናስ ኦꬂዳይሳ ታ ኢንቴስ ቆንጪሳና። ሄሲካ ኢዛስ ጊዶንታ ኢፂን ኣማኒዛ ኣሳ ሞኪ ኤኬና፤ ሞኪ ኤካና ኮዪዛይታካ ዲጌሲኔ ዎሳ ኬꬃፌ ኬሲ ጎዴስ።
11 ታ ኢሻዞ! ሎዖታ ሚሳታ ኣቲን ኢታ ኣሳታ ሚሳቶፓ። ሎዖ ኦꬂዛዴይ ዉሪካ ፆሳ ኣሳ። ኢታ ኦꬂዛዴይ ቃሴ ፆሴ ቤይቤና። 12 ዲሜፂሮሳስ ኣሲ ዉሪ ሎዖ ማርካቴስ። ቱማይካ ኢዛስ ማርካታዉስ። ኑካ ኢዛስ ማርካቶስ፤ ኢንቴካ ኑ ማርካይ ቱሙ ጊዲዳይሳ ኤሬታ።
ዉርሴꬃ ሳሮካ
13 ታ ኔስ ፃፋና ቡሮ ዳሮ ዮዖይ ዴስ ሺን ታ ኔስ ዋራቃታን ፃፋናስ ኮዪኬ። 14 ታ ኔና ማታ ዎዴ ቤያናስ ሂዶታ ኦꬃይስ፤ ሄ ዎዴ ኑ ኢሲፌ ኡቲ ሃሳያና።
15 ኣኔ ሳሮን ዳ፤ ኔ ላጌቲ ኔና ሳሮ ሳሮ ጌቴስ፤ ታ ላጌታ ሱንꬃን ሱንꬃን ፄይጋዳ ሳሮ ጋ።

*1:1 ሃዋ 19፡29፤ ኦሮ 16፡23-24፤ 1ቆሮ 1፡14