ዩሁዳይ
ፃፊዳ ኪታ
ጊዶ ቆፋ
ዩሁዳ ኪታይ ፃፌቲዳይ ኣማኒዛይታስ ጊዶንታ ኣማኒዛ ኣሲ ሚሳቲዲ ዎርዶ ቲሚርቴ ቢታ ጋꬂዛ ኣሳታፔ ኣማኒዛይቲ ናጌታና ማላሳ። ናምዓንꬆ ጴፅሮሳ ኪታ ሚሳቲዛ ሃይሳ ሃ ቃንꬃ ኪታዛን ፃፌዚ “ፆሳይ ዛሪ ናምዓንꬆንታ ማላ ባ ዴሬዛስ ኢሲቶ ኢሚዳ ኣማኖ ጊሽ ኣሳይ ሚኒ ኦሌታና ማላ” ናባቢዛይታ ሎዔꬂ ቆፊሴስ።
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ጌሎሶ 1-2
ዎርዶ ኣስታማሬታ ቲሚርቴ፥ ሃኖኔ ኩንዴꬅ 3-16
ኣማኒዛይቲ ባ ኣማኖ ናጋና ማላ ኢሜቲዳ ዞሬ 17-23
ዉርሴꬃ ኣንጆ 24-25
1
ዬሱስ ኪርስቶሳስ ኦꬂዛ ያቆቤ ኢሻ ዩሁዳፔ፥ ኢንቴስ ፄይጌቲዳይታስ፥ ፆሲ ኣዋይ ሲቂዛይታሲኔ ዬሱስ ኪርስቶሲ ናጊዳይታስ ኡባታስ፤ * ማቶ 13፡55፤ ማር 6፡3 ማሮቴꬂ፥ ሳሮቴꬂኔ ሲቆይ ኢንቴስ ዳሮ።
ዎርዶ ኣስታማሬታ
ታ ሲቆቶ! ኑ ኢሲፌ ኣቲዳ ኣቶቴꬃ ጊሽ ታ ኢንቴስ ፃፋናስ ዳሮ ኮያዲሲሺን ሃዒ ቃሴ ናምዓንꬆንታ ኢሲቶ ፆሲ ኣሳስ ኢሚዳ ኣማኖ ጊሽ ኢንቴ ዳሮ ባፄታና ማላ ታ ኢንቴና ዞራይስ። ታ ኢንቴስ ፃፋናስ ታስ ቶሆ ጊዲዴስ። ኢስታ ቦላ ፒርዴታናይስ ዳሮ ዎዴፔ ካሴ ኢስታ ጊሽ ፃፌቲዳ ኣሳቲ ኢንቴኮ ካልፂ ጌሊዳ። ሄይታንቲ ፆሴ ኤሮንታይታ፤ ኑ ጎዳ ኪያቴꬃ ጮ ሜላ ላሚዛይታኔ ፆሳ ጎይኖንታይታ። ኢዚ ባርካ ኑና ሃሪዛይሳኔ ኑስ ጎዳ ጊዲዳ ዬሱስ ኪርስቶሳካ ካዴቴስ።
ኢንቴ ሄሳ ኡባካ ካሴቲ ኤሪኮካ ጎዳይ ባ ዴሬዛ ጊብፄፔ ኬሲዲ ኣሺዳይሳኔ ሃንኮ ኣማኖንታይታ ጉዬፔ ꬋይሲዳይሳ ታ ኢንቴና ኣኬኪሳና ኮያይስ። * ኬሳ 12፡51፤ ታይ 14፡29-30 ሄሳꬆካ ባ ቦንቾ ናጎንታ ኢፂዲ ባ ዲዛሶ ዬዲዳ ኪታንቻታ ኢንቴ ዩሺ ቆፓና ማላ፤ ፆሲ ኢስታ ጊታ ፒርዳ ጋላስ ጋካናስ ሜርና ቃሾስ ጊርድ ጊዳ ꬉማን ናጊ ዎꬂዴስ። ሄሳꬆካ ሶዶሜይኔ ጋሞራይ ቃሴካ ኢስታ ሄራን ዲዛ ካታማቲካ ላይማቲዳኔ ሳሎ ሜꬌቴꬃታራ ላይማታናስ ኣሞቲዳ። ሄሳ ጊሽ ኢስቲ ሜርና ታማን ፁጌታናይታስ ሌሚሶ ጊዲዳ። * ሶዶሜ ኣሳይ ሎፄኮ ዪዳ ኢማꬃታራ ላይማታና ኮዪዳይሳ ቤሴስ። * ሜꬌ 19፡1-24
ሄሳꬆካ ሄይቲ ሄ ኣሳቲ ባርካ ባ ኣጉሞ ካሊዲ ባርካ ባ ኣሾ ቱኒሴቴስ። ባፔ ቦላራ ዲዛይታስ ኣዛዜቴቴና። ኢስቲ ሳሎን ቦንቾራ ዲዛይታካ ጫዬቴስ። ሃራይ ኣቶሺን ሳሎ ኪታንቻታ ሃላቃይ ሚካሌይ ሙሴ ኣሾ ጊሽ ኢዛራ ፓላሜቲሼ “ኔና ጎዳይ ሃንቄቶ!” ጊዴስ ኣቲን ኢዛስ ጫሻ ቃላ ዛሪቤና። * ዳኔ 10፡13፥21፤ 12፡1፤ ኣጁ 12፡7፤ ዛሬ 34፡6፤ ዛካ 3፡2 10 ሃይቲ ኣሳቲ ቃሴ ኢስታስ ኤሬቶንታ ኢፂዳ ሚሽ ዉርሲ ጫሽ ጫዬቴስ። ኣይኮካ ኤሮንታ ሜሄታ ማላ ጮ ሜላ ቆፒ ኤኪዳ ሚሺ ኢስታስ ዲኮ ኢስቲ ሄሳን ꬋያና። 11 ኢስቲ ቃዬሌ ኦጌን ቢዳ ጊሽ ሚሻስ ጊዲ ባላዓሜ ማላ ባላን ኩንዲዳ። ቃሴ ቆሬይ ኤቄቲዳ ማላ ኢስቲካ ኤቄቲዲ ꬋዪዳ ጊሽ ኢስታስ ኣዬ-ኣና! * ሜꬌ 4፡3-8፤ ታይ 22፡1-35፤ 16፡1-35
12 ሃይቲ ሃ ኣሳቲ ዬላይ ባይንዳ ላይማ ሃኖራ ኢሲ ቦላ ኢንቴ ዲጊሴሶን ቤቲዛ ዎዴ ኢንቴስ ꬉጴ ጊዴቴስ። ኢስቲ ባስ ፃላላ ቆፔቴስ። ኢስቲ ጫርኮን ቢዛ ኢራይ ባይንዳ ሻራ ማላ። ኣይፌይ ኣይፊዛ ዎዴን ኣይፌይ ባይንዳ ፃጶፔ ꬎቃሌቲዲ ናምዑቶ ሜሊዳ ሚꬃ ማላ። 13 ኢስቲ ዬላቺዛ ባ ኦሶዛ ዎልቃማ ኣባ ዳምባላ ማላ ጎፖንቶ ጮፑ ሂስቲዛይታ። ጊርድ ጊዳ ꬉማይ ኢስታ ሜርናስ ናጊዛይሳኔ ጮ ሜላ ዋዬቲዛ ፆሊንቴታ ማላኮ!
14 ኣዳሜፔ ሃ ሲሚን ላፑንꬆ ዬሌቴꬅ ጊዲዳ ሄኖኬይ “ሄኮ ፆሲ ቆዳይ ባይንዳ ጌሻ ኪታንቻታራ ኣሳ ኡባ ቦላ ፒርዳናስ ያና። * ሜꬌ 5፡18፥21-24 15 ሄይታ ፆሳስ ጎይኖንታ ኣሳቲ ኦꬂዳ ኢታ ኦሶ ጌዶን ኢስታ ኢዚ ቃፃያና። ኣዳፌካ ፆሲ ሄይታ ባስ ጎይኖንታ ናጋራንቻታ ቦላ ኢስቲ ሃሳዪዳ ኢታ ሚሻታ ጊሽ ኢዚ ኢስታ ቦላ ፒርዳና” ጊዴስ።
16 ሄይቲ ሄ ኣሳቲ ኡባ ዎዴ ዙዙሜቲዛይታኔ ኣይ ሚሻንካ ኡፋዬቲ ኤሮንታይታ። ኢስቲ ባ ኢታ ኣሞ ካሊዛይታ፤ ኢስታ ዱናን ኦቶሬቴꬃ ቃላይ ኩሚዴስ። ባስ ባ ጎዓ ኮዪሼ ኣስ ኣዳሼቴስ።
ኣኬኪሶ ዞሬ
17 ኢንቴ ታ ሲቆቶ! ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሃዋሬቲ ሃይሳፌ ካሴ ዮቲዳ ቃላ ኣኬኪቴ። 18 ኢስቲ “ዎዴ ዉርሴꬃን ፆሳ ሼኔፔ ሃኪዳይቲ ባርካ ባ ኢታ ኣሞ ካሊሼ ኣስ ቂꬊዛይቲ ያና” ጊዲ ኢንቴስ ካሴ ዮቲ ዎꬂዳ። * 2ጴፅ 3፡3 19 ሄይቲ ኣሳ ኢሳ ኢሳፌ ሻኪዛይታ፤ ኣሾ ኣሞቴꬅ ካሊዛይታኔ ኢስታን ፂሎ ኣያናይ ባይንዳይታ። 20 ታ ኢሻቶ! ኢንቴ ቃሴ ኡባፌ ቦላራ ኢንቴ ጌሻ ኣማኖን ሚኒ ኤቂቴ፤ ፂሎ ኣያናንካ ሚኒ ዎሲቴ። 21 ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሲ ባ ማሮቴꬃን ኢንቴና ሜርና ዴዖን ጋꬃናይሳ ናጌቲሼ ኢንቴናቴꬃ ፆሳ ሲቆን ናጊቴ።
22 ሲꬊሼ ዲዛ ኣሳታስ ሚሼቲቴ፤ 23 ኢሲ ኢሲ ኣሳታ ታማፔ ኬሲ ኣሺቴ፤ ሃራታስ ያሻቴꬃን ሚሼቲቴ ሺን ናጋራን ቱኒዳ ኢስታ ኣሳቴꬅ ቦቺዳ ማዮካ ዉርሲ ኢፂቴ።
ጋላታ ዎሳ
24 ኢንቴና ኩንዴꬃፌ ኣሻናሲኔ ኢንቴና ዎሶይ ባይንዳይታ ሂስቲዲ ኡፋይሳን ባ ቦንቾ ሲንꬂ ሺሻናስ ዳንዳዪዛይሳስ፤ 25 ኢዚ ፃላላ ኑስ ፆሳኔ ꬋሌ ጊዲዳ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ቤኒፔ ዶሚዲ ሃዒ ጋካናሲኔ ሜርናስካ ቦንቾይኔ ጊታቴꬅ፥ ዎልቃይኔ ጎዳቴꬂ ኢዛስ ጊዶ። ኣሚን።

*1:1 ማቶ 13፡55፤ ማር 6፡3

*1:5 ኬሳ 12፡51፤ ታይ 14፡29-30

*1:7 ሶዶሜ ኣሳይ ሎፄኮ ዪዳ ኢማꬃታራ ላይማታና ኮዪዳይሳ ቤሴስ።

*1:7 ሜꬌ 19፡1-24

*1:9 ዳኔ 10፡13፥21፤ 12፡1፤ ኣጁ 12፡7፤ ዛሬ 34፡6፤ ዛካ 3፡2

*1:11 ሜꬌ 4፡3-8፤ ታይ 22፡1-35፤ 16፡1-35

*1:14 ሜꬌ 5፡18፥21-24

*1:18 2ጴፅ 3፡3