ዮሃኒሳ ኣጁታ
ጊዶ ቆፋ
ዮሃኒሳ ኣጁታይ ፃፌቲዳይ ኣማኒዛይቲ ዬሱስ ኪርስቶሲ ኢስታስ ጎዳ ጊዲዳይሳ ኤሪዲ ኣማኒዳ ጊሽ ጎዴቴꬂኔ ዋዬይ ኢስታ ቦላ ጋኪዳ ዎዴና። ፃፌዚ ማፃፋዛ ናባቢዛይቲ ባ ሂዶታ ቃንፆንታ ማላ ኢስታ ሚንꬄꬃናሲኔ ቤና ጋኪዳ ጎዴቴꬃኒኔ ሜቶ ጋርሳን ኢስቲ ባ ኣማኖን ሚኒ ኤቃና ማላ ሚንꬄꬃናሳ።
ሃ ማፃፋን ዳሪዛ ባጋይ ዳሮ ዱማ ዱማ ኦይኬቲ ዲዛ ኣጁታታ ኢሲ ቦላ ጋꬅ ኦይኪዴስ፤ ኣጁታቲካ ሄ ዎዴ ዲዛ ኣማኒዛ ኣሳይ ኤራናስ ዳንዳዪዛዚ ጊዲሺን ሃንኮ ኣሳስ ቃስ ጌሎንታ ፁራ ጊዲዲ ሺቂዳ ሌሚሶ ማላን ሺቂዳ ዮዖኮ። ሺሪ ሺሪ ዬፂዛ ማላ ማፃፋዛስ ዋና ቆፋቲ ዱማ ዱማ ኣጁታታ ባጋራ ዱማ ዱማ ሜꬋን ዛሬቲ ዛሬቲ ሺቂዳ። ሃ ማፃፋዛ ቢርሼꬂ ዱማ ዱማ ጊዲኮካ ኢዛስ ኣይፌ ቆፋይ ቃስ ቆንጬ። ሄሲካ ፆሲ ጎዳ ዬሱሳ ባጋራ ናምዓንꬆይ ባይንዳ ኦጌራ ፃላዔራ ኢዛ ሞርኬታ ዉርሲ ፆናና። ሄ ፆኖዚካ ዉሪዳፔ ጉዬ ባስ ኣማኔቲዳ ባ ላጌታስ ኢዚ ኦራꬃ ሳሎኔ ኦራꬃ ቢታ ኣንጆ ላቲሳና ጊዛይሳ።
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ጌሎሶ 1፡1-8
ኮይሮ ቤቲዳ ኣጁታ 1፡9-20
ላፑን ዎሳ ኬꬃታስ ዬዴቲዳ ኪታታ 2፡1-3፡22
ማፃፋዛኔ ላፑን ማታሜታ 4፡1-8፡1
ላፑን ፁሩምባታ 8፡2-11፡19
ዳዌዛኔ ናምዑ ዶዓታ 12፡1-13፡18
ዱማ ዱማ ኣጁታታ 14፡1-15፡8
ፆሳ ሃንቆ ፁዓታ ላፑናታ 16፡1-21
ባቢሎኔ ኩንዴꬅ፥ ዶዓዛ ዎርዶ ናቤታኔ ዳቡሎሳ ፆኔቴꬅ 17፡1-20፡10
ዉርሴꬃ ፒርዳ 20፡11-15
ኦራꬃ ሳሎ፥ ኦራꬃ ቢታኔ ኦራꬃ ዬሩሳላሜ 21፡1-22፡5 ኩሻ ቆፋ 22፡6-21
1
ሃይሲ ኣጁታዚ ማታ ዎዴ ቢታ ቦላ ሃናናይሳ ባስ ኦꬂዛይታ ቤሳና ማላ ፆሲ ዬሱስ ኪርስቶሳስ ኢሚዳይሳ። ዬሱስ ኪርስቶሲካ ባ ኪታንቻ ኪቲዲ ባ ኦሳንቻዛ ዮሃኒሳስ ሃይሳ ኣጁታዛ ቆንጪሲዴስ። ዮሃኒሲካ ፆሳ ቃላ ጊሺኔ ዬሱስ ኪርስቶሲ ታማርሲዳ ቱማ ጊሽ ቃሴካ ኢዚ ባ ኣይፌን ቤዪዳይሳካ ዉርሲ ማርካቲዴስ። ሃይሲ ዉሪካ ሃናናይ ማታ ዎዴን ጊዲዳ ጊሽ ሃይሳ ቲንቢቴ ቃላ ናባቢዛ ኣሲ ኣንጄቲዳዴ። ሄሳꬆካ ቲንቢቴ ቃላ ሲዪዛይቲኔ ሃ ቲንቢቴ ቃላ ፃፌቲዳይሳ ፖሊ ኦꬂዛይቲ ኢስቲ ኣንጄቲዳይታ።
ኢሲያን ዲዛ ላፑን ዎሳ ኬꬃታስ ኪቴቲዳ ሳሮካ
4-5 ኢሲያን ዲዛ ላፑን ዎሳ ኬꬃታስ ካሴካ ዲዛይሳፌ፥ ሃዒካ ዲዛይሳፌኔ፥ * ኬሳ 3፡14፤ ኣጁ 4፡5 ቡሮካ ያና ፆሳፌ ኢዛ ኣልጋ ሲንꬃን ዲዛ ላፑን ኣያናታፔ ሄሳꬆካ ሃይቆፔ ዴንꬃን ባይራ ጊዲዳይሳፌ፥ ሃ ቢታ ካዎታስ ካዎኔ ኣማኔቲዳ ማርካ ጊዲዳይሳፌ፥ ኑና ሲቂዛይሳፌኔ ባ ሱꬃን ኑና ኑ ናጋራፔ ጌሺዳ ዬሱስ ኪርስቶሳፔ ኪያቴꬂኔ ሳሮቴꬂ ኢንቴስ ጊዶ። * ኢሳ 55፡4፤ ማዛ 89፡27 ኑኒ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣዋ ፆሳስ ኦꬃና ማላ ኑና ኢዚ ካዎታኔ ቄሴታ ኬሲዳ ዬሱስ ኪርስቶሳስ ቦንቾይኔ ዎልቃይ ሜርናፔ ሜርና ጋካናስ ኢዛስ ጊዶ! ኣሚን። * ኬሳ 19፡6፤ ኣጁ 5፡10
ሄኮ ኢዚ ሳሎፔ ሻራራ ጊታ ቦንቾራ ያና። ካሴ ኢዛ ጫዲ ዎꬊዳይቲካ ኣቶንታ ኣሲ ዉሪካ ኢዛ ቤያና። ቢታ ቦላ ዲዛ ዴሬይካ ዉሪካ ኢዛ ጊሽ ዬካና። ሃይሲ ሃ ዮዖዚ ቱሙኮ! ኣሚን። * ዳኔ 7፡13፤ ማቶ 24፡30፤ ማር 13፡26፤ ሉቃ 21፡27፤ 1ታሶ 4፡17፤ ዛካ 12፡10፤ ዮሃ 19፡34፥37
ካሴካ፥ ሃዒካ ዲዛይሲ ቡሮፔካ ያናይሲ ዉርሲ ዳንዳዪዛ ጎዳ ፆሲ “ኣልፋይኔ ኦሜጋይ፥ ኮይሮይኔ ዉርሴꬂ ታና” ጌስ። * ኬሳ 3፡14
ኪርስቶሲ ኣጁታን ቆንጪሺን
ታኒ ዬሱሳ ዋዬዛ ኢዛ ካዎቴꬃ ቃሴካ ኢዛ ዳንዳያን ኢንቴናራ ኢሲፌ ጊዲዳ ታ ኢንቴ ኢሻይ ዮሃኒሲ ፆሳ ቃላኒኔ ዬሱሳስ ማርካቲዳ ጊሽ ቃሼታዳ ፊፂሞ ጌቴቲዛ ኣባ ጊዶን ዲዛ ዴሬ ዳሪን ዳይስ። 10 ታኒ ጎዳ ጋላስ ፂሎ ኣያናን ꬊስኮ ማላ ጮ ሊጲጲ ጊሺን ዲንኬ ጊሪሳ ማላይ ጊታ ጊሪስ ታፔ ጉዬራ፥ 11 “ኔኒ ቤዪዛይሳ ዋራቃታን ፃፋዳ ላፑን ዎሳ ኬꬃታስ ሄይቲካ ኤፔሶኔስ፥ ሳሜርኔሴስ፥ ጴርጋሞኔስ፥ ቲያፂሮኔስ፥ ሳርዴሴስ፥ ፒላዴልፊያሲኔ ሎዶቂያስ ዬዳ” ጊሺን ሲያዲስ።
12 ሄሳ ታስ ኦኒ ዮቲዳኮኔ ኤራና ጋዳ ታ ጉዬ ዩያ ፄሊዛ ዎዴ ፆምፔ ኢስታ ቦላ ዎꬂዛ ዎርቃፌ ኦሴቲዳ ላፑን ባላታ ቤያዲስ። 13 ሄ ኢስታ ቦላ ፆምፔ ዎꬂዛ ባላታ ጊዶን ኣሳ ና ሚሳቲዛዴ ዴማዲስ። ኢዚካ ሂርኪ ቶሆ ቂርጴ ጋኪዛ ኣዱሳ ማይዖ ማይዒዴስ፤ ቲራ ቦላካ ዎርቃ ማይዖ ማይዒዴስ። * ዳኔ 7፡13፤ 10፡5 14 ኢዛ ሁዔይኔ ኢዛ ሁዔ ቢናናይ ቃስ ቦꬃ ሻች ሚሳቲዛ ቦꬃ ሱፌ ጌቴቲዛ ካꬃ ማላ። ኢዛ ኣይፌቲካ ታማ ላጮ ሚሳቴቴስ። * ዳኔ 7፡9፤ 10፡6 15 ኢዛ ቶሆቲ ታማ ቦንቆን ቆፄቲ ኬዚዳ ፃርቂማላ ሚሳቴቴስ። ኢዛ ቃላይካ ዎልቃማ ፒሳ ሃꬄ ጊሪዛ ማላ ጊሬስ። * ሂዚ 1፡24፤ 43፡2 16 ኢዚ ባ ኡሻቻ ኩሼን ላፑን ፆሊንቴታ ኦይኪዲ ኡቲዴስ። ኢዛ ዱናፔ ናምዑ ባጋራ ቃራ ማሻይ ኬዜስ። ኢዛ ኣይፌሶይ ኣዋ ኣርሼ ማላ ፆልቄቴስ።
17 ታኒ ሄሳ ቤያዳ ሃይቂዳ ኣስ ሚሳታዳ ኢዛ ቶሆ ጋርሳን ኩንዳዲስ። ኢዚ ቃስ ታ ቦላ ባ ኡሻቻ ኩሼ ዎꬂዲ “ኔ ባቦፋ! ኮይሮይኔ ዉርሴꬂ ታና። * ኢሳ 44፡6፤ 48፡12፤ ኣጁ 2፡8፤ 22፡13 18 ታኒ ፓፃ ዳይስ። ካሴ ሃይቃዲስኮሺን ሄኮ ታኒ ሃይሳፌ ሜርናስ ፓፃ ዳና። ሃይቆ ቦላኔ ሲዖሌ ቦላ ታኒ ጎዳ። 19 ሄሳ ጊሽ ኔኒ ቤዪዳይሳ ሃዒ ዲዛይሳኔ ጉዬፔ ሃናናይሳ ፃፋ። 20 ኔኒ ታ ኡሻቻ ኩሼን ቤዪዳ ላፑን ፆሊንቴታኔ ፆምፔ ኢስታ ቦላ ዎꬂዛ ዎርቃፌ ኦሴቲዳ ላፑን ባላታ ፁራይ ሄኮ ሃይሳ። ላፑን ፆሊንቴቲ ላፑን ዎሳ ኬꬃታ ኪታንቻታ። ፆምፔ ኢስታ ቦላ ዎꬂዛ ላፑን ዎርቃ ባላቲ ላፑን ዎሳ ኬꬃታ።’

*1:4-5 ኬሳ 3፡14፤ ኣጁ 4፡5

*1:4-5 ኢሳ 55፡4፤ ማዛ 89፡27

*1:6 ኬሳ 19፡6፤ ኣጁ 5፡10

*1:7 ዳኔ 7፡13፤ ማቶ 24፡30፤ ማር 13፡26፤ ሉቃ 21፡27፤ 1ታሶ 4፡17፤ ዛካ 12፡10፤ ዮሃ 19፡34፥37

*1:8 ኬሳ 3፡14

*1:13 ዳኔ 7፡13፤ 10፡5

*1:14 ዳኔ 7፡9፤ 10፡6

*1:15 ሂዚ 1፡24፤ 43፡2

*1:17 ኢሳ 44፡6፤ 48፡12፤ ኣጁ 2፡8፤ 22፡13