2
ኤፌሶኔ ዎሳ ኬꬅ
“ኤፌሶኔን ዎሳ ኬꬃ ኪታንቻስ ‘ሃይሲ ላፑን ፆሊንቴታ ባ ኡሻቻ ኩሼን ኦይኪዳዴፌኔ ኢስታ ቦላ ፆምፔ ዎꬂዛ ላፑን ዎርቃ ባላታ ጊዶን ሲሜሬቲዛዴፌ ዮቴቲዴስ። ታኒ ኔ ኦሶዛ፥ ዳፌቴꬃኔ ዳንዳያካ ኤራይስ። ኔኒ ቃስ ኢታታ ዬጋ ኣꬋናስ ዳንዳዮንታይሳ ሃዋሬታ ጊዶንታ ዲሼ ባና ሃዋሬታ ጊዛይታካ ሻካዳ ኢስቲ ዎርዳንቻታ ጊዶይሳ ኔ ጋካ ዴሚዳይሳ ታ ኤራይስ። ኔኒ ዳንዳያን ሚና ኤቂዳይሳኔ ታ ሱንꬃ ጊሽ ሳሌቶንታ ኔ ዋዬ ቤዪዳይሳ ታ ኤራይስ። ጊዲኮካ ታ ኔና ካꬊዛ ኢሲ ሚሺ ዴስ። ሄሲካ ኔኒ ካሴ ኔ ሲቆዛ ኣጋዳሳ። ኔኒ ካሴ ኣይ ማላ ꬎቃሶን ዳሼ ሃዒ ቃስ ኔ ዋና ኩንዲዳኮኔ ኣኔ ዩሻ ቆፓዳ ማሮቴꬃን ሲማ ጌላ። ኔ ካሴ ኦꬂዛ ቤኒ ኔ ኦሶዛ ዛራ ኦꬃ። ኔ ሄሳ ዉርሳ ዛራ ኦꬆንታ ኢፂኮ ታ ኔኮ ያና። ኔኒ ማሮቴꬃን ጌሎንታ ኢፂኮ ኔ ፆምፔ ኢዛ ቦላ ዎꬂዛ ባላ ሄ ኢዚ ዲዛሶፔ ታ ዴንꬃዪቻና። ጊዶ ኣቲን ታ ኔና ጋላቲዛ ኢሲ ሚሺ ዴስ። ሄሲካ ታኒ ኢፂዛ ኒቆላ ባጋ ኣሳ ኦሶ ኔካ ኢፃዳሳ።
“ኣያናይ ዎሳ ኬꬃታስ ጊዛይሳ ሃይꬂ ዲዛዴይ ዉሪካ ሲዮ! ‘ፆኒዳዴይ ፆሳ ጋናቴ ጊዶን ዲዛ ዴዖ ሚꬃ ኣይፌ ማና ማላ ታ ኦꬃና።’
ሳማርኔሴ ዎሳ ኬꬃ
“ሳሜርኔሴ ዎሳ ኬꬃ ኪታንቻስ፥ ሃይሲ ኮይሮኔ ዉርሴꬅ ጊዲዳይሳፌ ካሴ ሃይቂዳይሳፌኔ ሃዒ ቃስ ፓፃ ዲዛይሳፌ ዮቴቲዳዛ። * ኢሳ 44፡6፤ 48፡12፤ ኣጁ 1፡17፤ 22፡13 ታኒ ኔ ዋዬዛኔ ኔ ማንቆቴꬃ ኤራይስ። ጊዲኮካ ኔኒ ዱሬኮ። ኣይሁዳ ጊዶንታ ዲሼ ባና ኑኒ ኣይሁዳኮ ጊዛ ፃላዔ ማባራ ጊዲዳይቲ ሄይቲ ኔ ሱንꬅ ሞሮይሳ ታ ኤራይስ። 10 ቡሮ ሲንꬃፌ ኔ ቦላ ጋካና ሜቶስ ባቦፋ። ኢንቴ ፓጬታና ማላ ኢንቴፌ ኢሲ ኢሲ ኣስ ዳቡሎሲ ቃሾ ኬꬄ ጌልꬃና። ታሙ ጋላስ ጋካናስ ኢንቴ ዋዬ ቤያናሺን ኔ ሃይቃና ጋካናስ ኣማኔቲዳዴ ጊዳ። ታኒ ኔስ ሜርና ዴዖ ኣክሊሌ ሂስታ ኢማና።
11 “ኣያናይ ዎሳ ኬꬃታስ ጊዛይሳ ሃይꬂ ዲዛዴይ ሲዮ! ፆኒዳዴይ ናምዓንꬆ ሃይቆን ቆሄቴና” ጋ ፃፋ ጊዴስ። * ኣጁ 20፡14፤ 21፡8
ጴርጋሞኔ ዎሳ ኬꬃ
12 ጴርጋሞኔ ዎሳ ኬꬃ ኪታንቻስ “ሃይሲ ናምዑ ባጋራ ቃራ ማሻ ኦይኪዳይሳፌ ዮቴቲዳዛ። 13 ኔኒ ፃላዔ ኣልጋይ ዲዛሶን ዲዛይሳ ታኒ ኤራይስ። ጊዶ ኣቲን ኔኒ ታ ሱንꬃ ሎዔꬃ ኦይካዳሳ። ኔ ታና ኣማኒዛይሳ ኣጋቤይካ። ታስ ኣማኔቲዳ ማርካ ጊዲዳ ኣንቲጳሲ ፃላዔይ ዲዛ ኢንቴ ካታማን ኣሳ ኩሼን ሃይቂዳ ዎዴካ ኔ ታና ኣማኖ ኣጋቤይካ። 14 ጊዲኮካ ታ ኔና ካꬊዛ ኢሲ ሚሺ ኔ ቦላ ዴስ። ሄሲካ ባላዓሜ ቲሚርቴ ኦይኪዳ ኢሲ ኢሲ ኣሳቲ ኢንቴ ጊዶን ዴቴስ። ሄሲ ባላዓሜይ ኢስራዔሌ ኣሳይ ኤቃስ ያርሼቲዳ ካꬅ ሚዲኔ ላይማ ላይማቲዲ ꬉጴታና ማላ ባላቄ ዞሪዳዴ። * ታይ 22፡5፥7፤ 31፡16፤ ዛሬ 23፡4፤ ታይ 25፡1-3 15 ሄሳꬆካ ኒቆላ ባጋ ኣሳታ ቲሚርቴ ኦይኪዳ ኣሳቲካ ኢንቴ ጊዶን ዴቴስ። 16 ሄሳ ጊሽ ማሮቴꬃን ጌላ፤ ኣካይ ጊኮ ታኒ ኤሌሳዳ ኔኮ ባዳ ኔና ታ ዱናፔ ኬዚዛ ማሻ ሚሳቲዛ ቃላራ ኦላና።
17 “ኣያናይ ዎሳ ኬꬃታስ ጊዛይሳ ሃይꬂ ዲዛዴይ ሲዮ! ፆኒዳዴስ ታ ቆታን ዲዛ ማናፌ ኢማና። ኢዚ ታስ ጊዲዳይሳ ቤሳናስ ኢዛ ቦላ ኦራꬃ ሱንꬂ ፃፌቲዳ ቦꬃ ሹች ኢዛስ ታ ኢማና። ሄሳካ ኤኪዳዴፌ ኣቲን ሃራ ኣሲ ኦኒካ ኤሬና። * ኬሳ 16፡14-15፤ 16፡33-34፤ ዮሃ 6፡48-50፤ ኢሳ 62፡2፤ 65፡15
ቲያፂሮኔ ዎሳ ኬꬃ
18 “ቲያፂሮኔ ዎሳ ኬꬃ ኪታንቻስ ሂዝጋ ፃፋ ‘ሃይሲ ታማ ላጮ ሚሳቲዛ ኣይፌቲ ዲዛዴፌኔ ቦንቂዳ ታማን ጌሊ ቆፄቲ ኬዚዳ ፃርቂማላ ሚሳቲዛ ቶሆቲ ዲዛዴፌ ፆሳ ናፔ ኪቴቲዳዛ። 19 ታኒ ኔ ኦሶኔ ኔ ሲቆ፥ ኔ ኣማኖኔ ኔ ሃጋዞ፥ ኔ ዳንዳያን ሚኖይሳካ ኤራይስ። ካሴ ኦሶዛፔ ጉዬይሲ ኣꬊዛይሳካ ታ ኤራይስ። 20 ጊዶ ኣቲን ታ ኔና ካꬊዛ ሚሺ ዴስ። ሄሲካ ባና ‘ታ ናቤ’ ጊዛ ማጫሳዮ ኤሊዛቤሎ ኔኒ ቤሳ ኣጊዳ ጊሽ ኢዛ ታስ ኦꬂዛይቲ ላይማ ላይማታና ማላኔ ኤቃስ ያርሼቲዳ ካꬅ ማና ማላ ኢዛ ታማርሳዳ ባሌꬃዱስ። * 1ካዎ 16፡31፤ 2ካዎ 9፡22፥30 21 ኢዛ ማሮቴꬃን ጌላና ማላ ታ ኢዚስ ዎዴ ኢማዲስሂን፥ ኢዛ ቃስ ባ ላይማቴꬃፌ ሲማናስ ኮያቤይኩ። 22 ሄሳ ጊሽ ታ ኢዞ ዋዬ ኣልጋ ቦላ ዬጋና። ኢዚራ ኦꬂዳ ኣሳቲ ባ ኢታ ኦሶፔ ማሮቴꬃን ሲሞንታ ኢፂኮ ኢዚራ ኢሲፌ ላይማቲዳ ኡባታ ቦላ ጊታ ሜቶ ታ ኤሃና። 23 ታኒ ኢዚ ናይታ ሃይቆን ቃፃያና። ዎሳ ኬꬃቲ ዉሪካ ኣሳ ቆፋኔ ኣሳ ኣሞ ሻካ ኤሪዛይ ታና ጊዲዳይሳ ኤራና። ታኒ ኢንቴስ ኢሳስ ኢሳስ ኢዛዴ ኦሶ ማላ ኢማና።
24 “ቲያፂሮኔን ዲዛይታስ ኢንቴሲኔ ሃይሳ ኢታ ቲሚርቴ ታማሮንታይታስ ኡባስ ሄሳꬆካ ኢሲ ኢሲ ‘ፃላዔስ ሃይሲ ጪማ ፁራ’ ጌቴቲዛይሳ ካሎንታይታ ኢንቴና ታኒ ሃራ ቶሆ ቶሲኬ። 25 ጊዲኮካ ታ ሄ ባና ጋካናስ ኢንቴስ ዲዛዝ ዉርሲ ሚንꬂ ኦይኪቴ። 26 ፆኒዳዴሲኔ ታ ኦሶን ዉርሴꬅ ጋካናስ ሚኒዛዴስ ኣይዛቤታ ቦላ ታ ጎዳቴꬅ ኢማና። 27 ኢዚ ኢስታ ቢራታ ጉፌራ ሃራና። ኡርቃፌ ሜꬌቲዳ ሚሻ ማላ ኢዚ ቡኪዲ ሊቂሳና። ሄሲ ሄ ጎዳቴꬃይካ ታኒ ታ ኣዋፔ ኤኮ ጎዳቴꬃ ማላ። 28 ታ ኢዛስ ዎንታ ቦላ ኬዚዛ ፆሊንቴዛ ኢማና። 29 ኣያናይ ዎሳ ኬꬃታስ ጊዛይሳ ሃይꬂ ዲዛይ ዉሪ ሲዮ!” ጋዳ ፃፋ ጊዴስ።

*2:8 ኢሳ 44፡6፤ 48፡12፤ ኣጁ 1፡17፤ 22፡13

*2:11 ኣጁ 20፡14፤ 21፡8

*2:14 ታይ 22፡5፥7፤ 31፡16፤ ዛሬ 23፡4፤ ታይ 25፡1-3

*2:17 ኬሳ 16፡14-15፤ 16፡33-34፤ ዮሃ 6፡48-50፤ ኢሳ 62፡2፤ 65፡15

*2:20 1ካዎ 16፡31፤ 2ካዎ 9፡22፥30