2
ዴዖ ሹቺኔ ጌሻ ዴሬ
ሄሳ ጊሽ ኢታቴꬅ ዉርሲ፥ ባሌꬆ ዉርሲ፥ ቆꬌፔ ቆሞን ሃኖ፥ ቃናቴቴꬅ ኣይኮ ቆሞ ዚጊርስ ኢንቴፌ ዲጊቴ። ሃዒ ዬሌቲዳ ጉꬃ ናይቲ ማꬅ ኣሞቲዛይሳ ማላ ኢንቴካ ኣታናስ፥ ኢዛን ዲጪ ዲጪ ባናስ ጌሺ ጊዲዳ ኣያና ቲሚርቴ ላሞቲቴ። ኢንቴ ላሞታናስ ቤሲዛይ ጎዳይ ኪያ ጊዲዳይሳ ሻኪ ኤርኮኮ! * ማዛ 34፡8
ሄሳ ጊሽ ጌዴ ዴዖ ሹች ጊዲዳ ዬሱሳኮ ሺቂቴ። ሄ ሹቻይ ኣሳይ ሌቂ ኣጊዳይሳ ሺን ፆሳ ኣቻን ቃስ ዶሬቲዳይሳኔ ቦንቾ ዋጋይ ዲዛይሳ። ኢንቴ ጌዴ ጎዳ ዬሱሳኮ ሺቃናይካ ዴዖ ሹቻ ማላ ፂሎ ኣያና ዱሳሶ ጊዳና ማላ ኦሴቴታ፤ ሄሳꬆካ ኢንቴ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ኡፋይሲዛ ኣያና ያርሾ ፆሳስ ሺሻናስ ጌሻ ቄሴታ ጊዳንዴታ። ጌሻ ማፃፋን “ሄኮ ዶሬቲዳ ቦንቾ ጊዲዳ ኬꬃስ ማዜኔን ኡቲዛ ሹች ታኒ ፂዮኔን ዎꬃና። ኢዛን ኣማኒዛዴይ ዬላቴና” ጊዛ ቃላይ ፃፌቲ ኡቲዴስ። * ኢሳ 28፡16 ሄሳ ጊሽ ኢንቴስ ኣማኒዛይታስ ሄ ሹቻይ ቦንቾ ሹቺኮ ሺን ሂንኮ ኢዛን ኣማኖንታይታስ ቃስ “ሹቻን ኬፂዛ ኬꬃ ሂላቲ ሌቂ ዎራ ዬጊዳይስ ኢዚ ኬꬃ ማዜኔስ ሁዔ ጊዲዴስ”* ማዛ 118፡22 ቃሴካ “ሄኮ ኣሴ ꬉጲዛ ሹቻይ ሃይሲች! ኣሳ ꬉጲ ኩንዲሲዛ ዛላ ሹቻይ ሃይሳኮ” ጌስ። ኢስቲ ቃላ ኣማኖንታ ኢፂዳ ጊሽ ꬉጴቴቴስ። ካሴካ ኢስቲ ሄሳስ ዲዛይታ። * ኢሳ 8፡14-15
ኢንቴ ቃስ ꬉማፔ ጌዴ ዳሮ ማላሊሲዛ ኢዛ ፖዖኮ ፄይጊዳ ማላሊሲዛ ፆሳ ኦꬆ ኣዋጃናስ ዶሬቲዳ ዬሌቴꬅ፥ ካዎ ቄሴታ፥ ፆሲ ኢንቴና ባስ ሂስቲዳ ኢንቴ ዱማ ዴሬታ። * ኬሳ 19፡5-6፤ ኢሳ 43፡20-21፤ ዛሬ 4፡20፤ 7፡6፤ 14፡2፤ ቲቶ 2፡14፤ ኢሳ 9፡2 10 ኢንቴ ካሴ ፆሳ ዴሬ ጊዴኬታ ሺን ሃዒ ጊዲኮ ኢንቴ ፆሳ ዴሬ። ኢንቴ ካሴ ኢንቴስ ፆሴ ቃꬌቶንታ ዴሬኮ ሺን ሃዒ ጊዲኮ ቃꬌቲዴስ።* ሆሴ 2፡23
ፆሳ ኦሳንቻታ
11 ታ ሲቆቶ! ኢንቴ ሃይሳ ኣላሜዛ ቦላ ኢማꬄኔ ቤቴ ኣስ ጊዲዳ ጊሽ ሼምፖራ ኦሌቲዛ ኣሾ ኣሞቴꬃታፔ ሃካና ማላ ታ ኢንቴና ሃዳራ ጋይስ። 12 ኦኔ ኤሪዛይ “ኢንቴና ኢስቲ ኢታ ኦꬄቴስ” ጊዲ ኣሳይ ዚጊሪኮካ ፆሲ ኑና ቤያናስ ዪዛ ጋላስ ኣይዛቤቲ ኢንቴ ኦሶይ ሎዖ ጊዲዳይሳ ቤዒዲ ፆሴ ጋላታና ማላ ኢንቴ ኢስታራ ዲዛ ዎዴ ኢንቴ ኣማሌይ ሎዖ ጊዶ።
13 ኢንቴ ጎዳ ዬሱሳ ጊሽ ጊዲ ዴሬ ኣይሲዛይታስ ኣዛዜቲቴ። ካዎይ ቃስ ኡባፌ ቦላራ ዲዛ ጊሽ ካዎሲካ ኣዛዜቲቴ። 14 ዴሬ ኣይሲዛይታስ ኣዛዜቲቴ። ኢስቲ ኢታ ኦꬂዛይታ ቃፃያናሲኔ ሎዖ ኦꬂዛይታ ጋላታናስ ካዎፔ ኪቴቲዛይታ። 15 ኢንቴ ሎዖ ኦሶን ሃንኮ ኤራይ ባይንዳ ኤያቴꬃን ሃሳዪዛይታ ጮዑ ሂስታና ማላ ሄሲካ ፆሳ ሼኔ። 16 ኢንቴ ፆሳስ ኦꬂዛ ኣሳታ ማላ ጊዲዲ ሂርጋይ ባይንዳ ዴዒቴ ኣቲን ኢንቴ ኢንቴ ሼኔ ማላ ዲዛ ዱሳ ኢታቴꬃ ካሚዛ ሚሽ ሂስቶፍቴ። 17 ኣስ ኡባካ ቦንቺቴ። ኣማኒዛይታ ሲቂቴ። ፆሳስ ባቢቴ። ካዎ ቦንቺቴ።
ኪርስቶሳ ዋዬቴꬃ ሌሚሶ
18 ኢንቴኖ ኣሳስ ኦꬂ ኣቂዛይቶ! ኢንቴና ኦሲሲዛ ጎዳታስ ቦንቾን ኣዛዜቲቴ። ኢንቴ ኣዛዜታናይ ሎዖታሲኔ ኣሽኬታስ ፃላላ ጊዶንታ ሃንኮ ኢታታሳራኮ! 19 ኣሲ ጋላቴቲዛይ ጮ ሜላ ቆሄቲሼ፤ ሄሲካ ፆሳ ጊሽ ጊዲ ዳንዳያና። 20 ኢንቴ ኢታ ኦꬂዳ ጊሽ ቃፃዬቲሼ ዳንዳዪኮ ኢንቴስ ኣዛ ጋላታይ ዳኔ? ኢንቴ ሎዖ ኦꬂዲ ዋዬ ኤኪሼ ዳንዳዪኮ ኢንቴ ፆሳፌ ጋላታ ኤካንዴታ። 21 ኢንቴ ፄይጌቲዳይካ ሄሳሳ። ኢንቴ ኢዛ ሌሚሶ ካላና ማላ ኪርስቶሲ ኢንቴ ጊሽ ዋዬ ኤኪዲ ኢንቴስ ሌሚሶ ጊዲዴስ። 22 ኢዚ ኣይኮ ናጋራካ ኦꬂቤና። ኢዛ ዱናን ጌኔይ ቤቲቤና። * ኢሳ 53፡9 23 ኣሳይ ኢዛ ጫዪሺን ኢዚ ዛሪ ጫዪቤና። ዋዬቲሼ ባና ቱሙ ፒርዲዛ ጎዳስ ሃዳራ ኣꬂ ኢሚዴስ ኣቲን ሃሎ ኬሳና ማንዲቤና። * ኢሳ 53፡7 24 ኑኒ ናጋራፔ ሻካቲዲ ፂሎቴꬃን ዳና ማላ ኢዚ ባርካ ባ ኣሾን ኑ ናጋራ ማስቃሌ ቦላ ቶኪዴስ። ኢንቴ ኢዛ ማዱንꬃን ፓፂዴታ። * ኢሳ 53፡5 25 ኢንቴ ꬋዪዳ ዶርሳታ ማላ ጮ ሜላ ቱይሩ ቱይሪዴታ ሺን ሃዒ ቃስ ኢንቴ ሼምፖ ሄሚዛይሳኮኔ ናጊዛይሳኮ ሲሚዴታ።

*2:3 ማዛ 34፡8

*2:6 ኢሳ 28፡16

*2:7 ማዛ 118፡22

*2:8 ኢሳ 8፡14-15

*2:9 ኬሳ 19፡5-6፤ ኢሳ 43፡20-21፤ ዛሬ 4፡20፤ 7፡6፤ 14፡2፤ ቲቶ 2፡14፤ ኢሳ 9፡2

*2:10 ሆሴ 2፡23

*2:22 ኢሳ 53፡9

*2:23 ኢሳ 53፡7

*2:24 ኢሳ 53፡5