ጴፅሮሲ
ፃፊዳ ኮይሮ ኪታ
ጊዶ ቆፋ
ሃዋሬ ጴፅሮሲ ፃፊዳ ኮይሮ ኪታዛ ጊዶን “ፆሳስ ዶሬቲዳ ዴሬ” ጌቴቲ ፄይጌቲዛይታሲኔ ፑዴሃ ባጋራ ቄሪ ኢሲያ ዴሬን ላሌቲ ዲዛ ኣማኒዛይታሳ። ሄ ኪታስ ዋና ቆፋይ ኣማኖ ጌዶን ዳሮ ሜቶይኔ ጎዴቴꬅ ኢስታ ቦላ ጋኪዳይታ ሚንꬄꬃናሲኔ ዴንꬄꬃናሲኮ። ፃፌዚ ሄሳꬆ ኦꬂዳይ ዬሱሳ ሃይቆ ጊሽ፥ ሃይቆፔ ዴንꬃ ጊሺኔ ኢዚ ናምዓንꬆ ሃ ሲሚ ያና ዩሳ ሂዶታ ቆንጪሲዛ ዬሱስ ኪርስቶሳ ሚሺራቾ ቃላ ናባቢዛይታ ቆፊሳናሳ። ዬሱስ ኪርስቶሲ ካሴ ዴዪዳ ዱሳ ሌሚሶ ማላ ፄሊዲ ኢስታካ ሜቶ ጌንጪ ኣꬃናስ ቤሲዛይሳ ቆፊሴስ። ሄይታራ ዉርሲ ጋꬂዲ ሜቶይ ኢስታ ኣማኖ ሚኖቴꬅ ፓጪዛይሳኔ “ዬሱስ ኪርስቶሲ ቆንጪዛ ጋላስ” ኢስቲ ባስ ቤሲዛ ዋጋ ኤካናይሳ ኢስታ ቆፊሴስ።
ፃፌዚ ኢስቲ ሜቶ ዳንዳያና ማላ ኢስታ ሚንꬄꬆፌካ ቦላራ ሄሳ ናባቢዛይቲ ኪርስቶሳ ካሊዛይቲ ዴዓናስ ቤሲዛ ዱስ ዳና ማላ ቆፊሴስ።
ሃ ማፃፋይ ኦይኪዳ ኩሜꬃ ቆፋ
ጌሎሶ 1፡1-2
ፆሲ ኣሺዛዴ ጊዲዳይሳ ኤሪሶ 1፡3-12
ፆሳስ ዱማቲ ዳና ማላ ኢሜቲዳ ዞሬ 1፡13-2፡10
ሜቶ ዎዴ ኣማኒዛይታ ኣላፌቴꬅ 2፡11-4፡19
ኣማኒዛይታ ኣሺኬቴꬂኔ ኢስታ ኦሶ 5፡1-11
ኩሻ ቆፋ 5፡12-14
1
ዬሱስ ኪርስቶሳ ሃዋሬ ጊዲዳ ጴፅሮሳፔ፥ ኣሳ ቢታን ቤቴን ዲዛይታስ ጳንፆሳን፥ ጋላቲያን፥ ቃጶዶቂያን፥ ኢሲያኒኔ ቢቲኒያ ቢታን ላሌቲ ዲዛ ኢንቴስ፥ ኣዋይ ፆሲ ካሴ ኢንቴና ኤሪዳ ማላ ዶሬቲዳይታስ፥ ዬሱስ ኪርስቶሳስ ኣዛዜታናሲኔ ኢንቴ ኢዛ ሱꬃን ኣራጬቲዲ ጌያና ማላ ፂሎ ኣያናን ዱማቲዳ ኢንቴስ ኪያቴꬂኔ ሳሮቴꬂ ዳሮ።
ጊታ ሂዶታ
ዬሱስ ኪርስቶሲ ሃይቆፔ ዴንዲዳ ጊሽ ኑስ ዴዖ ጊዲዳ ሂዶታ ኢሚዳይሲ ባ ጊታ ማሮቴꬃን ኑና ባስ ኦራꬃ ናይታ ሂስቲዳ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣዋይ ፆሲ ጋላቴቶ። ኢዚ ꬋዮንታ፥ ሞሬቶንታኔ ጬጎንታ ላታሶ ኢንቴስ ሳሎን ጊጊሲ ዎꬂዴስ። ኢንቴካ ዉርሴꬃ ጋላሳን ቡሮ ቆንጫና ኣቶቴꬃስ ኣማኖ ጌዶን ፆሳ ዎልቃን ናጌቲዴታ።
ሃዒ ጉꬃ ዎዴስ ዱማ ዱማ ፓጬቲ ኢንቴና ዋይሲኮካ ኢንቴ ሄሳን ኡፋዬቲቴ። ሄሲ ሄ ፓጬዚ ኢንቴ ቦላ ጋኪዛይ ኢንቴ ኣማኖዚ ቱሙ ጊዲዳይሳ ቆንጪሳናሳ። ꬋያና ዎርቃይካ ታማን ፓጬቴስ። ዎርቃፌ ኣꬊ ቦንቾ ጊዲዳ ኢንቴ ኣማኖይካ ሄሳꬆ ፓጬታናስ ቤሴስ። ሄሲ ሄ ፓጬቲዳ ኢንቴ ኣማኖይ ዬሱስ ኪርስቶሲ ቆንጪዛ ጋላስ ጋላታስ፥ ቦንቾሲኔ ሳባስ ኢንቴና ጋꬃና። ኢንቴ ዬሱስ ኪርስቶሳ ኣይፌራ ቤዮንታ ኣጊኮካ ኢንቴ ኢዛ ዶሴታ፤ ሃዒካ ኢንቴ ኢዛ ቤዮንታ ኣጊኮካ ኢዛ ኣማኔታ፤ ጮ ቃላን ቆንጪሳና ዳንዳዮንታ ጊታ ቦንቾ ኡፋይስ ኢንቴ ኡፋዬቴታ። ኢንቴ ናጊዛ ኢንቴ ሼምፖይስ ኣቶቴꬅ ኢንቴ ኣማኖን ዴሚዴታ።
10 ሄ ኣቶቴꬃዛ ጊሽ ኢንቴስ ኢሜታና ኪያቴꬃስ ካሴ ናቤቲ ሎዔꬂ ዎዝናፔ ፒልጊ ፄሊዳ። 11 ካሴ ኢስታን ዲዛ ኪርስቶሳ ኣያናይ ፆሳፌ ቲዬቲዳይሳ ቦላ ጋካና ዋዬዛኔ ሄ ዋዬዛፔ ጉዬ ኢዚ ዴማና ቦንቾዛ ጊሽ ካሴ ባስ ዎꬂዴስ። ኢስቲ ቃስ ሄሲ ዉሪካ ኣይዴ ዋኒ ሃናናኮኔ ዩሺ ቆፒዳ። 12 ሄ ካሴ ናቤቲ ኢንቴስ ኦꬂዳ ኣቲን ኢስቲ ባስ ኦꬆንታይሲ ኢስታስ ቆንጬን ኤሬቲዴስ። ኢስቲ ኢንቴስ ኦꬂዳይ ቦላ ሳሎፔ ኪቴቲዳ ፂሎ ኣያና ባጋራ ሃዒ ኢንቴስ ሚሺራቾ ቃላ ዮቲዳ ኣሳቲ ኢንቴስ ዮቲዳይሳ ቆንጪሳናሳ። ሄሳ ኔ ቃላ ኪታንቻቲካ ቤያናስ ኣሞቲዳ።
ፆሳስ ዱማቲ ዱስ
13 ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ኢንቴ ዎዝና ሱሪሲዲ ኦሶስ ጊጌቲቴ። ዎጋራ ዴዒቴ። ዬሱስ ኪርስቶሲ ቆንጪዛ ዎዴ ኢንቴ ኢዛ ኪያቴꬃ ዴማናስ ኢንቴስ ኩሜꬃ ሂዶታይ ዴዖ። 14 ኢንቴ ኣዛዜቲዛ ናይታ ጊዲዲ ኤሮንታ ዲሼ ኢንቴ ካሴ ኢዛን ዲዛ ኢታ ቆፋ ካሎፍቴ። 15 ኢንቴና ፄይጊዳ ፆሳይ ዱማ ጊዲዳ ማላ ኢንቴካ ኢንቴ ዱሳን ኡባን ዱማቲቴ። 16 ጋሶይካ “ታኒ ጌሽ ጊዲዳ ጊሽ ኢንቴካ ጌሽ ጊዲቴ” ጌቴቲ ጌሻ ማፃፋን ካሴ ፃፌቲዴስ። * ሌዌ 11፡44-45፤ 19፡2
17 ኦናካ ዱማ ሻኪ ማዶንታ ኢሳ ኢሳስ ኢዛዴ ኦሶ ማላ ፒርዲዛ ፆሳ “ኢዚ ኑ ኣዋ” ጊዲ ኢንቴ ፄይጊኮ ሃይሳ ኣላሜዛን ኢንቴ ኢማꬄኔ ቤቴ ኣስ ጊዲዲ ዲዛ ዎዴ ኡባን ኢዛስ ባቢቴ። 18 ኢንቴ ካሴ ኢንቴ ኣዋታፔ ላቲዳ ጮ ሜላ ሃዳ ዱሳፌ ዎዜቲዳይ ꬋዪዛ ቢራን ዎይኮ ዎርቃን ጊዶንታይሳ ኢንቴ ኤሬታ። 19 ጊዶ ኣቲን ኢንቴ ዎዜቲዳይ ኢታይኔ ዎሶይ ኢዛ ቦላ ባይንዳ ጌሻ ዶርሳ ማላ ጊዲዳ ኪርስቶሳ ቦንቾ ሱꬃና። 20 ኢዚ ኤሬቲዳይ ሃይሲ ኣላሜዚ ሜꬌታናፔ ካሴ ጊዲሺን ሃዒ ቃስ ዉርሴꬃ ዎዴን ኢንቴስ ቆንጪዴስ። 21 ኢንቴስ ኣማኖይኔ ኢንቴ ሂዶታይ ፆሳን ጊዳና ማላ ዬሱስ ኪርስቶሳ ባጋራ ሄ ኢዛ ሃይቆፔ ዴንꬂዲ ኢዛስ ቦንቾ ኢሚዳ ፆሳን ኢንቴ ኣማኔቴታ።
22 ኢንቴ ኣማኒዛይታ ሱሬ ዎዝናፔ ሲቃና ማላ ቱማስ ኣዛዜቴꬃን ኢንቴ ኢንቴ ኣሳቴꬅ ጌሺዴታ። ሄሳ ጊሽ ኢንቴ ኢንቴ ጊዶን ኢሶይ ኢሳራ ሎዔꬂ ሲቄቲቴ። * ሱሬ ዎዝናፔ ኢሲ ኢሲ ጌኢሻ ማፃፋቲ ኩሜꬃ ዎዝናፔ ጌቴስ። 23 ኢንቴ ናምዓንꬆ ዬሌቲዳይ ሜርናስ ሚኒ ዲዛ ꬋዮንታ ዴዖ ፆሳ ቃላን ꬋዮንታ ዜሬꬃፌ ኣቲን ꬋዪዛ ዜሬꬃፌ ጊዴና። 24 ጌሻ ማፃፋይ ጊዛ ማላ
“ኣሾ ማይዒዳይ ዉሪካ ማታ ማላ፤
ኢዛ ቦንቾይካ ዉሪካ ዎራ ጪሻ ማላ፤
ማታይካ ሜሌስ፤ ጪሻይካ ቆኬስ።
25 ጎዳ ቃላይ ጊዲኮ ሜርናስ ኤቂ ዴስ።”
ኢንቴስ ሳባኬቲዳ ሚሺራቾ ቃላይካ ሄሳ።

*1:16 ሌዌ 11፡44-45፤ 19፡2

*1:22 ሱሬ ዎዝናፔ ኢሲ ኢሲ ጌኢሻ ማፃፋቲ ኩሜꬃ ዎዝናፔ ጌቴስ።